Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ківшар Таїсія Іванівна
Рубрики : Персоналії
Ківшар Таїсія Іванівна

image

Ківшар Таїсія Іванівна (30.10.1947, с. Якимівка Запорізької обл.) – книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф, історик, фахівець в галузі біографіки і біографістики; доктор історичних наук (1996), професор (1996), почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв (1999); Заслужений працівник культури України (2004); член Наукового товариства імені Шевченка в Канаді, Союзу українок Канади, Відділ імені Софії Русової (Торонто).

Народилася в родині службовців. Кваліфікацію книгознавця і бібліографа здобула 1969 р. на книгознавчому відділенні Харківського інституту культури (нині – Харківська державна академія культури). Трудову діяльність розпочала на посаді товарознавця-книгознавця Запорізької обласної контори книжкової торгівлі. 1973 р. вступила до цільової стаціонарної аспірантури Московського поліграфічного інституту, де 1979 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток книговидавничої справи Української РСР (1946–1970 рр.)». У 1976–1980 рр. працювала на посаді інспектора відділу організації книжкової торгівлі в Українському об’єднанні «Укркнига», творчо використовуючи принципи та методи організації вітчизняного книгорозповсюдження.

У 1980–2004 рр. працювала в Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ), де пройшла шлях від викладача до професора, завідувача кафедри, сформувалася як педагог і дослідник. 1996 р. захистила докторську дисертацію «Український книжковий рух: книговидання та книгопоширення (1917–1923 рр.)». У 2004–2010 рр. – за сумісництвом професор кафедри книгознавства та бібліографознавства КНУКіМ. Ініціювала створення кафедри книгознавства та видавничої діяльності; викладала курси «Бібліотекознавство», «Організація та управління бібліотечною справою» «Історія бібліотечної справи світу», «Історія бібліотечної справи України», «Бібліотечне джерелознавство», «Книга в структурі соціальних комунікацій»; завідувала кафедрою бібліотекознавства (2000–2003); одночасно викладала загальне та спеціальне книгознавство в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» (1992–2003); входила до складу утвореної при КНУКіМ робочої групи МОН України з розроблення державного стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»; була одним з ініціаторів відкриття у 2003 р. спеціальності «Учитель української мови і літератури – бібліотекар» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, брала участь у розробленні навчального плану, навчально-методичного забезпечення і викладала курс «Бібліотекознавство». З вересня 2004 р. по лютий 2016 р. – старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Починаючи з 1996 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1996–2016); аналогічної ради у КНУКІМ та заступник голови, вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук у КНУКіМ (1999–2004); спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК, 2006–2008). Підготувала шість кандидатів і одного доктора наук.

У 2002–2007 рр. важливою складовою науково-організаційної діяльності Т. Ківшар була робота в експертній раді з історичних наук ВАК України (нині – атестаційна колегія МОН України). Сприяла розробленню паспорта нової спеціальності «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» та її введенню до Переліку спеціальностей, за якими провадиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Працювала над удосконаленням паспортів наукових спеціальностей «Теорія й історія культури», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Багато уваги вчена приділяла науковому редагуванню і рецензуванню наукових праць. Працювала у складі редколегій часописів «Бібліотечна планета» (1999–2010), «Вісник КНУКіМ» (серія «Історія») (1999–2001), «Питання культурології» (2000, 2008), наукових збірників НБУВ «Українська біографістика» (2008–2012, з 2009 – головний редактор) і «Рукописна та книжкова спадщина України» (2009–2016), збірників «Наукові праці ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського» (2010–2012) та «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (серія «Бібліотекознавство. Книгознавство») (2008–2013), видань Української бібліотечної асоціації (УБА) «Бібліотека. Інформація. Суспільство», «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» та ін.

У науковому доробку вченого – близько 200 публікацій, зокрема: монографії «Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.)» (1996), «Український історик Сергій Заремба» (2007), «Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959)» (2015), найбільш повний бібліографічний покажчик «Степан Онисимович Сірополко (1872–1959)» (2012), а також збірник «Леся Петлюра. Народе мій, улюблений…» (підготовка до видання, упорядкування, життєпис, коментар; 2009).

