Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Коломієць Петро Веремійович
Рубрики : Персоналії
Коломієць Петро Веремійович

imageКоломієць Петро Веремійович (20.08.1929, м. Богуслав, нині Обухівського р-ну Київської обл. – 04.11.1993, Київ)  – бібліотекознавець, бібліограф, книгознавець, фондознавець, історик бібліотечної справи, педагог; кандидат історичних наук (1972), доцент (1979), професор (1992).

Народився в сім'ї робітника-коваля. Неповну середню освіту (6 класів) здобував протягом 1936–1941 рр. у школі в Богуславі, після визволення міста від загарбників продовжив навчання у 7-му класі. У 1946–1948 рр. навчався на бібліотечному відділенні Теребовлянського технікуму підготовки культурно-освітніх працівників (нині – Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв), який закінчив із відзнакою. Вищу освіту здобував у Харківському державному бібліотечному інституті (ХДБІ, нині – Харківська державна академія культури). Навчання в інституті (1948–1952) поєднував з роботою бібліотекарем у книгозбірні Харківського тракторного заводу (1950–1951), далі ще один рік працював у районній бібліотеці № 13 Харкова. Після закінчення інституту (з відзнакою) отримав рекомендацію до вступу до аспірантури та направлення на роботу до Ніжинського технікуму підготовки культурно-освітніх працівників (нині – Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької), де у 1952–1953 рр. обіймав посади заступника директора по заочному відділенню та викладача бібліотечних дисциплін.

У 1953–1956 рр. навчався в аспірантурі  Державної публічної бібліотеки УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Після її закінчення був направлений на роботу до Республіканської наукової медичної бібліотеки (нині – Національна наукова медична бібліотека України), де обіймав посаду заступника директора з наукової роботи (січень 1957 р. – жовтень 1969 р.). За його участю в бібліотеці активізувалась науково-дослідна робота, закладено підґрунтя зі створення у 1973 р. відповідного підрозділу (відділу) у структурі книгозбірні та його забезпечення кваліфікованими дослідницькими кадрами. Основну трудову діяльність поєднував із викладацькою роботою в Київському консультаційному пункті ХДБІ (1956–1957). Керівництво бібліотеки висунуло кандидатуру П. Коломійця до складу радянської делегації на 2-й Міжнародний конгрес медичних бібліотек у США (1963). У 1966–1969 рр. працював за сумісництвом редактором у відділі історії медицини Київського науково-дослідного інституту клінічної медицини імені академіка Н. Д. Стражеска (нині – Український науково-дослідний інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Міністерства охорони здоров’я України). У 1968–1969 рр. – голова міжвідомчої бібліотечної ради м. Києва.

До кола наукових зацікавлень П. Коломійця під час роботи в головній медичній книгозбірні України входили, зокрема, дослідження у сфері розроблення класифікаційних систем документів у медичній галузі. На основі узагальненого багаторічного досвіду індексування документів з медицини та охорони здоров’я він підготував практичний посібник для медичних бібліотек «Схема индексов систематического каталога медицинской литературы» (1960), що був виданий за рішенням республіканської наради працівників медичної галузі. На той час це була єдина в СРСР «Схема» для систематизації документів з охорони здоров’я і медицини, з урахуванням міжнародного досвіду.

Суттєвою була і діяльність П. Коломійця як укладача багатьох видань. За його редакцією регулярно видавались збірники матеріалів з обміну досвідом роботи медичних бібліотек України, посібники з класифікації медичної літератури, покажчики оглядових статей та ін.

З 1969  по 1975 рр. П. Коломієць очолював Республіканський відділ науково-медичної інформації (згодом, до січня 2021 р. – Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, «Укрмедпатентінформ»), що був створений відповідно до наказу МОЗ УРСР № 131 від 11 березня 1969 р. при Київському НДІ  лінічної медицини. Розробляючи концепцію інформаційного забезпечення медичної науки і практики в Україні, він започаткував низку оригінальних методик виявлення інформаційно цінних документів для вчених і спеціалістів медичної галузі. Запропонована П. Коломійцем модель методів відбору таких документів із світового інформаційного потоку як засіб підготовки тематичних реферативних наукових оглядів у 1975 р. була зареєстрована як раціоналізаторська пропозиція. Завдяки цій моделі в СРСР 15 НДІ медичного профілю удосконалили методику підготовки 22 інформаційних покажчиків документів медичної галузі. Більшість з них перевидавались республіканськими медичними бібліотеками.

