Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Гутянський Степан Корнійович
Рубрики : Персоналії
Гутянський Степан Корнійович

imageГутянський Степан Корнійович [01.08.1916, с. Губарівка Харківської обл. – 14.06.1979, м. Київ] –  історик, дослідник історії культури України радянського періоду, бібліотекознавцець, організатор бібліотечної справи, заслужений працівник культури Української РСР (1975).

Вищу освіту здобув на заочному відділенні  історичного факультету Житомирського педагогічного інституту (1938–1945, із перервою). Навчався в аспірантурі в Інституту історії АН УРСР (1955–1958). Після її закінчення працював  молодшим (1958–1964) та старшим науковим співробітником (з 1964 р.) відділу історіографії та джерелознавства Інституту історії АН УРСР.

1962 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандадата історичних наук на тему: «Культурне будівництво на Україні в роки громадянської війни, 1919–1920 рр.».

У 1969–1979 рр. – директор Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ЦНБ АН УРСР, нині – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

Період перебування С. Гутянського на посаді директора ЦНБ АН УРСР позначений активізацією діяльності колективу в напрямі науково-бібліографічного забезпечення науково-дослідної роботи  АН УРСР. 1971 року бібліотека набула статусу науково-дослідної установи, а в період 1974–1975 років – науково-дослідного інституту. Це спонукало до поповнення колективу персоналом кандидатів та докторів наук, удосконалення структури бібліотеки, створення низки наукових підрозділів, підсилення наукового керівництва колективом, активізації діяльності вченої ради, до складу якої було залучено фахівців з наукових інститутів АН УРСР.

У структурі бібліотеки були створені п’ять наукових відділів: відділ теорії і методології культури, історії книги та бібліотечної справи; відділ наукової бібліографії; відділ наукової інформації та довідково-бібліографічного обслуговування; відділ рукописів та науково-методичний відділ. Були визначені напрями наукової роботи, розширена тематика наукових досліджень, актуальних для бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства. ЦНБ взяла на себе роль науково-методичного центру бібліотек науково-дослідних установ АН УРСР.

Суттєвого розвитку набули науково-дослідна, науково-методична, інформаційна, бібліотечно-бібліографічна робота.

image
Другий зліва С. Гутянський – директор Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у 1969–1979 рр.

Як керівник академічної бібліотеки С. Гутянський скеровував потенціал бібліотечних фахівців на поглиблення роботи з інформаційного забезпечення наукових закладів Академії наук УРСР, ефективне використання фондів наукової бібліотеки, налагодження книгообміну, зокрема й зарубіжного, розроблення актуальних питань взаємозв’язків бібліотекознавства та інформаційно-бібліографічної роботи. Було започатковано новий для біблотеки напрям – механізація та автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів.

Набув актуалізації напрям історико-книгознавчих та бібліотекографічних досліджень, результати цих студій знайшли відображення в збірнику наукових праць «З історії книги в Україні» (1978, містить розвідки С. Гутянського та М. Рудя),  підготовлено видання історії бібліотеки за 50 років її існування, а також бібліографічний покажчик публікацій (1919–1969).

С. Гутянський був членом бюро Міжвідомчої ради з координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства і бібліографії при Міністерстві культури УРСР, у 1979 р. у складі ради очолив проблемну комісію «Історія книги», яка працювала на базі ЦНБ і координувала науково-дослідну роботу в галузі книгознавства.

Був членом редакційно-видавничої ради АН УРСР та колегії бібліографічної серії «Вчені Української РСР».

Автор понад 60 наукових праць з питань розвитку української культури, проблем бібліотеко- та бібліографознавста, зокрема, колективних монографій: «История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР», «З історії книги на Україні» (1978, відповідальний редактор).

У бібліотекознавчих працях висвітлював досвід ЦНБ АН УРСР щодо бібліотечно-інформаційного забезпечення наукових досліджень у системі АН УРСР, напрямів використання фондів наукової бібліотеки; стану поточної та ретроспективної бібліографії з природничих наук та ін.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» та багатьма медалями.

Твори

До питання про політ виховну і культурно-освітню роботу серед трудящих України в період громадянської війни (1919–1920 pp.) / С. К. Гутянський, // Укр. іст. ж-л. – 1959. – № 5. – C. 79–89.

З історії боротьби за учительські кадри на Україні (1919-1920 pp.). / С. К. Гутянський // Укр. іст. ж-л. – 1961. – № 4. – C. 82–87.

Великий Жовтень і деякі питання культурної революції на Україні / С. К. Гутянський // Укр. іст. ж-л. – 1967. – № 4. – C. 3–13.

О.М. Горький і Україна / С. К. Гутянський, // Укр. іст. ж-л. – 1968. – № 3. – C. 87–94.