Т. Ківшар сприяла розробленню нової історико-книгознавчої концепції вивчення книговидання та книгопоширення як цілісного соціокультурного явища, а також – визначенню методологічних засад дослідження книжкового руху, виявленню його змісту, структури і функцій.

У колі її наукових інтересів – методологічні аспекти історії бібліотечної справи України, її взаємозв’язків з книжковою справою; українська бібліотекознавча спадщина; соціальні функції бібліотек. Дослідниця ґрунтовно проаналізувала діяльність першого державного органу керівництва бібліотечною справою в Україні – Бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти УНР, підготовлених ним документів про заснування Національної бібліотеки Української держави, висвітлила роль О. Грушевського у розробленні цих документів.

Т. Ківшар активно працювала в галузі бібліотечної біографіки, розробляла методологію, понятійний апарат, досліджувала бібліотекознавчий доробок українських учених, сучасних діячів бібліотечної справи та бібліотекознавців. Узагальнення бібліотекознавчого доробку визначних українських діячів (І. Огієнка, С. Петлюри, О. Грушевського, І. Стешенка, С. Русової), бібліотекознавців і книгознавців (Д. Балики, Ю. Меженка, Л. Биковського, Н. Фрідьєвої, В. Шенфінкель, Я. Стешенка, В. Короліва-Старого, І. Вугмана, П. Зленка, П. Ярковського), а також реконструкція наукової бібліографії визначного українського бібліолога С. Сірополка сприяли подальшому розвитку української бібліотекознавчої біографіки і біографістики.

У межах діяльності УБА як її член та керівник секції «Історії книжкової і бібліотечної справи» Т. Ківшар організовувала науково-практичні конференції з вивчення історії вітчизняних бібліотек, круглі столи, присвячені співпраці українських і зарубіжних бібліотек, представляла УБА на міжнародних наукових конференціях. Разом з іншими членами УБА сприяла удосконаленню бібліотечного законодавства, зокрема, брала участь у підготовці матеріалів до слухань у Комітеті з питань культури та духовності Верховної Ради України щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (листопад 1998 р.), які було враховано ВР України в Законі України « Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2000).

У 1995–2002 рр. – експерт Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. Сприяла безкоштовному переданню Україні приватного архіву унікальних документів з історії України й української культури кінця 19 – першої половини 20 ст., рукописів праць і особистої бібліотеки С. Сірополка, брала участь в організації та перевезенні їх для постійного зберігання в Центральному державному архіві вищих органів влади й управління України та Національній парламентській бібліотеці України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), де вони стали доступними для вітчизняних науковців.

Т. Ківшар сприяла активізації міжнародних бібліотечних зв’язків, зокрема: брала участь у роботі 64-ї Генеральної конференції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ (ІФЛА), в українсько-німецькому проекті Бібліотеки Гете-Інституту у Києві та Державної бібліотеки України для дітей (нині – Національна бібліотека України для дітей); співпрацювала із відділом української книги Слов'янської бібліотеки при Національній бібліотеці Чеської Республіки, Українською бібліотекою імені Симона Петлюри в Парижі; була керівником української складової спільного наукового міжнародного дослідницького проекту НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду «Російсько-українські культурні зв'язки (біографічний аспект»), а також спільного міжнародного проекту НБУВ й Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру з підготовки довідкового біографічного видання, присвяченого українським ученим у Канаді; була науковим редактором культурно-просвітницького проекту «Українці у світі» Всеукраїнського об’єднання «За Помісну Україну».

Нагороджена грамотами Міністерства культури України, Київського міського голови, Президії НАНУ, відзнакою Президії НАН України «За професійні здобутки» (2012).

Твори

Просвітницька спадщина Софії Русової / Т. І. Ківшар // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ,1993. – Вип. 2. – С. 24–42.

Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923) / Таїсія Ківшар ; Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1996. – 339 с..

Левко Биковський як історик українського книжкового руху / Т. І. Ківшар // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 18–19.

Стандарт вищої освіти (проект): освітньо-кваліфікаційна характеристика: бакалавр: за спеціальністю «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія» / Т. І. Ківшар. – Київ, 2005. – 53 с. (у співавтор.).

