Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації – 1) форма та результат методичної діяльності бібліотек; 2) вид неперіодичного видання, за цільовим призначенням – виробничо-практичне видання (документ), або різновид навчального видання (навчально-методичний посібник), що використовуються в різних сферах виробничої, наукової та освітньої практики і є невід’ємною складовою бібліотечних фондів.

 М. р. мають чітке цільове призначення, вміщують відомості прикладного характеру з технології, техніки і організації виробництва, а також інших сфер практичної діяльності для професійного вдосконалення фахівців різного профілю.

Завдання М. р. – пропонувати найбільш ефективні, раціональні, ергономічні варіанти, оптимальні алгоритми дій стосовно певної групи осіб або заходів (процесів, діяльності).

М. р. − науково-практичні та технологічно обґрунтовані усні (методичні консультації) або поліграфічно оформлені (методичний посібник, методичні матеріали) поради щодо надання допомоги у застосуванні чи впровадженні найбільш ефективних форм і методів роботи, що ґрунтуються на результатах наукових досліджень та вивченні кращого практичного досвіду з урахуванням конкретних умов і особливостей діяльності певного колективу, рівня кваліфікації фахівців. Містять чітко сформульовані пояснення з певного виду практичної діяльності; поради та настанови з виконання певних процесів та операцій практичної / виробничої діяльності; відображають методику виконання окремих завдань, певного виду робіт чи заходів, пояснюють характер дій та їх взаємопов’язаність.

За матеріальною формою М. р. існують у форматі друкованого та / або електронного документа (видання).  

М. р. мають відповідати на питання «як діяти?». Відтак до них висувають характерні вимоги: інформативність текстів, чіткість, ясність та логічність викладу, зрозуміла мова; логіко-структурований виклад змісту матеріалу; наявність нешаблонних, оригінальних способів організації відповідної роботи; окреслення нових форм діяльності, або їх нового поєднання; порівняно невеликий обсяг; підтвердження прикладами ефективності запропонованих підходів.

М. р., як документи, зазвичай, мають усталену структуру:  вступ, основна частина, висновки, список рекомендованих джерел та додатки. Дотримання приблизно однакового співвідношення обсягу структурних складових тексту (параграфів, розділів, частин) є пріоритетом в укладанні М. р. У вступі обґрунтовується актуальність, необхідність надання рекомендацій щодо заявленої проблеми, короткий аналіз стану її вивчення та ступеня розробленості. У висновках узагальнюють результати та окреслюють перспективи. У додатках можуть бути представлені: витяги із нормативно-правових актів, таблиці, бланки, креслення,технологічні карти, плани занять (заходів) тощо.

Для М. р., що містять поради з виконання певних процесів та операцій практичної / виробничої діяльності, висновки не передбачені.

У бібліотечній сфері, яка постійно змінюється і удосконалюється, М. р. мають важливе значення. Вони надаються з актуальних питань бібліотечної проблематики та з суміжних галузей знань, що можуть бути корисними у бібліотечній практиці; можуть бути результатом широкого обговорення тих чи інших тем щодо вирішення нового та / або складного питання. Цільовою аудиторією М. р. можуть бути бібліотеки як інституції, менеджери органів управління в сфері культури, бібліотечні фахівці та користувачі.

Як форму методичної допомоги бібліотечним фахівцям М. р. продукують: міжнародні організації, які представляють інтереси бібліотечних та інформаційних працівників (Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА); державна культурно-наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності (книж); громадські організації (Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей та ін.); національні бібліотеки (НБУВ, НБУ імені Ярослава Мудрого, НБУ для дітей, ННСГБ НААН, ННМБУ, НІБУ та ін.); бібліотеки, що мають статус загальнодержавних та / або відомчих науково-методичних центрів для певної групи / мережі бібліотек (Державна бібліотека України для юнацтва, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Державна науково-технічна бібліотека України та ін.); у сфері підготовки та підвищення кваліфікації – структурний підрозділ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Центр неперервної культурно-мистецької освіти; бібліотеки регіонального рівня (ОУНБ, ОБД, ОБЮ, ОНМБ, науково-методичні центри мережі освітянських бібліотек, зональні та регіональні методичні центри бібліотек ЗВО, головні бібліотеки територіальних об’єднань сільськогосподарських бібліотек і т. ін.).

Окрім цього, у практиці окремих бібліотек, залежно від їхнього статусу і функціонального призначення, продукуються М. р. передусім як навчально-методичні посібники з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної культури, адресовані користувачам.

М. р., як електронні документи, здебільшого розміщують на сайтах установ / організацій, що їх створили, у відповідних тематичних розділах чи рубриках (напр.: «Бібліотекарям», «Методична діяльність», «Видання бібліотеки», «Бібліотечному фахівцю», «Методисти рекомендують» і т. ін.).

Джерела

ДСТУ 3017-2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016-07-01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 42 с.; 

Ванеев А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности : учеб. пособие / А. Н. Ванеев. – Москва: Изд-во ИПО Профиздат, 2002. – 144 с.; 

Методичні рекомендації для авторів «Української бібліотечної енциклопедії» / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад. : С. Л. Зворський, Л. М. Любаренко, Г. П. Нелипа ; наук. ред. З. І. Савіна]. – Київ : Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», 2012. – 27 с.; 

Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга і використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / Укр. бібл. асоц, НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; І. О. Шевченко. – Київ : «Самміт-книга», 2012. – 76 с.; 

Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова» ; [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. – Вид. 5-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 67 с.; 

Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу : метод. рек. / О. М. Бруй, Н. В. Гаріна, Т. В. Карпенко, І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, О. А. Рижов, Л. В. Соколова, Г. І. Хандрікова ; МОЗ України, ОдНМУ, ЗНМУ, ХНМУ, ННМБУ. − Одеса, 2014. – 29 с.;

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. О. М. Устіннікова]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Кн. палата України, 2016. – 17, [1] с.; 

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових  роботах : метод. рек. / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ;Укр. бібліот. асоц. – Київ: УБА, 2016. – Електрон. вид. – 117 с.;

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України ; [підгот. Н. О. Волошінська за участю О. М.  Михайловської, В. П. Кисельової ; ред.: І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич]. – Київ : б. в., 2016. – 74 с.; 

Швецова-Водка Г. М. Новий стандарт «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» // Вісн. Книжк. палати. – 2016. − № 12. – С. 28–34;

Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. : І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серп.);

Koontz C. IFLA Public Library Service Guidelines / Christie Koontz, Barbara Gubbin. – Berlin ; New York : De Gruyter Saur, 2010. – 149 p.

Адаменко Марина Петрівна
Статтю створено : 04.01.2019
Останній раз редаговано : 11.02.2020