Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Біобібліографічний посібник
Біобібліографічний посібник

Біобібліографічний посібник  – різновид ретроспективного науково-допоміжного бібліографічного посібника, що містить біографічні відомості про певну особу чи осіб, а також бібліографічну інформацію про їхні твори та літературу про них.

Залежно від змісту об’єктів бібліографування Б. п. можуть бути багатогалузевими (вміщують відомості про осіб, чия діяльність і твори стосуються різних галузей знань) і моногалузевими (діяльність осіб, про яких ідеться, та їхні твори належать до однієї галузі).

Різновидом Б. п. є персональний бібліографічний посібник. Термін «біобібліографічний посібник» щодо персонального бібліографічного посібника є поняттям вищого рівня.

За жанровою ознакою розрізняють такі різновиди Б. п.: біобібліографічний покажчик, біобібліографічний словник (довідник), біобібліографічний огляд, біобібліографічний нарис.

Серед масиву Б. п. виділяють серійні, об’єднані приналежністю персоналій, яким присвячено покажчики, до певного краю, галузі, однієї установи, громадської організації (товариства, академії тощо), спільністю фаху чи об’єкта дослідження, однаковим науковим ступенем чи званням (доктори наук, академіки) тощо.

У Б. п. використовують групування бібліографічних записів змішаного типу, за т. зв. персональними гніздами, в яких указують з різним ступенем повноти біографічні дані про особу, перелічують її твори та літературу про неї, тобто використовують і формальні, і змістовні ознаки документів.

У першій половині 19 ст. українська біобібліографія була представлена в загальноросійських словниках, які містили відомості про українських діячів культури, вчених та інших, зокрема у працях Є. Болховітінова (митрополита Київського і Галицького Євгенія) «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко‑российской церкви» (1818), «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России» (1838), що витримали кілька перевидань, у т. ч. в 1971 р. за кордоном, згадано понад 130 персоналій українського походження. В українській бібліографії другої половини 19 ст., продовжуючи справу, започатковану Є. Болховітіновим, у галузі біобібліографії працювали Г. Данилевський, М. Комаров, С. Пономарьов, М. Павлик, які до біографій визначних українців додали бібліографічні списки їхніх творів та літературу про них. Наприкінці 19 ст. побачили світ біобібліографічні праці В. Іконникова, Д. Багалія, І. Левицького та ін.

Українські видання Б. п. цього періоду з’являлися під різними назвами та підзаголовками: «Життя і праці», «Каталоги», «Списки творів», «Матеріали бібліографії літератури про…», «Бібліографічні покажчики матеріалів для вивчення життя і творів…», «Бібліографічні матеріали для біографії…» та ін.

В українській бібліографії до першої чверті 20 ст. поширеними були бібліографічні праці, що за своєю структурою і змістом можна назвати біобібліографічними словниками та персональними бібліографічними покажчиками. Термін «біобібліографічний» у назві (підзаголовку) вперше було використано А. Лейтесом і М. Яшеком у першому томі покажчика «Десять років української літератури (1917–1927)» (1928), який містить біографічні довідки та списки творів про понад 1000 українських письменників і побудований за принципом «персональних гнізд». Хоча про значну частину письменників і поетів, у т. ч. початківців у літературі, біографічні довідки відсутні, проте цей покажчик за авторським задумом, назвою, змістовим наповненням по праву вважається біобібліографічним.

У 50-і рр. 20 ст. в Україні одночасно з розвитком енциклопедичних і довідкових видань зросла увага до укладання персональних Б. п., урізноманітнилися варіанти їхньої структури і змістового наповнення. Серед них переважали біобібліографічні словники та біобібліографічні покажчики. Головна мета тогочасних Б. п. – інформування про бібліографічні дані, а біографічні відомості інколи подавалися лаконічно. Прикладами можуть слугувати відомий 5-томний біобібліографічний словник «Українські письменники» (1960–1965), анотований покажчик І. Бойка «Іван Франко. 1856–1916» (1954), що складається з 9-ти розділів, приурочений до 100-річчя від дня народження Каменяра.

До середини 20 ст. біобібліографія як вид діяльності майже не досліджувалася спеціалістами. У другій половині 20 ст. до проблеми термінології «біобібліографічного покажчика» зверталася велика група дослідників: Г. Кричевський, В. Фокеєв, І. Моргенштерн, Л. Мандельштам, Є. Шамурін, Г. Швецова-Водка та ін. Але єдиної думки стосовно формулювання терміна «біобібліографічний покажчик» науковці так і не дійшли.

Зарубіжні фахівці також не мають єдиного бачення щодо біобібліографічної термінології. «Короткий оксфордський словник англійської мови…» тлумачить термін «біобібліографічний» як «бібліографію з біографічними нотатками про автора або перерахованих авторів» або «як коротку біографію, що містить бібліографію».

