Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Науковий збірник Бібліотеки АН УРСР
Науковий збірник Бібліотеки АН УРСР

image«Науковий збірник Бібліотеки АН УРСР» – фахове видання, унікальна пам’ятка українського бібліотекознавства. Заснований Бібліотекою Академії Наук УРСР у 1946 р. з метою висвітлення й професійного обговорення актуальних проблем у галузі бібліотекознавства, бібліографії та історії книгодрукування. У видавництві Академії наук Української РСР було видруковано перший випуск обсягом 150 с. Доля тиражу невідома.

Ініціатором заснування «Наук. зб.» виступив тодішній директор Бібліотеки АН УРСР Ю. Меженко. До складу редакційної колегії входили Ю. Меженко (відповідальний редактор), Б. Зданевич, Ф. Максименко, С. Маслов, Г. Плеський, П. Попов, Д. Тацька.

Концептуальні засади нового видання Ю. Меженко сформулював у передмові до «Наук. зб.», наголошуючи, що наукова організація праці в бібліотеці може бути реалізована лише в тісному взаємозв’язку з дослідницькою роботою, заради поліпшення і вдосконалення обслуговування читачів. Саме в цьому керівництво Бібліотеки АН УРСР вбачало тісний зв’язок між науково-теоретичною і науково-практичною діяльністю. До наукової роботи планувалося залучати не лише співробітників книгозбірні, але й широкі кола фахівців «з усіх ділянок книгознавства». Зазначено, що з урахуванням значних обсягів діяльності з повоєнної відбудови Бібліотеки АН УРСР, вже «з осені 1945 р. з’явилася можливість взятися до наукової роботи: відновити засідання кабінету бібліотекознавства, завести до нашого плану розроблення низки наукових тем, актуальних теоретичних питань».

Загалом у збірнику вміщено 20 наукових статей, структурно згрупованих у чотирьох блоках. Перший, «теоретичний» блок відкривається статтею Ю. Меженка «Бібліографія української книги, її завдання, обсяг і методи її створення (Доповідь зачитана на сесії Відділу Суспільних Наук АН УРСР 30 травня 1946 р. у Львові)». У цьому блоці вміщено й  ґрунтовну статтю Я. Дашкевича «Словник псевдонімів, криптонімів, криптограм (Спроба системи)».

У другому блоці вміщено публікації практичного спрямування, зокрема, статті Д. Тацької «Бібліотека Академії Наук УРСР під час Вітчизняної війни», статті Г. Плеського «Про облік брошурного фонду в бібліотеках (В порядку обговорення)» та «Про облік підручників в бібліотеках вузів, технікумів та інших учбових закладів», О. Бурби «Бібліотечні кадри». Тут також було наведено коротку статистичну довідку за матеріалами Книжкової Палати УРСР (нині – Книжкова палата України імені Івана Федорова) «Друкована продукція Української РСР за 1945 рік».

Третій, «книгознавчий» блок містить статті І. Крип’якевича «Чергові досліди над діяльністю Івана Федорова. Доповідь на зібранні філіалу Бібліотеки АН УРСР у Львові 15 грудня 1945 року» і «Невикористане джерело до історії старої книги», В. Герасименка «Архівні матеріали М. І. Костомарова», П. Попова «До історії початків світового друкарства», С. Маслова «Нова робота про початок друкарства в Москві і на Україні».

У кінці «Наук. зб.» вміщено низку рецензій на бібліографічні праці та видання з бібліографознавства й бібліотекознавства, зокрема працю Ю. Меженка «Рецензія на книгу: Т. Г. Шевченко. Библиографический указатель. Составили О. М. Клеменова, Д. К. Гудзий, Е. Д. Поплавская, Н. С. Романченко. Москва. 1941» та статтю І. Маранц «Американські бібліотекарі про перспективи розвитку бібліотечної справи в США», що була підготовлена за матеріалами видання «Бібліотека завтрашнього дня» (The library of tomorrow) про майбутнє американських бібліотек (1939).

