Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Журнал бібліотекознавства та бібліографії
Журнал бібліотекознавства та бібліографії

image«Журнал бібліотекознавства та бібліографії» – науково-теоретичне видання, офіційний орган Всенародної (Національної) бібліотеки України (ВБУ) при Всеукраїнській академії наук (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), пам’ятка українського бібліотекознавства. Заснований ВБУ при ВУАН у Києві 1926 р. Адресований науковцям та фахівцям наукових бібліотек і бібліографічних установ. Виходив один раз на рік протягом 1927–1930 рр. Мова видання – українська, німецькою мовою подавався зміст на назва журналу на другій сторінці титульного аркуша, у кінці випуску – резюме всіх опублікованих статей. Загалом вийшло 4 випуски «Ж. Б. Б.», обсягом від 138 до 168 с. і накладом 1000 пр.

Думка про створення колективного періодичного видання провідних наукових бібліотек України виношувалась з 1925 р. Однак одразу втілити задум не вдалося. Натомість ВБУ започаткувала «Бібліотечний журнал», що видавався у 1925–1926 рр. власним коштом її співробітників і призначався для «внутрішнього вжитку». На Першій конференції наукових бібліотек УСРР (грудень 1925 р.) ідею створення наукового періодичного видання колективними силами висунув професор С. Рубінштейн: «Я пропонував-би усім науковим бібліотекам України шляхом щомісячних внесків заснувати свій Zentralblatt, в якому можна було б друкувати праці, що провадяться в наукових бібліотеках та бібліографічних установах України». За реалізацію ідеї заснування фахового журналу спільними зусиллями кількох наукових бібліотек на пайових засадах ВБУ взялась наприкінці 1926 р., вже маючи досвід видавання «Бібліотечного журналу» й «Бібліотечного збірника» (вийшло три випуски у 1926–1927 рр.). Було проведено організаційну роботу, розроблено проект видання й розпочато підготовку першого номера, але на перешкоді, за словами директора ВБУ С. Постернака, постали «непередбачені обставини». Реалізувати ідею пайових внесків для випуску колективного видання не вдалося. Відтак ВБУ вирішила довести до кінця вже вдруге розпочату справу й видавати журнал власними силами й власним коштом. Вихід «Ж. Б. Б.» анонсувався в 3-му, останньому числі «Бібліотечного збірника» (1927). Таким чином, «Ж. Б. Б.» став наступником «Бібліотечного збірника».

За концепцією і змістом «Ж. Б. Б.» – суто наукове фахове періодичне видання в галузі бібліотекознавства й бібліографії, що виконувало роль дискусійної трибуни для широкого обговорення різноманітних питань бібліотечної теорії й практики, які розроблялись Науково-дослідною комісією бібліотекознавства та бібліографії ВБУ.

У «Ж. Б. Б.» публікувались наукові статті та огляди (без виділення у спеціальні рубрики) з історії, теорії та методології бібліотекознавства і бібліографознавства; багато уваги приділялось проблемам організації каталогів; порушувались окремі питання книгознавства, вивчення читачів; вміщувались бібліографічні покажчики (зокрема, укладені М. Ясинським щорічні огляди бібліографічних видань, випущених в Україні упродовж 1926–1928 рр.); висвітлювались практичні аспекти організації бібліотечно-бібліографічної справи, підвищення професійної кваліфікації працівників; надавались методичні поради і т. ін. Постійними рубриками були: «Хроніка» (огляди, замітки й короткі статті про події бібліотечного життя в Україні та за її межами, міжнародне співробітництво, результати діяльності найбільших інституцій – ВБУ, Української Книжкової палати в Харкові і т. ін.) та «Бібліографія» (рецензії, аналітичні огляди й покажчики літератури з бібліотекознавства та бібліографії). У 4-му випуску з’явилась рубрика «Personalia». Загалом у «Ж. Б. Б.» було вміщено 90 публікацій, науковий рівень яких (за оцінками тогочасних фахівців та нинішніх вчених) досить високий.

До складу редакційної колегії входили провідні фахівці ВБУ: В. Іваницький (№ 4), М. Іванченко (№№ 3, 4), В. Козловський, С. Постернак (№№ 1–3), М. Сагарда. Саме вони визначали стратегію видання, публікували свої статті концептуального характеру. Найактивнішими серед авторів були також Д. Балика, Я. Берман, Б. Борович, О. Карпінська, О. Кисіль, С. Рубінштейн, М. Хохол, М. Ясинський та ін. Очолював редколегію С. Постернак (після його арешту наприкінці 1929 р. обов’язки керівника редколегії виконував В. Іваницький).

Перша книжка «Ж. Б. Б.» побачила світ наприкінці 1927 р. Відкривалась вона передмовою С. Постернака, де були визначені концептуальні засади видання, окреслені передумови його започаткування (розвиток розгалуженої мережі бібліотек, відкриття низки галузевих науково-дослідних і науково-педагогічних установ у питаннях книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, організація аспірантури у ВБУ та перших бібліотечних курсів для працівників наукових бібліотек), висловлені наміри у майбутньому перетворити «Ж. Б. Б.» у «колективний орган усіх наукових бібліотек і бібліографічних установ… , що спільними силами колективу буде утворено справжній, живий орган організованої наукової думки бібліотекарів і бібліографів України». Загалом у цьому випуску переважала бібліографічна проблематика, яка знайшла відображення, зокрема: у статті М. Сагарди «Організація бібліографії на Україні», у науковому огляді М. Ясинського «Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році» та ін.

