Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Персональний бібліографічний посібник
Персональний бібліографічний посібник

imageПерсональний бібліографічний посібник – різновид бібліографічного посібника, виокремлений за ознакою змісту відображених документів і містить відомості про твори однієї особи і / або літературу про її життя та діяльність.

Структурно П. б. п. вміщують, зазвичай, передмову (або біографічний нарис чи статтю), що містить оцінку діяльності та внеску особи у культурну чи наукову спадщину, список її праць (твори, наукові дослідження, винаходи, патенти, авторські свідоцтва тощо), перелік літератури про діяча та додатки, наприклад, про твори у рукописах, архівні документи та ін.

Якщо особа відома одним-двома видами діяльності, то список її праць у П. б. п. групується за хронологічно-абетковим порядком, якщо ж її діяльність є ширшою та багатобічною, то бібліографічні записи розташовуються за тематичним принципом, інколи з розгалуженою структурою.

Довідково-пошуковий апарат П. б. п. зазвичай складається з іменного покажчика (покажчика імен), абеткового покажчика назв творів або покажчика імен та назв. Окремі П. б. п. мають розгорнуту систему допоміжних покажчиків, перелік яких залежить від обсягу й змісту відображених документів. Зокрема, П. б. п. можуть вміщувати предметний, тематичний, предметно-тематичний, предметно-систематичний, географічний та інші покажчики.

Першим в Україні П. б. п., за твердженням бібліографа та дослідника історії бібліографії І. Корнєйчика, став покажчик творів святителя і богослова Іоана Златоуста (Івана Золотоустого) «Каталокгус албо реестр всех книг божественного Іоана Златоустаго архиепископа Константинопольского: который суть главы переведены и которые не переведены…», складений російським князем Андрієм Курбським, який у другій половині 16 ст. мешкав на теренах Волині. Ця праця увійшла до його рукописного збірника «Новый Маргарит».

Активного розвитку П. б. п. набули з другої половини 19 ст., коли помітно зростала кількість друків, виникали нові видавництва, періодичні й продовжувані видання.

Одним із засновників української персональної бібліографії вважається російськомовний письменник, літературознавець, етнограф, історик, публіцист Г. Данилевський (1829–1890). До біографій класиків української науки, культури, літератури та мистецтва, зокрема Г. Сковороди, Г. Квітки-Основ’яненка, В. Каразіна він додавав списки їхніх творів та літературу про них.

Першим окремо виданим П. б. п. вважають покажчик Г. Данилевського «Основьяненко: с портретом Квитки, снимком его почерка и домиком Основы» (Санкт-Петербург, 1856).

Спершу П. б. п. найчастіше побутували у формі окремих бібліографічних списків у періодичних та продовжуваних виданнях або прикнижкових посібників, присвячених тим чи іншим моментам в житті та діяльності особи. Згодом вони поступово перетворилися на ґрунтовні праці з довідково-пошуковим апаратом.

Вагомий внесок у розвиток української персональної бібліографії у 19–20 ст. зробили відомі бібліографи, письменники, літературознавці: С. Пономарьов, М. Комаров, М. Павлик, В. Дорошенко, І. Калинович, М. Яшек, І. Бойко, Ф. Максименко, М. Гуменюк, Ф. Сарана, М. Мороз, О. Кущ та ін.

Зі здобуттям Україною незалежності спостерігається значне зростання кількості П. б. п. У їх складанні та популяризації провідне місце посідають бібліотеки різних рівнів – від національних до публічних міських і районних. Багато П. б. п. видаються упродовж тривалого часу у серіях, як наприклад, «Вчені Одеси», яку з 1957 р. випускає Одеська національна наукова бібліотека, «Вчені Української РСР» та її продовження «Біобібліографія вчених Української РСР» (від 1992 р. – «Біобібліографія вчених України»), у підготовці яких беруть участь академічні бібліотеки на чолі з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, «Провідні діячі української книги» (готує Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), «Академіки Української академії аграрних наук» та «Українські вчені-аграрії XX століття» (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України), «Академіки АПН України», «Видатні педагоги світу» (Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського) та ін. Традиційною практикою у бібліотеках закладів вищої освіти є укладання П. б. п., які висвітлюють здобутки провідних науковців закладу.

Розгорнуту інформацію про доробок національних і обласних бібліотек, бібліотек закладів вищої освіти і наукових установ, товариств, фондів і фундацій України в галузі персональної бібліографії представлено у виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» (2015), Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого – «Українські метабібліографічні посібники: (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)» (2011), «Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016)» (2017–2018), а також Інституту енциклопедичних досліджень НАН України – «Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія» (2010).

image
Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)(2015)
image
Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016)(2017–2018)
image
Українські метабібліографічні посібники: (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)(2011)
image
Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія(2010)

Серед науковців точаться дискусії щодо змісту і взаємозв’язків термінів «біобібліографічний посібник» і «персональний бібліографічний посібник». Ці терміни є близькими за змістом, але розрізняються за кількістю осіб, яким присвячені посібники, і пов’язані як загальне і часткове. На практиці обидва терміни часом застосовують як синонімічні поняття.

Джерела

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения : ГОСТ 7.0-99. – Введ. 2000-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 24 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – Взамен ГОСТа 7.0-84, ГОСТа7.26-80.

