Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний урок
Бібліотечний урок

 

imageБібліотечний урок – організаційна форма навчального заняття, що практикується в системі просвітницької діяльності бібліотек і стосується реалізації програм формування культури читання, бібліотечно-бібліографічних знань та інформаційної культури особистості; один із дидактичних засобів бібліотечної педагогіки, що використовується для виховання читацької компетентності, прищеплення користувачам бібліотеки навичок самоорганізації, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

Головна мета Б. у. – навчити користувача ефективно використовувати функціональні можливості бібліотеки та її ресурси, самостійно й раціонально працювати із джерелами інформації на різних носіях, вести пошук потрібної інформації в бібліотечних фондах і каталогах, ефективно застосовувати навички медійно-інформаційної грамотності.

Б. у. використовується переважно в практиці бібліотек, що обслуговують дітей та юнацтво, частіше шкільних, позаяк бібліотечно-бібліографічна освіта школярів належить до основних напрямів їхньої діяльності. У шкільних бібліотеках  Б. у. проводять у межах узгоджених планів / програм у співпраці вчителів і бібліотекарів. Зазвичай програма Б. у. для школярів передбачає 3–4–6 навчальних занять на рік для кожного класу і завершується підсумковим заняттям.

Навчальні заняття у форматі Б. у. практикують і в бібліотеках закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Традиційно такі заняття проводять для першокурсників за навчальною програмою окремого курсу, основна мета якого – дати студентам знання, вміння та навички інформаційного самозабезпечення їхньої навчальної та науково-дослідницької діяльності, сприяти активізації взаємодії у системі інформаційних комунікацій. У бібліотеках закладів вищої освіти проводять також навчальні заняття, на яких студенти, аспіранти та молоді науковці опановують сучасні методи пошуку наукової інформації, зокрема з використанням вітчизняних та зарубіжних баз даних, вчаться структурувати на систематизувати тексти в наукових працях, вивчають правила їх бібліографічного оформлення.

Форми Б. у. є різними: класичні – з актуалізацією набутих раніше знань, викладенням нового матеріалу і його закріпленням; активні – вікторини, турніри, бібліографічні та рольові ігри, квести, інформіни, олімпіади і т. ін.

У фаховій літературі різних історичних періодів на позначення Б. у. застосовувались синонімічні терміни: «спеціальні бібліотечні години», «бібліотечні лекції», «бібліотечно-бібліографічні заняття», «бібліотечно-бібліографічні уроки», «уроки бібліотечно-бібліографічних знань», «заняття з інформаційної культури»; з упровадженням у сучасний освітній процес медіаосвіти набувають поширення поняття «медіазаняття» «медіауроки», «уроки медіа- та інформаційної грамотності» та ін.

У вітчизняну практику Б. у. як програмове навчальне заняття запозичено з педагогічного досвіду США, де на початку 20 ст. в навчальний процес елементарних шкіл і перших класів / курсів вищої школи разом з іншими навчальними предметами було запроваджено спеціальні уроки користування книгою і бібліотекою. Увагу і цікавість вітчизняних педагогів до спеціального бібліотечного навчального курсу спричинила поява низки публікацій, в яких висвітлювався досвід американських педагогів.

На т. зв. американські бібліотечні уроки вперше звернула увагу у своїх працях бібліотекознавець Л. Хавкіна. У праці «Книга і бібліотека» (1918) вона висвітлила досвід кооперації американських бібліотек і шкіл щодо набуття учнями навичок користування книжкою та бібліотекою. Згодом у журналі з проблем дитячого та юнацького читання «Детское чтение» (1929) з’явилася публікація з детальним описом методики, яку розробив американський педагог, інспектор шкільних бібліотек О. Райс – автор брошури «Уроки користування шкільними бібліотеками» (1918) та підручника для шкіл «Уроки користування книжкою і бібліотекою» (1920), що одночасно слугував посібником для вчителів і бібліотекарів.

