Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Медична бібліографія (МБ)
Медична бібліографія (МБ)

Медична бібліографія (МБ) – це галузь бібліографічної діяльності, завданням котрої є виявлення, відбір, опис, реєстрація та наукова систематизація інформації про праці з медицини.

Перші спроби бібліографічної діяльності в галузі медицини зафіксовані у XVI ст., коли лікар С. Шамп’є опублікував дослідження «Про знаменитих письменників по медицині» (1506). До XIX століття МБ складалася окремими особами, провідними серед яких були Геснер (С. Gesner), Ван дер Лінден (J. A. Van der Linden), А. Галлер (A. Haller) та ін. У 1889 р. вийшло видання Л. Ф. Змеєва «Русские врачи-писатели», що містить короткі біографічні відомості про лікарів слов’янського походження з зазначенням їх праць і літератури про них з кінця XVIII ст. до 1891 р. Земська медична література врахована в бібліографії Д. Н. Жбанкова «Библиографический указатель по общественной медицинской литературе», вип. 1, 2 (М., 1890–1907). Київське товариство природознавців видавало «Указатель русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам, медицине и ветеринарии за … год» (К., 1873–1894, 2 серія, 1901–1913). Ці щорічники складені під редакцією проф. Н. А. Бунге та В. К. Совінського. Крім того, переліки творів з медицини друкувались у збірниках праць Харківського медичного товариства, Товариства київських лікарів, Київського акушерського товариства, в журналі «Университетские известия» (м. Київ) та ін.

У ХХ ст. в Україні розвиток МБ пов’язаний з діяльністю медичних бібліотек. Значну роль у цьому процесі відіграє Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ). На базі бібліотеки в 1932 р. було створене довідково-бібліографічне бюро, яке в 1944 р. реорганізовано у відділ наукової бібліографії. У 1932–1937 pp. першими бібліографами-референтами цієї бібліотеки були: Е. М. Бергер (практикант бюро, згодом директор бібліотеки, доктор медичних наук, професор Тернопільського медичного інституту); М. К. Венцковський (асистент клініки акушерства та гінекології, згодом професор Вінницького медичного інституту); О. П. Косач-Кривинюк (лікар, сестра Лесі Українки); С. С. Дяченко (мікробіолог, професор Київського медичного інституту). В різні роки у відділі наукової бібліографії працювали М. В.  Апанова, Л. Є. Корнілова, Д. І. Костенко, Р. І. Павленко, Т. О. Пелюсова, З. М. Храброва.

Довідково-бібліографічне бюро готувало зведені каталоги «Іноземна медична періодика на Україні за 1936–1938 рр.», «Іноземна медична періодика у Києві за 40 років (1900–1940 pp.)», видавало бібліографічні покажчики. До наукової конференції з проблем старіння був підготовлений бібліографічний покажчик, який увійшов до збірника «Старость: труды конференции по проблеме генеза старости и профилактики преждевременного старения организма» (м. Київ, 1939). Українська державна медична бібліотека видавала каталоги книг, які надійшли до фонду (Каталог книг Української державної медичної бібліотеки. Внутрішні хвороби. Вип. 2 (1937–1938 рр.), м. Харків, 1939 та ін.). Основні бібліографічні матеріали, видані бібліотеками до 1945 р., втрачено під час другої світової війни.

Перші повоєнні покажчики (1945–1955 рр.) носили рекомендаційний характер і призначалися для медичних працівників села, практикуючих лікарів; друкувалися видання, присвячені санітарно-освітній пропаганді. Тематика цих видань була різноманітною: «Список рекомендованої літератури для сільських медичних працівників по боротьбі з сільськогосподарським травматизмом та по організації колгоспних сезонних ясел» (м. Київ, 1949), «Рододопомога» (м. Київ, 1949), «Столбняк» (м. Київ, 1954), «Лимонник и его применение» (м. Харків, 1952) тощо.

В кінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. у медичних бібліотеках починає діяти система поточного інформування про нову медичну літературу. З 1957 р. у ННМБУ почали виходити «Периодические издания (отечественные и иностранные), полученные РНМБ» (тепер «Періодичні видання, передплачені на ... рік»). З 1958 р. друкується інформаційний покажчик «Новые книги, поступившие в РНМБ в ... году» (з 1975 р. – «Новые книги, поступившие в РСИФ МЗ УССР», виходив щомісячно), в якому відображалася вітчизняна і зарубіжна книжкова продукція медико-біологічного профілю, а також основна суспільно-політична література. На основі всіх випусків щомісячного інформаційного покажчика «Новые книги, поступившие в РНМБ в ... году» бібліотека видавала «Сводный каталог отечественных книг по медицине и биологии, поступивших в информационный фонд МЗ УССР в ... году». «Сводный каталог ...» щорічно давав відомості більш як про 6 000 вітчизняних медичних та медико-біологічних документів, що надійшли у фонди 80 наукових медичних бібліотек України. В той же час медичні бібліотеки України починають випуск власних бібліографічних покажчиків, інформаційних списків нових надходжень «Нові книги, що надійшли до фондів … ОНМБ» тощо.

З 1975 р. з метою надання якнайповнішої  інформації про обмінні фонди ННМБУ видає «Указатель республиканского обменного фонда МЗ УССР» (нині «Покажчик обмінного фонду ННМБУ»).

Медичні бібліотеки щорічно публікують анотовані рекомендаційні покажчики серії «На допомогу практикуючому лікарю», щоквартально – анотовані списки літератури з актуальних тем медицини та охорони здоров’я.

ННМБУ співпрацює з низкою профільних установ, організацій, навчальних закладів з питання підготовки бібліографічних видань. Прикладами сумісної діяльності є: реферативні й аналітичні огляди «Історія страхової медицини в країнах СНД і за кордоном», «Багатоукладність системи  охорони здоров'я в умовах ринкових відносин» (з Головним управлінням охорони здоров`я м. Києва); покажчики «Опухоли головного и спинного мозга» (Ч. 1, Ч. 2 – К.,1980 р., Ч. 3 – К., 1990 р.) (з Київським НДІ нейрохірургії); покажчики «Иглоукалывание и другие методы воздействия на биологически активные точки (БАТ)» (ч. 1. – К., 1979, ч. 2. – К., 1982), «Указатель докторских диссертаций ученых медицинского факультета Киевского университета (1841–1917 гг.)» (К., 1989) (з Київською медичною академією післядипломної освіти); покажчик «Киевская школа морфологов» (К., 1982) (з Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця) та ін.

За Програмою ЮНЕСКО – 1992 р. «Пам’ять світу» ННМБУ є учасником багатоаспектної програми «Медична україніка, як складова частина документальної пам’яті України», в рамках якої започатковано серію «Медична біографістика», що складається з біобібліографічних словників енциклопедичного характеру «Медицина в Україні» і відтворює процес становлення та розвитку галузі в історичних портретах її діячів. Вийшли друком біобібліографічні видання: «Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша половина ХІХ ст.» (м. Київ, 1997), «Медицина в Україні: Друга половина XIX століття» (Літери А–К, 2003; Літери Л–С, 2013).

У серії «Медична біографістика» виходять видання, присвячені видатним медикам сучасності, зокрема «Лікар світлої мудрості: до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука» (м. Київ, 2013) та ін.

Здійснено також наукове опрацювання книжкових пам’яток із фондів ННМБУ та бібліотек галузі, результатом чого став покажчик «Медична книга України у фондах Державної наукової медичної бібліотеки, 1841–1920» (Вип. 1. – К., 2005).

У 2000-х рр. бібліотеки, що займаються створенням біобібліографічних видань, розпочали випуск серійних  видань. ННМБУ в 2007 р. започаткувала серію біобібліографічних покажчиків «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки Україні в персонах, документах, бібліографії», першим в якій став біобібліографічний нарис «Раїса Іванівна Павленко». Впродовж 2007–2009 рр. видано такі покажчики: «Юрій Григорович Віленський» (2007), «Братусь Василь Дмитрович» ( 2008), «Криштопа Борис Павлович» (2008) та ін.

У 2010 р. розпочато серію «Товариство київських лікарів в особах». Вийшли друком: «Лікарська совість м. Києва початку XX століття: до 150-річчя від дня народження Теофіла Гавриловича Яновського» (2011); «Караваєв Володимир Опанасович: до 200-річчя від дня народження» (2011); «Життя, присвячене людям: до 160-річчя від дня народження Володимира Костянтиновича Високовича» (2014).

