Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кароєва Тетяна Робертівна
Рубрики : Персоналії
Кароєва Тетяна Робертівна

imageКароєва Тетяна Робертівна [в дівоцтві Соломонова, 24.06.1968 р., смт Кез, Удмуртська АРСР, РРФСР] – історик, книгознавець, бібліотекознавець, краєзнавець, музеєзнавець, педагог. Доктор історичних наук (2016), доцент (2012).

Народилась у родині офіцера Радянської армії; у дитинстві змінила кілька військових містечок і гарнізонів. 1983 р. з батьками перебралась до м. Вінниці, там же здобула середню освіту у школі № 2 (із золотою медаллю). Закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія» (1990). У КДІК залучалась до наукової роботи; серед наставників – К.  Селіверстова (керівник дипломної роботи), В. Лутовинова, Л. Одинока, О. Хороших.

Тривалий час працювала бібліотекарем у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, де продовжувала наукові студії з книгознавства. 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ – початок 30-х років ХХ ст.» (науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Т. Ківшар) за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Тоді ж почала викладати як сумісник у закладах вищої освіти Вінниці. Від 2006 р. працює на факультеті історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, де викладає низку дисциплін: історію України, інформаційні ресурси з історії, історичне музеєзнавство, соціокультурну антропологію. 2016 р. захистила докторську дисертацію «Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Паралельно співпрацює з відділом рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ імені Валентина Отамановського.

Коло наукових інтересів: історичне книгознавство, історія читання, історичне бібліотекознавство, історичне музеєзнавство, історична регіоналістика (поділлєзнавство), історична урбаністика, історична бібліографія, історична інформатика. Досліджує історію бібліотечної справи Поділля, читання, книжкового руху та книговидавничого репертуару в регіоні. Уклала єдиний в Україні репертуар регіональної книги Поділля (1852–1923), з’ясувала історичну долю кількох родових бібліотек на теренах регіону.

Автор понад 250 публікацій, серед яких – дві монографії, бібліографічні покажчики, довідники та статті. Є укладачем і редактором альманаху «Подільський книжник» (з 2008 р.), членом редколегій наукових продовжуваних видань – «Вісник факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», «Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство», «Повсякдення: візії та смисли» (Вінниця). Регулярно виступає на регіональному телебаченні та радіо, друкується у місцевій пресі. Член Вінницького історичного товариства, Ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки при Вінницькій міській раді. Займається практичними питаннями відновлення історичної спадщини Вінниці і Вінницької області, пам’яті про визначних діячів регіону, відродження їхніх здобутків.

 

Твори

 

Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852–1923) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Р. Соломонова ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2006. – 352 с.;

Книжкова торгівля на Поділлі першої половини ХІХ ст. / Т. Р. Соломонова // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 11. – С. 190–197.

Бібліотечна мережа Подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. : Історія. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 109–113;

Народні бібліотеки та читальні Комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) / Т. Р. Соломонова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 180–191;

Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН): створення, діяльність та працівники (1920–1930 рр.) / Т. Р. Соломонова // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть». – Вінниця, 2011. – С. 309–334;

Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924–1930) : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. М. Авраменко, Т. Р. Соломонова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 112 с.;

Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : ілюстр. каталог / авт. вступ. статті, уклад. Т. Р. Соломонова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 16 с. : іл.;

Формування книготорговельної мережі Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – С. 184–188;

Книжкові склади у поширенні книг в Подільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали 3-ї міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 63–65;

Реклама книжкового світу у повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова (Кароєва) // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 181–187;

Земський бібліотечний рух у Подільській губернії (1911–1916) / Т. Р. Кароєва (Соломонова) // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 11. – С. 109–113;

Провінція у Галактиці Гутенберга : книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Т. Кароєва. – Вінниця, 2014. – 471 с.;

Публічна бібліотека у соціоекономічному просторі подільського городянина початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – С. 68–72;

Чи була доступна книга подолянам на межі ХІХ–ХХ століть? (соціоекономічний аналіз купівельної спроможності населення Подільської губернії) / Т. Р. Кароєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 40–51;

Українська лубочна книга як різновид масової літератури : книгознавчий погляд / Т. Р. Кароєва // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 2. – С. 30–35;

Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : комерційна складова / Т. Р. Кароєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 90–100;

Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880-х роках / Т. Р. Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 70–80;

Дитяче читання у Подільській губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : проблема доступності для соціальних низів / Т. Р. Кароєва // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 52–58;

Бібліотечна мережа Східного Поділля на початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва // Поділ. книжник: альманах. Вип. 6-7 (2013–2014 рр.). – Вінниця, 2015. – Вип. 7 (2014 р.). – С. 45–56;

Інститут публічних народних читань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як об’єкт вивчення / Т. Р. Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Т. 22. – С. 174–183;

Підприємці в забезпеченні україномовного читання в Російській імперії 1881–1916 рр. / Т.  Кароєва // Україна модерна : міжнар. інтелектуал. часопис. – 2016. – Вип. 22 (2015 р.). – С. 93–115;

Litera scripta manet : каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / авт. кол.: Т. Р. Кароєва (Соломонова) (уклад., авт. передмови), О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2016. – 88 с. : іл.;

 «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття…» : монографія / Т. Кароєва. – Вінниця, 2018. – 202 с.;

Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / уклад.: Т. Р. Кароєва, О. В. Сафронова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2018. – 92 с. : іл.;

 

Джерела

 

Кароєва (Соломонова) Тетяна Робертівна // Гальчак С. Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія. – Вінниця, 2005. – С. 85;

Кароєва (Соломонова) Тетяна Робертівна // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність, бібліогр. / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 171;

Рабенчук О. Кароєва (дівоче прізвище – Соломонова) Тетяна Робертівна / О. Рабенчук // Українські історики : біобібліогр. довід. / Ін-т історії України НАНУ ; голов. ред. В. Смолій. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 117–118;

Коляструк О. А. Життя як книжка... : [до 50-річчя від дня народження історика, книгознавця, музеєзнавця, доктора історичних наук Тетяни Робертівни Кароєвої] / О. А. Коляструк // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2018 року : хронолог. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2017. – С. 113–118.

Коляструк Ольга Анатоліївна
Статтю створено : 22.02.2019
Останній раз редаговано : 26.06.2023