Починаючи з 50-х рр. 20 ст. різні бібліотеки та наукові установи України стали систематично укладати біобібліографічні матеріали, які в подальшому додавалися до бібліографічного апарату біографічних статей різних енциклопедій та довідників. В Україні започатковано значну кількість біобібліографічних серій. Одна з перших серійних бібліографій, присвячених провідним діячам науки, під загальною назвою «Вчені Української РСР», була започаткована у 1956 р. Державною публічною бібліотекою УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) за рішенням Президії АН УРСР з метою популяризації досягнень українських науковців та ознайомлення з їхнім життєвим шляхом і науковим доробком.

У 1957 р. Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького (нині – Одеська національна наукова бібліотека) заснувала серію «Вчені Одеси», в якій уже видано понад 50 покажчиків; упродовж 1994–2018 рр. виходила серія «Вчені вузів Одеси» (10 випусків).

У 1968 р. ЦНБ АН УРСР (нині – НБУВ) започаткувала загальнонаукову серію видань «Біобібліографія вчених УРСР» (з 1992 р. – «Біобібліографія вчених України»), яка охоплює понад 250 видань про видатних осіб.

Низку серійних Б. п. було засновано в провідних вітчизняних бібліотеках у 1990-х рр., з активізацією діяльності з популяризації здобутків української культури і науки, зокрема: «Видатні діячі української книги» – про відомих бібліотекознавців, бібліографів, книгознавців (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, НБУ ім. Ярослава Мудрого; виходить з 1993 р.; з 2002 р. має назву «Провідні діячі української книги»); біобібліографічний словник «Медицина в Україні» (Національна наукова медична бібліотека України, ННМБУ; з 1997 р.); «Академіки УААН» та «Українські вчені-аграрії ХХ століття» (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, ННСГБ НААН; з 1998 р.); «Видатні зодчі України» (Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека; з 1999 р.).

З 2001 р. НБУ ім. Ярослава Мудрого видає серію «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління».

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) видає низку серій біобібліографічних покажчиків: «Видатні педагоги світу» (з 2000 р.), «Ювіляри АПН України» (з 2001 р. – «Ювіляри АПН (НАПН) України»; містить каталоги виставок публікацій до ювілейних дат учених-педагогів; каталоги структуровані за зразком біобібліографічного покажчика і репрезентують ту частину доробку вчених, що наявна у фондах ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського), «Академіки АПН України» (з 2002 р., з 2010 р. – «Ювіляри НАПН України»), «Майстри бібліотечної справи України» (з 2012 р.). Електронні версії цих видань представлено на сайті бібліотеки в рубриках «Видатні педагоги України та світу», «Педагоги-новатори», «Видатні бібліотекознавці».

З 2007 р. в ННМБУ виходить біобібліографічна серія «Славні імена української медичної книги…».

ННСГБ видає серійні видання «Академіки Національної академії аграрних наук України», «Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України», «Біобібліографія вчених-аграріїв України», «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (з 2003 р.), «Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства» (з 2007 р.).

З 2009 р. Національна бібліотека України для дітей видає серію біобібліографічних нарисів «Дитячі письменники України».

У бібліографічній діяльності бібліотек закладів вищої освіти переважають серійні Б. п. з типовою назвою «Вчені університету».

Б. п. посідають чільне місце в репертуарі обласних універсальних наукових бібліотек і мають переважно краєзнавчий характер. Наприклад, Чернівецька ОУНБ ім. Михайла Івасюка видає серії бібліографічних покажчиків «Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича», «Лауреати літературної премії імені Дмитра Загула», «Лауреати обласної літературної премії імені Івана Бажанського», «Лауреати літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської, «Буковинці – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка»; з 2015 р. виходить серія біографічних матеріалів «Бібліотечна еліта в іменах» про життєвий шлях бібліотекарів області, які отримали почесні державні відзнаки та нагороди (станом на початок 2020 р. вийшло 4 випуски).

Найповнішу інформацію про доробок бібліотек України в галузі біобібліографії репрезентовано у виданнях НБУ ім. Ярослава Мудрого: «Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005)» (2011), «Українські метабібліографічні посібники: (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)» (2011), «Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016)» (2017–2018).

Кращі з Б. п., що продукуються в бібліотеках та установах України, подаються до участі у щорічному Всеукраїнському бібліотечному «Біографічному рейтингу» (номінація «Біобібліографія та довідкові видання»), започаткованому 2017 р. Інститутом біографічних досліджень НБУВ з метою популяризації доробку в галузі біографістики, біографіки та біобібліографії вчених, краєзнавців і бібліологів України.

 

Джерела

 

Данилевский Г. Перечень сочинений Основьяненко (с 1816 по 1849 г.) / Г. Данилевский // Данилевский Г. Основьяненко. – Санкт-Петербург, 1856. – С. 119–128.

Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798–1883 р.) / зібрав М. Комаров. – Київ, 1883. – 74 с.

Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета св. Владимира (1834–1884) / сост. и изд. под ред. ординар. проф. В. С. Иконникова. – Киев, 1884. – XXXV, 816 с., 11 с.

