Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

image«Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» продовжуване видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Засновано Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Асоціацією бібліотек України 1998 р. з нагоди 80-річчя НБУВ.

Обсяг випусків не є сталим, пересічно від 300 до 700 с. Мови – українська, англійська, російська. Адресовано науковцям і практикам бібліотечно-інформаційної галузі, соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Періодичність випуску у перші роки – пересічно тричі на рік, в останні роки коливається (по два випуски у 2014–2016, 2018 рр., чотири – у 2013, 2017 рр., шість – у 2019 р.). Станом на 2022 р. видано 66 випусків, які друкуються на обладнанні, придбаному завдяки благодійній підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та Світової фундації українських лікарських товариств. Наклад 300 пр.

 «Н. п. НБУВ» внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях «Історичні науки» та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188) з наданням  категорії «Б».

 Видання має DOI 10.15407/np. Індексується в бібліометричних базах даних Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), WorldCat, CrossRef, Google Scholar, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), BASE, EBSCO, «Наукова періодика України», «Україніка наукова».

Перший випуск видання мав назву «Наукові праці НБУВ. Бібліотека. Наука. Культура. Інформація» і вийшов у грудні 1998 р. Відповідальний редактор – акад. НАН України О. Онищенко. Членами редакційної колегії були відомі фахівці бібліотечно-інформаційної сфери: акад. НАН України П. Тронько, д-ри іст. наук – Л. Дубровіна, В. Омельчук, В. Чишко, кандидати наук: історичних – А. Бровкін, Н. Солонська; технічних – Л. Костенко; педагогічних – Т. Павлуша, В. Попроцька.

Випуск мав три розділи: «Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 80 років», «Інформаційна діяльність наукової бібліотеки», «Український біографічний словник: проблеми створення». В них опубліковано статті видатних українських книгознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців, а також провідних фахівців НБУВ, зокрема: Л. Дубровіної «Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929–1934 рр.», Л. Дубровіної, Н, Зубкової «З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України»; Г. Ковальчук «Репресовані директори ВБУ»; Т. Борисенко «Газетні фонди НБУВ». Автори інших статей розглядали проблеми та перспективи розвитку бібліотечного законодавства України (Г. Солоіденко); питання формування електронних бібліотек України (Л. Костенко); впровадження програмно-технічного комплексу в систему запису читачів у НБУВ (Т. Коваль, І. Чабан). У статті «Інформаційна діяльність бібліотеки: термінологічний підхід» Г. Швецова-Водка навела власне визначення інформаційної діяльності бібліотеки. Генезис наукової біографії, що характеризується появою науково-біографічних монографій, висвітлено у статті В. Чишка «Розвиток біографістики в Україні». Така суголосна потребам бібліотечної практики багатоаспектність наукових публікацій, авторами яких були і визнані вчені, і молоді фахівці, що лише починали свій шлях у науці, стала визначальною рисою збірника «Н. п. НБУВ» і зберігається дотепер.

У 1999 р. вченою радою НБУВ затверджено до друку другий випуск збірника з оновленою назвою – «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», яка залишається незмінною.

Протягом усіх років існування видання репрезентує на своїх сторінках насамперед багатоаспектну діяльність НБУВ за різними інноваційними напрямами. розповідає про невідомі сторінки з історії бібліотеки, її інформаційну діяльність, унікальні фонди тощо. Також у збірнику висвітлюються процеси формування нових наукових галузей, необхідних для забезпечення розвитку інформаційного простору та формування ресурсів науки й соціокультурної сфери суспільства України як суверенної держави; науково-практична діяльність бібліотек, а також архівних установ, музеїв, що у своїй практичній діяльності взаємодіють з бібліотеками. В публікаціях розкриваються здобутки національної бібліографії, результати історико-книгознавчих досліджень документальної спадщини, теоретичних та практичних розвідок з бібліотекознавства, документознавства, книгознавства, бібліографознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та інформології; оприлюднюються матеріали міжнародних і вітчизняних конференцій; висвітлюється досвід національних бібліотек світу. Широко представлена проблематика стосовно впровадження інформаційних технологій у бібліотечну практику, розвитку інформаційної сфери суспільства, формування та використання інформаційних ресурсів з усіх галузей наукового знання та суспільної діяльності; розглядаються процеси трансформації мережі традиційних бібліотечних установ у бібліотечно-інформаційні центри сучасного суспільства, питання оптимізації та підвищення ефективності бібліотек в умовах поширення електронних технологій тощо.

Відповідним чином формуються й рубрики видання, які змінюються залежно від змістового наповнення того чи іншого випуску збірника.

Окремі випуски «Н. п. НБУВ» мають підзаголовки, що відображають той чи інший тематичний напрям наукових досліджень НБУВ: «Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології» (2017, вип. 46); «Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності» (2017, вип. 48); «Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність» (2018, вип. 49); «Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору» (2018, вип. 50); «Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації» (2019, вип. 52); «Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій» (2019, вип. 53); «Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій» (2019, вип. 55).

Суттєво оновлено склад редакційної колегії, яку у 2020 р. очолила д-р. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ Т. Добко. До складу редакційної колегії ввійшли українські та зарубіжні вчені, серед яких провідні науковці НБУВ: акад. НАН України О. Онищенко (очолював редколегію до 2015 р.), чл.-кор. НАН України В. Попик (голова, 2015–2020), д-ри іст. наук В. Горовий (заступник голови, з 2015 р.), Л. Буряк, д-ри наук із соц. комунікацій Ю. Половинчак (відповідальний секретар, 2015–2020), К. Лобузіна, кандидати наук із соц. комунікацій Л. Литвинова, Т. Симоненко (відповідальний секретар), В. Струнгар, С. Гарагуля, д-р політ. наук М. Закіров; авторитетні фахівці в галузі бібліотечно-інформаційної сфери – д-р. наук із соц. комунікацій, доц. кафедри культурології та інформаційних технологій НАКККіМ О. Збанацька; та ін.; широким є і представництво зарубіжних науковців з університетів та установ Польщі, Великої Британії, США, Швеції.

Серед авторів публікацій – фахівці НБУВ і співробітники інших бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ України та зарубіжних країн, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукового ступеня.

Підготовку збірника до друку здійснюють науковці та спеціалісти відділу наукових видань та відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної юридичної бібліотеки НБУВ.

Збірник «Н. п. НБУВ» дотримується вимог, установлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE,  www.publicationethics.org )

Архів випусків збірника (з 2009 р.) у повнотекстовому форматі представлено на сайті видання (http://np.nbuv.gov.ua), сайті Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ (http://nbuviap.gov.ua) та в БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ. Публікації «Н. п. НБУВ» реферуються для Українського реферативного журналу «Джерело», відображені в загальнонаціональній Реферативній базі даних «Україніка наукова».

Джерела

Бейлис Л. И. Профессиональная библиотечная периодика современной Украины / Л. И. Бейлис // Вестн. БАЕ. – 2011. – № 1. – С. 68–75.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 452 с. –  [Розд.] 1.2.4. Формування комплексу фахових періодичних та інформаційно-аналітичних видань НБУВ / Т. П. Дубас, С. 102–103. 

Самохіна Н. Ф. Бібліотечна фахова періодика України в цифрових наукових комунікаціях / Н. Самохіна, Л. Кудименко, О. Мартинюк // Бібл. вісн. – 2020. – № 1. – C. 33–39.

 

————————————————

­­­­­­­­­­­­­­­­

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : вебсайт.

Дубас Тетяна Петрівна
Статтю створено : 15.10.2020
Останній раз редаговано : 13.07.2023