Питання про те, що учнів необхідно навчати самостійно працювати з книжкою і користуватися довідковим матеріалом у бібліотеці, неодноразово порушувалося вчителями СРСР та бібліотекарями, і багато хто з них, не чекаючи керівних вказівок, самостійно провадив цю роботу у форматі систематичних бесід та практичних занять з учнями.

Б. у. як форму самоосвітньої роботи офіційно було введено у програми шкіл ліквідації неграмотності наприкінці 20-х рр. 20 ст. Такі заняття значно підвищували роль бібліотекаря як організатора та ініціатора мобілізації громадськості на шляху популяризації книги серед неписьменних людей. Цю категорію населення вчили працювати з книжкою: спершу елементарне ознайомлення з нею, з’ясування її автора(ів), назви, року видання, видавництва тощо, згодом оволодіння навичками поглибленої роботи з книгою, газетою, журналом, складання плану та тез, виписок з тексту, оформлення посилань на джерела. До досвіду проведення занять «Як читати», що проводились серед цільової аудиторії – курсантів Військово-політичної школи Українського військового округу, звертався Д. Балика (1924).

На початку 1930-х рр. в Україні з'явились перші програми бібліотечного навчання школярів. Попри те, що вони мали орієнтовний характер, вони набули значної практичної користі. Програма й методика організації спеціальних навчальних бібліотечних заходів (бесід, лекцій, екскурсій) для юних читачів, покликаних формувати серед них культуру читання й користування бібліотекою, були напрацьовані фахівцями Київської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва ім. 15-річчя ВЛКСМ (нині – Київська обласна бібліотека для дітей). З метою забезпечення планового підходу й охоплення всіх дітей шкільного віку було розроблено програму Б. у. у форматі т. зв. бібліотечних лекцій (Н. Перліна). Програма пропонувалась для використання у школах, починаючи з найпростіших форм цієї роботи у початкових (2–4-х) класах і закінчуючи більш складними моментами опрацювання книжкового матеріалу старшими учнями (7–8 кл.). У дитячих книгозбірнях програму бібліотечних лекцій пропонувалося використовувати в гуртковій і масовій роботі.

Одночасно низка дитячих бібліотек за ініціативою Київської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва ім. 15-річчя ВЛКСМ та Харківської центральної бібліотеки юного читача запровадили т. зв. екскурсійний метод роботи з дітьми. Навчальна екскурсія бібліотекою для старших дітей мала тривати 45–60 хв., для дітей молодшого віку – 30–45 хв. Кількість дітей на екскурсії не повинна була перевищувати 40–45 осіб.

У 1934 р., згідно з наказом наркома освіти УСРР В. Затонського від 5 липня 1934 р. № 377 «Про розгортання бібліотечної роботи з дітьми по УСРР», було розпочато формування мережі дитячих та шкільних бібліотек. Для останніх поставлено завдання «налагодити організацію та проведення бібліотечних годин у школі». Того ж року в журналі «Библиотекарь» під псевдонімом «Учитель» вийшла стаття ідеолога радянської бібліотечної справи, завідувача бібліотечного управління Наркомосу РСФРР Н. Крупської «Библиотечные уроки», основні ідеї якої згодом на багато десятиліть були закладені в основу змісту і методики Б. у.: заняття зі школярами мали системний наскрізний характер і проводились із першого по випускний класи.

У 70–80-і рр. 20 ст. побачили світ низка видань, які містили методичні поради щодо проведення бібліотечно-бібліографічних уроків і мали на меті допомогти шкільним бібліотекарям, учителям розширити і поглибити знання учнів про книжки, навчити школярів користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями, журналами, ознайомити їх з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки тощо.

На сьогодні накопичено чималий досвід роботи з бібліотечно-бібліографічної й інформаційної освіти користувачів, розроблено багато варіантів різноаспектних навчальних програм, серед форм і методів реалізації якої найефективнішим вважають саме Б. у. Фахівці публічних і освітянських бібліотек розробляють сучасні моделі Б. у., створюють навчально-методичні комплекси занять для різних вікових категорій, використовуючи інтерактивні методики та інформаційно-комунікаційні технології.