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : нариси / І. І. Корнєйчик. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 374 с. – Про П. б. п.: с. 19–20, 116, 224, 225, 297–299;

Персональний бібліографічний посібник // Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / авт. кол.: Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.]. – Київ, 1998. – С. 48;

Швецова-Водка Г. М. Видання персональних літературно-художніх бібліографічних посібників в Україні у 90-ті роки / Г. М. Швецова-Водка, Н. О. Цимбаліста // Бібл. планета. – 1999. – № 4. – С. 35–38;

Устіннікова О. Персональні посібники, підготовлені Книжковою палатою України (1921–2000) / Ольга Устіннікова // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 3. – С. 16–19;

Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с. – (Вища освіта XXI століття). – Про П. б. п.: с. 283, 294–296;

Історіографічне та джерелознавче дослідження бази даних «Персональні бібліографічні посібники 1926–1930 років» / Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2009. – 25 с. – Список джерел: с. 24–25;

Маслова А. Н. Биобиблиография, или Персональная библиография / А. Н. Маслова // Мир библиографии. – 2009. – № 3. – С. 2–10;

Железняк М. Г. Персональні бібліографічні та біобібліографічні посібники науковців України: сучасний стан і проблеми / М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – Київ, 2010. – С. 6–22;

Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – Київ, 2010. – 476 с.;

Устиновський Д. В. Електронні бібліографічні ресурси як джерела створення персональних покажчиків : (на прикладі біобібліографії В. І. Вернадського) / Д. В. Устиновський // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. : міжвідом. темат. зб. / Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2010. – № 3.

Ільницька М. Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові (1940–1970) з погляду сучасної бібліографічної практики / Марта Ільницька // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2011. – № 3 (19). – С. 142–152;

Покажчики персональних бібліографічних посібників про письменників // Українські метабібліографічні посібники : (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ, 2011. – С. 67–79;

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – 3-є вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – 231 с. – Про П. б. п.: с. 112, 125–127, 168.

Яценко О. Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів / Олег Яценко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 461–475;

Біобібліографія. Персональна бібліографія // Бібліографознавство України (2006–2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Л. А. Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. – Київ, 2012. – С.  60–166;

Авраменко Г. М. Персональні бібліографічні видання – складова краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : (огляд вид. 2007–2012 рр.) / Г. М. Авраменко // Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 135–137;

Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : матеріали Міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Полянська. – Харків, 2013. – 151 с. – Зі змісту: Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки / Г. М. Швецова-Водка. – С. 46–53 ; Новації персональної бібліографії : доробок Одес. нац. наук. б-ки ім. М. Горького, 2003–2013 рр. / О. Г. Нуньєс. – С. 86–89 ; Створення персональних та біобібліографічних ресурсів у бібліотеці університету : з досвіду роботи наук.-техн. б-ки НУ «Львівська політехніка» / І. О. Бєлоус. – С. 89–94 ; Персональні та біобібліографічні посібники як засіб збереження та вивчення наукового надбання вищого навчального закладу : (з досвіду роботи наук. б-ки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту). – С. 95–100 : фот. ; Расширяя границы : опыт создания библиогр. указ. в Центр. науч. б-ке Харков. нац. ун-та им. В. Н. Каразина / А. А. Давидова. – С. 101–105 ; Персональные указатели как разновидность библиографической продукции / И. П. Абрамова, Л. Н. Чижевская. – С. 105–110 ; Сервисы Веб 2.0 в создании и популяризации персональных и биобиблиографических ресурсов. – С. 123–133 ; Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : список літ. ХДНБ ім. В. Г. Короленка та б-ки Харків. держ. акад. культури за 2002–2012 рр. / уклад.: С. В. Євсеєнко, М. Є. Корнієнко. – С. 134–150.

Пасічник Л. Науково-допоміжна персональна бібліографія художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр. : огляд вид. провід. установ України / Людмила Пасічник // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 184–192;

Укладання персонального біобібліографічного покажчика : бібліограф.-метод. вид. / упоряд. О. А. Шевчук ; ред. : Н. Г. Дудкевич, Л. В. Кулакевич ; відп. за вип. М. В. Кондратова. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 12 с.

Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / Олег Яценко // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 24–29;

Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 469 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 3);

Яценко О. М. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 272–283;

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова. – Київ, 2015. – 79 с. – Про Б. п. б.: с. 15, 17, 34, 35;

Філіппова Н. П. Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини / Н. П. Філіппова // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 325–344;

Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016) : покажч. бібліогр. посіб. : у 2 ч. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Кордюкова. – Київ, 2017–. – (Бібліографічні посібники у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого ; вип. 1). – Ч. 1. – 2017. – 335 с. ; Ч. 2 : Допоміжні покажчики. – 2018. – 167 с.

Кононенко В. Персональна бібліографія – складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / В. Кононенко, О. Кордюкова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 29–32;

Шумілова А. В. Персональні покажчики в системі біобібліографії / А. В. Шумілова // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 603–606;

Яценко О. М. Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек : [зокрема про удосконалення методики укладання персон. бібліогр. покажч., їх впровадження в роботу б-к] / О. М. Яценко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 225–237;

Шумілова А. Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту / Анжела Шумілова // Наук. пр. НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. Вип. 51. – С. 278–289.

 

 

———————————————

Персональні покажчики у фондах відділу довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ : нові надходження [Електронний ресурс] / підготувала А. В. Шумілова // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [сайт]. – Текст. та граф. дані. – Київ, [2016].

Білик Олена Іванівна
Статтю створено : 04.12.2019
Останній раз редаговано : 15.03.2021