Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кунанець Наталія Едуардівна
Рубрики : Персоналії
Кунанець Наталія Едуардівна

imageКунанець Наталія Едуардівна [10.05.1964, Львів] – бібліотекознавець, історик, педагог, доктор наук із соціальних комунікацій (2014), кандидат історичних наук (2007), професор (2018).

Народилася у родині працівників Львівського телебачення. Закінчила середню школу № 11 фізико-математичного профілю (1981). Вищу освіту здобувала без відриву від виробництва на бібліотечному факультеті КДІК ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) за спеціалізацією «Технічні бібліотеки» (закінчила у 1988 р.). Студенткою розпочала наукові студії, учениця професора Л. Амлінського.

Упродовж 1981–2009 рр. працювала у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (нині – Львівська національна  наукова бібліотека ім. В. Стефаника) на посадах бібліотекаря відділу обслуговування, методиста,  старшого методиста, провідного методиста, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника відділу бібліотекознавства.

У 2007 р. в НБУВ під керівництвом академіка НАН України, професора О. Онищенка захистила дисертацію на тему «Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 2009 р. на запрошення ректора Національного університету «Львівська політехніка» перейшла на роботу до вишу, де обіймала посаду доцента кафедри інформаційних систем та мереж з виконанням обов’язків заступника директора з наукової роботи Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка».

Розробила концепцію науково-дослідної роботи НТБ університету та започаткувала у ній проведення  низки наукових досліджень, серед яких провідною є тема «Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях». З 2009 р. за ініціативою Н. Кунанець на базі НТБ Львівської політехніки щороку проводиться міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». Згодом до її проведення долучилися наукові бібліотеки Краківської та Лодзької політехнік.

Також за ініціативою Н. Кунанець було налагоджено плідну співпрацю НТБ із вченими-бібліотекознавцями з Азербайджану, Польщі, Литви та Казахстану.

У 2012 р. обрана вченим секретарем (на громадських засадах) робочої групи з питань створення рівних можливостей для молоді з особливими потребами при Раді з конкурентоспроможності індустрії ІКТ (UCC) – всеукраїнської громадської організації, що об'єднує компанії індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, навчальні центри комерційних ІТ, виші та представників державної влади.

У 2013 р. у НБУВ захистила докторську дисертацію на тему «Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи» за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

З 2015 р. обіймає посаду професора кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Н. Кунанець активно працює у науково-методичній комісії МОН України (галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка»), де займається питаннями, пов’язаними  зі становленням низки нових освітніх напрямів та спеціальностей, які визначають перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій.

Запропонована Н. Кунанець понятійно-термінологічна система  в предметній області «консолідована інформація» (КСІ) була використана при підготовці та виданні низки навчальних посібників серії «КСІ – консолідована інформація»,  схваленої в 2012 р. НМК  галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»; їм надано гриф МОН України.

Завдяки налагодженому з 2013 р. активній співпраці Н. Кунанець з координаторами бібліотечної програми «Американські центри» Посольства США в Україні на  базі Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Львівської політехніки проводилися спільні наукові семінари для працівників українських бібліотек, що обслуговують користувачів з особливими потребами.

За час роботи на кафедрі розробила навчальні курси: «Консолідована інформація: вступ до фаху», «Системи машинного перекладу та автоматичне реферування», «Технології аналітико-синтетичного опрацювання даних», «Стандарти управління проектами», «Проектування дистанційних технологій супроводу навчання», «Експертні системи», «Інтелектуальні системи», «Організація наукових досліджень», «Електронна наука та управління знаннями в соціокомунікаційних системах» та інші, читає за ними лекції; підготувала навчально-методичні комплекси для студентів освітніх рівнів бакалавр, магістр та освітньо-наукового рівня PhD.

