Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна технологія
Бібліотечна технологія

Бібліотечна технологія – сукупність процесів і операцій, а також різноманітних прийомів, методів і засобів їх здійснення, які забезпечують ефективне функціонування бібліотеки, створення, збереження та використання бібліотечно-бібліографічної продукції і виконання бібліотечних послуг у традиційному та електронному режимах.

Б. т. часто розглядається як прикладна складова бібліотекознавства, що обґрунтовує технологічні принципи, норми, правила бібліотечної діяльності, а також як сукупність практичних прийомів для здійснення неперервного функціонування бібліотечних систем.

Термін «Б. т.» набув поширення з середини 1970-х рр., поступово витіснивши застарілі терміни «бібліотечна техніка», «техніка бібліотечної роботи» тощо.    

Б. т. визначається структурними і функціональними особливостями конкретної бібліотеки і знаходить відображення в бібліотечній технологічній документації. Б. т. охоплює технологічні процеси, технологічні рішення, технологічні прийоми. Результатами бібліотечного технологічного процесу є бібліотечна послуга і бібліотечна (бібліографічна, інформаційна) продукція.

Б. т. є складовою наукової організації праці (НОП) і спрямована на оптимізацію діяльності бібліотекаря. Б. т. підпорядковує виробничі процеси встановленим правилам і вимогам  на засадах НОП і сприяє підвищенню продуктивності праці.

Б. т. відображає конкретно-історичні зміни змісту і предмету праці бібліотекаря. Протягом століть відбувалась еволюція Б. т. від переважання процесів збирання документів (за доби домінування в бібліотеках фондонакопичувального напряму) до аналітичних і комунікативних процесів.   Останнім часом провідною тенденцією є поступальний розвиток і впровадження бібліотечних інформаційних технологій, створення комп’ютерних бібліотечно-інформаційних мереж, активне використання інтернету та інших каналів комунікацій. В умовах суттєвих перетворень змісту технологічних процесів зростає рівень інтелектуалізації Б. т.; крім традиційних професійних навичок, сучасний бібліотекар в умовах багатофункціональності бібліотечної діяльності повинен володіти інформаційними, комунікативними, аналітичними технологіями, використовувати сучасні технічні засоби, знати іноземні мови.  

 

Джерела

 

Библиотечное дело : терминол. слов. / Рос. гос. б-ка ; [сост.: Бахтурина Т. А. и др. – 3-е изд., значит. перераб. и доп.]. – Москва, 1997. – С. 21.

Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : наук.-практ. посіб. / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Харків : Прометей-прес, 2003. – 291 с.

Пилко И. С. Основы библиотечной технологи / И. С. Пилко. – Москва : Профиздат, 2003. – 176 с.

Редькина Н. С. Библиотечная технология: история и современность / Н. С. Редькина // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 6. – С. 36–50.

Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 157 с.

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія  / Катерина Лобузіна : Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 375 c. 

 Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / І. О. Шевченко ; УБА, НАКККіМ, Центр без перерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 76 с. 

Ванеев А. Библиотечные технологии: от «культурной революции» до информационного общества / Анатолий Ванеев // Библ. дело. – № 5 (215). – 2014. – С. 26–31.

Сметаніна Людмила Миколаївна
Статтю створено : 09.12.2014
Останній раз редаговано : 08.10.2020