Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вісник Книжкової палати
Вісник Книжкової палати

image«Вісник Книжкової палати» – щомісячний науково-практичний журнал, адресований фахівцям у галузі технічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

Заснований у 1996 р. державною культурно-науковою установою «Книжкова палата України». Від 2015 р. засновники:  Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та Харківська державна академія культури. Незмінний головний редактор – директор Книжкової палати України, д-р техн. наук, проф. М. Сенченко. Підготовку до друку, видання на власній поліграфічній базі та розповсюдження здійснює Книжкова палата України.

Сфера розповсюдження журналу загальнодержавна; категорія читачів: науковці, працівники видавництв, бібліотек, інформаційних установ, викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти.

Мова – українська. Обсяг – 52 сторінки (6,05 ум. друк. арк.), формату 60х84 1/8. Розповсюджується за передплатою. Наклад 500 пр. (2020).

Мета журналу – слугувати поширенню знань у видавничій галузі та сфері соціальних комунікацій. Тематика публікацій: теоретичне і практичне книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, видавнича діяльність, нормативно-правове забезпечення книговидання та книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні і т. ін. «В. К. п.» – єдине в Україні фахове видання з питань книжкової справи, бібліотечної галузі, з теоретичних і практичних питань бібліографії, що виходить щомісячно.

Перший випуск (здвоєним числом №№ 1–2) побачив світ у серпні 1996 р. Він містив вітання віцепрем’єр-міністра України І. Кураса читачам і редакційному колективу журналу.

У складі першої редакційної колегії: О. Александрова, С. Білокінь, О. Васильєв, В. Волох (відповідальний секретар), Т. Гладкова, Р. Жданова, Р. Карташов, Г. Ковальчук, Н. Кушнаренко, Л. Мухітдінова, В. Патока, Н. Петрова (заступник головного редактора), Т. Прокошева, В. Ступак, М. Хойнацький, О. Федотова, Г. Швецова-Водка. Половина з них – відомі бібліотечні фахівці.  

Концептуальні засади новоствореного часопису викладено в редакційному зверненні, опублікованому на звороті титульного аркуша першого випуску. Констатуючи складність ситуації у книжковій галузі, що була пов'язана з ідеологічними змінами в суспільстві, переоцінкою світоглядних цінностей, нестачею навчених кадрів для роботи в нових умовах, редакція окреслила низку проблем, на вирішення яких мав спрямовувати свою діяльність «В. К. п.», а саме: вивчення історії бібліотечної і видавничої справи України, історії української бібліографії; організація досліджень у галузі книговидання і книгорозповсюдження; визначення і впровадження в практику бібліотек та інформаційних центрів україномовних класифікаційних систем, розроблення предметних рубрикаторів, а в подальшому і предметного тезаурусу державною мовою; створення Українського бібліографічного репертуару і системи ретроспективних бібліографічних покажчиків національних меншин; практична робота зі зберігання пам’яток писемності і друку та багато ін.

 У першому випуску часопису опубліковано передрук вступу під заголовком «Книговедение и библиотековедение» до книги українських учених Ю. Ковалевського, колишнього директора Українського бібліографічного інституту при Головній книжній палаті в Києві, та Ю. Меженка, колишнього директора палати, згодом директора Українського наукового інституту книгознавства та Бібліотеки АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) «Практическое руководство по библиотековедению» (1923). У вступі, зокрема, викладено триєдину формулу книгознавства (бібліології) М. Лісовського: книговиробництво, книгорозповсюдження, книгоопис; охарактеризовано також складові бібліотекознавства. Публікації випуску згруповані в рубриках: «Матеріали редакції», «Бібліографія», «Бібліотечна справа», «Видавнича справа», «Історичні розвідки», «Інформаційні ресурси», «Нормативно-правове забезпечення», «Видатні діячі».

З часом змінювалися склад редакційної колегії, оформлення обкладинки, інколи обсяг, проте журнал залишається стабільним джерелом актуальної інформації для спеціалістів. Постійну рубрику «Колонка (пізніше – сторінка) головного редактора» незмінно веде директор Книжкової палати України М. Сенченко, подаючи в ній статті з актуальних проблем книжкової сфери та значення інформації у суспільстві.

На сторінках журналу обговорюються актуальні проблеми видавничої та бібліотечної справи, висвітлюються питання національної та галузевої бібліографії, інформаційних ресурсів, нормативно-правового забезпечення, організації навчального процесу в закладах вищої освіти гуманітарного профілю, публікуються історичні розвідки, у т. ч. про відомих і маловідомих діячів книжкової культури.

У 2000–2001 рр. «В. К. п.» президією Вищої атестаційної комісії (ВАК) України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, педагогічних, історичних (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) наук (постанови ВАК від 10.05.2000 № 1-02/5, 11.10.2000 № 1-03/8, 11.04.2001 № 5-05/4).

