Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Новальська Тетяна Василівна
Рубрики : Персоналії
Новальська Тетяна Василівна

imageНовальська Тетяна Василівна [н. 8.11.1955 р., м. Київ] – укр.  бібліотекознавець, педагог, докт. іст. наук, професор (2008), завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ).

Трудову діяльність розпочала в 1973 р. в Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС. У 1981 р. закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». Під час навчання, з 1979 р., почала працювати на кафедрі бібліотекознавства (нині кафедра книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ). У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – історія СРСР «Розвиток профспілкових бібліотек Української РСР (1917-1987 рр.). З 1990 р. – доцент кафедри бібліотекознавства.

У 2004 р. закінчує докторантуру КНУКіМ за спеціальністю «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» та у 2007 р. захищає дисертацію за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство «Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). З 2008 р. – професор кафедри книгознавства та видавничої справи КНУКіМ. Упродовж своєї діяльності на кафедрі пройшла шлях від лаборанта кафедри до провідного професора. З 2008 р. по 2013 р. – завідувач кафедри, декан факультету культурології; викладає дисципліни бібліотекознавчого спрямування, зокрема курси: «Бібліотечно-інформаційне обслуговування», «Соціологія книги і читання», «Сучасні книгознавчі та бібліотекознавчі концепції», активно керує науково-дослідною роботою студентів, магістрів, аспірантів. Під керівництвом Т. Новальської захищено сім кандидатських дисертацій.

Коло наукових інтересів: бібліотекознавство, спеціальне бібліотекознавство, сучасні вітчизняні книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі концепції, інформаційні потреби користувачів бібліотек; інноваційні форми в обслуговуванні користувачів бібліотек; підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі монографія, наукові статті, навчально-методичні матеріали.

Здійснює редагування і рецензування монографій, наукових збірників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.165.01 - у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2009-2013 рр.); Д 64.807.02 - у Харківській академії культури (2010-2013 рр.); Д  26.850.01 - у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2010-2013 рр.); Д 26.807.02 та К 26.807.07 - у КНУКіМ з 2013 р.

Учасник та член оргкомітетів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Активний член Української бібліотечної Асоціації, в 2008 р. відзначена Грамотою за вагомий внесок у розвиток бібліотечної освіти.

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021). Має почесні грамоти Міністерства культури України та Київського міського голови.

 

Твори

Сучасна термінологія і типологія в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні / Т. В. Новальська // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: Зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72-78;

Про читання бібліотекарів на початку ХХІ ст. / Т. В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 45-49;

УНІК – перша науково-дослідна установа з вивчення проблем українського читачезнавства / Т. В. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. - № 1. – С. 36-39.

Українські просвітяни про вивчення «читача з народу» / Т. В. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. - № 3. – С. 34-38.

Визначна віха в історії бібліотечної справи (Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи 1911 р.) / Т. В. Новальська // Бібл. вісн. – 2005. - № 4. – С. 17-22.

Звіти міських публічних бібліотек Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Як джерело вивчення складу читачів / Т. В. Новальська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. прац. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 155-167.

Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Монографія / Т. В. Новальська. – Київ : КНУКіМ, 2005. – 252  с.

Формування теоретичних засад бібліотечного читачезнавства / Т. В. Новальська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 19 / НАНУ України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ. – Київ, 2007. – С. 640-651.

Вивчення читачів бібліотек та кола їхніх інтересів у 30-50-ті роки ХХ ст. / Т. В. Новальська // Волинські історичні записки: Зб. наукових праць. – Житомир: Полісся, 2009. – Т. 2. – С. 69-74.

Вчений, організатор, педагог (про О. Сокальського) / Т. В. Новальська // Бібл. планета. – 2009. - № 4. – С. 30-32.

Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства / Тетяна Новальська // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 4. – С. 146–152.

Українське бібліотечне читачезнавство: етапи становлення та перспективи розвитку / Т. В. Новальська // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 1. – С. 52–58.

Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечної галузі / Т. В. Новальська, Н. А. Бачинська  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. - № 3. – С. 4-8.

Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський (1918-1991)» : монографія / Т. В. Новальська, І. В. Черняк; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 192 с. – (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти).

Добко Т. В.  Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог: до 90-річчя від дня народження : монографія / Т. В. Добко, Т. В. Новальська. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2022. – 484 с.: іл. (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти).

Знаний книгознавець, бібліотекознавець, педагог та історик – Таїсія Іванівна Ківшар / Тетяна Новальська // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. – № 10. – С. 190–208.

Джерела

Новальська Тетяна Василівна : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [упоряд.: Бачинська Н. А. та ін. ; наук. ред.: Добко Т. В. ; редкол.: Мусіна З. Х., Смілянець С. І.]. – Київ : Нац. іст. б-ка України, 2015. – 81 с.

Кушнаренко  Н. М. Визначна постать  вітчизняного  бібліотекознавства :  [до  60-річчя  Тетяни  Василівни Новальської] / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – C. 46–47.

Тимошенко Ірина Володимирівна
Статтю створено : 09.02.2015
Останній раз редаговано : 10.06.2024