Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 790
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Горовий Валерій Микитович
Рубрики : Персоналії
Горовий Валерій Микитович

imageГоровий Валерій Микитович [01.01.1948, с. Кравченки Великобагачанського (нині – Миргородського) р-ну Полтавської обл.] – бібліотекознавець, бібліографознавець, фахівець у сфері розвитку соціальних комунікацій, журналіст, історик; кандидат філософських наук (1989), доктор історичних наук (2006), професор (2012). Заслужений діяч науки і техніки України (2016).

Народився в сім’ї освітян. У 1964 р. вступив до Київського технікуму радіоелектроніки (нині – Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана), який закінчив у 1968 р. Після проходження строкової військової служби короткий час працював регулювальником радіоприладів на Київському радіозаводі. У 1970 р. вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) на факультет  журналістики. З переходом на заочну форму навчання (1973–1976) працював на журналістських посадах у газетах «Молода гвардія», «Сільські вісті», на Республіканському телебаченні.

З лютого 1980-го по грудень 1982 р. – завідувач сектору (пізніше – відділу) Республіканського науково-методичного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи Міністерства культури України.

З грудня 1982 р. – на науковій роботі: працював на посадах молодшого, згодом старшого наукового співробітника в Інституті філософії АН УРСР. У 1989 р. на матеріалах дослідження розвитку святково-обрядової культури, трудових традицій українців підготував і захистив в інституті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Обряди в системі релігійного культу і особливості їх функціонування в сучасних умовах» (науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. П. Косуха).

З листопада  1992 р. працює в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Обіймав посаду завідувача (керівника) новоствореного відділу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної законодавчої, виконавчої та судової влади інформаційно-аналітичного центру (від 1995 р. – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, СІАЗ). Від 1994 р. – заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи, зі збереженням обов’язків керівника СІАЗ. Курує діяльність інших структурних підрозділів НБУВ – Національної юридичної бібліотеки та Фонду Президентів України.

Від 2000 р. – радник Адміністрації Президента України (поза штатом). З 2006-го по 2008 р. – позаштатний радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді НБУВ захистив докторську дисертацію на тему «Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991–2006 рр.)» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (науковий консультант – академік О. Онищенко).

До кола наукових інтересів ученого належать дослідження ролі й значення бібліотечних установ у період входження українського суспільства в інформаційний етап його розвитку; новітні інформаційні технології; інформаційна безпека; культурологія, проблеми духовної культури, інформатизації; формування національного інформаційного суверенітету в умовах глобалізації; запровадження дистантних форм задоволення запитів користувачів бібліотек на суспільно значущі інформаційні ресурси.

У науковому доробку В. Горового майже 100 наукових публікацій, у тому числі три одноосібні монографії: «Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства» (2005), «Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс» (2010), «Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації» (2015). У цих працях досліджено еволюцію сучасних соціальних комунікацій під впливом активного входження в суспільну практику електронних інформаційних технологій; розвиток і посилення впливу глобального інформаційного простору на соціальну структуру українського суспільства; проблеми використання можливостей вітчизняної системи соціальних комунікацій для консолідації, підвищення ефективності суспільного розвитку; утвердження України у світовому співтоваристві як самобутнього ефективного учасника.

Вчений є співавтором 20 монографічних видань, зокрема: двох випусків Національної доповіді, започаткованої НАН України для висвітлення ключових проблем суспільного розвитку в сучасній Україні; монографічних досліджень НБУВ «Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій», «Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій», «Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства» (усі – 2011) та інших, в яких відображено основні напрями розвитку інформаційної діяльності в Україні на базі використання електронних інформаційних технологій.

Також у доробку В. Горового навчальні посібники, статті, тези доповідей, значна частина з яких побачили світ у фахових українських та зарубіжних виданнях.

Вчений є науковим керівником дослідницьких тем «Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади з вивчення соціально-політичної, економічної ситуації в регіонах України» та «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління процесами реформування українського суспільства», у межах яких розробив концепції організації ефективного використання інформаційних ресурсів як важливого чинника реформування суспільства на інформаційному етапі його розвитку з використанням бібліотечних установ як сучасних центрів акумуляції, збереження і доведення до користувача суспільно значимих інформаційних ресурсів. Концепції реалізовують СІАЗ та Національна юридична бібліотека НБУВ із застосуванням як традиційних, так і дистантних форм обслуговування всіх категорій користувачів та абонентів: органи державної влади (включно з Офісом Президента України, підрозділами Кабінету Міністрів України, РНБО України, низкою міністерств і відомств), обласні, міські, районні владні структур – загалом понад 600 адресатів, економічні організації, наукові установи та громадські об’єднання.