Починаючи з першого номера за 2001 р., упродовж п’яти років рубрика «На допомогу видавцю-початківцю» слугувала своєрідним навчальним і практичним посібником для молодшого покоління майбутніх видавців, працівників редакційно-видавничих підрозділів бібліотек та інформаційних центрів.

У грудні 2010 р. президією ВАК України журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) (постанова президії ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8).

З метою виконання державних вимог до наукових фахових видань, підвищення наукового рівня видання Книжкова палата України та Харківська державна академія культури у листопаді 2015 р. уклали договір про спільне заснування та діяльність «В. К. п.». У травні 2016 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України внесла журнал до переліку наукових фахових видань України в галузі соціальних комунікацій (наказ МОН України від 16.05.2016 № 515).

До сучасного складу редакційної колегії журналу входять авторитетні представники наукових і просвітницьких організацій України (В. Шейко, І. Давидова (заступник головного редактора), В. Теремко, В. Ільганаєва, П. Киричок та інші), а також доктори наук, відомі вчені з Білорусі (В. Нешитой), США (І. Лопатовська) та Росії (Г. Матрюхін).

Журнал підтримує тісні контакти з національними бібліотеками (НБУВ, НБУ ім. Ярослава Мудрого, НІБУ, ННСГБ НААН України, Національною юридичною бібліотекою, ННМБ), книгозбірнями закладів вищої освіти – НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», НАУ, КНУ ім. Тараса Шевченка,  КНУККіМ, НаУКМА.

Дописувачами часопису є представники закладів вищої освіти, пов'язаних із видавничою та бібліотечною справою, книгознавством, підготовкою фахівців для цих галузей – Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківської державної академії культури, Української академії друкарства, Рівненського державного гуманітарного університету, провідні працівники багатьох бібліотек, документознавці, архівісти, культурологи, аспіранти, докторанти та ін.

В останні роки у «В. К. п.» усталилися такі рубрики: «Сторінка головного редактора»; «Книгознавство. Видавнича справа», «Рецензії»; «Бібліотекознавство та бібліографознавство»; «Бібліотечна справа»; «Документознавство та інформаційна діяльність»; «Архівознавство та архівна справа»; «Журналістика та ЗМІ»; «Соціокомунікаційні технології»; «Історичні розвідки»; «З архіву Книжкової палати України»; «Видатні діячі та визначні події»; «Конференції. Конкурси. Виставки»; «За рубежем».

Рубрика «Книгознавство. Видавнича справа» репрезентує сучасний стан видавничої сфери в Україні та поза її межами і шляхи розв’язання існуючих проблем. Найбільш помітні публікації останніх років: С. Буряк «Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року» (2020, № 5), Т. Жигун, Т. Устіннікова «Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників видань України у 2019 році» (2020, № 5), О. Клюшніченко «Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2018 року за розділами УДК» (2019, № 8). Книгодрукуванню за кордоном присвячено стаття Л. Татарінової «Тенденції розвитку книгодрукування та книгорозповсюдження у провідних країнах світу крізь призму проблем читання» (2020, № 1) тощо.

Рубрика «Бібліотечна справа» висвітлює діяльність бібліотечної сфери. Серед актуальних публікацій рубрики – статті В. Медведєвої «Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек» (2019, № 10), А. Гуменчука «Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0» (2020, № 2). Корисною для видавців та працівників бібліотек є підрубрика «Школа систематизатора», яка надає допомогу у визначенні індексів УДК, авторських знаків для документів (статті В. Муравйової, В. Солодовнік «Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF12» (2019, № 2), М. Ахвердової, А. Діденко «Використання індексів УДК у класах 030/090» (2019, № 4) тощо).

Автори статей рубрики «Інформаційна діяльність» розглядають питання електронної комунікації в документних структурах суспільства (Г. Асєєв «Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства», 2019, № 2), аналізують роль медіакультури в сучасному інформаційному просторі (В. Кубко «Медіакультура сучасного інформаційного суспільства», 2019, № 3), досліджують проблеми управлінського документування в цифровому середовищі (М. Плешкова-Боровинська «Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в електронному форматі на підприємстві», 2019, № 6), описують підходи до бібліографування документів (О. Кузнєцов «Автоматизація створення бібліографічного опису авторефератів», 2020, № 2) тощо.

У журналі також широко представлено рубрику «Соціокомунікаційні технології» з аналітичними статтями головного редактора М. Сенченка, зокрема «Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір» (2020, № 2), «Програма сучасної глобальної олігархії» (2019, № 10), В. Ільганаєвої «Інтегральна концептуалізація як шлях до розкриття сутності соціальної комунікації» (2019, № 5). Публікації М. Онищука «Президентські вибори в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ» (2019, № 3), М. Онищука, Л. Мильченко «Політична джинса на службі українських олігархів» (2019, № 8) знайомлять читачів з матеріалами друкованих і електронних національних та зарубіжних інформаційних джерел, які активно поширюються у інформаційному просторі України.