Під час проведення Б.у. здійснюється особистісно-орієнтований підхід. Вибір типів і форм проведення уроків залежить від вікової категорії учасників, рівня їхнього читацького досвіду, використання дидактичних методів навчання (словесного, наочного, практичного, пояснювально-ілюстративного, евристичного, дослідницького).  

Результативність Б. у. залежить від системного підходу до його організації, вміння бібліотекаря викликати інтерес до теми, забезпечення емоційної атмосфери в аудиторії, захопливого викладу навчального матеріалу, пізнавальної активності учасників.

 

Напрацювання бібліотекарів

у популяризації бібліотечних уроків (приклади)

Бібліотечні уроки як засіб розвитку інформаційної компетентності школярів (розробка бібліотечних занять) // Інформаційна культура користувача-дитини – основа самовизначення в глобальному інформаційному просторі : анот. інформ. список для бібліотекарів / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; уклад.: В. М. Красножон, О. С. Касяненко, Н. І. Турчин, С. В. Кисельова. – Київ, 2014. – С. 30.

Від медіаграмотності до медіакультури : (навч.-метод.  комплекс: програма  медіазанять) / наук. ред. В. І. Шуляр. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с.

 

Гра як важлива сфера життєдіяльності дитини: з досвіду роботи провідного бібліотекаря Ружанської Тетяни Валентинівни / Помічнянська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3. – Помічна, 2011. – 71 с.

В скарбничку вчителя початкових класів : зб. матеріалів до бібл. уроків / Упр. освіти, молоді та спорту Долин. райдержадмін., Район. метод. каб. – Долина : РМК, 2014. – 116 с.

 

Сучасний бібліотечний урок : розробки уроків / НВК «Гімназія – ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1» ; підгот. Л. П. Ляшенко. – Добропілля : НВК № 1, 2015. – 120 с.

Бібліотечні медіауроки : спіл. проект Херсон. ОБД ім. Дніпрової Чайки, ЦДБ м. Херсон та б-к загальноосвіт навч. закладів міста


          

Джерела

Про розгортання бібліотечної роботи з дітьми по УСРР : наказ Наркома освіти УСРР тов. Затонського від 5.VII.1934 р. № 377 // Б-ка в соціаліст. буд-ві. – 1934. – № 8. – С. 48–51.

Решение Государственной межведомственной библиотечной комиссии при Министерстве культуры СССР от 15 июня 1977 г. «Об улучшении пропаганды библиотечно-библиографических знаний среди студентов, учащихся техникумов, профессионально-технических училищ и общеобразовательных школ» // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1978. – № 2. – С. 36–38.

Про впровадження бібліотечно-бібліографічних занять в школах і ПТУ республіки : рішення колегії М-ва нар. освіти УРСР № 6/48 від 26.07.1989 р. // Інформ. зб. М-ва нар. освіти УРСР. – 1989. – № 22. – С. 9–15.

Про запровадження вивчення курсу «Основи медіаграмотності в навчальних закладах» : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 29 берез. 2013 р. № 1/9-226.

Хавкина Л. Детские библиотеки / Л. Хавкина // Вестн. воспитания. − 1910. − № 4. − С. 149–162.

Хавкина Л. Б. Книга и Библиотека / Любовь Борисовна Хавкина. – Москва : Наука, 1918. – 172 с.

Чарнолуская Е. М. Взаимоотношение библиотеки и школы в Америке / Е. М. Чарнолуская // Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1-го по 7-ое июня 1911 г. : в 2 ч. – Санкт-Петербург, 1912. – Ч. 2. – С. 28–40.

Балика Д. А. Как читать  / Д. А. Балика // Крас. библиотекарь. – 1924. – № 10/11. – С. 104–108.

Хавкина Л. Б. Из американских методов библиотечной работы со школьниками : («Library Journal» за 1923 г.) / Л. Б. Хавкина // Крас. библиотекарь. – 1924. – № 4–5. – С. 154–157.

Каспін Л. А. В якій системі? (Про дитячі книгозбірні на Україні) / Л. А. Каспін // Нова книга : журн. кн. та бібл. справи, критики й бібліогр. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – № 9–10. – С. 84–87.

