Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Книга (Харків)
Книга (Харків)

image«Книга» – друкований орган Української книжкової палати. Мав підзаголовок «Місячник літератури, критики і бібліографії». Видавався у Харкові протягом 1923–1924 рр. українською мовою. Загалом видано 4 числа журналу. Видавництво – Всеукраїнське кооперативне книговидавниче і торговельне товариство «Книгоспілка». Відповідальний редактор – С. Пилипенко. Мав додаток «Библиографический Бюллетень Украинской Книжной Палаты». Наступником журналу був часопис «Нова книга».

Програмні засади журналу окреслені у передмові до його першого номера: давати систематичний перегляд нових видань, відзначати, що є цінного поміж них, висвітлювати методи роботи з книгою, кращий досвід у бібліотечній справі й упорядкуванні бібліотек. Матеріали журналу, як і інших фахових видань того часу, вирізнялись сильною ідеологічною спрямованістю, націленістю на поширення радянської книги в трудових масах.

Журнал мав розділи: статті з теорії та історії літератури і бібліотекознавства; критика й огляди видань; видавничі та друкарські справи; рецензії на нові видання з усіх галузей знання; бібліотекознавство; літературне життя  України,  Росії і на Заході; видавнича хроніка; стан літературної праці; виставки, бібліотеки, бібліографічні заклади; бібліографічний бюлетень Української книжкової палати; varia (різне).

У журналі публікувалися такі відомі фахівці в галузі бібліотечної справи і бібліографії, як І. Айзеншток, Д. Багалій, М. Годкевич, Ю. Меженко, О. Покровський, О. Прозоровська та ін.

Серед матеріалів, вміщених у журналі, вирізняється огляд літератури з бібліотечної справи за період 1900–1923 рр. (автор – І. Привалов), в якому здійснено детальний аналіз таких бібліотекознавчих праць, як «Библиотеки, их организация и техника» Л. Хавкіної, «Библиотечное дело» В. Васильєва, «Внешкольное образование, его значение, организация и техника» Є. Мединського, «Библиотечная работа» О. Покровського, статей В. Невського, надрукованих в різних журналах протягом 1914–1916 рр., Б. Боровича, Ю. Меженка та інших українських бібліотекознавців, опублікованих у журналах «Книжний вістник», «Книгарь».

У журналі опубліковані також рецензії: Д. Багалія – на книгу М. Яворського «Нарис українсько-руської історії» (Харків, 1923), Ю. Меженка – на працю М. Пакуля «Книга. Исторический очерк» (Харьков, 1923), М. Годкевича на книгу Ю. Ковалевського «Правила карткографії» (Київ, 1923) та ін. У журналі подавалась також реклама книжкових видавництв і книгарень.

Джерела

 Книга : місячник літератури і бібліографії / Всеукр. коопер. книговидавн.-торгов. т-во «Книгоспілка». – Харків : Книгоспілка, 1923–1924. – На обкл.: Книга: журнал л-ри, критики, бібліогр.;

История библиотечного дела на Украине (1917–1932 гг.) : учеб. пособие / под ред. Т. А. Скрипник / Харьк. гос. ин-т культуры. – Харьков, 1975. – 207 с. 

Одинока Л. П. Періодичні видання 20–30-х років як джерело вивчення історії бібліотечної справи в Україні / Л. П. Одинока // Державна бібліотека: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 1993. – С. 83–90;

Мільман В. А. Відображення бібліотекознавчих питань на сторінках періодичних видань України у 20-х роках / В. А. Мільман // Історія бібліотечної справи в Україні : матеріали регіон. наук. конф. / Харків, листоп. 1993. – Харків, 1994. – С. 29–36;

Ковальчук Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20–30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні / Галина Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1 (7). – С. 54–56.

Шагайденко Т. Вплив бібліотекознавчої періодики на розвиток науки 20–30-х років ХХ ст. / Т. Шагайденко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. –  2021. – Вип. 62. – С. 495–509. 

 

________________

 

Ковальчук Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини / Галина Дмитрівна Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. 

Ковальчук Галина Дмитрівна
Статтю створено : 05.10.2017
Останній раз редаговано : 25.11.2021