Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний порадник (видання)
Бібліотечний порадник (видання)

image«Бібліотечний порадник» – 1) щоквартальний журнал бібліотечного, бібліографічного, книгознавчого спрямування, спеціалізований друкований орган Головного виділу (центрального апарату) львівського культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Виходив у 1925–1926 рр. у Львові коштом «Просвіти» за редакцією тогочасного голови товариства М. Галущинського. Загалом вийшло з друку 7 (фактично – 8) чисел журналу: у 1925 р. – 4, у 1926-му – 3 (останній з них, більшого обсягу, здвоєний – як число 3–4). Обсяг кожного числа «Б. п.» – 32 с. Наклад не встановлено.

2) однойменний тематичний додаток до іншого журналу львівської «Просвіти» – наукового-популярного ілюстрованого місячника «Життя і знання». Додаток виходив у 1933–1934 рр. і мав інструктивно-методичне спрямування. Загалом опубліковано 23 випуски додатка.

Журнал «Б. п.» видавався на виконання рішення загальних зборів «Просвіти» від 24 грудня 1924 р. про поглиблення освітньої праці в читальнях товариства. Потреба у видаванні часопису була зумовлена необхідністю розгортання національно орієнтованої й належним чином організованої бібліотечної роботи у численних філіях і низових осередках (читальнях, народних домах) «Просвіти» на післявоєнних теренах Галичини, що перебували у складі Польської Республіки (1918–1939), та потребою протидії ополячуванню українського населення краю засобами поширення друкованого слова, знань, кращих здобутків вітчизняної культури.

У програмній статті «Наше завдання» в першому числі «Б. п.» зазначалося: часопис «перейме на себе велике й почесне завдання корисної послуги самоосвітним змаганням народу, послуги читальням і [їх] членам у напрямі подавання відомостей про істнуючі книжки на книгарському ринку, які  будуть надаватися до наших читальняних бібліотек». У своїй діяльності видавці журналу спиралися на досвід попередників – часописів «Книжка», який у 1921–1923 рр. у Станіславові (нині – Івано-Франківськ) випускало товариство «Бистриця», «Книга» (1921) – неперіодичного бібліографічного органу Об’єднання українських видавців (Відень), «Нова книга» (Харків), «Книгарь» (Київ) та ін.

Відповідно до проголошених завдань у «Б. п.» вміщувалися розгорнуті рецензії на видання українською мовою (в т. ч. перекладені з інших мов), їх бібліографічні огляди, анотовані списки літературних новинок тощо. Вони були орієнтовані на полегшення праці бібліотекарів читалень товариства у доборі та замовленні книжок різноманітного змісту й тематики для різнобічного комплектування книгозбірень в умовах обмежених коштів.

Інформація в «Б. п.» подавалася за рубриками (розділами): статті загального змісту (зокрема, «Наше завдання», «Завдання ″Бібліотечного Порадника″», «Як читати книжку»), бібліотечна справа, красне письменство (художня література), історія (включно із зарубіжними країнами та їх письменством), економічна література (у т. ч. про кооперативний рух), історія української культури, природа і техніка, журнали (огляди нових часописів та їх редакційних програм), дитяча література, рецензії на книги. Помітне місце відводилося бібліографії: продовжуваними частинами у всіх числах «Б. п.» протягом 1926 р. друкувалися «Спис видань Товариства ″Просвіта″ у Львові за роки 1868–1924», укладений І. Калиновичем, та його ж «Українська Просвітянська бібліографія за 1925 рік».

Серед найпомітніших статей бібліотечного, бібліографічного, загальноосвітнього змісту, опублікованих у журналі, були: «Закладаймо бібліотеки!», «Українське Письменство», «Бібліотеки в Чехословаччині» авторства М. Галущинського, «Що читати українському хліборобові?» Є. Архипенка, «Самоосвітні змагання як підстава національної освіти (Організація книжкового  ринку)» М. Литвицького. У «Б. п.» порушували й питання бібліотечного обслуговування дітей – у статтях «Книжка в діточому світі» К. Малицької, «Казки як матеріял діточої літератури» С. Сірополка, «Діточі відділи при бібліотеках» В. Старого (псевдонім письменника і громадського діяча В. Короліва).

Серед інших авторів журналу – проф. І. Шимонович (вів розділ «Економічна література»), С. Шах, В. Радзикевич, В. Мудрий, низка осіб під криптонімами (В. Р., П. З. та ін.).

Видання часопису припинилось наприкінці 1926 р. унаслідок фінансової скрути.