Буковинською державною медичною академією започатковано серію «Вчені Буковини».

Медичні бібліотеки України видають численні біобібліографічні словники, довідники, покажчики, присвячені діяльності вчених-медиків, серед яких: «Медики, відзначені званнями «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я»» (1951–2012) (м. Чернівці, 2013); «Славетні імена Національного фармацевтичного університету. Ректори та професори: Нариси про життя та діяльність видатних учених Нац. фармац. ун-ту / за ред. В. П. Черних» (м. Харків, 2005); «Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, 1841–2011 рр. в 2 кн.» (м. Київ, 2011) тощо.

З нагоди визначних ювілеїв видаються окремі біобібліографічні покажчики. Зокрема, у 2010 р. ННМБУ до 200-річчя від дня народження видатного хірурга М. І. Пирогова видано CD-диск «Микола Іванович Пирогов», до 100-річного ювілею від дня народження видатного кардіохірурга М. М. Амосова – біобібліографічний покажчик «Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки».

Низку аналогічних покажчиків підготували бібліотеки мережі: «Професор В. М. Чернобровий: біографія, наука, викладацька діяльність та діагностично-лікувальна практика» (м. Вінниця, 2013), «Дейкун Микола Петрович: До 50-річчя від дня народження та 30-річчя професійної діяльності» (м. Чернігів, 2004), «Олексій Володимирович Люлько» (м. Дніпропетровськ, 2005) та ін. Також видано покажчики, присвячені діяльності В. Беца, М. Стражеска, М. І. Ситенка, О. Ф. Возіанова., Ю. І. Кундієва тощо.

Важливою складовою національного галузевого бібліографічного репертуару є бібліографія медичної бібліографії, зокрема: «Покажчик праць співробітників Національної наукової медичної бібліотеки України. Література про ННМБУ» в трьох частинах, «Інформаційні та бібліографічні видання бібліотек України (1934–1999 рр.)» (ч. 1 – К., 2003).

Одним із напрямів медичної бібліографії є підготовка бібліографічних видань краєзнавчої тематики. Ця робота включає: ведення краєзнавчих картотек «Охорона здоров’я області», «Видатні діячі медицини – уродженці краю»; видання фундаментальних науково-ретроспективних покажчиків з історії охорони здоров’я області, календарів знаменних і пам’ятних дат; публікації в пресі про видатних медиків, історичні розвідки тощо. Видання низки краєзнавчих покажчиків: «Здравоохранение Киева и Киевской области Украинской ССР» (м. Київ, 1974), «Історія медицини та охорони здоров’я України» (м. Київ, 2012) «Охорона здоров’я в Закарпатті. 2013 рік» (м. Ужгород, 2013), «Охорона здоров’я Рівненської області (1991–2000 рр.)» (м. Рівне, 2006) та ін.

Інформація про поточну медичну літературу, що видається на території України, відображається на сторінках державних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України «Літописи книг», «Літопис журнальних статей»; Українського реферативного журнала «Джерело. Сер. 4: Медицина. Медичні науки».

Джерела

 

Корнілова Л. Власні інформаційні ресурси ДНМБ / Л. Корнілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 394–399.

Корнілова Л. Є. Використання сучасних технологій у створенні медичних краєзнавчих ресурсів / Л. Є. Корнілова, Є. О. Корнілова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 22–26.

Остапенко Т. А. Фонд «Медична Україніка» як складова історико-культурних фондів Національної наукової медичної бібліотеки України / Т. А. Остапенко // Стан та перспективи розвитку науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 19–20 травня 2010 р. – Одеса, 2011. – С. 20–27.

Павленко Р. І. Система забезпечення Державною науковою медичною бібліотекою України інформаційно-бібліографічного потенціалу медичної галузі / Р. І. Павленко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : тр. конференции. – М, 2003. – Т. 3. – С. 881–884.

Павленко Р. І. Роль медичних бібліотек України у формуванні єдиного інформаційного простору в умовах глобалізації / Р. І. Павленко // Мед. бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 трав. 2008 г. – К., 2008. – С. 3–10.

Кірішева Олена Миколаївна
Корнілова Лідія Євгеніївна
Статтю створено : 20.04.2015
Останній раз редаговано : 21.10.2019