Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 762
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Проєктна діяльність бібліотеки
Проєктна діяльність бібліотеки

Проєктна діяльність бібліотеки – спеціалізована практична сфера, що базується на використанні сукупності послідовних і взаємопов’язаних організаційних, технологічних та інших рішень і заходів, спрямованих на реалізацію в книгозбірні заздалегідь продуманих і розпланованих нововведень.

Термін «проєктна діяльність» є синтезом дефініцій «проєкт» (від лат. projectus – кинутий наперед, висунутий вперед), «проєктування» (обґрунтоване прорахування / конструювання системи параметрів майбутнього об’єкта, процесу чи явища в поєднанні з відповідними способами / засобами досягнення цілей) та «діяльність» (процес активної взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час якого суб’єкт задовольняє певні свої потреби, досягає визначеної мети).

Основна відмінність П. д. б. від повсякденної бібліотечної роботи полягає у цілеспрямованій комплексній праці тимчасової групи учасників, орієнтованій на досягнення певного унікального результату чи мети (розв’язання суспільно важливої проблеми, запровадження якісних змін в бібліотеці, створення нового інформаційного продукту чи послуги) протягом заздалегідь встановленого часу. П. д. б. є також формою бібліотечної інновації.

Реалізація П. д. б. передбачає активну партнерську взаємодію з різними організаціями, установами, цільовими групами громадськості та користувачів, наявність відповідних матеріальних і кадрових ресурсів.

Головним мотивом дій, що спонукають до П. д. б., є усвідомлене прагнення до удосконалення діяльності закладу в цілому чи одного з її складових, або назріла потреба у змінах у бібліотечній роботі.

Більшість проєктів, що реалізовуються у бібліотечній сфері України, націлені на: стратегію реформування та модернізації книгозбірень, починаючи з нових архітектурно-планувальних, композиційних рішень приміщень та інтер’єрів і закінчуючи переосмисленням принципів діяльності бібліотеки як багатофункціональної установи культури в сучасних умовах суспільного буття, збагачення її ресурсного потенціалу та репутаційного капіталу; вироблення нових управлінських рішень, спрямованих на реалізацію певних завдань, що постають перед бібліотекою; розроблення комплексу заходів з удосконалення умов, продуктивності праці користувачів бібліотеки і її персоналу, впровадження інноваційних освітніх, інформаційних, культурних та соціальних послуг тощо.

П. д. б. здійснюється за різноманітними напрямами, серед яких:

організаційно-функціональний: коротко- та середньострокова стратегія розвитку бібліотеки; створення нових структурних підрозділів (відділів, секторів, служб); застосування сучасних інструментів та методів комунікації з соціумом тощо;

–    соціально-кадровий: упровадження нових форм управління персоналом; розроблення й реалізація програм фахового розвитку співробітників; розширення можливостей професійних комунікацій та онлайн-мобільності;

інформаційно-технологічний: створення власних електронних продуктів; запровадження електронних послуг; упровадження сучасних засобів та методів захисту інформації тощо;

–  економіко-правовий: стратегічне планування бюджетування; упровадження правових норм захисту виробників та розповсюджувачів інформаційних продуктів і послуг, їх інформаційний та консалтинговий супровід; співпраця із законодавчою гілкою державної влади в розробленні проєктів оновлюваного бібліотечного законодавства; участь у розроблянні й запровадженні нових нормативно-правових актів, стандартів, правил, тощо;

науково-дослідний: комплексне використання форм і методів досліджень, орієнтованих на вдосконалення діяльності бібліотечних установ, пошук оптимальних шляхів вирішення існуючих проблем; моделювання бібліотечних аналітичних, науково-дослідних, моніторингових розробок тощо;

інтеграційний: створення консорціумів, корпоративних бібліотечних об’єднань; партнерство в реалізації спільних європейських та інших міжнародних проєктів; організація інформаційних порталів; започаткування професійних товариств, асоціацій; використання в бібліотечній сфері форм і методів міжнародного співробітництва;

–   освітній та культурно-просвітницький: організація спеціальної проєктної діяльності користувачів з метою ефективнішого застосування ними інформаційних ресурсів та послуг, формування інформаційної культури.

Характерними ознаками П. д. б., що відрізняють її від інших видів діяльності, є:

  • унікальність кожного проєкту (знаходить вияв у поєднанні неповторюваних стартових умов, цілей, ресурсів, ризиків тощо);
  • очікуваність конкретних результатів, заздалегідь запланованих та вимірюваних (кількість / якість);
  • визначеність цільових груп;
  • обов’язковість планування і виділення ресурсів, необхідних для виконання конкретного проєкту;
  • обмеженість у часі та просторі (зумовлюється ретельністю, планування завдань, етапів, робіт, дій);
  • залученість цільового проєктного фінансування (здебільшого охоплює різні джерела: власні кошти, інвестиції, гранти, пожертви), певних кадрових, матеріальних та інших ресурсів;
  • сформованість команди проєкту (окремої тимчасової організаційної структури), чіткий розподіл у ній обов’язків та функцій;
  • застосування спеціальних методів, технологій та інструментів проєктного управління через високий ступінь складності, що, у свою чергу, спонукає команду проєкту до: необхідності координування робіт; установлення певних індикаторів (показників, критеріїв), засобів моніторингу й оцінювання (хід виконання в поєднанні з проміжними та кінцевим результатами);
  • інноваційність, що зумовлює поступальний розвиток бібліотеки, виводить бібліотечну сферу на якісно вищий рівень.

