Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Давидова Ірина Олександрівна
Рубрики : Персоналії
Давидова Ірина Олександрівна

image

Давидова Ірина Олександрівна (24 серпня 1962 р., м. Харків) – бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог-дослідник, викладач. Співробітник Харківської державної академії культури. Перший в Україні доктор наук із соціальних комунікацій (2009),  професор (2010).

Народилася в сім’ї робітників. У 1985 р. закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури, кваліфікація – бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації. Протягом 1990–1993 рр. навчалася в аспірантурі Московського державного інституту культури. В 1993 р. присвоєна кваліфікація педагог-дослідник. У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Співввідношення бібліографічного й фактографічного компонентів в інформаційному забезпеченні фахівців: на прикладі художньої літератури і літературознавства». У 1994 р. присуджено науковий степінь кандидата педагогічних наук Російської федерації.  У 1994-1998 рр. обіймала посаду старшого викладача кафедри загального бібліографознавства та книгознавства Харківського державного інституту культури. У 1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук України. З 1998 р. по 2008 р. – старший викладач кафедри інформатики, доцент кафедри соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій; з 2008 р. – завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство на тему: «Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві». У 2009 р. присуджено науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій, у 2010 р. присвоєно вчене звання – професор.

Результатами наукових розвідок І. О. Давидової є понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій з питань функціонування і розвитку бібліотечного соціального інституту як елементу комунікаційної структури суспільства, сучасних соціальних технологій управління.  І. О. Давидова досліджує проблеми інформаційного менеджменту і маркетингу, інформаційного права, бібліотечно-інформаційного виробництва, інноваційної політики розвитку бібліотек України. Нею розроблено і викладаються навчальні курси: «Соціальні комунікації», «Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Інформаційний ринок продуктів та послуг», «Бібліотечно-інформаційне виробництво», «Інформаційне право». Її наукові здобутки проходять постійну апробацію на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Разом із провідними вченими Харківської державної академії культури І. О. Давидова брала участь у розробці номенклатури наукових спеціальностей, їх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм  кандидатських іспитів з нової наукової галузі «соціальні комунікації». Ці документи були затверджені ВАК України та МОН України.

І. О. Давидова – член редакційних колегій фахових наукових  видань «Вісник Книжкової палати», «Вісник Харківської державної академії культури», «Бібліотечний вісник», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Львівського університету», «Медіафорум. Вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича». І. О. Давидова – науковий керівник дисертаційних досліджень, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури з правом прийняття до захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.02 – документознавство, архівознавство та 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (галузь – соціальні комунікації).

 

Твори

 

Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління : навч. посібник / І. О. Давидова // Харків. держ. акад. культури. – 2001. – 136 с.;

Індустрія інформації як результат змін домінантної макроструктури суспільного виробництва / І. О. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 8. – С. 21-24;

Динаміка інноваційної політики бібліотек в умовах ринкових відносин / І. О. Давидова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. праць Вип. 14. – Х. : ХДАК, 2004. – С. 161-169;

Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві: моногр. / І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 2005. – 295 с.;

Библиотечно-информационное производство : науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с.;

Інформаційний ринок продуктів та послуг / І. О. Давидова : навч. посібник / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК. – 2012. – 195 с.;

Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві / І. О. Давидова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Спецвип. 40 : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2013. – С. 60-69;

Інформаційний менеджмент: навч. посібник / І. О. Давидова. — Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. — 328 с.;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці І. О. Давидової: http://scholar.google.com.ua/citations?user=nb6PpIwAAAAJ&hl=ru.

Шемаєва Ганна Василівна
Статтю створено : 07.10.2015
Останній раз редаговано : 31.01.2019