Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 19
За місяць : 932
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна інновація
Бібліотечна інновація

 

Бібліотечна інновація – нестандартні ідея, методика, оригінальний проект, новітні продукти/послуги, що відрізняються від попередніх традиційних форм бібліотечної роботи новими підходами і властивостями і є кінцевим результатом інноваційної діяльності бібліотеки.

Термін «інновація» походить від латинського «novatio» – «оновлення» і префікса «in» (з латинського –  «у напрямі»), тобто дослівно «іnnovatio» – «у напрямі змін».

В економіці, педагогіці, інших сферах термін «інновація» побутує з кінця 19 – початку 20 ст., а в бібліотекознавстві, бібліографознавстві, соціальній інформатиці термін Б. і. використовується з початку 1990-х років. У більш ранній час у професійному бібліотечному середовищі застосовувались терміни «нововведення», «новація», «новина», «передовий бібліотечний досвід».

Б. і. притаманні специфічні особливості: новизна; спрямованість на вирішення певної проблеми; орієнтація на поступальний розвиток бібліотеки; трансльованість (здатність до розповсюдження, просування); затребуваність суспільством і користувачами; націленість на практичне запровадження; економічна привабливість (доцільність).

Головною метою всіх Б. і. є підвищення рівня бібліотечно-бібліографічної практичної діяльності задля максимально повного задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб користувачів. Реалізація цієї мети трансформується у більш конкретні цілі: оптимізація переліку і підвищення якості бібліотечно-бібліографічних, соціокультурних продуктів/послуг та технологій їх здійснення.

Об’єктами Б. і. можуть бути: структурна реорганізація (трансформація) закладу; підходи до добору, підготовки, підвищення кваліфікації персоналу; система управління книгозбірнею; технологія діяльності, форми і методи бібліотечно-бібліографічного обслуговування; інформаційна продукція та послуги; позиціонування книгозбірні в соціокультурній інфраструктурі територіальної громади тощо. Виходячи зі змістової характеристики, Б. і. можна розрізняти за такими видами: маркетингові (продуктні); технічні; технологічні; соціальні; організаційні.

Незалежно від того до якого виду відносяться Б. і., вони впливають на всю діяльність закладу, призводять до зростання рівня значущості й авторитету бібліотеки у громаді, розширенню її функцій, набуттю нового статусу та позитивного іміджу, що в кінцевому підсумку сприяє еволюційному розвитку бібліотеки, її конкурентоспроможності у суспільстві.

Джерела

 

Чачко А. С. Базовые ценности и трансформация современной библиотеки / А. С. Чачко // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 2630;

Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках : практ. пособ. / Е. Ю. Качанова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. Санкт-Петербург : «Профессия», 2003. 318 с.

Авраева Ю. Б. Время библиотечных инноваций / Ю. Б. Авраева // Библиография. – 2005. – № 4. – С. 5661;

Воскобойнікова-Гузєва О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 20. – С. 5–16;

Вилегжаніна Т. Інновації – визначальний фактор розвитку бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 6–9;

Дворкина М. Я. Как долго длится инновация? / М. Я. Дворкина // Библиосфера. – 2009. – № 4. – С. 15–18;

Дригайло В. Г. Внедрение инновационных технологий (Совершенствование библиотечных технологий в современных условиях) / В. Г. Дригайло // Технология работы библиотеки / В. Г. Дригайло. – М., 2009. – С. 426431;

Матлина С. Г. Публичная библиотека. Пути инновационного развития : Избранное. – Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 568 с.;

Матвеева И. Ю. Инновационный менеджмент: от идеи до реализации: науч.-практ. пособие / И. Ю. Матвеева. – М., 2010. – 160 с.; 

Беліна Л. М. Інноваційні технології обслуговування користувачів у провідних бібліотеках України / Л. М. Беліна, Н. М. Власенко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; [редкол. : В. І. Попик та ін.]. – Київ, 2013. – С. 93–95;

Тарасенко Н. Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного виробництва / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 543–559. 

 

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна
Статтю створено : 16.02.2017
Останній раз редаговано : 16.02.2017