Враховуючи запити методичних центрів мереж медичних бібліотек та органів науково-медичної інформації інших союзних республік, за участю П. Коломійця було підготовлено низку методичних і бібліографічних посібників, що мали загальнодержавну інформаційну цінність і перевидавались у Москві.

У 1971 р. П. Коломієць захистив кандидатську дисертацію на тему «Питання охорони здоров’я у працях В. І. Леніна». Того ж року у видавництві «Здоров’я» вийшов з друку великий за обсягом науково-бібліографічний посібник за матеріалами дисертації. Наступного року П. Коломійцю було присуджено вчений ступінь кандидата історичних наук.

У 1974 р. П. Коломійця як досвідченого практика і науковця запросили на роботу до Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв). У цьому виші на бібліотечному факультеті він пропрацював майже 20 років поряд з відомими бібліотекознавцями і бібліографознавцями – О. Сокальським, В. Пілецьким, О. Довгополою, Л. Амлінським, Л. Одинокою, Н. Королевич та ін. Обіймав посади старшого викладача (1974–1979), доцента (1979–1992). Викладав дисципліни «Загальне бібліотекознавство», «Бібліотечні фонди», «Інформаційно-пошукові системи».

У 1976 р. за ініціативою П. Коломійця та за підтримки колег було створено кафедру організації бібліотечних фондів і каталогів, яку він очолював та двічі (1982, 1987) на конкурсній основі переобирався завідувачем кафедри на нові терміни. Водночас виконував обов’язки заступника декана факультету (1976–1978, 1979–1980).

Завдяки високому професіоналізму, педагогічній майстерності, вимогливості П. Коломійцю вдалося сформувати сильний колектив кафедри. Серед його колег, учнів, послідовників, аспірантів – відомі бібліотекознавці та педагоги: д-р філос. наук, проф. Т. Горбаченко; кандидати наук, доценти Л. Вовк, Т. Гуртовенко, М. Макарова, І. Нілова, О. Кириленко, О. Олійниченко, З. Руда, К. Селіверстова; доценти В  Дніпренко, О. Мошек, В. Туров, І. Штефан та ін.

Під керівництвом П. Коломійця колектив кафедри працював над розширенням кола спеціалізацій у підготовці майбутніх бібліотечних працівників, зокрема розробленням уточнених кваліфікаційних вимог до комплектаторів і каталогізаторів та узгодженням їх зі змістом фахової освіти, формуванням моделі навчального процесу кафедри, пошуком активних методів навчання.

У цих напрямах П. Коломієць приділяв значну увагу розробленню навчально-методичних матеріалів та навчальної літератури. Зокрема, підготував навчальний посібник для бібліотечних факультетів інститутів культури «Особливості формування фондів технічної літератури і документації» (1987), на основі якого читався курс лекцій. За його активної участі на кафедрі було створено і видано низку нових навчально-методичних посібників і рекомендацій для опанування студентами дисциплін «Бібліотечні фонди», «Бібліотечні каталоги», з питань стандартизації і уніфікації термінології і технологій у сфері формування бібліотечних фондів, підготовки курсових і дипломних робіт тощо. Ці розробки Вчена рада КДІК рекомендувала як взірцеві для впровадження в роботу інших кафедр.

Брав активну участь у розробленні концептуальних засад бібліотечно-інформаційної освіти та їх практичному втіленні, дбав про кадровий потенціал викладацького персоналу факультету та зміцнення наукової і матеріально-технічної бази як факультету, так і КДІК в цілому.

Під керівництвом П. Коломійця у КДІК було започатковано підготовку науково-педагогічних кадрів з бібліотечного фондознавства, захищено три кандидатські дисертації. Глибокі знання з питань поширення світових потоків інформації з різних галузей знань і закономірностей формування бібліотечних фондів дозволили вченому створити власну науково-педагогічну школу підготовки бібліотечних кадрів вищої кваліфікації зі спеціалізацією фондознавець, визначити основні напрями формування у студентів навичок аналітико-синтетичного опрацювання документів.

