Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Паблік Рілейшнз
Паблік Рілейшнз

Паблік Рілейшнз (PR), зв’язки з громадськістю (англ. public relations, PR)у бібліотечній сфері – діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння і консенсусу між людьми, соціальними групами, що ґрунтується на цілеспрямованому формуванні позитивної громадської думки про бібліотеку та управлінні нею, організація продуктивних громадських комунікацій між бібліотекою і соціумом.

Існує понад 500 визначень поняття PR, в основі кожного з яких – акцентування уваги  на різних сутнісних характеристиках того чи іншого об’єкту PR. Всі визначення PR ґрунтуються на положенні про те, що зв’язки з громадськістю є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації, включаючи й бібліотеки.

В Україні провідними фахівцями в галузі PR є професори В. Іванов, В. Королько, Д. Олтаржевський, Г. Почепцов, Є. Тихомирова та ін. Зокрема, Г. Почепцов визначає PR як «науку про управління громадською думкою».

У бібліотечній сфері заходи з розроблення та реалізації PR набули поширення з 1990-х років і покликані забезпечити плідну взаємодію бібліотеки з суспільством, створити її позитивний образ, сформувати її ділову репутацію.

У контексті реалізації інноваційної діяльності бібліотеки визначальними завданнями PR є: 1) пошук ресурсів для здійснення бібліотечних  інновацій, спонсорів (інвесторів), спроможних забезпечити цю діяльність; 2) формування у владних структурах позитивного сприйняття інноваційного розвитку бібліотеки з одночасним обґрунтуванням необхідності надання додаткового фінансування для здійснення інноваційної діяльності; 3) просування інновацій у комунікаційному середовищі, що сприяє як використанню їх реальними і потенціальними користувачами, так і дифузії інновацій (використанню іншими бібліотеками).

Суттєве значення для формування і підтримки позитивної громадської думки про бібліотеку, забезпечення бажаного реагування суспільства (громади) на діяльність закладу мають регулярна співпраця фахівців бібліотеки із ЗМІ з використанням різних форм: інтерв’ю та коментарів з певних питань роботи книгозбірні; регулярного надання бекграундерів – новин, котрі не є сенсацією, але інформують про поточну діяльність бібліотеки (нові напрями роботи, заходи тощо); прес-релізів – повідомлень про важливу новину чи корисну інформацію для широкої аудиторії.

Основні PR-заходами є: презентація – представлення бібліотечним закладом себе, свого підрозділу, особи, послуги або продукції широкій громадськості; медіа-брифінги – для надання представникам ЗМІ загальної інформації, яка може допомогти їм писати матеріали у майбутньому або висвітлювати події, які часто трапляються; публічні акції найрізноманітнішого спрямування для привернення уваги до бібліотеки; участь бібліотечних працівників на радіо- та телевізійних ток-шоу; зустрічі з редакторами ЗМІ; конференції – засіб спілкування, обговорення та вирішення проблем у наукових, професійних і політичних спільнотах, ділове спілкування; круглі столи як спосіб обговорення проблеми, вироблення стратегії і тактики ділової політики бібліотечного закладу; дні відкритих дверей; виставки – як у бібліотеці, так і за її межами, організовані власними силами чи в кооперації з іншими закладами та установами; промоушн-акції – комплекс заходів, метою яких є вплив на кінцевого споживача послуг і пропозицій бібліотеки тощо.

Сучасна концепція розвитку зв’язків бібліотеки з громадськістю передбачає можливість їх побутування не тільки в традиційній сфері, а й у сфері із використанням інтернет-технологій.

 

Джерела

 

Башун О. В. Роль реклами та «паблік рілейшнз» в трансформації наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру / О. В. Башун // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 5. – С. 15–17;

Ворожейкіна Н. В. PR-діяльність у бібліотеці / Ворожейкіна Н. В. // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – С. 130–134;

Никонорова Е. В. Связи с общественностью: новый импульс развития библиотек / Е. В. Никанорова // Библиотековедение. – 2001. – № 6. – С  8–15;

Ярощук В. П. До проблеми створення позитивного іміджу бібліотеки / В. П. Ярощук // Імідж сучасної бібліотеки: Зб. ст. / Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. – С. 33–42;

Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова; науч. ред. В. А. Минкина; СПбГУКИ. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с.;

Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / Г. Г. Почепцов. – М. : Центр, 2004. – 336 с.

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна
Статтю створено : 16.02.2017
Останній раз редаговано : 27.03.2018