Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Заголовок бібліографічного запису
Заголовок бібліографічного запису

Заголовок бібліографічного запису – елемент бібліографічного запису, розміщений перед бібліографічним описом і призначений для упорядкування та пошуку бібліографічних записів у певному масиві джерел.

З. б. з. може містити: ім’я особи (заголовок індивідуального автора); найменування організації чи установи (заголовок колективного автора); уніфіковану назву; позначення документа; географічну назву; певні відомості – залежно від конкретних завдань інформаційного масиву.

З. б. з. складається з однаково сформульованої основної частини, у разі необхідності доповненої уточнювальними відомостями – ідентифікуючими ознаками. Такими ознаками можуть бути дати, номери документів, назви місцевостей, назви спеціальностей тощо. Мова заголовка має відповідати мові тексту документа. В Україні написання З. б. з.  регламентується ДСТУ ГОСТ 7.80–2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

З. б. з., що містить ім’я особи – представлене ім’я особи, яка несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, або особи, відомості про яку наявні в документі. Можуть наводитися імена авторів, укладачів, збирачів, редакторів, перекладачів, художників, фотографів, авторів запису та літературної обробки, переробки, коментарів, передмов, вступних статей, післямов та ін. У заголовку основного запису наводять ім’я одного автора. За наявності двох і трьох авторів указують, як правило, ім’я першого автора.

    У документі:                                                             У заголовку:

Любко Дереш                                                Дереш, Любомир Андрійович

В. І. Бойко, Т. В. Бабар                                  Бойко, Володимир Іванович

Б. Белей, Й. Вархол, П. Федака                     Белей, Богдан

Б. Вільховий [псевдонім]                               Грінченко, Борис Дмитрович

Іоанн Павло ІІ                                                 Іоанн Павло II (папа ; 1920—2005)

 

Як ім’я особи наводять: прізвище; прізвище з ініціалами; прізвище з повним власним ім’ям (іменами); прізвище з повним власним ім’ям і по батькові; псевдонім; особисте ім’я; особисте ім’я з додаванням порядкового числівника; особисте ім’я і по батькові; особисте ім’я і прізвище; особисте ім’я і прізвисько; особисте ім’я з порядковим числівником та другим ім’ям, прізвищем або прізвиськом.

З. б. з., що містить найменування організації представлене найменування організації постійного або тимчасового характеру, що несе інтелектуальну або іншу відповідальність за документ, або ж найменування організації, відомості про яку вміщені в документі, тобто найменування органів влади, громадських організацій, політичних партій, релігійних організацій, установ і підприємств різних форм власності, військових установ та військових частин, міжнародних організацій тощо.

У З. б. з. наводять найменування тільки однієї організації, вказаної у виданні першою або чітко виділеної засобами поліграфії. Як ідентифікуючі ознаки застосовуються номери, дати, географічні назви, імена глав держав або суб’єктів держав. За наявності в найменуванні організації індивідуальної назви, взятої в лапки, вона виноситься на перше місце, і після коми наводиться решта відомостей (тип, статус, форма власності тощо). Якщо в найменуванні організації є числівник, що позначає її порядковий номер, то він переноситься в ідентифікуючі ознаки.

Заголовок може мати просту або складну структуру. Як простий заголовок можуть бути наведені найменування усіх організацій, крім органів державної влади. Складний заголовок складають у разі необхідності для представлення структурного підрозділу організації, органу державної влади, законодавчих матеріалів, міжнародних угод, військових статутів, найменування тимчасової організації зі стереотипним заголовком та ін.

«Києво-Могилянська академія», нац. ун-т

«Українське агентство фінансового розвитку», закрите акціонерне т-во (Київ)

Тернопільський нац. економічний ун-т. Факультет банківського бізнесу

Національний пед. ун-т ім. М. А. Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки. Наук. семінар (2016 ; Київ).

Українське т-во радіаційних онкологів. З’їзд (6 ; 2013 ; Рівне).

Україна. Верховний Суд. Пленум (2015).

«Книжковий Арсенал», міжнародний фестиваль (8 ; 2018 ; Київ).