Всенародна наукова книгозбірня : ЦНБ АН УРСР – 50 років / С. К. Гутянський // Наша культура. – Варшава, 1969. – № 12. – С. 4–5.

Пам’яті вченого книгознавця : [про Ю. Меженка] / С. К. Гутянський // Літ. Україна. – 1969. – 28 листоп. – У співавт.

Півстоліття служіння народові  С. Гутянський // Соц. культура. – 1969. – № 8. – С. 38–39.

Скарбниця людської думки: (До 50-річчя ЦНБ АН УРСР) / С. К. Гутянський, М. П. Рудь // Укр. іст. ж-л. – 1969. – № 9. – C. 125–129.

Народна шана діячу української радянської культури: (До 90-річчя від дня народження Я.П. Ряппо) / С. К. Гутянський, // Укр. іст. ж-л. – 1970. – № 4. – C. 117–119.

Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР : бібліогр. покажч. 1919–1969 роки / АН Української РСР. ЦНБ; склали : К. О. Коваленко (керівник), Л. І. Битюцька, В. В. Павлова, Н. О. Шемець; відп. ред. С. К. Гутянський. – Київ, 1970.

Інформаційне забезпечення науки в ЦНБ АН УРСР // Вісн. АН УРСР. – 1972. – № 11. – С. 54–61.

Состояние текущей и ретроспективной библиографии по естественным наукам в ЦНБ и библиотечной сети Академии наук УССР // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук. союз. респ. – 1972. – № 3. – С. 53–61.

Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР : [довідник] / cклав А. А. Кугот ; відп. ред. С. К. Гутянський. – Київ : Наук. думка, 1973. – 84, [3] с.

Книгообмінні зв’язки [бібліотек] України з [бібліотеками] США / С. Гутянський // Трибуна лектора. – 1974. – № 11. – С. 47–48.

50 років Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : матеріали ювіл. конф. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; редкол.: С. К. Гутянський, А. А. Кугот, М. П. Рудь. – Київ : Наук. думка, 1974. – 95 с.

Бібліотека Центральна наукова АН УРСР / С. К. Гутянськуий // Українська радянська енциклопедія. [В 12 т.] Т. 1. А–Борона / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.), О. К. Антонов, Б. М. Бабій [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Голов. ред. Укр. радян. енциклопедії, 1977. – С. 441.

Информационный потенциал науки : ЦНБ АН УССР в 10-й пятилетке // Библиотекарь. – 1977. – № 10. – С. 30–32;

Бібліотеки Академії наук УРСР та інформаційне обслуговування наукових досліджень // Вісн. АН УРСР. – 1978. – № 2. – С.70–77;

Из практики библиотечно-информационного обслуживания научных исcледований в АН УССР // Информ. работа. – Москва, 1979. – Вып. 3. – С. 12–19.

История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; редкол.: И. К. Белодед (отв. ред.), С. К. Гутянский, Л. И. Гольденберг [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1979. – 226 с.

Невичерпне джерело знань /  С. Гутянський // Соц. культура. – 1979. – № 4. – С. 22–25.

Основные тенденции использования фондов Центральной научной библиотеки АН УССР / С. Гутянський // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1979. – № 9. – С. 20–23.

Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР : бібліогр. покажч., 1975–1978 рр. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклала С. В. Сороковська ; відп. ред. С. К. Гутянський. – Київ, 1979. – 85 с.

Информационно-библиографическое обеспечение научно-исследовательской работы в Академии наук УССР  / С. Гутянский // Библиотека и научно-технический прогресс. – Киев, 1980. – С. 78–83.

Центральная научная библиотека // Библиотеки Академии наук УССР : справочник / сост.: Т. А. Игнатович, Т. А. Лоось ; отв. ред. С. К. Гутянский ; АН УССР, Центр. науч. б-ка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Наук. думка, 1981. – С. 5–23.

 

Джерела

[Некролог] // Укр. іст. ж-л. – 1979. – № 8.

 Курносов Ю. Гутянський Степан Корнійович / Ю. Курносов // Вчені Інституту історії України : біобібліогр. довід. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 78. – Серія «Українські історики».

Ковальчук Г. Керівники ВБУ–НБУВ (1918–1998) // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – 18–28.

Бажан О. Г. Гутянський Степан Корнійович / О. Г. Бажан // ЕІУ : в 5 т. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 261.

Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С.  Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б.в.], 2008. – 373 с.   Про С. Гутянського: «Імен. покажч.», с. 361

Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – 530 с.– Про С. Гутянського: «Імен. покажч.», с. 514.


–––––––––––––––––

До 100-річчя від дня народження Степана Гутянського (1916–1979)

Друг Арсена Каспрука – Степан Гутянський // Меморіальний сайт пам'яті Арсена Каспрука

Статтю створено : 08.09.2014
Останній раз редаговано : 14.06.2024