Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
День бібліографії
День бібліографії

imageДень бібліографії – комплексна форма бібліографічного обслуговування, спрямована на формування та розвиток бібліографічної культури користувачів, що передбачає бібліографічну грамотність та бібліотечно-бібліографічне орієнтування, у поєднанні з просуванням (промоцією) бібліографічної продукції, послуг бібліотеки.

Д. б. набули широкого поширення в бібліографічній діяльності бібліотек у 1970–1980-х рр. як засіб пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань. Використовуються і в сучасній практиці універсальних наукових, спеціальних та спеціалізованих бібліотек, зокрема тих, що обслуговують здобувачів освіти різних рівнів.

Мета Д. б.: допомога користувачам у засвоєнні та поглибленні бібліотечно-бібліографічних знань, формування й розвиток їхніх умінь та навичок, необхідних і достатніх для ефективної роботи з бібліографічною інформацією; навчання орієнтування в масивах інформаційних ресурсів; прищеплення навичок самостійного пошуку потрібних інформаційних джерел засобами бібліографії; оптимізація інформаційної діяльності бібліотеки. Для досягнення цілей Д. б. використовують широке коло усних, друкованих та наочних форм і методів бібліографічного обслуговування із застосуванням сучасних мультимедійних засобів, зокрема:

– консультації;

– бесіди;

– індивідуальні та практичні заняття;

– тренінги;

– презентації;

– бібліографічні та вебліографічні огляди;

– книжкові виставки, в т. ч. віртуальні;

– виставки бібліографічних посібників;

– перегляди бібліографічних посібників;

– екскурсії бібліотекою;

– віртуальні подорожі вебсайтами книгозбірень;

– буктрейлери;

– вікторини;

– конкурси.

Цільовою аудиторією Д. б. можуть бути різні категорії користувачів, передусім учні старших класів закладів загальної середньої освіти, студенти, аспіранти, наукові працівники, фахівці всіх сфер суспільної практики, а також бібліотечні працівники, зокрема ті, що не мають спеціальної бібліографічної підготовки чи потребують її поглиблення. Д. б. організовують здебільшого з прицілом на конкретний контингент користувачів бібліотеки, що має спільні інформаційні потреби й тотожний рівень інформаційної культури. Відповідно до складу учасників заздалегідь визначається зміст заходів Д. б.

Методика проведення Д. б. потребує ретельної підготовки та передбачає такі ключові складники:

1.  Планування. План готують із запасом часу на внесення, за потреби, коректив до нього. У плані формулюють тему, мету і завдання Д. б., зазначають категорію учасників, місце, час, перелік заходів та відповідальних за їхнє проведення. Залежно від визначеної мети і широти охоплення учасників заходи Д. б. можуть відбуватись упродовж 1–2 днів, в окремих випадках, наприклад, у бібліотеках великих закладів вищої освіти, коли потрібно залучити значну кількість студентів, – упродовж більш тривалого часу (декади або місяця).

2.  Розроблення програми. Успішність реалізації заходів, передбачених у плані Д. б., залежить від якості та продуманості їх підготовки. Істотне значення мають актуальність, інформативність, пізнавальність, корисність заходів для цільової аудиторії, стимулювання її зацікавленості. Важлива складова програми – конкретні заходи (тестові завдання, бібліографічні аукціони, конкурси, зокрема у форматі Клубу веселих і кмітливих, вікторини і т. ін.), спрямовані на закріплення й перевірку знань учнів і студентів, які вони отримали під час Д. б.

3.  Відбір бібліографічної продукції та інших ресурсів, необхідних для реалізації програми.

4.  Розроблення відповідних презентаційних і навчальних продуктів, створення наочних матеріалів.

5.  Рекламно-інформаційна кампанія за допомогою різних комунікаційних каналів: вебсайта бібліотеки, соціальних мереж, е-пошти, СМС-повідомлень тощо.

6.  Розроблення інструментарію для вивчення ефективності Д.  б. (анкет, опитувальних листів, книги відгуків і т. ін.).

7.  Оформлення приміщення: книжкові виставки, виставки бібліографічних посібників, відкриті перегляди; підготовка комплексу апаратних засобів, необхідних для забезпечення інтерактивного навчання (комп’ютер, інтерактивна дошка, мультимедійний проєктор і пристрої зв’язку).

