Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 39
За місяць : 777
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Збанацька Оксана Миколаївна
Рубрики : Персоналії
Збанацька Оксана Миколаївна

image

Збанацька Оксана Миколаївна [05.06.1970, м. Київ] – бібліотекознавець, документознавець, архівознавець. Кандидат історичних наук (2010), доктор наук з соціальних комунікацій (2019), доцент (2013). Член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України (2018).

Народилася у сім’ї робітників. У 1987 р. закінчила загальноосвітню школу № 234 м. Києва.

Трудову діяльність розпочала на посаді бібліотекаря у Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (з 1994 р. – Національна парламентська бібліотека України, НПБУ, нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, НБУ ім. Ярослава Мудрого), згодом працювала на посадах редактора (1990–1994), провідного бібліотекаря (1994–1998).

У 1988–1993 рр. без відриву від основної роботи навчалася на вечірньому відділенні бібліотечного факультету Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».

У 1998 р. призначена завідувачем сектору інформаційно-пошукового тезауруса відділу обробки фондів та організації каталогів. Із 1999 р. у співавторстві з Т. Вилегжаніною (на той час – завідувач зазначеного відділу, з 2004 р. – генеральний директор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого) розпочала розроблення Інформаційно-пошукового тезауруса – першого в Україні універсального за змістом україномовного термінологічного словника, який вийшов друком у 2004 р.

З 1 вересня 2004 р. перейшла на постійне місце роботи в Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (нині – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, НАКККіМ), де послідовно обіймала посади старшого викладача, доцента, професора. Одночасно в 2004–2009 рр. в академії була здобувачем наукового ступеня кандидата наук; за сумісництвом працювала у Національній парламентській бібліотеці України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), продовжуючи роботу над інформаційно-пошуковим тезаурусом.

У 2010 р. в академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» на тему «Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.)» (науковий керівник – д-р іст. наук, проф. М. Слободяник).

У лютому – серпні 2016 р. працювала на посаді головного бібліотекаря в НБУ ім. Ярослава Мудрого.

З вересня 2016-го навчалась у докторантурі НАКККіМ на денній формі навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Після закінчення докторантури з вересня 2018 р. працює на посаді доцента кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ і за сумісництвом  – у НБУ ім. Ярослава Мудрого на посаді головного бібліотекаря відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем.

У 2019 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект» (науковий консультант – д-р іст. наук, проф. С. Литвин).

Наукові інтереси О. Збанацької охоплюють питання аналітико-синтетичного опрацювання документів, зокрема, їх предметизації, а також інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і архівах, засобів створення пошукового образу документа, комунікаційних засад документної евристики та ін. Результатом досліджень у цій сфері стала підготовка фундаментального науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Предметизація документів: теорія та практика (1875–2012 рр.)» (2014), який містить 1535 бібліографічних описів.

На основі практичних напрацювань дослідниця  започаткувала новий науковий напрям – документну евристику, вперше обґрунтувала її теоретико-методологічні засади, окреслила концептуальні підходи щодо розвитку цієї дисципліни в інформаційному суспільстві.

Наслідком поєднання наукової, науково-педагогічної діяльності та практичної роботи в НБУ ім. Ярослава Мудрого стали підготовлені  О. Збанацькою методичні рекомендації «Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання» (2012) та два навчальні посібники – «Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів» (2014) і «Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів» (2016).

Сучасні наукові розвідки дослідниці стосуються сфери лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем, зокрема, інформаційно-пошукових тезаурусів.

У  доробку вченої понад 120 публікацій, у т. ч. дві індивідуальні монографії: «Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів» (2017) та «Комунікаційні засади документної евристики» (2018).

О. Збанацька викладає низку дисциплін на різних рівнях вищої освіти: бакалаврському – «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Державна інформаційна політика», «Документознавство», «Лінгвістичні основи документознавства»; магістерському – «Документна евристика», «Інформаційно-пошукові мови», «Методика викладання фахових дисциплін»; освітньо-науковому – «Бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження», «Евристика в наукових студіюваннях» та ін.

Плідною є наукова і науково-педагогічна діяльність О. Збанацької: вона постійний активний учасник оргкомітетів та редколегій збірників матерiалiв науково-практичних конференцій у НАКККіМ, незмінний упродовж багатьох років організатор студентських науково-практичних конференцій.

Починаючи з 2005 р. під науковим керівництвом О. Збанацької захищено майже 70 студентських дипломних робіт; підготовлено до участі в наукових конференціях різних рівнів понад 90 студентів.

О. Збанацька є активним учасником міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів, проєктів. Зокрема, брала участь у Всесвітньому бібліотечному та інформаційному конгресі – 69-й Міжнародній конференції ІФЛА (м. Берлін, Німеччина, 2003). У 2010–2013 рр. була учасником міжнародного проєкту ЄС TEMPUS TRUST «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти».

Нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2002), медаллю Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» «Народна шана українським науковцям 1918–2018» (2018).

Член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України (з 2018 р.).

 

Твори

Інформаційно-пошуковий тезаурус / [авт.: Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька] ; Нац. парлам. б-ка України. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1103 с.

Інформаційно-пошукові мови Національної парламентської бібліотеки України: історичний аспект / О. Збанацька // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 трав. 2006 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна ; редкол. : Т. Вилегжаніна (голова) та ін.]. – Київ, 2006. – С. 85–92.

Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності / О. М. Збанацька // Бібл. планета. – 2008. – № 4. – С. 9–13.

Відображення термінології документознавства в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3/4. – С. 24–31.

Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – Київ, 2012. – 197 с.

Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної парламентської бібліотеки України: період апробації 2004–2012 рр. / О. Збанацька // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 30–32.

Персоналії в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів / О. М. Збанацька // Наук. пр. НБУВ. – 2013. – Вип. 37. – С. 85–97.

Предметизація документів: теорія і практика (1875–2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [укл. : О. М. Збанацька ; наук. ред. : В. О. Кононенко] ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2014. – 283 с.

Класифікаційні таблиці, рубрикатори, класифікатори як засоби створення пошукового образу документа / О. М. Збанацька // Термінологія документознавства та суміжних галузей : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 142–148.

Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 266 с.

Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 254 с.

Document as a reflection of events / Oksana Zbanatska // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 1. – С. 42–50.

Інформаційний пошук за стандартами інформаційної сфери: термінологічний аспект / О. М. Збанацька // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 45–63.

Информационно-поисковые языки библиотек и архивов Украины: современное состояние, некоторые перспективы развития / О. Н. Збанацкая // Вестн. Нац. акад. наук Республики Казахстан. – Алматы, 2017. – № 6. – С. 38–45.

Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів : монографія / Оксана Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 354 с.

Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 60–66.

Інформаційна потреба як мотиватор комунікаційного процесу / Збанацька Оксана // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal=Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. – 2018. – № 3 (19).

Комунікаційні засади документної евристики : [монографія] / Оксана Збанацька; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 378 с.

Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 52–64.

Zbanatska O. M. Information search as a document heuristic factor // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018 Sept. VI(29), Issue 178. P. 79–81.

Джерела

Збанацька Оксана Миколаївна // Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. документознавства та інформ.-аналіт. діяльності ; [уклад. : М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська]. – Київ, 2015. – Ч. 2, вип. І. – С. 2527. – (До 10-річчя заснування кафедри).

Збанацька Оксана Миколаївна : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; уклад. : О. Кириленко, В. Добровольська. – Київ, 2020. – 72 с.

 

————————————————


Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Профіль в Google Академії

Прокопенко Лілія Сергіївна
Статтю створено : 10.02.2020
Останній раз редаговано : 10.12.2020