Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Зона бібліографічного опису
Зона бібліографічного опису

Зона бібліографічного опису, область бібліографічного опису, елементи бібліографічного опису – група елементів бібліографічного опису одного характеру, призначення, функціональності або змісту, якій передує умовний знак крапка й тире. Зони БО складаються з бібліографічних елементів. Елементи БО – мінімальні структурні одиниці, що містять одне або кілька певних бібліографічних відомостей. Окремий бібліографічний елемент – це слово, словосполучення або група слів, що подають один елемент бібліографічної інформації. Розрізняють наступні зони БО:

  • зона назви та відомостей про відповідальність;
  • зона видання;
  • зона специфічних відомостей;
  • зона вихідних даних;
  • зона фізичної характеристики;
  • зона серії;
  • зона приміток;
  • зона стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності.

Джерелом інформації для складення БО є документ у цілому. Головним джерелом інформації є титульний аркуш, титульний екран, етикетка тощо. Для кожного виду документів встановлено відповідне головне джерело інформації.

 

Перелік приписаних джерел інформації для однорівневого

бібліографічного опису


Зона

Приписане джерело інформації

Заголовок бібліографічного опису

Будь-яке джерело (видання в цілому; джерело поза виданням)

Зона назви та відомостей про відповідальність

Титульна сторінка одинарного титульного аркуша або головна титульна сторінка та контртитул розгорнутого титульного аркуша

Зона видання

Титульний аркуш (що містить титульну і попередню сторінку та зворот титульного аркуша)

Випускні та надвипускні дані

Зона специфічних відомостей

Видання в цілому

Зона вихідних даних

Титульний аркуш (що містить титульну і попередню сторінку та зворот титульного аркуша)

Випускні та надвипускні дані

Зона фізичної характеристики

Видання в цілому

Зона серії

Видання в цілому

Зона приміток

Будь-яке джерело (видання в цілому; джерело поза виданням)

Зона стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступу

Видання в цілому

 

Мова БО, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документа. Окремі елементи в описі можуть бути наведені мовою установи, що здійснює бібліографування. Пунктуація в БО виконує дві функції – звичайних розділових знаків (пунктограм) і знаків приписаної пунктуації, тобто таких, що мають розпізнавальний характер для зон та елементів БО. Кожному елементу опису, окрім першого елементу першої зони, передують або його завершують приписані знаки пунктуації. Їх використання не пов’язано з нормами мови.

 

Знаки в бібліографічному описі

. –

крапка й тире

.

крапка

,

кома

:

двокрапка

;

крапка з комою

три крапки

/

навскісна риска

//

дві навскісні риски

( )

круглі дужки

[ ]

квадратні дужки

+

знак плюс

=

знак рівності

 

До й після кожного приписаного знака залишають проміжок в один друкований знак, за винятком коми та крапки, що супроводжуються одним проміжком тільки після знака. Дужки розглядають як єдиний знак, проміжок ставиться перед першою дужкою та після останньої. Кожній зоні (за винятком першої) передує знак крапка і тире (. –), з проміжками справа і зліва від тире. Великі літери вживаються відповідно до сучасного правопису тієї мови, якою складено БО. Із великих літер починається перше слово кожної зони, а також перше слово деяких елементів (загального позначення матеріалу).

Елементи й зони опису наводять у послідовності, наведеній у переліку. Зони містять обов’язкові та факультативні елементи, що наводяться в приписаній послідовності і з приписаною пунктуацією. У переліку факультативні елементи виділені курсивом. Позначені зірочкою елементи і приписані знаки, що передують їм, можуть повторюватися в описі.

 

Перелік зон та елементів бібліографічного опису


Зона назви та відомостей про відповідальність

 

 

Основна назва

 

[ ]

Загальне позначення матеріалу

*

=

Паралельна назва

*

:

Відомості, що належать до назви

 

 

Відомості про відповідальність

 

/

Перші відомості

*

;

Наступні відомості

Зона видання

 

 

Відомості про видання

*

=

Паралельні відомості про видання

 

 

Відомості про відповідальність, що належать до видання

 

/

Перші відомості

*

;

Наступні відомості

*

,

Додаткові відомості про видання

 

 

Відомості про відповідальність, що належать до додаткових відомостей про видання

 

/

Перші відомості

*

;

Наступні відомості

Зона специфічних відомостей (застосовується при описі картографічних, нотних, патентних, серіальних документів; стандартів і технічних умов; електронних ресурсів)

 

 

 

Зона вихідних даних

 

 

Місце видання, розповсюдження

 

 

Перше місце видання

*

;

Наступне місце видання

*

:

Ім’я видавця, розповсюджувача і т. п.

 

[ ]

Відомості про функції видавця, розповсюджувача і т. п.

 

,

Дата видання, розповсюдження і т. п.

*

(

Місце виготовлення

*

:

Ім’я виробника

 

,)

Дата виготовлення

Зона фізичної характеристики

 

 

Специфічне позначення матеріалу та обсяг

 

:

Інші відомості про фізичну характеристику

 

;

Розміри

*

+

Відомості про супровідний матеріал

Зона серії

 

(

Основна назва серії або підсерії

*

=

Паралельна назва серії або підсерії

*

:

Відомості, що належать до назви серії або підсерії

 

 

Відомості про відповідальність, що належать до серії або підсерії

 

/

Перші відомості

*

;

Наступні відомості

 

,

,

Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN), присвоєний даній серії або підсерії

 

;)

Номер випуску серії або підсерії

Зона приміток

 

 

 

Зона стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності

 

 

Міжнародний стандартний номер (або його альтернатива)

 

=

Ключова назва

*

:

Умови доступності та (або) ціна

 

( )

Додаткові відомості до елементів зони

 

Джерела

 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления : ГОСТ 7.82-2001. – Введ. впервые. – [Введ. 2002.07.01]. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 31 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На заміну ГОСТ 7.1.-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2007-07-01 ; чинний від 2008-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 7 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи);

Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – К., 2012. – 197 с. : табл., дод.;

Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л.И.Сазонова ; ред. Ю. Н. Столяров. – М. : Либерия, 2003. – 208 с.;

Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2009. – 70 с.;

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення : ДСТУ 2394-94. – [Чинний від 1995–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – II, 89 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України);

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко,
В. К. Удалова. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 331 с.

 

 Термін «зона» поширений так само, як «область». Серед фахівців у сфері бібліографії немає єдиного уніфікованого підходу в цьому питанні.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 23.06.2014
Останній раз редаговано : 16.04.2015