8.  Проведення заходів Д. б.

9. Облік показників Д. б. Облік здійснюють у Щоденнику роботи бібліотеки (частина 4. Облік інформаційної та довідково-бібліографічної роботи). Всю організаційну документацію та інформаційну продукцію зберігають як звітні документи протягом установленого для певної бібліотеки часу, але не менше одного року.

10. Вивчення ефективності. Визначаючи ефективність Д. б., до уваги беруть чисельність учасників, кількість і видову структуру експонованих на виставках чи представлених у бібліографічних оглядах видань, документів, переглянутих учасниками заходу, вивчають співвідношення цих показників. В оцінюванні ефективності заходів обов’язково враховують дані анкетування учасників Д. б.

Д. б. організовують у бібліотеках з певною періодичністю (двічі на рік, щоквартально).

Розрізняють універсальні або тематичні Д. б.

У програмі універсального Д. б. передбачають низку заходів з різних напрямів теоретичної і практичної бібліографічної підготовки користувачів: історія книги та бібліотек: формування навичок інформаційного пошуку та самостійної роботи з джерелами інформації, електронними каталогами і картотеками, базами даних; ознайомлення з базовими принципами УДК, е-бібліотеками, правилами бібліографування, бібліографічного оформлення контрольних, курсових, дипломних, інших наукових робіт відповідно до чинних стандартів тощо.

Невід’ємним атрибутом програми будь-якого Д. б. є презентація бібліографічних посібників, послуг бібліотеки. Наприклад, програма Д. б. з питань можливостей бібліотеки в цифрову епоху може містити такі заходи: виставку-презентацію, бліцтренінги, віртуальну подорож вебсайтом бібліотеки, практичні заняття, консультації, бесіди, бібліографічні заняття.

Програма тематичного Д. б. завжди формується з урахуванням особливостей конкретної групи користувачів. Його предметом є вузька тема: історична бібліографія, бібліографія художньої літератури, бібліографія з педагогіки, певної галузі техніки, медицини, сільського господарства тощо. Наприклад, програма Д. б. на тему «Бібліографічні ресурси на допомогу вчителю» може охоплювати такі заходи: перегляд-презентацію, віртуальну подорож, інформаційне повідомлення, бібліографічний огляд, інформаційний список тощо.

Д. б. в умовах активізації діяльності бібліотек зі створення бібліографічної продукції, наповнення її репертуару електронними інформаційними ресурсами слугують важливим засобом популяризації та підвищення іміджу цих закладів, ефективним інструментом формування бібліотечно-бібліографічної та цифрової культури користувачів і водночас професійного розвитку бібліотечних працівників.

 

Зображення

image
День бібліографії «Бібліотека – відкритий світ читання» (Кременчуцька міська ЦБС для дітей)

image
Виставка «Парад бібліографічних посібників» до дня бібліографії (Чугуївська ЦБС, Харківська обл.)
image
День бібліографії «Бібліографія покоління NEXT» (бібліотека № 18 сімейного читання м. Кропивницький)
image
День бібліографії «Бібліографія – ключ пізнання світу» (Бібліотека для дітей Жовтоводської ЦБС, Дніпропетровська обл.)

Джерела

 

Диомидова Г. Н. Библиография: общий курс : учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. училищ / Г. Н. Диомидова ; под ред. А. И. Барсука. – Москва : Книга, 1978. – 240 с.

Буран В. Я. Бібліографія: загал. курс / В. Я. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. – Київ : Вища шк., 1984. – 214, [2] с.

Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика / под общ. ред. О. П. Коршунова. – Москва : Кн. палата, 1990. – 255 с.

Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков ; науч. ред. Г. В. Михеева ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 304 с.

Касянова Л. М. День бібліографії // Шк.б-ка. – 2007. – № 12. – С. 138.

 

_________________

 

День бібліографії «Бібліотека – світ нових можливостей» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

День бібліографії / Б-ка Криворіз. держ. пед. ун-ту

День бібліографії «Бібліографія покоління NEXT» / Б-ка № 18 сімейного читання МЦБС м. Кропивницького

День бібліографії «Наша інформація – ваш успіх» / Б-ка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кізян Ольга Іванівна
Статтю створено : 08.10.2020
Останній раз редаговано : 08.10.2020