Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дайджест
Дайджест

Дайджест (англ. digest – короткий виклад) – видання, що містить стислий виклад твору(-ів) у вигляді cукупності витягів із оригіналу чи у формі його вільного переказу (перекладу) або добірку в повному чи скороченому вигляді текстів, вибраних із інших видань.

Мета укладання Д. – виявлення в першоджерелах ключової, об’єктивної та важливої інформації. Завдання – зорієнтувати читача в інформаційному потоці, вичленувати в ньому найбільш цінні відомості задля раціонального використання часу.

Цільова аудиторія: управлінці, службовці, наукові, творчі, інженерно-технічні працівники, підприємці, здобувачі освіти та інші особи, які мають потребу в галузевій інформації.

За часом публікування Д. може бути неперіодичним, періодичним і продовжуваним виданням.

Структура Д.: титульний аркуш, що містить назву (заголовок), прізвище укладача(ів), зміст, передмова або вступ (від укладача), основний текст (розділи та підрозділи), список використаної літератури, додатки (ілюстрований матеріал – таблиці, графіки, діаграми, що розкривають основний текст), словник основних термінів (за потреби).

Укладання Д. базується на таких процесах: аналіз джерел «de visu» (оцінювання їхньої наукової, соціальної та практичної значущості, порівняння цінності близьких за тематикою документів), опрацювання інформації (перевірка достовірності, уточнення фактів та їх узагальнення, вибір із аналізованих джерел текстових фрагментів релевантної інформації), змістове або формальне їх групування, підготовка коротких анотацій (за потреби). Виклад матеріалу в Д. зазвичай здійснюють за принципом «від загального – до конкретного». Така побудова дає змогу уточнити зміст первинного документа, загострити увагу на найважливіших і найперспективніших аспектах теми.

Для підготовки Д. використовують методику аналітичного згортання інформації, унаслідок чого фізичний обсяг документа змінюється в бік суттєвого зменшення, але без втрати його інформативності. Д. – це новий інформаційний продукт, отриманий у результаті аналітико-синтетичного опрацювання первинних документів і який містить змінений текст, адаптований під конкретне завдання, напр.: прийняття управлінського рішення, навчальний матеріал для здобувачів освіти, потреби науково-педагогічного працівника, бізнесмена, для яких використання нової інформації може бути корисним.

Види Д.: огляд матеріалів у ЗМІ (у т. ч. електронних), нормативно-правових актів, добірки подій, новин тощо.

Д. публікацій як добірка найважливіших матеріалів за визначеною темою та за певний період є одним із найпоширеніших інформаційних продуктів у сфері професійного моніторингу ЗМІ. Він уможливлює відслідковування ключових новин, отримання експертних оцінок та прогнозів, уникаючи водночас «інформаційного шуму».

Д. активно використовується бібліотеками з метою задоволення інформаційних потреб користувачів та бібліотечних працівників. Найчастіше – у формі передруку пізнавальної, ексклюзивної, цінної для потенційного читача інформації з інших видань (особливо з обмеженим накладом), яка ознайомлює з новаціями.

 

Приклади дайджестів:

Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем : інформ.-аналіт. дайджест / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд.: О. Кириленко та ін. ; відп. ред. Т. Вилегжаніна]. – . Вип. 2 – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 32 с.;

Бібліотечний  світ:  дайджест. Вип.  4 /  ОУНБ  ім.  В.Г.Короленка;  підгот. А. Матюшенко; відп. за вип. О. Сльозка – Чернігів. 2011. – 19 с.

Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» / Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка; відділ науково-методичної роботи. – 2018. – № 4

Дайджест новин з досвіду роботи бібліотек для дітей Тернопільщини

Дайджести  Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Дайджести  Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

Поперечна Л. Інформаційний супровід медіаосвіти.  Дайджест публікацій журналу "Шкільний бібліотечно-інформаційний центр"

Джерела 

ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – Чинний від 2016-03-04. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 38 с. – (Національний стандарт України);

Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – Київ : Арата, 2003. – 159 с.;

Кушнаренко H. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 334 с.;

Вахрамеева З. В. Дайджест как продукт информационной деятельности / З. В. Вахрамеева, І. В. Курбангалеева // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 49–53.

Кравченко (Зозуля) Світлана Миколаївна
Статтю створено : 23.08.2019
Останній раз редаговано : 29.08.2019