Також серед авторів збірника – С. Боровий, Б. Бутник-Сіверський, К. Дзюбенко, М. Суслопаров, Д. Тацька.

На засіданні Президії АН УРСР 4 квітня 1947 р. заслухано доповідь віце-президента АН О. Білецького «Про науковий збірник Бібліотеки АН УРСР». Результатом стала ухвала низки рішень: директору Бібліотеки, як автору і головному редактору «Наук. зб.», було вказано на недостатнє відображення в ньому рішень ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У щодо ідеологічної роботи, наявність буржуазно-націоналістичної концепції в статтях Ю. Меженка, І. Крип’якевича і М. Суслопарова; заборонено випуск з друку «Наук. зб.»; звернуто увагу Ю. Меженка і редакційної колегії «на неприпустимість дозволу до друку збірника з статтями не тільки  малоцінними, але й з наявністю політичних помилок»; також запропоновано Редакційно-видавничій раді при Президії АН УРСР змінити склад редколегії «Наукового збірника Бібліотеки АН УРСР».

За спогадами Я. Дашкевича, тираж «Наук. зб.» «пішов під ніж», але зберігся в кількох примірниках.

У вихідних даних «Наук. зб.» зазначено тираж 1500+115 пр. У НБУВ зберігаються два примірники: один у читальній залі бібліотекознавчої літератури Інституту бібліотекознавства НБУВ, з вирізаними сторінками передмови та статті  Ю. Меженка «Бібліографія української книги, її завдання, обсяг і методи її створення» (відсутні сторінки 3–14, 27–30, 65–76); другий у фонді Бібліотеки зберігся повністю: є архівним примірником друку, має статус документа фонду обмеженого користування і є незаперечним раритетом.

Видання, що мало засвідчити повоєнне відродження українського бібліотекознавства, бібліографознавства та основ книгознавства, фактично не було реалізоване, однак опубліковані в ньому матеріали є цінною джерельною базою для наукових розвідок.

Цифрова копія «Наук. зб.» доступна в електронній бібліотеці «Україніка» на порталі НБУВ.

Джерела

Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 249, арк. 150–161;

Науковий збірник бібліотеки АН УРСР / Академія наук Української РСР (Київ), Бібліотека; ред. кол.: відпов. ред. Ю. О. Меженко; к. філол. н. Б. І. Зданевич, Ф. П. Максименко, чл.-кор. АН УРСР С. І. Маслов, Г. М. Плеський, чл.-кор. АН УРСР П. М. Попов, Д. П. Тацька. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1946. – 150 с. – Ч. 1;

Наша хроніка // Журн. Б-ки АН УРСР. – 1946. – № 2. – С. 80–90;

На шляху до створення репертуару української книжки : протокол наради, присвяченої складанню “Бібліографії української книги 1798—1914 рр.”, яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21—22 груд. 1945 р. / АН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Археогр. коміс. – Львів, 1991. – 62 с.; 

Юрій Олексійович Меженко (1892–1969): матеріали до біографії / НАН України; ЦНБ ім. В. І. Вернадського / ред. О. С. Онищенко ; сост. Т. А. Ігнатова, Н. В. Козакова, Н. В. Стрішенець. – Київ, 1994. – 175 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 31);

Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969) / Упоряд., передмова, примітки М. А. Вальо. – Львів, 2002. – 324 с.;

Дашкевич Я. Юр Меженко. Нескорений лицар української книги // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 575–583;

Білокіль С. Книгозбірня Ф. Максимовича / Сергій Білокінь // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд. : Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – Про Науковий збірник С. 130–132;

Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Част. 2. Додатки / упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. Кучмаренко ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2008. – 716 с. – (Джерела з історії науки в Україні);

Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) / Упоряд. Р. Дзюбан, Г. Сварник; ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ історичних колекцій. – Львів, 2009. – 374 с.

Сокур Олена Леонідівна
Статтю створено : 16.03.2018
Останній раз редаговано : 11.02.2020