Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 18
За місяць : 810
Кількість
статей : 923
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дашкевич Ярослав Романович
Рубрики : Персоналії
Дашкевич Ярослав Романович

image

Дашкевич Ярослав Романович [13.12.1926, м. Львів – 25.02.2010, м. Львів] – український історик, сходознавець, бібліограф, археограф. Доктор історичних наук (1994), професор (1996), член-кореспондент НАН України. З 1998 р. – президент Історичного товариства Нестора-літописця, дійсний член Української вільної Академії наук, Російського географічного товариства, Українського історичного товариства.

Я. Дашкевич народився у родині адвоката, колишнього генерал-хорунжого Армії Української Народної Республіки Р.-М. Дашкевича. Закінчив Академічну гімназію у Львові (1944), навчався на філологічному факультеті Львівського університету (1944–1949) та в Нафтовому інституті ім. І. Губкіна у Москві (1949). Водночас працював бібліотекарем та бібліографом у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.

У 1949 р. Я. Дашкевич був заарештований органами Міністерства державної безпеки та засуджений до 10 років позбавлення волі. Протягом 1949–1956 рр. відбував ув’язнення в пересильних в’язницях у Львові, Харкові, Петропавловську і виправно-трудових таборах. Після звільнення повернувся до Львова.

У 1957–1966 рр. Ярослав Романович працював бібліографом Інституту суспільних наук АН УРСР. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Армянские колонии на Украине в источниках и литературе ХV–ХІХ веков» в Інституті історії АН Вірменської РСР. У 1967–1972 рр. Я. Дашкевич – старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу Музею етнографії та художніх промислів АН УРСР у Львові; у 1966–1967 рр., у 1973 р. – начальник відділу допоміжних історичних дисциплін, у 1974–1978 рр. – старший науковий співробітник Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. Протягом 1990–1991 рр. Ярослав Романович – керівник Львівського відділення Археографічної Комісії АН УРСР, з 1991 р. – Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, з 1993 р. – заступник директора цього інституту, провідний науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України. У 1994 р. за сукупністю наукових праць Я. Дашкевичу було присуджено вчений ступінь доктора історичних наук. З 1990 р. він – керівник Сходознавчої комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, від 1991 р. – член Президії Наукового товариства ім. Шевченка, Голова історико-філософської секції Наукового товариства ім. Шевченка, завідувач кафедри сходознавства Львівського національного університету. Ярослав Романович – автор понад 900 наукових праць, у тому числі студій з української історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (архео-, бібліо- та картографії та ін.).

Я. Дашкевич нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого (2006), орденом «За заслуги» ІІІ ст. (1997), орденом св. Сагака і св. Месропа (Вірменія, 1998); лауреат Міжнародної премії ім. Антоновичів (1995). У 2001 Ярославу Романовичу було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», вручено державну премію ім. А. Кримського (2006).

 

Твори

 

Мовні проблеми «Бібліографії української книги 1789–1914 рр.» в Галичині та на Закарпатті // На шляху до створення репертуару української книжки : протокол наради, присвяч. склад. «Бібліографії української книги 1798–1914 рр.», яка відбулася в Б-ці АН УРСР 21–22 груд. 1945 р. – Л., 1991. – С. 19–28.

Словник псевдонімів, криптонімів, криптограм : (спроба системи) // Наук. зб. б-ки АН УРСР. – К., 1946. – Ч. 1. – С. 26–50.

Бібліографічний покажчик комуністичної та прогресивної преси Львова (1917–1939). – Л., 1957.

Білоруські комуністичні видання у Львові в 1932 // УІЖ. – 1958. – № 6. – С. 110–111.

Словник польських скорочень. – К., 1959.

Підпільна преса Комуністичної партії Західної України в 1921–1938 роках : іст.-бібліогр. огляд // З історії західноукраїнських земель. – К., 1960. – Т. 4. – С. 108–120.

Polska nielegalna prasa KPZU : (zarys hist.-bibliogr.) // Z pola walki. – Warszawa, 1960. – № 4. – S. 36–60.

Бібліографічна картотека з краєзнавства Львівської області // Наук.-метод. зб. – К., 1961. – № 1. – С. 118–122.

Нелегальна комуністична преса Західної України про становище трудящих Львова, 1921–1938 рр. : (бібліогр. покажч.) // Становище трудящих Львова 1917–1939. – Л., 1961. – С. 413–427.

