Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Гнатенко Людмила Анатоліївнa
Рубрики : Персоналії
Гнатенко Людмила Анатоліївнa

imageГнатенко Людмила Анатоліївнa [14.09.1965, м. Київ] – палеограф, фахівець у галузі історико-філологічних та кодикологічних досліджень українських та слов’янських рукописних книг 11–17 ст., староукраїнського правопису, експерт із питань атрибуції східно- та південнослов’янських кириличних манускриптів; кандидат філологічних наук (1997), доктор історичних наук (2018), старший науковий співробітник (2002).

Народилася в робітничій сім’ї. Закінчила середню школу № 153 у м. Києві (1983), філологічний факультет Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) (1989). Успішний захист дипломної роботи, присвяченої дослідженню кириличного кодексу Ізборника Святослава 1073 р. – кодикологічним, палеографічним, текстологічним та мовним особливостям – визначив подальшу трудову біографію Л. Гнатенко в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, де з 1990 р. пройшла шлях від редактора відділу рукописів до старшого наукового співробітника відділу кодикології та кодикографії.

У НБУВ плідно займалася архівознавчими, бібліотекознавчими, історико-філологічними та кодикологічними дослідженнями. Уклала предметно-тематичний каталог за фондами відділу рукописів, каталог «Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України: каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст.» (1995). Вивчала життєпис і творчу діяльність Є. Ківлицького як першого директора Всенародної бібліотеки України (нині – НБУВ). У співавторстві з М. Кучинським підготувала та видала кілька праць, присвячених Є. Кивлицькому та введенню в науковий обіг його творчої спадщини. У 1995–2000 рр. – стипендіат Президента України для молодих учених. Без відриву від роботи закінчила  аспірантуру Інституту української мови НАН України (1996) і під керівництвом д-ра філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Німчука підготувала та захистила кандидатську дисертацію на тему «Староукраїнський правопис останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу (букви та позначення голосних звуків)» (1997).

Автор понад 100 праць історико-книгознавчого, археографічного, палеографічного, кодикологічного, філологічного та бібліотекознавчого характеру, серед яких монографії, методичні рекомендації, статті, рецензії, публікації писемних джерел східно- та південнослов’янських кириличних манускриптів із їх науковим аналізом тощо.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.».

Брала безпосередню участь у дослідженні та підготовці до видання факсимільного варіанту визначної рукописної пам’ятки православної церкви, староукраїнської мови та мистецтва 16 ст., одного із символів української нації – Пересопницького Євангелія (2001), першої наукової публікації рукопису Псалтиря в перекладі П. Морачевського українською мовою (2015), розробленні «Методичних рекомендацій для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки» (2007), укладанні хронологічних каталогів «Слов’янська кирилична рукописна книга з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»  (2003, 2007, 2010, 2012), створенні та наповненні бази даних Інституту рукопису НБУВ «Кодекс: Рукописні книги». Консультує фахівців щодо книжкових колекцій і зібрань Інституту рукопису НБУВ та з питань палеографічних, філігранологічних, кодикологічних досліджень середньовічних кириличних рукописних книг.

Є розробником авторської методики з палеографічно-орфографічної атрибуції кодексів українського походження, представленої в монографічному дослідженні «Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.» (2016). Під науковим керівництвом Л. Гнатенко аспіранти НБУВ досліджують рукописні фонди та захищають кандидатські дисертації.

Л. Гнатенко – член Асоціації архівістів України. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України». Удостоєна почесних грамот Президії НАН України, Центрального комітету профспілки працівників НАН України та ін.

 

Твори

 

Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. / уклад., передм. Л. А. Гнатенко ; вступна ст. П. С. Сохань ; відп. ред. П. С. Сохань, О. С. Онищенко / НАН України, Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. С. М. Грушевського ; Київ : [б. в.], 1995. – 113 с., 16 вклейок. (Наук.-довід. вид. з історії України ; Вип. 40).