Для позначення управління проєктною діяльністю застосовують усталені терміни «управління проєктами» та «проєктний менеджмент».

Проблеми проєктного менеджменту в бібліотечній діяльності досліджували Н. Жадько, Є. Качанова, В. Клюєва, В. Пашкова, Я. Хіміч, І. Шевченко та ін. Ті чи інші аспекти розробляння та реалізації міжнародних бібліотечних проєктів стосовно книгозбірень України розглядались у працях О. Воскобойнікової-Гузєвої, В. Пашкової, І. Шевченко, Т. Ярошенко.

Активне застосування проєктного менеджменту в бібліотечній діяльності розпочалося в середині 90-х рр. 20 ст. У практиці вітчизняних бібліотек різних видів і форм власності втілено значну кількість проєктів – різних за масштабами, змістом, спрямуванням, терміном реалізації.

Технології управління проєктами спрямовані також на вирішення завдань сприяння, поглиблення, наповнення конкретним змістом коопераційних зв’язків між бібліотеками різних видів і форм власності та співпраці з партнерськими організаціями.

Ці технології передбачають використання лінійно-функціональних, матричних та проєктних (адаптивних) підходів до формування організаційних структур – тимчасових колективів (команд) виконавців (учасників) проєкту.

Так, проєктна діяльність у межах однієї бібліотеки або окремого її підрозділу реалізується в умовах лінійно-функціональної структури, коли один підрозділ бібліотеки веде проєкт повністю (організація електронних каталогів, доступу до інтернету в читальних залах, модернізація діяльності методичної служби і т. ін.). Така практика була поширеною на початку 2000-х років.

Розроблення й реалізація більш тривалого, складного і суспільно важливого проєкту передбачає використання матричних підходів до структури робочої групи. Вони мають базуватися на використанні методів цільового управління, горизонтальній функціональній взаємодії і творчій ініціативі учасників. Таку структуру формують із спеціалістів відповідних функціональних підрозділів, що перебувають на різних рівнях управлінської ієрархії, а керівник проєкту має володіти лідерськими якостями і авторитетом і виконувати функції координатора.

Проєктний (адаптивний) підхід уможливлює одночасне ведення в бібліотеці кількох проєктів. Як правило, в проєкті беруть участь працівники двох-трьох і більше відділів бібліотеки.

Кожен конкретний проєкт, що реалізовується в бібліотеці, загалом охоплює три усталені етапи:

– передпроєктну підготовку (розроблення концепції проєктної діяльності; визначення проблематики, яку необхідно розв’язати, попереднє вивчення та аналізування поточної ситуації; пошук, за можливості – апробація оригінальних та актуальних ідей, креативних рішень; підготовка персоналу бібліотеки до участі в реалізації проєктів, формування робочої групи);

реалізацію (передбачає планування, організацію та управління трудовими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами з метою успішного досягнення цілей проєкту, координацію дій учасників проєкту та ін.);

презентацію отриманих результатів (попереднє аналізування та інформування про здійснену роботу; підготовка й оформлення звітної документації; подальше просування перспективних проєктів).

Важливу роль в ініціюванні, організації та координації П. д. б. виконують професійні громадські об’єднання, зокрема Всеукраїнська громадська організація Українська бібліотечна асоціація (УБА) та її регіональні відділення. Зокрема, УБА акцентувала увагу громадськості на проблемах бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами, необхідності партнерства з різними установами в реалізації відповідних проєктів. З цього питання у 2006 р. було проведено два всеукраїнських семінари у Рівному та Херсоні, в яких загалом взяли участь майже 100 фахівців з усіх областей України. У взаємодії з усіма ОУНБ та Посольством США в Україні значна кількість бібліотек реалізувала відповідні проєкти, завдяки яким особи з інвалідністю дістали більше можливостей у користуванні ресурсами книгозбірень та у своїй соціалізації.

