Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дубровіна Любов Андріївна
Рубрики : Персоналії
Дубровіна Любов Андріївна

image

Дубровіна Любов Андріївна [30 вересня 1950 р., м. Шадринськ Курганської обл., РФ] – історик бібліотечної справи, книгознавець, документознавець, архівознавець; доктор історичних наук (1993), професор зі спеціальності «Книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство» (1996), член-кореспондент НАН України за спеціальністю «Архівознавство, документознавство» (2006), заслужений діяч науки і техніки України (2004).

Походить з освітянської родини: батьки працювали викладачами у вищій школі. Середню освіту здобула у школі з поглибленим вивченням іноземних мов у Волгограді.

У 1967–1972 рр. навчалася на історико-філологічному факультеті Волгоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Серафимовича (нині Волгоградський державний соціально-педагогічний університет). Працювала в Марійському науково-дослідному інституті мови, літератури та історії у м. Йошкар-Ола (МарНДІМЛІ, 1973–1974, сектор історії). У 1977 р. закінчила аспірантуру Інституту історії СРСР АН СРСР. Повернувшись до МарНДІМЛІ, працювала молодшим науковим співробітником (з 1977 р.) та завідувачем (1979–1981) сектору історії.

Після переїзду до Києва обіймала посади старшого редактора відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) (1981), археографа (1982) та завідувача (1982–1984) відділу інформації, публікацій та наукового використання документів Державного архіву Київської області.

У 1982 р. в Інституті історії СРСР АН СРСР захистила дисертацію «Казанський літописець: історико-текстологічне дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (науковий керівник – д. і. н. С. Каштанов).

З 1984 р. працює у НБУВ на посадах: старшого наукового співробітника, завідувача відділу рукописів (1986–1992), в. о. директора (з 01.10.1992 р.), директора (з 18.02.1993 р.) Інституту рукопису.

24 вересня 1993 р. в Інституті історії України АН України захистила дисертацію «Кодикологія та кодикографія як спеціальні історичні дисципліни в дослідженнях історії української книги» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

З квітня 2018 р. тимчасово виконувала обов’язки генерального директора НБУВ. Відповідно до постанови Президії НАН України від 07.11.2018 р. № 12 призначена генеральним директором Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Л. Дубровіна розробляє фундаментальні питання теорії та історії рукописно-книжної спадщини, рукописних фондів бібліотек, наукових засад формування, наукового описування та використання рукописних, колекційних фондів бібліотек в умовах інформатизації суспільства, розвитку ресурсної бази вітчизняного бібліотечно-інформаційного середовища, засади академічних публікацій історичних документів.

Одним із напрямів її діяльності є комплексний розвиток методології та методів кодикології та кодикографії, історичного книгознавства, бібліографії рукописної книги, історичного документознавства, соціальних комунікацій, культурології. Під керівництвом Л. Дубровіної в Інституті рукопису створено низку наукових каталогів рукописних пам’яток різними мовами (старослов’янською, грецькою, арабською, польською), путівники по колекціях і зібраннях Інституту рукопису та спеціалізованих фондів НБУВ, інші науково-довідкові видання, зокрема «Національна академія наук України. Документи і матеріали» (1993–2005), «Особові архівні фонди Інституту рукопису» (2002), «Києво-Могилянська Академія в документах і матеріалах» (2003), підготовлено видання рукописних пам’яток – «Пересопницьке Євангеліє 1556–1661 рр.» (2001) та ін.

Розробила і організовує реалізацію в НБУВ моделі національної універсальної наукової бібліотеки як комплексного науково-інформаційного центру, у якому акумулюється і удоступнюється вся наукова і культурна спадщина України.

Опрацьовані Л. Дубровіною ключові засади інформатизації архівної справи (методологічний аспект) були офіційно взяті за основу у Програмі розвитку архівної справи (1996–2000), увійшли окремим розділом у підручник «Архівознавство» (1998, 2000). На базі кодикологічних та кодикографічних методик створено комп’ютерні бази даних «Кодекс» та «Рукописний фонд» в Інституті рукопису НБУВ, електронний ресурс «Україніка» у НБУВ.