Лейтес А. Десять років української літератури. Т. 1. Біо-бібліографічний / А. Лейтес, М. Яшек. – Харків : Держвидав України, 1928. – 673 с.

Українські письменники : біобібліогр. покажч. / Ін-т літ. УРСР ; під ред. О. Білецького. – Київ, 1960–1965. – Т. 1–5.

Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016) : покажч. бібліогр. посіб. : у 2 ч. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Кордюкова. – Київ, 2017–. – (Бібліографічні посібники у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого ; вип. 1). – Ч. 1. – 2017. – 335 с. ; Ч. 2 : Допоміжні покажчики. – 2018. – 167 с.       

 

***

Кауфман И. М. Русские биографические и  биобиблиографические словари / И. М. Кауфман. – Москва : Гос. изд. культ.-просвет. лит., 1955. – 752 с.

Шамурин Е. И. Словарь книговедческих терминов : для библиотекарей, библиографов, работников печати и книжной торговли / Е. И. Шамурин. – Москва : Сов. Россия, 1958. – 340 с. – Про біобібліогр.: с. 37.

Симон К. Р. Библиография : основные понятия и термины / К. Р. Симон. – Москва, 1963. – 159 с. – Про біобібліогр.: с. 66.

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: дожовтневий період : (нариси) / І. І. Корнєйчик. – [Харків] : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 374 с. – Про біобібліогр.: с. 260–262.

Биобиблиографический указатель : рек. по сост. и оформ. / сост.: В. Альберт, В. Кабкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наук. думка, 1988. – 58 с.

Яценко О. М. Біобібліографія в Україні та вплив сучасних технологій на її розвиток / О. М. Яценко // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 284–303.

Луговський О. Г. Видання біобібліографічних покажчиків учених-природознавців НАН України (1919–1999) / О. Г. Луговський // Рукопис. та кн. спадщина України. – 2000. – Вип. 5. – С. 107–117.

Ярошик В. Нова біобібліографічна серія / В. Ярошик, Т. Сосновська // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 10. – С. 24. 

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2004. – 217 с. – Про біобібліогр. покажч.: с. 112–113, 119.

Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по спец. 05.27.00 – библ.-информ. деятельность / И. Г. Моргенштерн : Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 208 с. : ил. – (Серия «Библиотека»). – Про біобібліогр. покажч.: с. 110.

Устиновський Д. В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персонологічної інформації / Д. В. Устиновський // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 287–301.

Корнілова Є. О. Робота наукових бібліотек у напрямку створення біобібліографічних ресурсів / Є. О. Корнілова, Л. Є. Корнілова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ,   21–23 трав. 2007 р. : тези доп. / ДАКККіМ. – Київ, 2007. – С. 140–143.

Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика : терминол. сл. / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 27  с. – Про бібліогр. покажч.: с. 55.

Яценко О. Сучасні тенденції розвитку біобібліографії / О. Яценко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 306–310.

Маслова А. Н. Биобиблиография, или персональная библиография / А. Н. Маслова // Мир библиографии. – 2009. – № 3. – С. 2–10.

Железняк М. Г. Персональні бібліографічні та біобібліографічні посібники науковців України: сучасний стан і проблеми / М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич // Науковці України ХХ – ХХІ століть : метабібліографія / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ, 2010. – С. 6–22.

Стельмах Н. А. Біобібліографічна серія «Академіки НАПН України» як важлива складова всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / Н. А. Стельмах // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 281–288.

Яценко О. Біобібліографія в минулому і її сучасний стан / О. Яценко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 478–492.

Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с. : іл., табл. – Про біобібліогр. покажч.:  с. 58.

Литвиненко Н. К. Біобібліографічні покажчики в системі краєзнавчих бібліографічних посібників Донбасу: історико-комунікативний аспект / Н. К. Литвиненко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 143–150 ; Вип. 33. – С. 108–115.

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : [у 2 ч.] / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Київ, 2011. – Ч. 12.

Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : матеріали Міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Полянська ; наук. ред. Л. В. Глазунова]. – Харків : Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2013. – 151 с. : іл., табл. – Із змісту: Швецова-Водка Г. М. Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки. – С. 46–53 ; Шатрова М. Б. Біобібліографічні посібники в галузі образотворчого мистецтва (1996–2005). – С. 71–79.

Яценко О. Персональні бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 24–29.

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова. – Київ, 2015. – 79 с. – Про біобібліогр. покажч.: с. 15.

Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів «Дитячі письменники України» Національної бібліотеки України для дітей / О. М. Яценко // Укр. біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 364–369.

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. : для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. : табл. – Про біобібліогр. покажч.: с. 98, 100–102, 105–107.

Яценко О. М. Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек / О. М. Яценко // Укр. біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 225–237.

The Shorter Oxford English dictionary on historical principles. – 3d ed. – Oxford, 1956. – XXI, 2525 p. – Про біобібліогр.: с. 180.

 

___________________

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг»

Негрейчук Ірина Олександрівна
Статтю створено : 15.03.2021
Останній раз редаговано : 08.11.2021