Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Генеральний каталог
Генеральний каталог

imageГенеральний каталог (від лат. generalis – загальний, спільний, також найважливіший, основний) – основна складова єдиної системи каталогів і картотек бібліотеки, у якому відображено з максимальною повнотою сукупний фонд книгозбірні, її підрозділів і філій, за винятком обмінних і резервних фондів.

У традиційній картковій формі виконує страхову і обліково-реєстраційну функції, тому призначений для службового користування і, як правило, розміщується у відокремленому від решти каталогів приміщенні, з обмеженим доступом (лише для каталогізаторів), шухляди Г. к. з приміщення не виносяться. В електронному форматі Г. к. є загальнодоступним.

Історично у процесі розвитку теорії і практики бібліотечного каталогізування перші Г. к. були сформовані у першій половині 20 ст., насамперед у найбільших книгозбірнях світу.

Залежно від фонду бібліотеки, функцій, які вона виконує, користувацької аудиторії, інших особливостей Г. к. за своєю структурою може бути абетковим або систематичним. У крупних бібліотеках, що мають більш як мільйонний фонд і складну систему каталогів, Г. к. може бути щонайменше два – абетковий і систематичний (наприклад, у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського існують по три систематичні і абеткові Г. к. – для книжкових, продовжуваних видань і журналів окремо кириличним і латинським шрифтами. Основна картка Г. к. містить відомості про всі примірники конкретного документа, із зазначенням шифрів зберігання, інвентарних номерів, систематичних індексів, років випуску тощо, та про їх місцезнахождення у тому чи іншому бібліотечному підфонді.

В останні десятиліття у разі наявності відповідного обладнання і програмного забезпечення Г. к. повсюдно переводять також в електронний або сканований (імідж-каталог) формат. Електронний Г. к. поєднує у собі всі функції карткових каталогів, уможливлює швидке виконання інформаційних запитів користувачів, у т. ч. за ключовими словами та іншими ознаками, оперативне інформування про наявність документів у фонді бібліотеки.

 

Джерела

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – Чин. від 01.07.2014. – Київ : Мінекономрозвитку України , 2014. – III, 41 с.

Положения о генеральных и читательских каталогах книг на отечественных и иностранных языках Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : [б. и.], 1968. – 92 с.

Сукиасян Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Сукиасян Э. Р. – Москва : ИПО Профиздат, 2001. – 192 с. – (Современная библиотека, вып. 19).

Парман Э.В. Выигрывают все, кто любит и ценит книгу. Электронный генеральный систематический каталог в РГБ / Парман Э.В. // Библиография. – 2002. – № 1. – С. 10–12.

Крылова Т. В. Роль ретроспективных сводных каталогов в совершенствовании структуры и качества генеральных алфавитных каталогов крупных научных библиотек : (на примере БАН) / Т. М. Крылова // Вопросы библиографоведения. – Вып. 12. Национальная библиография – форма сохранения культурного наследия. – Москва : Пашков дом, 2003. – C. 84–88.

Ядрова Г. В. Электронный каталог: проблема полного отражения фондов библиотеки вуза / Ядрова Г. В. // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 40. – С. 20–24.

Скоробогатов Р. М.  Каталоги карточный и электронный: общее и особенное: Диалог профессионалов / Р. М. Скоробогатов, Э. Р. Сукиаян // Науч.-техн. б-ки. – 2005. – № 12. – С. 15–24.

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.

Рубіна Любов Іванівна
Статтю створено : 17.02.2022
Останній раз редаговано : 17.02.2022