Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Одинока Лініна Павлівна
Рубрики : Персоналії
Одинока Лініна Павлівна

image

Одинока Лініна Павлівна [9.08.1937, с. Теплівка Гребінківського (нині – Пирятинського] р-ну на Полтавщині – 30.08.2015, м. Київ) – бібліотекознавець, викладач вищої школи. Один із фундаторів вищої бібліотечної освіти у Київському державному інституті культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), організатор системи НТІ в архівних установах України. Кандидат педагогічних наук (1984), доцент.

Народилася на Полтавщині, у повоєнний час її сім’я перебралася до Києва. Після закінчення середньої школи (1954) працювала в аптечних закладах, лаборантом кабінету бібліотекознавства Київського технікуму підготовки культурно-освітніх працівників (нині – Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв»), одночасно навчалась на бібліотечному відділі цього ж технікуму. Вищу освіту здобула у Ленінградському державному бібліотечному інституті ім. Н. К. Крупської (нині – Санкт-Петербурзький державний інститут культури), який закінчила у 1962 р. за спеціальністю «бібліотекознавство і бібліографія».

Як спеціаліст з педагогічним хистом, того ж року була направлена на роботу викладачем бібліотечних дисциплін в Читинську культосвіт­школу (нині – Забайкальське крайове училище культури).

У 1965 р. за сімейними обставинами Л. Одинока повернулася до Києва. Короткий час працювала у науково-методичному відділі Державної республіканської науково-технічної бібліотеки УРСР (нині – Державна науково-технічна бібліотека України); у 1966 р. посіла посаду старшого викладача бібліотекознавства у Київській філії Харківського державного інституту культури, яку у 1968 р. було реорганізовано у самостійний Київський державний інститут культури (КДІК).

У КДІК Л. Одинока пропрацювала 30 років на кафедрі бібліотекознавства, пройшовши шлях від старшого викладача до доцента і професора кафедри бібліотекознавства, була однією з тих, хто стояв у витоків створення бібліотечного факультету. Працювала заступником декана факультету з наукової роботи, секретарем приймальної комісії інституту. Автор програми курсу «Історія бібліотечної справи України», який викладала на всіх спеціалізаціях бібліотечного факультету, а як навчальну дисципліну за її програмою курс було введено до програм з підготовки фахівців в усіх українських закладах бібліотечної освіти. Читала також курси з історії бібліотечної справи в СРСР та за кордоном. Визначальною стороною Л. Одинокої як вченого було прагнення збагатити історію бібліотечної справи України подіями та фактами, раніше невідомими. Вона повернула до наукового обігу незаслужено забуті імена бібліотечних діячів, теоретичний і практичний доробок визначних представників українського бібліотекознавства. Фактично своєю роботою вона заклала основи постійного дослідження історії бібліотечної справи України.

У 1972–1975 рр. навчалася в аспірантурі Ленінградського державного інституту культури ім. Н. К. Крупської, яку закінчила у 1975 р.; її науковим керівником був один із корифеїв радянського бібліотекознавства доктор педагогічних наук, професор А. М. Ванєєв. У 1984 р. за результатами копіткої пошукової роботи в архівах та наукових бібліотеках України захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР (1917–1941 рр.)». В умовах тогочасного ідеологічного диктату, відомого під назвою «маланчуківщина», написання такої об’єктивної дисертації, що і нині зберігає свою актуальність і наукову значущість, вимагало від автора певної мужності, а захист був мож­ливий лише за межами УРСР.

Була членом і секретарем підсекції історії бібліотечної справи проблемної комісії «Загальнотеоретичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства. Історія бібліотечної справи» при Раді з координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства Міністерства культури України протягом 1978–1990 рр.

У середині 1990-х рр. у зв’язку зі змінами в керівництві КДІК та реорганізацією бібліотечного факультету Л. Одинока залишила інститут і перейшла до щойно створеного Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), де очолила сектор НТІ науково-інформаційного відділу. Здійснила комплекс робіт з формування Галузевої служби НТІ з архівної справи та документознав­ства, її нормативної бази, налагодила стабільне комплектування УНДІАСД фаховими, довідковими виданнями, зміцнила кадровий склад сектору перспективною молоддю, яку навчала основам бібліотечно-інформаційної і бібліографічної роботи, завдяки чому стало можливим ви­дання в УНДІАСД низки бібліографічних покажчиків з питань архівної справи та документознавства та інших наукових дисциплін.

Значним є внесок Л. Одинокої і в організацію інформаційного забезпечення діяльності державних архівних установ України, у тому числі науково-дослідної та методичної роботи в галузі архівної справи та документознавства.

У науковому доробку Л. Одинокої близько 80 праць – статей, науково-методичних і нормативних розробок. Вона була відповідальним виконавцем стандарту Держкомархіву України «Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування» (СОУ 92.5–22892594–001–2004). Брала участь у підготовці посібника «Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України» (2001), була співупорядником і редактором низки довідково-бібліографічних видань, зокрема двотомного галузевого довідника «Архівні установи України» (2005, 2011), до якого увійшли й відомості про бібліотеки, що мають у своєму складі архівні фонди, бібліографічних покажчиків. Під її керівництвом підготовлено 5 кандидатських дисертацій, а її учні займають відповідальні посади у ЗВО, бібліотеках, в архівних, наукових установах. Упродовж багатьох років була членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій в УНДІАСД, де брала діяльну участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації; входила до складу Вченої ради інституту, його методичної комісії, редакційних колегій «Української архівної енциклопедії», щорічника «Студії з архівної справи та документознавства», археографічного щорічника «Пам’ятки», серії «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки».