Керує науково-дослідною роботою студентів, магістрантів, аспірантів. Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Двоє учнів стали лауреатами премії Президента України для молодих науковців. Бере участь в атестації наукових кадрів, виступає як офіційний опонент на захистах кандидатських та докторських дисертацій. Учасник та член оргкомітетів багатьох наукових форумів, семінарів, круглих столів, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій, у т. ч. за кордоном. Член редколегії наукових журналів «Бібліотечний вісник», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі».

До кола наукових інтересів Н. Кунанець входять: історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях; актуальні проблеми бібліотекознавства; використання сучасних інформаційних технологій; бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів з особливими потребами, онлайн ресурси для осіб з особливими потребами, формування консолідованих інформаційних ресурсів архівів, музеїв, бібліотек територіальних громад.

У науковому доробку вченої понад 400 публікацій, у т  ч. три монографії, навчальні посібники, статті, значна частина з яких подані у фахових українських та зарубіжних виданнях. Понад 100 публікацій представлені у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

За плідну наукову роботу відзначена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2013), за авторські наукові здобутки з проблем бібліотечно-інформаційного супроводу навчального процесу для осіб з особливими потребами Почесним дипломом Міністерства освіти та науки України (2013).

Твори

Мандрівні бібліотеки товариства «Просвіта» Галичини: (Перша половина ХХ ст.) / Н. Кунанець // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 31–33.

Бібліотека студентського товариства «Основа»: становлення та основні етапи діяльності / Н. Кунанець // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – С. 181–195.

Історія створення та розвитку наукових бібліотек вищих шкіл Львова у кінці XVIII – на початку ХХ ст. / Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С. 28–34.

Наукові бібліотеки Львова (1784–1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : монографія / Кунанець Н. Е. – Львів : Львівська політехніка , 2010. – 244 с.

Приватні бібліотеки в Галичині (XVII – поч. ХХ ст.): особливості формування фондів / Н. Е. Кунанець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 154–170.

Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія / Кунанець Н. Е. – Львів : Львівська політехніка, 2011 – 448 с.

Консолідований інформаційний контент з історії бібліотечної справи Галичини / Н. Е. Кунанець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 4(2). – С. 14–17.

Методичні засади діяльності бібліотек у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (За матеріалами преси) / Н. Кунанець // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 142–158.

Вступ до фаху «Консолідована інформація» : навч. посіб. / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник ; за заг. наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 194 с. : іл., табл. – (Консолідована інформація; вип. 1).

Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами : історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с. : іл., табл.

Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності / Н. Е. Кунанець, Н. Веретеннікова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – Вип. 40. – С. 138–146.

Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій / В. Кут, В. Пасічник, Н. Кунанець, А. Демчук, О. Малиновський, А. Ржеуський // Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 75. – № 3. – С. 188–201.

Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н. Е. Кунанець, О. Б. Малиновський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 805. – С. 420–425.

Ржеуський А. Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3. – С. 3–9.

Ергономічність довідкових онлайн ресурсів для осіб з особливими потребами / В. Пасічник, Н. Кунанець, Т. Шестакевич, В. Андруник // Матеріали V науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», 1-2 лют. 2018 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 116. – (Секція 6. Новітні фізико-технічні та освітні технології).

Камінський Р. Математичне забезпечення для бібліотечних працівників / Р. Камінський, Н. Кунанець // Матеріали V науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», 1-2 лют. 2018 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 32. – (Секція 2. Інформаційні системи).

Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 1. – С. 35–42.

Ржеуський А. Рекомендаційна система інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / А. Ржеуський, Н. Кунанець, М. Стахів // Матеріали V науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», 1-2 лют 2018 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 37. – (Секція 2. Інформаційні системи).

Джерела

Наталія Едуардівна Кунанець : біобібліогр. покажч.: до 50-річчя від дня народж. [д-ра наук із соц. комунікацій] / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка; [уклад. О. Б. Ніколюк]. –Львів : Тріада плюс, 2014. – 74 с.

Новальська Юлія Вікторівна
Статтю створено : 21.08.2020
Останній раз редаговано : 08.08.2023