Про необхідність видання бібліографії з історії УРСР // УІЖ. – 1961. – № 1. – С. 158–159. – У співавт.

Армянские колонии на Украине в источниках и литературе ХV–ХІХ веков : историогр. очерк. – Ереван, 1962.

Polska legalna prasa komunistyczna і lewicowa na Ukrainie Zachodniej : (zarys bibliogr. 1920–1939) // Z pola walki. – Warszawa, 1962. – № 4. – S. 230–240.

М. М. Кордуба та його «Бібліографія історії України» // Наук.-інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1963. – № 6. – С. 62–72.

Дослідження з джерелознавства Східної Європи : (огляд пр. О. Пріцака) // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. – 1964. – № 6. – С. 81–83.

Нові публікації про окупаційну політику фашистської Німеччини на території СРСР // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. – 1964. – № 2. – С. 83–88. – У співавт.

Висвітлення українсько-вірменських зв’язків у літературі 1960–1964 рр. // УІЖ. – 1965. – № 10. – С. 130–137.

Про необхідність видання бібліографії з історії УРСР // УІЖ. – 1965. – № 1. – С. 158–159. – У співавт.

Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej : zarys hist.-bibliogr. // Rocz. Historii Czasopiśmiennictwa Pol. – Wrocław ; Warszawa ; Krakow, 1966. – T. 5, zesz. 2. – S. 84–137.

Украинско-армянские связи в ХVІІ веке : сб. док. – К., 1969.

Каталог колекції документів Київської археографічної комісії, 1369–1899. – К., 1971. – У співавт.

Myron Korduba : bibliography // Korduba M. La litterature historique sovietique-ukrainienne : compte-rendu, 1917–1931. – Műnchen, 1972. – Р. ХІХ–ХLVIII. – У співат.

Армяно-Кыпчакский язык : библиогр. лит., 1802–1977 // Rocz. Orienta-listyczny. – Warszawa, 1979. – T. 40, zesz. 2. – S. 79–86.

Древняя Русь и Армения в общественно-политических связях ХІ–ХІІІ вв. : источники исслед. темы // Древнейшие государства на территории СССР : материалы и исслед. – М., 1984. – С. 177–195.

Юр Меженко // Укр. вісн. – К. ; Л., 1987. – Вип. 9/10. – С. 118–128.

Корпус зображень міст України 16–18 ст. // Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку. – К., 1988. – С. 228–230.

«Бібліологічні вісті» – ідеї та люди // Євшан-зілля. – Л., 1989. – Ч. 5. – С. 1–3;

Закарпаття в українській етнографічній літературі ХІХ ст. : бібліогр. покажч. – К., 1989.

Репертуар української книжки 1798–1916 років – коли він буде? // Наука і культура. Україна : щорічник. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 163–173.

Репертуар української книжки (1798–1917 рр.) та фонди бібліотеки НТШ // Т. Шевченко і українська національна культура : матеріали наук. симп. (Львів, 8–9 черв. 1989 р.). – Л., 1990. – С. 137–138.

Мовні проблеми Репертуару української книги 1798–1917 рр. // Библиотека – информатизация – наука : (тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., 8–10 окт. 1991 г., г. Киев). – К., 1991. – Ч. 2. – С. 37–39.

Навколо «Репертуару української книги 1798–1916» // Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліогр. – Л., 1995. – Т. 1 : 1798–1870. – С. ІІІ – ХVІІІ.

Бібліографічна Бопланіана // Боплан і Україна : зб. наук. пр. – Л., 1998. – С. 294–318.

Володимир Гнатюк : док. і матеріали (1871–1989). – Л., 1998. – У співавт.

Українські збірки в Нью-Йорку // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2 : (1995–1997). – С. 178–181.

Українські збірки в Нью-Йорку // Київ. старовина. – 2001. – № 2. – С. 134–136.

«Репертуар української книги 1798–1916» продовжується // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Л., 2000. – Вип. 7/8. – С. 486–495.

Мирон Кордуба та його «Бібліографія історії України» // Укр. археогр. щоріч. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 16–24.

Історія журналістики та завдання просопографії // Українська періодика: Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. – Л., 2002. – С. 24–30.

Матеріали І. О. Левицького як джерело для біографічного словника // Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. – Л., 2002. – С. 36–56.

