Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 911
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний каталог
Бібліотечний каталог

Бібліотечний каталог – упорядкована сукупність бібліографічних записів на документи, що є у фондах бібліотеки, її складової чи групи бібліотек, яка розкриває склад фондів за формальними ознаками документів (автором, назвою, місцем видання) та/чи їхнім змістом (за галузями знань або предметами). Водночас Б. к., як інформаційно-пошукова система слугує засобом швидкого розшуку тих чи інших документів (чи встановлення факту їх відсутності) у фонді. Є різновидом каталогу (реєстру) як загального поняття та одним з найважливіших елементів системи довідково-пошукового апарату бібліотеки.

Історично Б. к. виникли приблизно у 6–7 ст. до н. е., майже одночасно з появою перших крупних бібліотек (ассирійського царя Ашшурбаніпала в Ніневії, Олександрійської в Древньому Єгипті – її каталог, під назвою «Таблиці», уклав відомий в античному світі вчений, поет і бібліотекар Каллімах), в яких орієнтація у великому масиві документів без довідкового апарату істотно утруднювалась. До нашого часу дійшли фрагменти древніх Б. к. (написи на стінах храмових бібліотек, глиняні таблички з каталожними записами та ін.). У Середні віки каталоги побутували здебільшого у вигляді інвентарних описів. Записи в них велися відповідно до нових надходжень документів, або за авторською ознакою, або на окремих сторінках, що відповідали певним бібліотечним полицям чи шафам.

У процесі еволюції Б. к. сформувались їхні основні функції: фондовідображальна, інформаційно-пошукова, пізнавальна. Залежно від виду Б. к. та чи інша його функція є визначальною у порівнянні з іншими каталогами. Так, в абетковому каталозі інформаційно-пошукова функція реалізується дещо повніше, ніж в інших; у систематичному більшою мірою, ніж в інших каталогах, простежується пізнавальна функція.

Б. к. призначені не лише для задоволення різних інформаційних запитів споживачів інформації, але й для бібліотечних працівників, зокрема в разі потреби уточнення певної інформації й покращення упорядкування фондів (зокрема, у формі службових каталогів).

До Б. к., як важливого елементу бібліотечної діяльності, висувається низка вимог – науковість, доступність, точність, багатоаспектність, оперативність.

Існують різні класифікації Б. к., в залежності від тих чи інших ознак. Так, харківські вчені В. Сєдих, В. Удалова та Г. Терентьєва Б. к. класифікували за фасетно-блочною схемою, а саме:

фасет 1. За способом групування бібліографічних записів: абеткові (алфавітні), систематичні, предметні, нумераційні, регіональні, комплексно-системні, словникові, хронологічні;

фасет 2. За призначенням: службові, читацькі , читацько-службові;

фасет 3. За обсягом відображення фонду: зведені, центральні, генеральні, підфондів;

фасет 4. За видами документів, що в них відображені: книг, періодичних видань, нотних, картографічних, нормативно-технічних, патентних.

Додатково можливий також фасет 5 – за матеріальною формою, що змінювалась з часом: рукописні, друковані (у вигляді книжкового, альбомного, блокнотного видання), карткові, блок-карткові (листові), на мікроносіях, електронні (машинозчитувальні). Кожна нова форма вбирала в себе все цінне з попередньої форми і розвивалась на новій, більш досконалій технічній основі.

У бібліотечній практиці, залежно від особливостей діяльності бібліотек і виконуваних ними функцій, використовується до 20-ти різновидів Б. к. За ДСТУ 7448:2013 розрізняють такі Б. к.: генеральний, систематичний, предметний, абетковий, нумераційний, словниковий, службовий, топографічний, географічний, тематичний, місцевих видань, читацький, електронний, хронологічний, центральний, зведений. У наукових і довідкових виданнях є згадки про такі різновиди каталогів, як інвентарний, бібліографічний, спеціальний.

Істотне значення в організації і веденні Б. к. мають процеси каталогізування, що забезпечують його функціонування в постійному режимі, а саме: підтримування в робочому стані, поповнення, редагування, удосконалення. Для сучасних Б. к. характерним є широке представництво в мережевому середовищі, інтеграція з пошуковими інструментами інтернету.

Комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного каталогізування є предметом спеціальної наукової дисципліни – бібліотечного каталогознавства. В Україні ці проблеми вивчали харківські і київські вчені, викладачі закладів вищої освіти Е. Карачинська, В. Сєдих, О. Сокальський, Є. Тамм, Г. Терентьєва, В. Туров, В. Удалова, Л. Хавкіна та ін. Вони ж є авторами низки профільних підручників і навчальних посібників.

Джерела

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

Олексієва О. Каталог в дитячій бібліотеці  // Бібліологічні вісті. – 1923. – № 4. – Стовп. 29–34.

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. поcібник з дисц. «Організація бібліотечних фондів і каталогів» для підготовки мол. спец. вищ. навч. закладів / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків : «Основа», 1992. – 160 с.; 

Толковый словарь по основам информационной деятельности / Укр. акад. информатики, Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информ. ; под ред. Н. Н. Ермошенко ; [сост. : В. М. Бирбраер, Е. И. Гершгорин, А. М. Грабченко и др.]. – Киев : УкрИНТЄИ, 1995. – 247, [2] с.; 

Онищенко О. Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютерізації) / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 6–7.;

Гитис Л. Х. Толковый словарь информационных и издательских терминов / Л. Х. Гитис. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2003. – 160, [3] с.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, В. К. Удалова, Г. П. Терентьєва ; [наук. ред. H. М. Кушнаренко] ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 192 с.

Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19–22. 

Сєдих В. В. Внесок викладачів ХДАК у розвиток бібліотечного каталогознавства / В. В. Сєдих // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 34. – C. 107–120.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології/ НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 18.09.2018
Останній раз редаговано : 26.02.2024