Староукраїнський правопис останньої чверті XVI – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу. (Букви на позначення голосних звуків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України ; Ін-т укр. мови; наук. кер. В. В. Німчук. – Київ, 1997. – 28°с.

Другий південнослов’янський вплив // Українська мова : Енциклопедія. – Київ, 2000. – С. 150–151; Вид. 2, випр. і доп. – Київ, 2004. – С. 163;

Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / вид. підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; вступне слово О. С. Онищенка ; дослід. І. П. Чепіги, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіної ; наук. ред. В. В. Німчук. – Київ, 2001. – 703 с., 36 іл.;

Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. – Київ, 2003. – 193 с. + 158 іл.;

Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів ХІV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2005. – Вип. 10. – С. 240–262;

Украинское Лаврское Евангелие апракос ХІV века (палеографическое и графико-орфографическое исследование // Palaeoslavica. – 2006. – № 14. – С. 41–76;

Слов’янська кирилична рукописна книга ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : Кодиколого-орфографічне дослідж. : Палеограф. альб. / редкол.: О. С. Онищенко (голова) ..., С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – 265 с. : 59 іл.;

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / уклад. : Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – 134 с.;

Кирилична українська рукописна писемність 11–17 ст. // Енциклопедія історії України. – Київ, 2007. – Т. 4. – C. 291–294;

Нові відомості про «Четью Мінею 1489 р.» (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 271–291;

Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) О. Іванова, О. Гальченко, Л. Гнатенко та ін. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 791 с. : іл.;

Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження : палеографічний альбом / редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін. – Київ : НБУВ, 2012. – 154 с. : 52 іл.;

Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2013. – Вип. 17. – С. 370–379;

Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) / підгот. вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна / Національна академія наук України, Український комітет славістів ; Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського ; Інститут української мови. – Kиїв : НБУВ, 2015. – 200 с. ; 5 іл. (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури);

Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія = Hnatenko Liudmyla. Palaeographic-Orthographic Attribution of the Ukrainian Cyrillic Handwritten Book : Uncial and Half-Uncial Codices of the Late 13th – Early 17th cc. : Monograph / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, Інститут рукопису. – Kиїв, 2016. – 476 c. ; іл.;

Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 33°с.;

Палеографічно-орфографічна атрибуція української рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : методичні рекомендації / відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В I. Вернадського, Інститут рукопису. – Kиїв, 2018. – 144 с. ; іл.;

Новий Завіт : переклад П. С. Морачевського (1864) / підгот. до видання: Г. П. Арполенко, Л. А. Гнатенко, Т. . Котенко ; дослід.: В. А. Єсипова, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко; наук. ред. В.°В. Німчук / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім.°В.°I.°Вернадського; Інститут української мови. – Kиїв, 2018. – 644°с. ; іл. (Пам’ятки української мови ХІХ°ст., Серія канонічної літератури);

 

Інші публікації див. на порталі НБУВ:

Гнатенко Людмила Анатоліївна: пошуковий профіль науковця

Гнатенко Людмила Анатоліївна: сторінка в Репозитарії НБУВ

Гнатенко Людмила Анатоліївна: сторінка в цифровій бібліотеці «Україніка»

orcid.org/0000-0001-5287-0081

Інші публікації див. на порталі Google (Scholar) Академия:

Гнатенко Людмила Анатоліївна: профіль

Роботи в PDF представлені на порталі Academia.edu:

Гнатенко Людмила: профіль


Джерела
          Дубровіна Л. А. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Л. А. Дубровіна // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 1. – Львів, 2006. – С. 20–30;

 

Добрянська Т. А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2014. – Вип. 18. – С. 340–354;

Гнатенко Людмила Анатоліївна // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2018 : До сторіччя Національної академії наук України, До сторіччя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. П. Бодак [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – С. 302–309;

Степченко Ольга Петрівна
Статтю створено : 28.08.2019
Останній раз редаговано : 09.09.2021