У другій половині 1980-х років П. Коломієць взяв на себе обов’язки головного редактора у підготовці українського перекладу з російської мови другого видання праці «Бібліотечно-бібліографічна класифікація. Таблиці для масових бібліотек». Пріоритетну увагу він зосередив насамперед на якомога ефективнішому розкритті засобами ББК змісту книжкових багатств бібліотек у регіональному аспекті, з метою кращого задоволення запитів читачів на видання, пов’язані з Україною, областю, населеним пунктом, а відтак – на розробленні регіональних розділів таблиць із урахуванням специфіки і проблематики України.

Водночас, досліджуючи проблеми адаптації класифікаційних систем у бібліотеках України як ефективного інструмента організації документно-інформаційних потоків з різних галузей науки, П. Коломієць вважав перспективними для бібліотечно-інформаційної діяльності в державі міжнародні класифікаційні системи в їх поєднанні з вітчизняною класифікацією, без ознак ідеологічного догматизму, заполітизованості.

П. Коломієць приділяв також увагу дослідженням історії бібліотечної справи, редагував та видавав навчально-методичні посібники з відповідних навчальних дисциплін, зокрема «Нариси розвитку бібліотечної справи в Україні», «З історії розвитку бібліотечної справи в Україні», «Короткий нарис розвитку бібліотечної справи в Україні», які використовувалися студентами у процесі вивчення відповідного курсу.

Був одним з ініціаторів започаткування міжвідомчого науково-методичного збірника статей «Бібліотекознавство та бібліографія» у Харківському державному інституті культури (нині – Харківська державна академія культури) та входив до складу редакційної колегії його першого випуску (1964). Праці П. Коломійця публікувались у періодичних виданнях «Советская библиография», «Библиотеки СССР. Опыт работы» (нині – «Библиотековедение»), збірниках праць науково-дослідних установ у Москві, Ризі, Ташкенті, Кишиневі та інших містах.

З ініціативи П. Коломійця на сторінках професійної періодичної преси започатковувались наукові дискусії. Пропозиції, висвітлені ним у статті «Яким шляхом іти до єдиної методики централізованої предметизації» (збірник «Советская библиография»), стали підставою для запровадження у 1980-х рр. Всесоюзною (нині – Російською) книжковою палатою ідей вченого у процесі розроблення галузевої методики предметизації медичної літератури, яка у подальшому була запозичена і книжковими палатами союзних республік.

Загалом у творчому доробку П. Коломійця налічується майже 200 наукових праць, серед яких: статті, навчальні та науково-методичні посібники, довідники, бібліографічні покажчики, методичні розробки. Він неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжнародних конгресах, конференціях і симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо, серед них: 9-й конгрес Міжнародної асоціації геронтологів (Київ, 1972, доповідь «Про інформаційне забезпечення вітчизняних геронтологічних досліджень»), Перша наукова сесія Інституту бібліотекознавства ЦНБ ім. В. І. Вернадського (1992, «Проблеми формування бібліотечних фондів в умовах відродження незалежної Української держави»), Всеукраїнський конгрес бібліотекарів (1992, «Деякі проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах розбудови Української держави»; спільно з І. Штефаном) та ін. Підсумковим внеском П. Коломійця в українське бібліотекознавство став створений ним в останні роки життя перший в історії незалежної України українськомовний підручник для вищої школи «Бібліотечні фонди» (1992). Рукопис підручника, рекомендований  Комісією з вищої бібліотечної освіти при Міністерстві культури України для факультетів бібліотечно-інформаційних систем інститутів культури, був переданий на розгляд в Міністерство освіти України. Проте за збігом обставин підручник не був виданий.

Унікальний за своїм змістом підручник містив 17 розділів, серед яких: «Теоретичні основи формування бібліотечних фондів», «Бібліотечний фонд як система», «Документ як основний елемент фонду», «Взаємодія бібліотечних фондів. Координація комплектування бібліотечних фондів», «Теорія комплектування бібліотечного фонду», «Моделювання бібліотечного фонду» та ін. Важливими для початку 1990-х рр. були нові для фондознавчої теорії та практики розділи технологічного змісту – «Технологія формування бібліотечних фондів», «Технологія комплектування бібліотечного фонду», «Керівництво комплектуванням бібліотечних фондів» та ін.

