Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний Меркурій
Бібліотечний Меркурій

image«Бібліотечний Меркурій» – науковий журнал. До 2019 р. виходив під назвою «Вісник Одеського національного університету. Серія "Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство"» («Б. Б. К.»).

Засновник та видавець журналу – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. З 2007 р. друкувався як окрема серія університетського «Вісника...»  (виходить з 1996 р., вміщує 10 окремих серій, які мають підзаголовки за різними галузями наук), того ж року часопис зареєстрований як періодичне видання із загальнодержавною сферою розповсюдження. У 2007–2010 рр. серія виходила один раз на рік, 2011 р. вийшов здвоєний випуск, з 2012 р. виходить двічі на рік (у червні та грудні) у друкованому (ISSN 2304-1447 Print, накладом 100 пр.), та електронному (ISSN 2313-108X Online) форматах. У 2019 р. після перереєстації отримав назву «Бібліотечний Меркурій», починаючи з вип. 2 (22). Мови видання – українська, російська, англійська. Статті супроводжуються розширеними авторськими резюме українською та англійською мовами. Обсяг випусків серії не постійний, усереднено – 250–280 с.

Випуски «Б. М.» готуються до друку Науковою бібліотекою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (НБ ОНУ).  

Перший головний редактор «Вісника Одеського національного університету» – д-р фіз.-мат. наук, проф. В. Сминтина, ректор університету (до серпня 2010 р.), його наступник – д-р політ. наук, проф. І. Коваль, ректор університету. Наукові редактори «Б. Б. К.» / «Б. М.» – д-р біол. наук, проф. В. Іваниця (2007–2010),  д-р іст. наук, проф. В. Хмарський (2011–2017), д-р іст. наук, проф. О. Сминтина (з 2018 р.).

Заступник головного редактора «Б. М.» – директор НБ ОНУ М. Подрезова; відповідальний секретар – головний бібліограф НБ ОНУ, канд. іст. наук О. Полевщикова. Серед членів редколегії, в якій періодично відбувалася ротація – були відомі вчені ОНУ (О. Бачинська, І. Гребцова, О. Дьомін, Є. Черноіваненко, М. Шляхова), так і інших університетів та наукових установ України і Європи: П. Бьяджі (Італія), В. Валецький (Польща), В. Коцере (Латвія) та ін. Більшість із них є докторами наук. Склад редколегії від 2018 р.: заступник головного редактора серії – директор НБ ОНУ М. Подрезова; відповідальний секретар – головний бібліограф НБ ОНУ, канд. іст. наук О. Полевщикова, члени: П. Бьяджі (Італія), Н. Діанова (Україна), С. Іванова (Україна), Д.Кіосак (Україна), Т. Колесникова (Україна), В. Левченко (Україна), М. Руссєв (Молдова), П. Шидловський (Україна).

imageПерший випуск (серія «Б. Б. К.») у 2007 р. (як т. 12, вип. 4, оскільки нумерація для всіх серій «Вісника Одеського національного університету» до 2012 р. була валовою; з 2016 р. серія має власну подвійну нумерацію) був приурочений до 190-річчя заснування НБ ОНУ. Основні завдання видання – сприяти розвитку інформаційної, бібліотечної та книгознавчої науки та практики, підвищенню інтелектуального потенціалу Північного Причорномор’я, відображати тематику найважливіших напрямів бібліотечних досліджень у НБ ОНУ та в інших наукових установах, слугувати засобом наукових комунікацій фахівців бібліотечної галузі й суміжних наук.

У випусках журналу висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, результати досліджень з історії розвитку бібліотечної справи, зокрема з історії НБ ОНУ, формування її фонду, у т. ч. колекцій стародруків та рідкісних видань; обговорюються актуальні принципи формування бібліотечної системи, структура та властивості бібліографічної інформації, документні ресурси бібліотек закладів вищої освіти, результати біографічних і бібліографічних  розвідок, перспективні напрями діяльності бібліотек в умовах інформатизації суспільства, результати наукометричних досліджень, практичні питання упровадження у бібліотеках комп’ютерних технологій, нових засобів і можливостей фіксування, зберігання та використання інформації, а також публікуються огляди нових наукових видань за профілем видання.

Назви рубрик були змінювані й залежали від змістового наповнення конкретного випуску. Зокрема: «Історія університету і університетської науки», «Бібліографічні студії», «Стародруки та рідкісні видання», «Колекції та колекціонери», «Вчений – бібліотека – книга», «Бібліотечні технології: інноваційна діяльність» та ін. З 2013 р. вони є незмінні: «З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності», «Інформаційно-бібліографічні дослідження», «Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання», «Інноваційні процеси в бібліотечній справі», «Рецензії».

Серед постійних авторів: М. Алєксєєнко, А. Великодна, І. Гребцова, В. Левченко, А. Ложешник, М. Подрезова, О. Полевщикова, В. Самодурова, В. Соколов.

У 2010 р. концепцію журналу переглянуто. Розроблено чіткі правила оформлення статей та вихідних відомостей згідно з нормами чинного вітчизняного законодавства та вимогами міжнародних наукометричних баз даних. Як наслідок – удосконалено редакційну політику; розроблено положення про рецензування статей; сформовано набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікації результатів наукових досліджень за профілем журналу (редактори, автори і рецензенти).

Журнал підтримує політику безперешкодного доступу до знань, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Електронний архів публікацій журналу за весь період існування доступний на офіційному сайті часопису (http://vislib.onu.edu.ua/) та в БД «Наукова періодика України» на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (https://bit.ly/2pWaQKh).

Публікації журналу відображено в репозитарії ОНУ; реферативній БД «Україніка наукова»; Index Copernicus International Journals Master List; Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CiteFactor; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Google Академія; ResearcherBib; Ulrich’s Periodicals Directory; WorldCat.

Від 2017 р. журнал внесено до Переліку друкованих наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 р. № 996).

 

Джерела

 

 

Сминтина В. А. Вступне слово / В. А. Сминтина // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, Вип. 4. – С. 7–8;

Методичні рекомендації щодо оформлення перших сторінок видання «Вісник Одеського національного університету. Серія: …» 

Мурашко Олена Сергіївна
Статтю створено : 08.02.2019
Останній раз редаговано : 02.03.2020