У другому випуску «Ж. Б. Б.» (1928) вміщено узагальнений огляд В. Козловського «Бібліотекознавство в УСРР за період 1917–1927 років», програмна стаття С. Постернака «До дискусії про український бібліографічний репертуар», стаття Д. Балики «Бібліологічна педагогіка», ґрунтовний науковий огляд І. Вугмана «Книга та бібліотека в старому та новому Китаї». Розглядаються також теоретичні питання організації каталогів (В. Козловський, Б. Борович, О. Кисіль, Д. Фонарев, М. Оксіюк), погляди на визначення періодичної преси (М. Сагарда) та ін. У рубриці «Хроніка» вміщено повідомлення «З життя закордонних бібліотек».

Третій випуск «Ж. Б. Б.» (1929), як і четвертий, вийшов в оригінальній обкладинці. Публікації представлені трьома тематичними блоками: 1) організація каталогів (М. Сагарда «Основні питання зведеного каталога часописів у бібліотеках України»; В. Козловський «Десяткова система і книжкові палати»; Б. Борович «Московські рубрики предметного каталога»; С. Рубінштейн «Зведений каталог чужомовної наукової періодики, що знаходиться в бібліотеках м. Одеси»; Я. Берман та М. Винник «Про зведений каталог музичної літератури одеських бібліотек»); 2) питання бібліографії (М. Ясинський «Бібліографія на Радянській Україні в 1927 р.» та «Бібліографія бібліографічних покажчиків за 1927 р.»); 3) загальні питання бібліотекознавства (А. Вияснівський «Матеріали до конституціонально-психологічного вивчення читачів»; С. Боровий «Архівні методи в бібліотечній роботі»; В. Іваницький «В справі підготування наукового бібліотечного персонала»).

Проблематика четвертого випуску (1930) – загальні питання книгознавства та бібліотечної справи, розвиток бібліографії в Україні і за її межами. У публікаціях порушується проблема розвитку книжкових ресурсів провінції, зокрема вказується на недостатній його рівень у Херсоні та Миколаєві, пропонуються можливі шляхи вирішення проблеми (Є. Стебельський); аналізується поняття старої книги, пропонуються підходи до формування державного книжкового фонду, організації центру старої книги (Б. Борович), аналізується стан публічних бібліотек Англії (Ол. Варнеке) та ін. У новій рубриці «Personalia» публіковано професійний портрет «Віра Констянтинівна Шенфінкель» (С. Сільванський) та некролог «Ігнат Павлович Житецький». Цей випуск «Ж. Б. Б.» вийшов найменшим за обсягом (138 с.).

Часопис формувався силами провідних працівників ВБУ, які не були звільнені від своїх основних обов’язків, що негативно позначалося на подальшому розвитку видання. Водночас досить широким було представництво авторів з інших міст України (Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Херсон, Житомир та ін.). Як офіційний орган ВБУ, журнал потребував урізноманітнення та розширення тематики. Однак утиски й репресії проти керівництва та провідних вчених ВБУ призвели до припинення видання часопису.

Всі випуски «Ж. Б. Б.» зберігаються в залі бібліотекознавчої літератури НБУВ, а їхні цифрові копії представлені в електронній бібліотеці «Культура України».

Джерела

Журнал Бібліотекознавства та Бібліографії : [ред. ст.] / С. Постернак // Журнал Бібліотекознавства та Бібліографії. – 1927. – № 1. – С. ІІІ–VIII;

Столяров Ю. М. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства / Ю. М. Столяров // Бібліотекознавство і бібліографія : респ. міжвід. наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР, Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1980. – Вип. 20. – С. 90–95;

Тарнавська М. Т. Бібліотекознавча періодика двадцятих років в Україні / М. Т. Тарнавська // Слово і час. – 1992. – № 11. – С. 58–63;

Солонська Н.Г. Питання каталогізації за поглядами дослідників і фахівців 20-х – початку 30-х років : на матеріалах «Бібліологічних вістей» і «Журналу бібліотекознавства та бібліографії» / Н. Г. Солонська // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 21–26;

Сошинська В. Є. Українська фахова періодика: історія та сучасність / В. Є. Сошинська // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 181–187;

Матусевич В. В. Діяльність Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ в 1925–1933 рр. / В. В. Матусевич. – Київ, 1998. – 120 с.;

Матусевич В. В. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й напрями діяльності (1925–1929) / В. В. Матусевич // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1998. – Вип. 4. – С. 22–38;

Солонська Н.Г. Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20–30-х років / Н. Г. Солонська // Бібл. вісн. – 1998. – № 4. – С. 35–43;

Солонська Н. Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919–1998) /Н. Солонська // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 38–50;

Солонська Н. Г. Преса як напрям інформаційної діяльності НБУВ / Н. Г. Солонська // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. – Київ : НБУВ, 1998. – Вип. 1. – С. 55–63;

Солонська Н. Г. «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» / Н. Г. Солонська // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Київ, Поліграфкнига, 2001. – Т. 9. – С. 698;

Сошинська В. «Хроніка» на сторінках фахової періодики першої половини XX ст. / В. Сошинська // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 7. – С. 50–52;

Лопата О. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х – початку 30-х років XX століття / Олена Лопата // Вісн. Книжк. палати. – 2011. – № 8. – С. 34–39;

З історії бібліотекознавства і бібліографії [Електронна копія] : «Бібліотечний збірник» (1926–1927). «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927–1930) : сист. анот. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд. Т. Заморіна ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2014. – 112 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.;

Масловська Світлана Миколаївна
Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 16.03.2018
Останній раз редаговано : 26.06.2023