Виккер-Пресс Н. Американские библиотечные уроки / Н. Виккер-Пресс // Книга детям : ежемесяч. журн., посвящ. вопр. дет. и юнош. чтения. – 1929. – № 1. – С. 32–37.

Соколова Н. Необходим решительный перелом в обслуживании библиотечной работы малограмотных / Н. Соколова // Крас. библиотекарь. – 1933. – № 10–12. – С. 41–45.

Кан С. Итоги работы и очередные задачи библиотек в помощь самообразованию / С. Кан // Крас. библиотекарь. – 1934. – № 12. – С. 48–54.  

Перліна Н. Бібліотечні лекції, як один із засобів виховно-педагогічної роботи з книжкою / Н. Перліна // Б-ка у соціаліст. будівництві. – 1934. – № 6. – С. 23–31.

Рапопорт М. За культуру читання / М. Рапопорт // Б-ка у соціаліст. будівництві. – 1934. – № 4–5. – С. 12–14.

Учитель. Библиотечные уроки // Крас. библиотекарь. – 1934. – № 4. – С. 52.

Штейнгауз М. Школьные и детские библиотеки в Америке. Библиотечные уроки / М. Штейнгауз // Крас. библиотекарь. – 1934. – № 4. – С. 53–54.

Винокурова Т. Використання екскурсійного методу в роботі дитячої бібліотеки : (з досвіду роботи Харківської центральної бібліотеки юного читача) / Т. Винокурова // Б-ка у соціаліст. будівництві. – 1935. – № 3. – С. 26–34.

Крупская Н. К. Библиотечные уроки // Педагогические сочинения. Т. 3 : Обучение и воспитание в школе.  – Москва, 1959. – С. 660–662.

Балабанов О. Д. Бібліографічні знання в школу / О. Д. Балабанов // Рад. шк. – 1966. – № 27. – С. 96–99.

Формирование основ библиотечно-библиографической грамотности в целях развития умений и навыков умственного труда : метод. рек. в помощь учителю и шк. библиотекарю / сост: В. Г. Валькова, Г. Ф. Мозолевская, Т. С. Рождественская [и др.]. – Москва, 1987. – 144 с.

Богуш Т. И. Библиотеки в помощь повышению профессионального мастерства рабочих / Т. И. Богуш // Интеграция библиотечной науки и практики в Украинской ССР : сб. науч. тр. / М-во культуры УССР, Гос. респ. б-ка УССР им. КПСС ; [редкол.: А. П. Корниенко (отв. ред.) и др.]. – Киев : [б. и.], 1988. – С. 77–81.

Маски-подсказки: методический карнавал типичных ошибок и ярких находок в библиотечных уроках // Б-ка в шк. – 2002. – № 24; 2003. – № 1.

Бібліотечні уроки / упоряд.: Л. Шелестова, О. Колонькова. – Київ : Шк. світ, 2005. – 128 с. – (Бібліотека «Школи світу»).

Антипова В. Б. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков / В. Б. Антипова // Шк. б-ка. – 2006. – № 4. – С. 32–39 ; Шк. б-ка плюс. – 2010. – № 11/12. – С. 38–46.

Програма бібліотечно-бібліграфічних уроків для учнів 5–11 класів загальноосвітніх шкіл / І. Утянська, Т. Майборода, Н. Бабенко [и др.] // Упр. шк. – 2006. – № 16/18. – С. 65–69.

Гичка І. І. Бібліографічне заняття за інтерактивною технологією / І. І. Гичка // Шк. б-ка. – 2007. – № 4. – С. 120–121.

Гендина Н. Тестовые задания по курсу «Основы информационной культуры личности» для учащихся 10–11-х классов / Н. Гендина, Г. Стародубова, Ю. Уленко // Шк. б-ка. – 2008. – № 1. – Вкладка. – С. 12–20.

Илдаркина Е. В. Библиотечные уроки: копилка коллективного опыта // Шк. б-ка. – 2008. – № 1. – С. 56–57.