Україна на сторінках карт : кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст. – К., 2004. – У співавт.

Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури. – Л., 2006. – У співавт.

Сарацени – таємничий народ середньовічної України (джерела та їхня інтерпретація) // Укр. археогр. щоріч. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 7–37.

Михайло Грушевський – організатор української національної науки // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Л., 2010. – С. 7–26.

Юр Меженко : [укр. бібліотекознавець і бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969)] // Книга в сучасній культурі України : у 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1 : Хрестоматія. – С. 59–67.

 

Джерела

 

Daškevič' Yaroslav Romanovič' // Haykakan sovetakan hanragitaran. – Erevan, 1977. – Hat. 3. – P. 283.  

Дашкевич Ярослав // Біографічний словник Прикарпаття / зібрав і опрацював В. Полєк. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 134.  

Ярослав Романович Дашкевич : біобібліогр. довід. – К., 1993.  

Людина з історії : 13 грудня Я. Дашкевичу виповнюється 70 років // За вільну Україну. – 1996. – 12 груд. (Чис. 145).  

Марра mundi : зб. наук. пр. на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Л. ; К. ; Нью-Йорк, 1996. – Зі змісту: Бібліографія праць Ярослава Дашкевича (1992–1996). – С. 7–32.  

Квіт С. Оксфордський стандарт / С. Квіт // Шлях перемоги. – К. ; Мюнхен ; Нью-Йорк, 1998. – 26 серп. (Чис. 34).  

Дашкевич Ярослав // Новини з Академії [УВАН у США]. – Нью-Йорк, 1999. – Чис. 23. – С. 8.  

Дашкевич Ярослав Романович // УСЕ. – К., 1999. – С. 401.  

Сварник Г. Дашкевич Ярослав Романович / Г. Сварник // Українські архівісти : біобібліогр. довід. – К., 2002. – Вип. 2 : 1940–1960-ті pp. – С. 70–72.  

Скворцов О. Г. Дашкевич Ярослав Романович / О. Г. Скворцов // Українське козацтво : мала енцикл. – К. ; Запоріжжя, 2002. – С. 125.  

Дашкевич Ярослав Романович // УСЕ. – 3 вид., переробл. і доповн. – К., 2003. – С. 357.  

Ясь О. Дашкевич Ярослав Романович / О. Ясь // Українські історики XX століття : біобібліогр. довід. – К.; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 92–94.  

Ясь О. В. Дашкевич Ярослав Романович / О. Ясь // ЕІУ : в 5 т. – К., 2004. – Т. 2 : Г–Д. – С. 296.  

Гвоздевич С. Ярослав Дашкевич: «Працюю для України» / С. Гвоздевич // Нація і держава. – К., 2006. – 19 груд. – С. 1, 4.  

Історична топографія і соціотопографія України : зб. наук. пр. : присвячується 80-річчю від дня народж. Ярослава Романовича Дашкевича. – Л., 2006.  

Калинець І. Ярославу Дашкевичу на многая літа / І. Калинець // Mikroscop pana Jurka. – 2006. – 15–21 груд. – С. 6.  

Скворцов О. Г. Дашкевич Ярослав Романович / О. Г. Скворцов // Українське козацтво : мала енцикл. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К. ; Запоріжжя, 2006. – С. 150–151.  

Ювілей видатного історика // Шлях перемоги. – К. ; Лондон ; Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто, 2006. – 20 груд. – С. 6.  

Ярослав Дашкевич : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко. – Львів, 2006.  

Ярослава Дашкевича нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого // За вільну Україну плюс. – 2006. – 14 груд. – С. 3.  

Листування Юрія Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) / упоряд.: Р. Дзюбан, Г. Сварник. – Львів, 2009.  

Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси / упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2009.  

Дашкевич Ярослав Романович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – К., 2010. – С. 95–96.

Гуменюк Т. І. Науковий доробок доктора історичних наук Ярослава Романовича Дашкевича у працях сучасних вчених : [зокрема про бібліогр. діяльн. Я. Дашкевича ; наук. розвідки б-к – ЛННБУ ім. В. Стефаника та НБУВ] / Т. І. Гуменюк // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 328 –337.


Жданова Рона Станіславівна
Статтю створено : 19.01.2015
Останній раз редаговано : 08.04.2019