Для широкого загалу читачів журнал публікує цікаві, пізнавальні статті у рубриках: «Історичні розвідки», «З архіву Книжкової палати України», «Видатні діячі та визначні події», «Конференції, конкурси, виставки», які знайомлять користувачів з маловідомими фактами та подіями українського суспільства, з книжковими пам’ятками, з щорічними книжковими конкурсами, наприклад: Л. Дояр «Київ у друкованих виданнях 1918 року» (2020, № 1), І. Чиж «Любові вічної канон (до 125-річчя від дня народження Максима Рильського)» (2020, № 3), В. Сошинська, Т. Дмитренко «Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі» (2020, № 3). До ювілейних дат в історії Книжкової палати України у журналі друкувалося багато дописів, у т. ч. на архівних матеріалах, про важливі віхи зародження, становлення і розвитку установи.

До процесів формування належного наукового рівня часопису, його впливовості в академічному середовищі долучаються й співробітники Книжкової палати України, чиї статистичні, аналітичні й історичні дослідження регулярно друкуються на шпальтах видання. Так, публікації заступника директора з наукової роботи Г. Гуцол фокусуються на питаннях удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України, а також концепції реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України; докладну інформацію про випуск книг і брошур видавництвами України за певні періоди представлено у статтях завідувача відділу статистичного моніторингу та аналізу друку С. Буряк; про нові стандарти та особливості їхнього впровадження інформують матеріали завідувача відділу державної стандартизації Г. Плиси; відомості у сфері стандартної нумерації видань містять публікації завідувача відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг І. Погореловської; у статтях завідувача відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників В. Полякова, старших наукових співробітників відділу Т. Устіннікової, Г. Братської подано узагальнену інформацію щодо стану доставляння обов’язкового примірника видань.

Важливе значення для об’єктивного усвідомлення минулого мають публікації історичного змісту вченого секретаря Книжкової палати України О. Васьківської, фахівців Державного архіву друку О. Орлик, С. Шульженко, Ю. Сахневич, О. Тихоненко та інших працівників.

Протягом останніх років (2014–2019) зусиллями редакційного колективу і редакційної колегії у «В. К. п.» було опубліковано майже 960 статей, оглядів та рецензій з питань видавничої справи, бібліографії, бібліотечної справи, інформаційних ресурсів, історії, соціальних комунікацій. Журнал, кожний номер якого вміщує в середньому 10-15 наукових статей, надає можливість ознайомитися з результатами наукових пошуків багатьох українських і закордонних авторів. Видання є важливим джерелом інформації про новітні наукові дослідження у книжковій, бібліотечній, документознавчій сферах. На його сторінках з актуальними публікаціями постійно виступають провідні вчені та спеціалісти видавничої, бібліотечної, інформаційної галузі.

Поточну роботу з авторами, зі збирання матеріалів для публікації, формування і видання кожного випуску журналу, у т. ч. наукове та літературне опрацювання статей, здійснює колектив відділу наукового редагування бібліографічної інформації Книжкової палати України. Технічну підготовку журналу до друку здійснює відділ підготовки та розповсюдження видань.

Кожен 12-й (грудневий) випуск «В. К. п.» містить покажчик статей, опублікованих у журналі впродовж поточного року, а його електронні версії доступні на сайті видання (http://www.ukrbook.net/visnyk.htm). На сайті викладено також інформацію про редакційну політику часопису, вимоги до подання та оформлення статей, окремі цікаві публікації тощо.

Електронний архів щомісячника (починаючи з 2009 р.) розміщено у БД «Наукова періодика України» на сайті НБУВ.

Публікації «В. К. п.» реферуються для Українського реферативного журналу «Джерело», відображені в загальнонаціональній реферативній БД «Україніка наукова», індексуються в бібліометричній БД Google Scholar.

Джерела 

Сіренко І. З вами і для вас : до 10-річчя виходу у світ «Вісника Книжкової палати» / Ірина Сіренко, Надія Регідайло // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 12. – С. 24–26.

Ковальчук Г. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках «Вісника Книжкової палати» / Г. Ковальчук // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – C. 7–11.

Грет Г. П. Видавнича справа на сторінках часопису «Вісник Книжкової палати» / Г. П. Грет // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 8. – Київ : Академперіодика, 2013. – С. 147–156.

Журналу «Вісник Книжкової палати»  20 років  // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 12. – С. 44–45.

Шатрова М. «Вісник Книжкової палати» – один із провідних часописів теоретичного книгознавства в Україні / М. Шатрова // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 7. – С. 27–30.

 

_________________

 

Вісник Книжкової палати. Вікіпедія

Васьківська Ольга Леонідівна
Статтю створено : 30.07.2020
Останній раз редаговано : 19.09.2023