Низка фундаментальних праць вченої (у співавторстві з О. Онищенком) присвячена історії бібліотечної справи в Україні у 20 ст., у тому числі історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (у 1998, 2003, 2008 рр. видано три томи з історії НБУВ, відповідно за періоди 1918–1941, 1941–1964, 1964–1991 рр.); 2009 р. вийшло з друку монографічне дослідження з історії бібліотечної справи та бібліотек України у 20 ст. Вона є автором низки статей з історії бібліотек України 20 ст., де розглянуто питання правових засад, функцій, діяльності бібліотек різних типів і видів, розвитку бібліотечних технологій та науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства. Важливим напрямом її роботи є дослідження історії бібліотек під час Другої світової війни, зокрема бібліотек Києва: випущено фундаментальний довідник, здійснено публікацію архівних документів, низки статей щодо грабіжницької політики нацистів у справі вивезення бібліотечних фондів. Опубліковано праці щодо долі цінних бібліотечних колекцій після Другої світової війни (зокрема Оссолінеуму).

Низку праць Л. Дубровіної присвячено заснуванню Національної бібліотеки України, ролі видатних учених у її створенні (В. Вернадського, М. Василенка, А. Кримського, В. Кордта, Г. Житецького та ін.). Вона є автором біографічних статей, присвячених життю та діяльності відомих діячів архівної та бібліотечної справи: М. Геппенера, П. Попова, М. Візира, Д. Самоквасова, М  Бантиша-Каменського, О. Онищенка, В. Омельчука та ін.

Вагомим є внесок Л. Дубровіної в підготовку наукових кадрів за напрямами її наукової діяльності. Вона була заступником голови (з 1994 р.) та головою (2014–2016) спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та «документознавство, архівознавство» у НБУВ; у різні роки – членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Створила власну наукову школу, що відповідає сучасному рівню розвитку книго-, бібліотеко-, бібліографо- та архівознавства. Під керівництвом Л. Дубровіної захищено майже 50 кандидатських і докторських дисертацій. Вагомим є її внесок у створення української кодикологічної школи. Регулярно виступає як опонент на захистах кандидатських і докторських дисертацій; надає численні консультації молодим колегам.

Л. Дубровіна є автором, укладачем та науковим редактором понад 300 наукових публікацій. Приділяючи постійну увагу проблемі розвитку бібліотечної справи в інформаційному суспільстві, вона була ініціатором і одним із основних виконавців низки комплексних наукових досліджень: «Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства» (2011), «Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій» (2011), «Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища» (2012), «Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі» (2014), «Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору» (2015), «Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2018» (2018), у результаті яких видано одноіменні колективні монографії.

Засновник та голова редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» (видається щорічно з 1993 р.). Член редколегій багатьох фахових збірників наукових праць та періодичних видань, зокрема: «Бібліотечний вісник», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Студії з архівної справи та документознавства», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», «Пам’ятки» та ін.

Член Міжурядової українсько-польської комісії в справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей (очолювала групу експертів з питань бібліотек) (1996–2018), Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей (2000–2018).

Л. Дубровіна є членом низки професійних та громадських об’єднань: Міжнародного товариства «Український історик», Спілки архівістів України, Міжнародної асоціації україністів, Українського біографічного товариства, Колегії та Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, експертом Міжнародної ради архівів з питань документів наукової спадщини.

За плідну наукову діяльність удостоєна премій НАН України: імені М. Костомарова (1996), за краще історичне дослідження подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. в Україні (2005); премії імені Василя Веретенникова Державного комітету архівів України (2000); почесної відзнаки УБА «За внесок у розвиток бібліографознавства» (2005). Має відзнаки НАН України – «За підготовку наукової зміни» (2010) та «За професійні здобутки» (2015). Нагороджена відзнаками Української Православної Церкви: орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня (2008), орденом Святої великомучениці Варвари (2017).

 Має почесні звання «Жінка 1992 року» Міжнародного біографічного центру у Кембриджі (Велика Британія) та «Жінка успіху» Американського біографічного центру (2000).