З урахуванням великого стажу педагогічної роботи в КДІК, високого рівня виконаних досліджень, кваліфікованого керівництва навчально-методичним та навчальним процесом кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів, активної громадської діяльності Вчена рада інституту в липні 1988 р. порушувала клопотання перед ВАК СРСР про присудження П. Коломійцю вченого звання професора відповідно до Положення про порядок присудження вчених ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1975 г. № 1067, однак воно виявилося безрезультатним. У грудні 1992 р. вченого було переведено на посаду професора кафедри як обраного за конкурсом. Рішенням ВАК Міністерства освіти і науки України у 1993 р. П. Коломійцю «за достойний внесок у розвиток київської школи бібліотечного фондознавства, бібліотечно-інформаційної освіти в Україні» було присвоєно наукове звання професора – першому в Україні серед науковців, що займаються питаннями бібліотечного фондознавства.

Трудова діяльність П. Коломійця була відзначена медалями «За доблесну працю», «У пам'ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці». За плідну багаторічну працю в системі медичних установ УРСР він удостоєний відомчої нагороди МОЗ СРСР – значка «Відмінник охорони здоров’я».

Документи, що стосуються П. Коломійця, зберігаються в архіві КНУККіМ.

 

Твори

Сборник по обмену опытом работы медицинских библиотек Украины / отв. за вып. П. Е. Коломиец. – Киев, 1957. – 89 с.

Із історії розвитку бібліотечної справи на Україні / Коломієць П. В. // Збірник наукових праць Державної Публічної бібліотеки АН УРСР. – Київ, 1958. – С. 51–80.

Алексеев М. В. Минимум библиотечной техники для библиотек при районных больницах и других лечебных учреждениях / Алексеев М. В., Гандельман Я. И., Коломиец П. Е. и др. – Харьков, 1958. – 32 с.

Бодик Й. З. Система индексов систематического каталога медицинской литературы / Бодик Й. З., Гончар Л. И., Коломиец П. Е., Хмара Ф. Л. – Киев, 1960. – 200 с.

Координация библиографической работы медицинских библиотек Украины / Коломиец П. Е. // Сов. библиография. – 1961. – № 4. – С. 14–19.

Работа медицинской библиотеки по привлечению читателей : метод. письмо / Коломиец П. Е., Романовская Н. А. – Киев, 1961. – 20 с.

Короткий нарис історії бібліотечної справи на Україні / Коломієць П. В. // Науково-методичний збірник Державної історичної бібліотеки УРСР. – Київ, 1961. – С. 20–60.

Хмара Ф. Л. Обзор работы медицинских библиотек Украины. За 1962 год / Хмара Ф. Л., Коломиец П. Е., Романовская Н. А. – Киев, 1963. – 35 с.

Библиографическая работа медицинских библиотек Украины : (Сборник по обмену опытом работы) / под ред. Ф. Л. Хмары и П. Е. Коломийца ; М-во здравохранения УССР. Респ. науч. мед. б-ка. – Киев, 1965. – 148 с.

Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за 1965–1966 годы / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка. – Киев, 1967. – 98 с. – На обороте тит. л. сост.: Хмара Ф. Л., Коломиец П. Е., Вайнберг М. А., Чубакова И. П.

Хмара Ф.Л. Организация библиотечного обслуживания медицинских работников сельской местности Украинской ССР / Хмара Ф. Л., Коломиец П. Е. // Сборник по обмену опытом медицинских библиотек Украины ; под ред. Ф. Л. Хмары, П. Е. Коломийца и Н. А. Романовской. – Киев, Госмедиздат УССР, 1963. – С. 3–16.

Планирование работы областной научной медицинской библиотеки : метод. пособие / Коломиец П. Е., Вайнберг М. А. ; М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; Ред. Ф. Л. Хмара. – Киев, 1966. – 66 с.

Информационная работа медицинских библиотек Украины : сб. ст. / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; сост. П. Е. Коломиец и Ф. Л. Хмара ; под ред. Р. И. Павленко и Т. А. Пелюсовой. – Киев : [б. и.], 1968. – 156 с.

Классификация медицинской литературы : практ. пособие для б-к район. больниц / П. Е. Коломиец, Л. И. Гончар, М. А. Вайнберг ; М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; Ред. Ф. Л. Хмара. – Киев, 1968. – 46 с.