Региональный аспект изучения истории библиотечного дела Украины в годы Второй мировой войны / Т. И. Кившар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 6. Історичні науки. 2007. – Вип. 4. – С. 61–69.

Український історик Сергій Заремба : документи та матеріали до біографії / Т. І. Ківшар. – Київ, 2007. – 203 с. (упоряд., авт. життєпису та уклад. бібліогр.).

Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографії / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 4. – С. 137–153.

Бібліотекознавчі погляди Івана Франка / Таїсія Ківшар, Леніна Одинока // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 357–362.

Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923 рр.) / Т. І. Ківшар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. книгозн., бібліотекознавство та інформ. технології / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2008. – Вип. 3. – С. 145–156.

Леся Петлюра. Народе мій, улюблений… / Т. І. Ківшар. – Київ, 2009. – 668 с.+48 с. вкл. (підготов. до вид., переднє сл., упорядкув., життєпис та комент.).

Особисте книжкове зібрання Т. Г. Шевченка / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 5. – С. 102–129.

Становлення С. Сірополка як бібліотекознавця / Т. І. Ківшар // Українська біографістика: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 6. – С. 103–124.

Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка (1908 – 1917) / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 7. – 2010. – С. 192–249.

Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 10–20.

Українська бібліотечна біографіка ХХ – початку ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 8. – 2011. – С. 98–148.

Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; [уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності: Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.]. – Київ, 2012. – 197 с. : портр..

Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.) / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 9. – 2012. – С. 25–64.

Внесок української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 10. – 2013. – С. 241–281.

Ювілейний празький «Кобзарь» 1840–1940 Т. Шевченка : до історії видання / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 11. – 2014. – С. 134–159.

Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Таїсія Ківшар; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 532 с.

Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 12. – 2015. – C. 118–147.

Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 14. – 2016. – C. 71–105.

Невідомі «Матеріали для майбутньої енциклопедії книгознавства» Л. Биковського (до 125-х роковин від дня народження) / Т. І. Ківшар // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровін / ред. О. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2020. – C. 422–440.

Kivshar  T.  Sophia  Rusova,  Venerable  Ukrainian  Edicator  (1856–1940). Promin.  2016.  Vol.  56. PP. 10–13.

Джерела

Вітаємо ювіляра – бібліотекознавця і книгознавця Таїсію Іванівну Ківшар // Бібл. вісн. – 2008. – № 1.– С. 44–46;

Ляшко С. М. Таїсія Іванівна Ківшар – український бібліотекознавець і книгознавець / Ляшко С. М. // Музейний вісн. : наук.-теорет. щоріч. / Запоріз. облас. краєзнав. музей. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 8. – С. 179–182;

Волкова О. В. 65 років (1947) Т. І. Ківшар, українському бібліотекознавцю і книгознавцю, доктору історичних наук, професору, старшому науковому співробітнику Інституту біографічних досліджень НБУ ім. В. Вернадського, уроженці смт. Якимівка / [Волкова О. В.] // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2012 рік. Жовтень : календар і короткі довідки з бібліог. списками / Комун. закл. „Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького” Запоріз. обл. ради. – Запоріжжя, 2011. – С. 161–164. – Бібліогр.: с. 164;

Ківшар Таїсія Іванівна // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність, бібліогр. / М-во культури України, Держ. закл. „Національна парламентська бібліотека України” ; авт.-уклад.: Н. І. Абдуллаєва ; наук.ред. В. О. Кононенко. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 60–63;

Новальська Т. В. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1968–2003) // Бібл. планета. – 2013. – № 2. – С. 21­–24;

Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол. : Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Новальська Т. В., Ляшко С. М.]. – Київ, 2013. – 104 с. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2);

Ківшар Таїсія Іванівна // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. – C. 53–64. – (Серія «Наукові школи»).

Новальська Т. Знаний книгознавець, бібліотекознавець, педагог та історик – Таїсія Іванівна Ківшар / Тетяна Новальська //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. – № 10. – С. 190–208.

 

 

________________

 

Персональний блог  – Таїсія Іванівна Ківшар

Пошуковий профіль науковця – Ківшар Таїсія Іванівна

Покажчик праць Т.І. Ківшар

Ляшко Світлана Миколаївна
Статтю створено : 22.02.2018
Останній раз редаговано : 24.01.2024