Була активним прибічником взаємодії бібліотечної та архівної справи, активно впроваджувала кращі здобутки бібліотечної практики в архівознавство та документознавство. Вивчала архівну спадщину вітчизняних бібліотекознавців та бібліографознавців, привертаючи увагу до проблеми її виявлення, збереження в архівах та використання. Багато уваги приділяла укладанню методичних рекомендацій, серед яких: «Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : методичні рекомендації» (2008); «Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність» (2012).

Нагороджена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1987), «За працю і звитягу» (2008), відзнакою МОН України – нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2008), удостоєна подяки Прем’єр-міністра України, почесних грамот та відзнак Державного комітету архівів України, Міністерства культури СРСР, Міністерства культури і ми­стецтв України, Київського міського голови та ін.

Твори

Про класифікацію бібліотек на Україні в 20–30-ті роки // Бібліотекознавство і бібліографія : респ. міжвідом. темат. наук.-метод зб. / М-во культури України, Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1977. – Вип. 17. – С. 81–87;

Библиотечное строительство на Украине: итоги и перспективы / Т. И. Кившарь, Л. П. Одинокая // Развитие библиотечной теории и практики на современном этапе : межвуз. сб. науч. трудов / Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1989. – С. 93–103;

Періодичні видання 20-30-х років як джерело вивчення історії бібліотечної справи в Україні // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / Держ. б-ка України. – Київ, 1993. – С. 83–90;

Бібліотекознавча думка в Україні : історичні аспекти дослідження // Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 21–23 листоп. 1995 р., м. Київ / Факультет бібл.-інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури, Укр. бібл. асоц. – Київ, 1995. – С. 177–179;

Національна парламентська бібліотека України у контексті історико-бібліотекознавчих досліджень //Бібліотека і час : ювіл. зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1996. – С. 79–86;

Архівна спадщина вітчизняних бібліотекознавців і бібліографів: збереження і використання / С. Зворський, Л. Одинока //Бібліотечна планета. – 2002. – № 4. – С. 22–24;

Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД / Лініна Одинока, Ростислав Романовський // Студії з архів. справи та документознавства / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 34–39;

Бібліотекознавчі погляди Івана Франка / Таїсія Ківшар, Лініна Одинока // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 357–362;

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства //Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства. – Київ, 2008. – С. 224;

Національні стандарти з архівної та бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних процесів у діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ / Артамонова Світлана, Одинока Лініна // Студії з архів. справи та документознавства / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 49–57 : табл.;

Про бібліотечно-бібліографічну діяльність Галузевого центру науково-технічної інформації і архівної справи та документознавства Українського науково-дослідного інституту архів. справи та документознавства // А. А. Майстренко, Л. П. Одинока // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р., м. Київ / ДЗ «Нац. іст. б-ка України», Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України. – Київ, 2011. – С. 113–115;

Учитель, воспитавший учеников / С. С. Артамонова, Л. П. Одинокая // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Т. 201: Книжное дело : вчера, сегодня, завтра : в 2-х ч. / М-во культуры РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств ; под. общ. ред. И. А. Шомраковой и Г. В. Михеевой ; ред.-сост. П. Н. Базанов, Г. В. Михеева ; редкол.: А. Ю. Русаков (отв. ред.) и др.– Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКИ, 2013. – С. 278–280.

Джерела

Макарова А. Н. Конференция библиотековедов Киева : [о конф., состоявшейся в ноябре 1977 г. в Гос. респ. б-ке УССР им. КПСС] / А. Н. Макарова // Сов. библиотековедение. – 1978. –№ 4. – С. 105–107;

В Совете по координации НИР в области библиотековедения и библиографоведения при Министерстве культуры Украинской ССР в 1986 г. (информ. справка) / М-во культуры Укр. ССР, Гос. респ. б-ка УССР им. КПСС, Информ. центр по вопросам культуры и искусства ; сост. В. И. Студенкова ; ред. Н. И. Бондарчук. – Київ: б. и., 1987. – 12 с. – (Серия: Библиотековедение и библиографоведение ; вып. 5);

Довгопола О. П. Аналіз документального масиву з теми «Підготовка бібліотекарів-бібліографів в Київському державному інституті культури» (1968-1992 рр.) // О. П.Довгопола // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизаціїї суспільства : тези доп. : Всеукр. наук. конф. 22-24 верес. 1993 р., м. Київ : 25-річчю Ін-ту культури присвячується / М-во культури України, Київ. держ. ін-т культури, Ф-т бібл.-інформ. систем. – Київ, 1993. – С. 6-10;

Бабич В. С. Питання історії бібліотечної справи і бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і бібліографія» : (до 30-річчя від дня заснування) / В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 78–84;

Зворський С. Фахівець з великої літери : з нагоди ювілею Лініни Павлівни Одинокої / Сергій Зворський, Ростислав Романовський // Студії з архів. справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 326–328 : портр.;

Щедра нива Лініни Одинокої : до 75-річчя від дня народження / колектив Укр. НДІ архівної справи та документознавства // Архіви України. – 2012. –№ 4. – С. 217–219 : фот.;

Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтва в іменах (1968–2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 21–24;

Лініна Павлівна Одинока – бібліотекознавець, педагог : (до 50-річчя наук.-ред. діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНТБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Н. А. Стельмах ; наук. ред. П. І. Рогова, Л. М. Заліток ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. Т. М. Деревянко. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014 . – 116 с. – (Серія «Майстри бібліотечної справи України» ; вип. 3).