Оскільки потреба у фаховому виданні для бібліотекарів, посиленні методичного керівництва читальнями «Просвіти» і кількість яких невпинно зростала, залишалась актуальною, через 6 років у Головному виділі товариства повернулися до ідеї відродити «Б. п.», цього разу у менш фінансово затратний спосіб – у вигляді однойменного спеціалізованого додатка з наскрізною нумерацією в популярному серед українців Галичини часописі «Життя і знання». Перший випуск додатка вміщено у числі 1 (64) журналу за 1933 р. Останній, 23-й випуск «опубліковано у числі 12 (87) за 1934 р. Майже у всіх числах «Життя і знання» друкувалося по одній статті з бібліотечної тематики, у п’яти номерах – по дві статті. Більшість із цих публікацій мали чітко окреслений інструктивно-методичний характер і орієнтували бібліотекарів читалень «Просвіти» на підвищення власної кваліфікації, грамотне планування роботи, ведення бібліотечної документації, освоєння раціональної організації технологічної процесів у книгозбірні, комплектування фондів, ліквідацію заборгованості серед читачів тощо.

Автори більшості статей у додатку – досвідчені працівники львівської книгозбірні «Просвіти» (фактично – бібліотечні інструктори-методисти) Н. Дорошенко (сестра видатного бібліографа В. Дорошенка) та Віт. Левицький. Деякі їхні статті опубліковані під криптонімами: Н. Д-о, Н. Д.; В. Л., Л., В., або без підпису. Серед інших авторів – С. Сірополко, Б. Чайковський (криптонім Б. Ч.), одна стаття («Збільшуймо ряди фахових бібліотекарів») подана під криптонімом В. Ф. Ці статті можна розглядати як початок цілеспрямованого методичного керівництва сотнями й тисячами бібліотечних працівників на теренах Галичини у міжвоєнний період. Матеріали цих статей також використовували під час занять на курсах бібліотекарства при філіях товариства, їх важливість підтверджується і тим, що у 1938 р. «Просвіта» у серії «Підручна освітня бібліотека» видала окремою книжкою «Порадник для бібліотекарів» Віт. Левицького, який фактично є передруком циклу його статей із додатка «Б. п.». в часописі «Життя і знання» і містить також «Покажчик літератури про книжку й бібліотеки», що охоплює 90 бібліографічних записів. Про практичну цінність і затребуваність цього видання бібліотечними працівниками свідчить те, що воно перевидавалось у 1941 і 1943 рр.

Після припинення виходу додатка «Б. п.» актуальні питання бібліотечної справи висвітлювались у публікаціях в інших часописах товариства, зокрема у журналі «Просвіта» (1936–1939), проте вони вже не мали систематичного характеру.

Журнал «Б. п.» та однойменний додаток до «Життя і знання» відіграли важливу роль у розгортанні на науковій основі бібліотечної справи у тисячах населених пунктів Західної України, набутті професійних знань працівниками «просвітянських» та інших книгозбірень.

 

Джерела

 

«Бібліотечний порадник» : Видання Товариства «Просвіта» у Львові. [1925. – № 1, 2, 4].

Левицький В. Порадник для бібліотекарів / Виталій Левицький. – Львів : видання Т-ва «Просвіта», 1938. – 128 с. : табл. – (Видання Товариства «Просвіта» у Львові ; чис. 854) (Підручна освітня бібліотека ; чис. 1).

Головата Л. Товариство «Просвіта» у Львові (1868–1939) : покажч. видань / Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, від-ня «Наукова бібліографія і книгознавство». – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів, 2008. – 520 с.

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / уклад. Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, ф-т культури і мистецтв. – Львів, 2009. – 254 с.

Кунанець Н. Методичні засади діяльності бібліотек у Галичині наприкінці ХІХ ­– на початку ХХ ст. (За матеріалами преси) / Наталія Кунанець // Зб. пр. Науково-дослідного ін-ту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Н.-д. ін-т пресознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 142–158.

Кострова М. В. Наталія Дорошенко (1888–1974) – бібліотекар, письменник, педагог : біобібліогр. нарис / М. В. Кострова, О. В. Харгелія ; [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : б. в., 2012. – 194, [1] с.

Андрійчук М. Т. З історії становлення вітчизняної книгознавчої  науки (ХІХ –  початок ХХІ ст.) / М. Т. Андрійчук // Технологія і техніка друкарства. – 2016. – Вип. 4. – С. 88–111.

Рибчинська Н. Серійні видання 1930-х рр. з проблем шкільництва й освіти в Галичині / Наталія Рибчинська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2017. – Вип. 9. – С. 260–278.

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 06.10.2022
Останній раз редаговано : 07.10.2022