В. Горовий також є учасником програм наукових досліджень НАН України:

• «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії» – як співавтор виконання наукових проєктів «Розвиток соціальних мереж в контексті забезпечення суспільної безпеки», «Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства»;

• «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні» – як керівник авторських колективів у реалізації проєктів «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні» й «Національний  інформаційний  комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі»;

• «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні» – як співавтор виконання наукових проєктів «Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору» та «Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища».

У межах цих програм В. Горовий досліджує процеси: трансформації бібліотечної діяльності відповідно до вимог інформаційного суспільства; активізації глобалізаційних явищ на основі впровадження електронних інформаційних технологій; розвитку в нових умовах системи соціальних інформаційних комунікацій; підвищення якісних показників внутрішньонаціональних інформаційних обмінів; розвитку суспільної консолідації в межах національного інформаційного простору; організації національної інформаційної безпеки.

Багато уваги вчений приділяє роботі з підготовки наукових кадрів. Починаючи з 2003 р. є членом спеціалізованої вченої ради у НБУВ із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора / кандидата)наук. У 2009–2015 рр. був членом спецради в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства. Створив власну наукову школу, керує аспірантами (успішно захистили дисертації 6 осіб), консультує докторантів.

У 2010–2014 рр. працював в експертній  раді з питань проведення експертизи дисертацій з філологічних наук та соціальних комунікацій Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України на посадах заступника голови ради та голови.

Тривалий час був заступником головного редактора журналу «Бібліотечний вісник». Співорганізатор створення та член редакційних колегій журналу НБУВ «Україна: події, факти, коментарі», інформаційно-аналітичних бюлетенів: «Резонанс» (2003–2017), «Конституційний процес в Україні», «Громадська думка про правотворення», продовжуваного видання «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», спеціалізованого наукового фахового журналу «Інформація і право» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2016). За плідну наукову роботу нагороджений кількома відомчими відзнаками. Є лауреатом премії імені Д. І. Чижевського НАН України (2015), премії Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології (МАРТІС) «Золота Фортуна» (2012).

Батько доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника С. Горової.

Твори

Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 297 с.

Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Київ, 2010. – 230 c.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 248 с.

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 290 с.

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 191 с.

Бібліотека розширює горизонти / В. Горовий // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 7. – C. 11–12.

Інформаційна складова соціокультурної  трансформації українського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 202 с.

Розвиток ресурсної бази  вітчизняного інформаційного середовища / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 194 с.

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 250 с.

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 223 с.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток / О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий, В. І. По­пик [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2013. –  191 с.

Національний  інформаційний  комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі / О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий, В. І. По­пик [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2014. – 264 с.

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник  вітчизняного соціокультурного середовища   / О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий, В. І. По­пик [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го.; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2014. – 243 с.

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий, В. І. По­пик [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го.; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2014. – 295 с.

Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 330 c.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж / В. І. Попик (керівник проекту), В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН Украни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2015. – 202 с.

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України / В. М. Го­ро­вий, В. І. Попик, О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Вернад­сь­ко­го. – Київ, 2015. – 247 с.

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору / О. С Онищенко, В. М. Горовий, Ю. М. Половинчак [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2015. – 343 с.

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, М. Б. Закіров [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2016. – 202 с.

Особливості  інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні / В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ;  НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2016. – 220 с.

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства / О. Онищенко, В. Горовий, Л. Галаган [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2017. – 252 с.

Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Л. Галаган [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2017. – 211 с.

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України / О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий, М. Б. Закіров [та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2018. – 222 с.

Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни. Наукова допо­відь / Л. А. Дубровіна, О. С. Они­ще­н­ко, В. М. Го­ро­вий [та  ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2018. – 72 с.

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів / В. Горовий [та ін.]. – Київ, 2018. – 280 с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) / В. Горовий, Ю. Половинчак, К. Лобузіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 398 с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 436 с.

Бібліотечні орієнтири в глобальних інформаційних обмінах / В. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 58. – С. 11–24.

Cтратегічні комунікації в науково-інформаційному процесі сучасності / В. М. Горовий // Вісн. НАН України. – 2021. – № 3. – С. 3–9.

Бібліотечний ресурс у сучасній інформаційній діяльності / В. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 63. – С. 9–22.

Джерела

Горовий Валерій Микитович // Електронний депозитарій Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського

Новальська Юлія Вікторівна
Статтю створено : 07.04.2023
Останній раз редаговано : 07.04.2023