Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вісник Харківської державної академії культури
Вісник Харківської державної академії культури

 

image«Вісник Харківської державної академії культури. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture» – фаховий збірник наукових праць України. Виходить чотири рази на рік. Заснований Харківською державною академією культури (ХДАК) у 1999 р. Мови видання – українська, англійська.

Головний редактор – Василь Миколайович Шейко.

Збірник є логічним продовженням республіканського науково-методичного збірника «Бібліотекознавство та бібліографія», який упродовж майже 30 років (1964-1992 рр.) виходив на базі Харківського державного інституту культури і тривалий час був єдиним в Україні фаховим збірником.

«Вісник…» являється своєрідним каталогізатором нових інтегрованих знань у галузі бібліотекознавства та споріднених з нею наукових дисциплін, поєднуючи в єдину систему теоретичні засади бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, інформацієзнавства та соціальних комунікацій, сприяє порозумінню між науковцями, бібліотечними працівниками, викладачами у сфері документних комунікацій, створенню єдиного термінологічного простору та ґрунтовних теоретико-методологічних засад як системи в цілому, так і її головних підсистем, формуванню нової генерації українських науковців.

Мета видання – висвітлення історичних, теоретичних, організаційно-методичних і практичних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, бібліотечно-бібліографічної діяльності, вищої бібліотечно-бібліографічної освіти і соціальних комунікацій. Основні розділи й пріоритетна проблематика: «Теорія та історія соціальних комунікацій»; «Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства»; «Документознавство та інформаційна діяльність»; «Журналістика та засоби масової інформації»; «Прикладні соціокомунікаційні технології».

 

Провідні напрями збірника:

  1. Концептуальні положення, теоретико-методологічні засади документно-комунікаційної системи, дослідження міждисциплінарних зв’язків і дисциплінарних особливостей, тенденції розвитку документних комунікацій у системі наукового знання;
  2. Проблеми практичної діяльності документно-інформаційних структур суспільства, інноваційні підходи до технологічного і соціального розвитку системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, до вибору пріоритетів і засобів забезпечення такої діяльності (зокрема, до формування і взаємовикористання документно-інформаційних ресурсів, підготовки і перепідготовки кадрів), до створення моделі соціокультурних дій документно-інформаційного співтовариства як у масштабах країни, так і в межах її окремих територій, до визначення місця документних комунікацій в інформаційній інфраструктурі;
  3. Проблеми професійної підготовки нової генерації бібліотекарів, бібліографів, документознавців, діловодів, патентознавців, референтів-аналітиків, менеджерів інформаційної справи, архівістів, музеєзнавців. Зміст та напрями освіти;
  4. Проблеми автоматизації системи документних комунікацій, впровадження нових інформаційних технологій, застосування комп’ютерів у бібліотеках, інформаційних центрах, архівах, музеях, видавничих і книготорговельних установах, уведення електронного діловодства, робота з новітніми носіями інформації, створення та використання електронних каталогів, бібліографічних баз і банків даних, локальних, регіональних, загальнодержавних і глобальних інформаційних систем і мереж;
  5. Історичні розвідки  щодо життя та професійної діяльності видатних фахівців, які зробили суттєвий внесок у розвиток бібліотечної, бібліографічної, книжкової справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Редакційна колегія дотримується плюралізму думок (на шпальтах збірки відбиваються різні точки зору, незалежно від того, поділяє їх редколегія чи ні). У «Віснику…» знаходять втілення наукові й науково-методичні розвідки як авторитетних, так і молодих учених, теоретиків і практиків, фахівців різних документно-інформаційних структур, представників більшості регіонів України, зарубіжних авторів. Перевага надається фундаментальним дослідженням, проблемно-аналітичним статтям.

З 1999 по 2015 рр. вийшли друком 47 випусків збірника, надруковано 1415 публікацій, з них: 1386 наукових статей, 29 рецензій. За час існування збірника 1515 авторів із України та інших країн світу (США, Данія, Латвія, Литва, Росія, Китай, Іран, Йорданія) опублікували свої наукові доробки. Серед авторів: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, аспіранти, студенти та ін.

«Вісник…» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких мають публікуватися основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із соціальних комунікацій, історичних і педагогічних наук (до 2015 р.). З 2015 р. «Вісник…» виходить серією «Соціальні комунікації».

Серед членів редакційної колегії видання – провідні вчені Харківської державної академії культури, інших навчальних закладів, наукових установ України та  країн світу.

З 2009 року номери збірника представлені у віртуальній версії на сайті видання.

Джерела

Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – 187 с.;

Шейко В. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – 1999. – Вип. 1. – С. 5–9;

Бейліс Л. І. «Вісник Харківської державної академії культури» – продовження традицій / Л. І. Бейліс // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 20–22;

Бейлис Л. И. Библиотечная периодика Украины / Л. И. Бейлис, О. И. Пилипченко // Вестн. БАЕ. – 2004. – № 1. – С. 74–80;

Соляник А. А. «Вісник Харківської державної академії культури» / А. А. Соляник // Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України та ін. – К., 2005. – Т. 4. – С. 611;

Бейліс Л. І. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавств, бібліографознавство» / Бейліс Леонід Ілліч ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 18 с.;

Бейлис Л. И. Профессиональная библиотечная периодика современной Украины / Л. И. Бейлис // Вестн. БАЕ. – 2011. – № 1. – С. 68–75;

Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 38–41.

Павленко І. М. Актуальні бібліографознавчі питання на сторінках фахового видання «Вісник Харківської державної академії культури»/ І. М. Павленко // Вісник Харківської державної академії культури. – 2022. – Вип. 62. – С. 112 – 124.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Сищенко Світлана Віталіївна
Статтю створено : 24.11.2016
Останній раз редаговано : 26.06.2023