Комплектование книжных фондов медицинских библиотек : сб. ст. / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; Сост. П. Е. Коломиец, М. А. Вайнберг ; Ред. Ф. А. Хмара. – Киев, 1968. – 97 с.

Идеи и заветы В. И. Ленина – медикам : [метод. и библиогр. материалы] : практ. пособие для мед. б-к / П. Е. Коломиец, М. А. Вайнберг, Г. Г. Савенок ; М-во здравоохранения Укр. ССР, Респ. мед. б-ка. – Киев, 1969. – 280 с.

Вопросы здравоохранения в трудах В. И. Ленина : науч.-библиогр. пособие / П. Е. Коломиец ; под ред. д-ра мед. наук К. Ф. Дупленко и канд. ист. наук Л. А. Нагорной. – Киев : Здоров'я, 1971. – 357 с.

Анестезиология. Реаниматология : указ. обзорных статей / [Ред. П. Е. Коломиец, А. И. Лещенко] / М-во здравоохранения УССР, Киев. науч.-исслед. ин-т клинич. медицины им. акад. Н. Д. Стражеско, Респ. отд. науч. мед. Информации, Науч. о-во анестезиологов-реаниматологов УССР. – Киев : [УкрНИИНТИ], 1974. – 4  с. – (Ко II Респ. съезду анестезиологов и реаниматологов УССР).

Изобретения по медицине в УССР за 1965–1974 гг. : библиогр. указ. / П. Е. Коломиец, Т. С. Неверова ; М-во здравоохранения УССР, Киев. науч.-исслед. ин-т клинич. медицины им. акад. Н. Д. Стражеско, Респ. отд. науч. мед. информации. – Киев : [б. и.], 1975. – 110 с.

Нові концепції підготовки бібліотекарів-фондознавців і каталогізаторів – поглиблений зміст навчання / П. В. Коломієць, І. П. Штефан // Нова концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів культури : тези до наук. конф. – Київ, 1991. – С. 120–122.

Деякі проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах розбудови Української держави / Коломієць П. В., Штефан І. П. // Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні : [матеріали Першого Всеукр. Конгресу бібліотекарів]. – Київ, 1992. – С. 8–13.

Проблеми відродження бібліотечних фондів України / П. В. Коломієць // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства : Всеукр. наук. конф. 22–24 вересня 1993 р. : тези доповідей. – Київ, 1993. – С. 38–40.

Проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах незалежної української держави / П. В. Коломієць // Зб. наук. пр. / М-во культури України. – Київ, 1994. – Ч. 2. – С. 96–102.

Архівні джерела

Державний архів м. Києва, ф. 1516 (Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука Міністерства культури УРСР, 1968–1983 рр.). 

Особові справи професорсько-викладацького складу. Коломієць Петро Веремійович. Оп. 2, спр. 212, арк. 1-14.

Списки наукових праць, монографій професорсько-викладацького складу. Оп. 1, спр. 226, арк. 67–68.

Личные атестиционные дела преподавателей, утвержденных в ученом звании за 1979 год. Оп. 1 «А», спр. 194, арк. 129.

Личные атестиционные дела преподавателей утвержденных и не утвержденных в ученом звании за 1988 год [на буквы В-К}. Оп. 1 «А», спр. 253, арк. 196.

Джерела

Штефан І. П. Перший професор фондознавства України / Штефан І. П. // Бібл. вісн. – 1993. – № 5–6. – С. 76–78.

Кобижча Н. І. Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976–1994) / Н. І. Кобижча, І. П. Штефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 133–141.

Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : збірка біографічних нарисів / уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко ; Нац. наук. мед. бібліотека України. – Київ, 2020. – 192 с. – До 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України. – Про Коломійця П. В. : с. 72–73.

Новальська Ю. Внесок вченого-історика, фондознавця Петра Веремійовича Коломійця в розвиток бібліотечної справи України / Ю. Новальська // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.(Ужгород, 15–16 листоп. 2022 р.) / редкол. : М. М. Медведь, В. В. Воробець, Л. О. Мельник та ін. ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2022. – С. 174–181.

Новальська Юлія Вікторівна
Статтю створено : 02.12.2021
Останній раз редаговано : 16.01.2023