Твори

Кодикологія та кодикографія української рукописної книги : [монографія] / Любов Дубровіна; АН України, Ін-т рукописів Центр. наук. б-ки ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. – Київ : [б.в.], 1992. – 262 c. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; вип. 13);

Дубровіна Л. А. Інститут рукопису: завдання і перспективи / Л. А. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 3–4. – С. 41–45;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918–1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 337 с.;

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918–1998 рр. : основні етапи розвитку / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – С. 5–17;

М. П. Василенко та В. І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави / Л. А. Дубровіна // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). – Київ, 1998. – С. 185–198;

Рукописна книга як об’єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття «писемна пам’ятка» та її автора / Л. Дубровіна // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 141–154;

Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918–1934) / Л. А. Дубровіна // Український археографічний щорічник. – Київ, 1999. – Вип. 3–4. – С. 308–330;

Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція / Любов Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – Т. 5. – С. 139–142;

Фонди бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 – на початку 1948 рр. : перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. – Київ; Симферополь, 2000. – Вип. 2. – С. 27–40;

Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941–1943 рр.) / Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. та спогадів. – Київ, 2001. – № 6(7), ч. 2. – С. 6–24;

Бібліотечно-інноваційний продукт : проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – С. 17–20;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1941–1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Наук. думка, 2003. – 357 с. – (Проект «Наукова книга»).

Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих територій у 1941–1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині / Ніна Малолєтова, Любов Дубровіна // Пам’ятки: археографічний щорічник. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 46–69;

Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944). – Київ, 2004. – С. 36–58;

Бібліотеки м. Києва в період нацистської окупації (1941–1943): загальні напрями політики та діяльність окупаційних установ /Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944). – Київ,, 2004. – С. 59–113;

Анотований покажчик архівних документів Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи (1941–1944). Публікація документів // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944) / укл. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. – Київ, 2004. – С. 170–778;

Бібліотечна справа в Україні XX ст. : 1917 – 1931 рр. / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 3–16;

Современное состояние изучения истoрии библиотек и книжных коллекций Украины в период Второй мировой войны / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна // Библиотека в контексте истории : Материалы 6-й междунар. науч. конф., Москва, 4–5 окт. 2005 г. – Москва, 2005. – С. 177–187;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1965–1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 373 с.

Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – 530 с.

Бібліотеки та бібліотечна справа / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко // Історія української культури : у 5 т. – Т. 5, кн. 4 : Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. – Київ, 2013. – С. 326–387;

В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 3–11;

В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник НАН України. – 2013. – № 3. – С. 38–66;

Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 286–315;

Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Любов Дубровіна, Галина Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – C. 3–11;

Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Любов Дубровіна, Алла Киридон, Ірина Матяш // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 1. – C. 3–10;

Великий будівничий української науки / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – C. 34–78;

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2018 : До сторіччя Національної академії наук України. До сторіччя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. П. Бодак [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 472 с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : науково-бібліографічний покажчик / ред. : Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського.– Київ, 2018. – 598 с.;

Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр. / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 48–58.

 

Джерела

 

Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна // Джерелознавство історії України: Довідник. – Київ, 1998. – С. 169–170;

Дубровіна Любов Андріївна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ, 1999. – С. 47–48;

Онищенко О. С. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи / О. С. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – С. 16–26;

Слободяник М. Лідер вітчизняного книгознавства / М. Слободяник // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 29–31;

Дубровина Любовь Андреевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник. – 5-е доп. и испр. изд. – Москва, 2001. – Т. 1. – С. 204;

Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 371–382;

International Who's Who of Professional and Business Women // American Biographical Institute: Eighth Edition. 2002. – P. 65;

Даниленко В. М. Дубровіна Любов Андріївна // Українські історики ХХ століття : Біобібліогр. довід. – Київ; Львів, 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 108– 109;

Дубровіна Любов Андріївна // Жінки – вчені Києва. – Київ, 2003. – С. 166;

Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. – Київ, 2003. – Вип. 3 : 1970–1990-ті роки. – С. 69–72;

Дубровіна Любов Андріївна // Портрети сучасниць. – Київ., 2004. – Вип. 2. – С. 56;

Дубровіна Любов Андріївна // Київ: Іст.-біогр. енциклопед. довід. – Київ., 2007. – С. 1070;

Дубровіна Любов Андріївна // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність.  Бібліографія. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 130–133.

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. – Київ: НБУВ, 2020. – 632 c.

 

 

————————————————

 

Дубровіна Любов Андріївна (1950) Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Дубровіна Любов Андріївна

 

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 01.10.2015
Останній раз редаговано : 11.11.2020