У межах реалізації багатьох проєктів, у т. ч. з міжнародною участю – «Інтернет для читачів публічних бібліотек», «Глобальні бібліотеки – Україна», «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів», «Містки громадської активності», «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», «Читай! Формат не має значення!», «Бібліотека – громада: відкритий простір», та інших, за підтримки УБА виконано значний обсяг робіт з інформатизації бібліотечної галузі України, лобіювання і захисту інтересів бібліотек та їхніх працівників, розгортання бібліотечної адвокації, зміцнення ролі книгозбірень у культурному житті громад тощо

З 2017 р. реалізацію проєктів у сфері культури, зокрема бібліотечних, фінансово підтримує державна установа – Український культурний фонд (УКФ). За його підтримки реалізовано такі проєкти:

2018 р. – «Старовинна гравюра – культурна спадщина України» (Одеська національна наукова бібліотека, ОННБ); «І Бібліотечний форум Житомирщини» (Житомирська обласна бібліотека для дітей); «Говоримо українською. Читаємо українське» (Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара; LibraryArtCenter (Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва).  

2019 р. – довідник «Сучасна публічна бібліотека від А до Я» (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого); «Скарби України» (ОННБ); «Мандрівний поетичний бібліопростір А+» (Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка).

2020 р. – «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» (Українська бібліотечна асоціація).

 

Напрацювання бібліотек та бібліотекаріву сфері проєктної діяльності (приклади)


Проєктна діяльність Української бібліотечної асоціації

https://ula.org.ua/255-programi-proekti

Проєкти Харківського обласного відділення (філії)

Української бібліотечної асоціації

https://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba-proekty.html

Проєктна діяльність бібліотек Харкова

за сприяння Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (1994–2005)

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2006_1_6

Проєктна діяльність

Національної парламентської бібліотеки України

(нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) у 2007–2011 рр. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_2

Проєктна діяльність

Національної бібліотеки України для дітей

 https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=10099

Проєктна діяльність Одеської національної наукової бібліотеки

http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/442804.pdf

Проєкти Науково-технічної бібліотеки

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

https://www.library.kpi.ua/category/projects/

Проєктна діяльність бібліотеки Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

https://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2014/proektna.pdf

Проєктна діяльність Наукової бібліотеки Запорізького національного університету

http://liber.onu.edu.ua/konf2018/28.pdf

Проєктна діяльність освітянських бібліотек

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf

Проєктна діяльність бібліотеки

Криворізької гімназії № 95

https://naurok.com.ua/proektna-diyalnist-shkilno-biblioteki-169550.html

Проєктна діяльність бібліотек Запорізької області

http://old.zounb.zp.ua/proektna-diyalnist-bibliotek-zaporizkoyi-oblasti

Проєктна діяльність бібліотек Чернігівщини

https://cutt.ly/LnXD1cD

Проєктна діяльність Виноградівської районної ЦБС

Закарпатської обл.

https://cutt.ly/pnXDGae

 

Проєктна діяльність бібліотеки-філії села Млиниська Жидачівської РЦБС Львівської обл.

https://www.slideshare.net/marija_nmv/ss-63809727


Джерела

Жадько Н. В. Проектное развитие библиотек / Н. В. Жадько. – Москва : Елена, 2000. – 96 с.

Суслова И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие / И. М. Суслова, З. И. Злотникова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

Гусева Е. Н. Инновации в библиотеках страны: подходы, проблемы, проекты / Е. Н. Гусева // Библиотечное дело – ХХІ век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. – 2010. – Вып. 1 (19). – С. 93–109. – (Приложение к журналу «Библиотековедение»).

Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006–2009 роках / В. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 2010. –№ 2. – С. 19–25.

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації бібл. працівників / Я. О. Хіміч ; Укр. бібл. асоц. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 86 с.

Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу / В. Білоус // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 4. – С. 17–18.

Луньова І. Проектна діяльність бібліотек / І. Луньова // Шк. бібл.-інформ. центр. Бібл. робота. – 2014. – № 2. – С.  7–24.

Волкова Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / Г. Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19–22.

Тарасенко Н. Проектна діяльність у бібліотечному обслуговуванні / Н. Тарасенко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 верес. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 312–316.

Шендрик О. Роль міжнародних проектів для розвитку бібліотек України / Ольга Шендрик // Образ. – 2017. – Вип. 4 (26). – С. 75–84.

Давидова І. О. Технології проектної діяльності – шлях до сталого розвитку бібліотек / І. О. Давидова // Наукова конференція «Модель бібліотеки ХХІ століття» : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018.

Нові ідеї розвитку: від міні-гранту до проектної діяльності : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; матеріал підгот. М. Адаменко ; відп. ред. Т. Богуш. – Київ, 2018. – 48 с.

Проєктна діяльність освітянських бібліотек // Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд. : Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред. : Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2019. – С. 48–51. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22).

 

­­———————————————

Створення якісних послуг у сфері культури м. Бар (бібліотека: ремонт, придбання обладнання) від Українського фонду соціальних інвестицій

Поперечна Л. А. Проєкт як бібліотечна технологія: можливості застосування у бібліотеках

Турбаніст Т. Основні аспекти управління проектами в бібліотечній діяльності / Тамара Турбаніст // Національна бібліотека для дітей 

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ» / Сошинська Вікторія Євгенівна; Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики. – Київ, 2019.

Адаменко Марина Петрівна
Статтю створено : 17.06.2021
Останній раз редаговано : 17.06.2021