У заголовку, що містить найменування органу державної влади, спочатку наводять назву країни (адміністративно-територіальної одиниці), далі, після крапки – найменування органу влади:

Україна. Федерація профспілок.

Україна. Держ. департамент інтелектуальної власності.

Україна. Центральна виборча коміс.

Україна. Президент (1994–2004 ; Л. Кучма).

Україна. Президент (2014 – ; П. Порошенко).

Складний заголовок, що складається з назви країни і позначення виду матеріалу в уніфікованій формі, застосовують при складанні записів на законодавчі матеріали, міжнародні угоди, військові статути.

Україна. Закони.

Україна. Конституція (1996).

Україна. Військові статути.

З. б. з., що містить уніфіковану назву – найвідоміша форма назви анонімних класичних творів або текстів священних книг різних релігійних конфесій, що видавалися під різними назвами:

Пісня про Нібелунгів.

Рамаяна.

Похвала мудрості.

З. б. з. на повне за складом видання Біблії містить слово «Біблія». Заголовок на видання тільки Старого Заповіту або тільки Нового Заповіту складається із слова «Біблія» і в скороченій формі назви частини Біблії – «С. 3.» (Старий Заповіт), «Н. 3.» (Новий Заповіт). Бібліографічні записи на видання розділів (книг) Старого Заповіту або Нового Заповіту складають під заголовком, третьою складовою якого є уніфікований заголовок цього розділу (книги):

Біблія. С. 3.

Біблія. Н. 3.

Біблія. С. 3. Книга Рут.

Біблія. Н. 3. Послання св. апостола Павла до Тита.

Заголовок стародрукованих видань літургійних книг складається з уніфікованої назви та ідентифікуючих ознак: року і місця видання.

Апостол (1574 ; Львів). Діяння та послання апостольські.

З. б. з., що містить позначення документа –  цифрове або літерне позначення нормативного документа зі стандартизації, техніко-економічних нормативів і норм, патентного документа.

З. б. з. на стандарти і техніко-економічні нормативи містить індекс документа (ДСТУ, ГОСТ, МЕК та ін.), цифрове або літерне позначення документа, рік затвердження.

ДСТУ 4623:2006.

ДСТУ ГОСТ 16773:2004 (ИСО 5453:1980).

ДСТУ ISO 13753:2004.

ДСТУ EN 60950-1:2015.

ДСТУ ІЕС/ТR 2 61000-3-5:2004.

ДСТУ UN/ЕСЕ R 90-01:2005.

ДБН Г. 1-4–95.

ВБН Г.1-218-006:2006.

МЕК 60364-4-442–93.

НПАОП 92.7-1.01-06.

ТУ У 22.2-12345678-001:2016.

З. б. з. на патентні документи містить позначення виду документа (в скороченій формі), його номер, назву країни, що видала документ, і відокремлюваний комою індекс міжнародної класифікації винаходів (індекс міжнародної класифікації промислових зразків, індекс міжнародної класифікації товарів і послуг).

Заявка 20040402802 Україна, МПК А23L1/064.

Пат. 2004021385 Україна, МПК 7 А23В7/02, А23С23/00.

З. б. з., що містить географічну назву – представлена назва географічного об’єкта, відомості про який наведено в документі. Основна частина заголовка може містити офіційну, неофіційну або скорочену назву географічного об’єкта, у разі потреби доповнену географічним терміном. Як ідентифікуючі ознаки наводяться слова, що уточнюють місцезнаходження географічного об’єкта.

Македонія, республіка.

Македонія, іст. обл. (Греція).

Македонія, іст. провінція (Рим. імперія).

Париж, м. (Франція).

Париж, с. (Одес. обл.).

 

Джерела

 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Введ. 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 47 с.;

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.80:2007– Введ. 2008-04-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, III, 7 с.;

Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація);

Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2009. – 70 с.;

Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – Київ, 2012. – 197 с. : табл., дод.;

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова»; [уклад.: Л. В. Вербицька, О. Б. Рудич, О. М. Устіннікова]. – Київ : Кн. палата України, 2011. – 47 с. 

Дика Наталія Вікторівна
Статтю створено : 26.09.2018
Останній раз редаговано : 26.09.2018