Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кушнаренко Наталя Миколаївна
Рубрики : Персоналії
Кушнаренко Наталя Миколаївна

imageКушнаренко Наталя Миколаївна (21.10.1950 р., м. Інгулець Дніпропетровської обл.) – науковець у галузі документознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної діяльності. Доктор педагогічних наук (1998), професор (1996), заслужений працівник культури України (1999), дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН (1994).

Закінчила Харківський державний інститут культури (1972), аспірантуру (1979) і докторантуру (1993) Московського державного інституту культури; захистила кандидатську дисертацію на тему «Координація комплектування фондів в умовах централізації мережі державних масових бібліотек» (1979), докторську дисертацію «Бібліотечне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект» (1993).

Уся трудова діяльність пов’язана з Харківською державною академією культури (ХДАК). У 1986–1989 рр. – зав. кафедри бібліотечних фондів і каталогів, у 1994 р. очолила першу в Україні кафедру документознавства. Протягом 1997–2010 рр. – зав. кафедри книгознавства та фондознавства, з 2010 р. – документознавства та книгознавства, професор кафедри. З 1994 по 2002 рр. – декан факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2002 по 2006 рр. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, з 2006 р. – проректор з наукової роботи.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 10 підручників і навчальних посібників, 3 монографії. Публікації відомі не лише в Україні, але й за її межами.

Основні наукові інтереси пов’язані з розробкою проблем документології, фондознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної діяльності й освіти. Сприяла введенню в Україні нової наукової галузі «соціальні комунікації»; взяла безпосередню участь у розробленні номенклатури наукових спеціальностей, їхніх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм вступних і кандидатських іспитів; долучилася до відкриття в ХДАК аспірантури і докторантури; брала участь у відродженні єдиного свого часу в Україні республіканського міжвідомчого науково-методичного збірника «Бібліотекознавство і бібліографія» під новою назвою «Вісник Харківської державної академії культури», який має статус наукового фахового видання; здійснює підготовку докторів і кандидатів наук зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Засновник та лідер наукової школи з проблем документології і бібліотечного краєзнавства на терені України. Організатор та  учасник численних наукових форумів. Ініціювала й організувала у 2013 р. на базі ХДАК перший в Україні міжнародний симпозіум з питань культурно-мистецької освіти.

З 1999 по 2010 рр. – голова спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із «соціальних комунікацій» зі спеціальностей 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій.

З 1999 по 2007 рр. – відповідальний редактор, нині – заступник відповідального редактора фахового наукового збірника «Вісник Харківської державної академії культури»; член редколегій українських професійних журналів – «Вища школа», «Нові технології навчання», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Бібліотечна освіта, наука, практика» й ін.; член Комісії з акредитації та ліцензування Міністерства освіти і науки України та ін. З 2011 р.  – голова підкомісії з документознавства та інформаційної діяльності науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Розробила авторські курси – «Документознавство», «Документологія», «Методологічні проблеми документології», «Бібліотечне краєзнавство», «Організація та методика науково-дослідницької діяльності», «Методика викладання спецдисциплін» та ін.

У 1999 р. Н. Кушнаренко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України». За рішенням Всесвітнього бібліографічного інституту (США) з 1999–2002 рр. визнана кращою жінкою-професіоналом. У 1998 р. як автор підручника «Документоведение» нагороджена премією і дипломом виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини» в номінації «Кращий підручник року»; у 1999 р. – Почесною грамотою Харківської обласної держадміністрації, а також дипломом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий декан»; у 2003 р. – Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації; у 2004 р. – Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури»; у 2008 р. – дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін»; у 2013 р. – Відзнакою Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» та ін.

 

Твори

Бібліотечні фонди : навч. посіб. з дисципліни «Орг. бібл. фондів і каталогів» для підготов. молодих спеціалістів вищ. навч. закл. / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. — Xарків : Основа, 1993. — 152 с.

Історія бібліотечного краєзнавства в Україні : навч. посіб. для студ. вузів та уч-щ культури / Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. ін-т культури. — Xарків, 1993. — 112 с.

Краеведческая деятельность библиотеки : учеб. пособ. / Н. Н. Кушнаренко ; Моск. гос. ин-т культуры. — Москва, 1993. — 89 с.

Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-те вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2006. — 334 с.

Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — Київ : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта XXІ століття). — Бібліогр.: с. 481–488.

Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — Москва : ФАИР, 2007. — 688 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

Документоведение : учебник / Н. М. Кушнаренко. — 8-е изд., стер. — Киев : Знання, 2008. — 459 с. — (Высшее образование ХХІ века).

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 6-те вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2008. — 310 с.

Спеціальне докуметознавство : навч. посіб. для дистанційного навчання / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач ; за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ : Ун-т «Україна», 2010. — 280 с.

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Н. М. Кушнаренко: http://scholar.google.com.ua/citations?user=xb6ar6AAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Несвит Е. А. Кушнаренко Наталья Николаевна / Е. А. Несвит // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. слов. / Харьк. Гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». — Харьков, 1998. — С. 355–357.

Наталія Миколаївна Кушнаренко : бібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Міжнар. акад. інформатизації, Від-ня бібліотекознавства ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2000. — 33 с.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : в 2 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва, 2001. — Т. 1. — С. 379.

Кушнаренко Наталя Миколаївна // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) : довідник / Всеукр. спілка краєзнавців. — Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 1. — С. 117–118.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : в 3 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 6-е изд., испр. и доп. — М., 2003. — Т. 2. — С. 475.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто на академическом Олимпе : к 10-летию отд-ния «Библиотековедение» Междунар. акад. информатизации при ООН : справочник. — Москва, 2004. — С. 99–101.

Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко]. — Харків : ХДАК, 2005. — 103 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва, 2007. — Т. 2 : К–Р. — С. 416.

Кушнаренко Наталя Миколаївна // Вища школа Харківщини — Кращі імена. — Харків, 2008. — С. 2, 37.

Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Х. : ХДАК, 2010. — 164 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).

Кушнаренко Наталя Миколаївна : (до 70-річчя від дня народж.) [Електроннй ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна]. – Харків, 2020. – 125 с. : фот. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

Соляник Алла Анатоліївна
Статтю створено : 18.11.2015
Останній раз редаговано : 27.05.2024