Невежина Т. В. Бинарные уроки как способ успешного освоения предметной среды библиотеки / Т. В. Невежина // Шк. б-ка. – 2008. – № 1. – С. 56–57.

Жук О. Библиотечный урок как средство формирования информационного мировоззрения школьников / О. Жук // Шк. б-ка. – 2009. – № 1. – С. 63–64.

Школьная библиотека как центр форматирования информационной культуры личности / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова [и др.]. – Москва : Рус. шк. библ ассоц., 2008. – 352 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1. Вып. 11–12). – Прил. к журн. «Школьная библиотека».

Поперечна Л. А. Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра / Л. А. Поперечна // Шк. б-ка плюс. – 2010. – № 5. – С. 15–20 ; Шк. б-ка. – 2011. – № 2. – С. 81–85.

Банна І. Я. Планування бібліотечних занять / І. Я. Банна // Шк. б-ка. – 2011. – № 8. – С. 55–57. – (Заочна школа бібліотекаря).

Коновалова Н. Програми бінарних бібліотечних занять на допомогу формуванню основ інформаційної культури дітей / Наталя Коновалова // Світ дит. б-к. – 2011. – № 3. – С. 11–12.

Леоненко Н. П. Бібліотечний урок: організація та проведення / Н. П. Леоненко // Шк. б-ка. – 2011. – № 2. – С. 100.

Семяновская А. П. Библиотечные уроки в начальной школе / А. П. Семяновская // Шк. б-ка. – 2011. – № 4. – С. 79–88.

Бабенко Н. В. Інноваційні моделі бібліотечно-бібліографічних занять для школярів / Н. В. Бабенко // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2012. – № 10. – С. 41–48.

Баркова И. В. Библиотечный урок… для библиотекарей / Ирина Вениаминовна Баркова // Современ. б-ка. – 2012. − № 9 (29). – С. 64–67.

Гендина Н. И. Мастер-класс «Методика проведения занятий по основам информационной культуры школьников»: итоги и перспективы / Н. И. Гендина // Шк. б-ка. – 2012. – № 9/10. – С. 76–81.

Поперечна Л. А. Бібліотечно-бібліографічна освіта школярів у контексті оновленого змісту освіти / Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2012. – № 8. – С. 29–42.

Данилюк Л. Бібліотечні уроки для наймолодших школярів  : [рек. щодо підготовки вебуроків] / Людмила Данилюк // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2013. – № 5. – С. 19–21.

Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Основи науково-дослідницької діяльності. Вип. 3 / О. О. Артем’єва, Г. А.  Литвинчова, С. О. Лихота. – Київ, 2013. – 43 с.

Бардашевська А. Бібліотечна складова медіаосвіти: від провінційних практик до міжвідомчого корпоративного проекту : [навчання інформ. грамотності учнів Херсонщини] / Анна Бардашевська // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 1. – С. 38–43.

Панасюк Т. Г. Роль наукової бібліотеки ХНУ в процесі адаптації студентів-першокурсників до навчання : [про бібл.-бібліогр. заняття] / Т. Г. Панасюк, О. М. Цегельник // Бібліотека в освітньому просторі :  інформ. бюл. – Хмельницький, 2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу». – С. 82–91.

 Блудова В. А. Сучасний бібліотечний урок: методика та технологія проведення / В. А. Блудова // Джерело пед. інновацій : наук.-метод. журн. – 2015. – Вип. 1. – С. 115–137. – Дод.: Сценарії бібл. уроків. 

Холодуліна Н. І. Бібліотечний урок. Яким йому бути? / Н. І. Холодуліна // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Запоріжжя ; Київ], 2015. – № 1 (19).

Формування інформаційної культури учнів // Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 21). – С. 191–192; 240–252.

 

__________________

 

Інформаційна та медіаграмотність // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. С. Сухомлинського НАПН України : [сайт]

Модельні навчальні програми для 5–9 класів Нової української школи // Міністерство освіти і науки України : [сайт]

Розробки бібліотечних занять // Національна бібліотека України для дітей : [сайт] 

Адаменко Марина Петрівна
Статтю створено : 15.11.2021
Останній раз редаговано : 16.11.2021