Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна планета
Бібліотечна планета

image

«Бібліотечна планета» – науково-виробничий журнал, адресований бібліотечним фахівцям, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, що займаються підготовкою бібліотечних та інформаційних працівників.

Заснований у квітні 1998 р. Національною парламентською бібліотекою України (НПБУ, нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого).  Перший номер побачив світ у вересні 1998 р. Мова видання – українська. Обсяг – 42 сторінки, формату 60х84/8. Виходить чотири рази на рік. «Б. п.» друкується на поліграфічній базі НБУ імені Ярослава Мудрого (крім перших двох номерів). Розповсюджується за передплатою. Наклад 1200 пр. (2018 р.).

Мета журналу – розвиток професійних, наукових і освітніх комунікацій фахівців бібліотек різних типів і форм власності шляхом публікування матеріалів, що висвітлюють: багатоаспектну діяльність сучасних бібліотечних установ; зміни нормативно-правової бази їх функціонування; популяризацію книг і читання; заходи з розвитку, збереженості і доступності бібліотечних фондів; упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інтегрування вітчизняних інформаційних ресурсів у світовий інформаційний простір; історію бібліотечної справи; популяризацію кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду в бібліотечній сфері; підготовку й підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів; зміцнення престижу бібліотек і бібліотечної професії.

image
Редакційна колегія( зліва-направо): О. Александрова , Ю. Ворона (сидить), В. Халецький (стоїть), С. Басенко, І. Цуріна, М. Слободяник, А. Корнієнко (головний редактор), Л. Бейліс
З 1998 до 2004 р. редакційну колегію журналу очолював А. Корнієнко, генеральний директор НПБУ. У 2004-2022 рр. головним редактором журналу була Т. Вилегжаніна, генеральний директор НБУ імені Ярослава Мудрого, заслужений працівник культури України. Від грудня 2022 р. головним редактором журналу є доктор наук із соціальних комунікацій О. Сербін, в. о. генерального директора НБУ імені Ярослава Мудрого.

Серед членів редколегії, які стояли біля витоків часопису і сприяли його популяризації, були як знані теоретики бібліотечної справи – професори та доценти вишів: В. Бабич, В. Загуменна, Л. Петрова, А. Чачко, так і провідні працівники НПБУ – О. Александрова, С. Басенко, Л. Бейліс (заступник головного редактора), Ю. Ворона (секретар), І. Полякова, Т. Прокошева (на той час – начальник відділу бібліотечно-інформаційних мереж Міністерства культури України), З. Савіна, В. Халецький, І. Цуріна.

У 1999–2010 рр. журнал «Бібліотечна планета» входив до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук. У цей час до складу редколегії журналу входили такі відомі науковці, як Т. Ківшар, Н. Кушнаренко, Т. Левченко, І. Мейжис, О. Олексюк, В. Пашкова, В. Скнарь, М. Слободяник, Г. Швецова-Водка, І. Шевченко.

Сприяли становленню «Б. п.» і такі відомі вчені, як Н. Ашаренкова, М. Геращенко, Л. Дубровіна, В. Ільганаєва, Н. Кунанець, В. Лутовінова, Т. Новальська, А. Соляник, Л. Філіпова, В. Шейко, Т. Ярошенко. У своїх статтях науковці висвітлювали результати бібліотекознавчих, бібліографознавчих і книгознавчих досліджень, дискутували щодо ролі бібліотек і читання в інформаційному суспільстві, обговорювали проблеми запровадження інноваційних технологій і формування електронних інформаційних ресурсів, новітні тенденції в бібліотечній (у т. ч. безперервній) освіті. Серед основних рубрик часопису були такі: «Бібліотеки і суспільство», «Офіційні документи», «З історії бібліотечної справи», «Наука і практика», «Розмова з професіоналом», «Подорожуємо бібліотеками України», «З досвіду роботи», «Нові інформаційні ресурси», «Як живеш, сільська бібліотеко?» та ін.

Оновлена концепція часопису акцентувала увагу читачів, насамперед, на проблемах і тенденціях розвитку бібліотечної справи в новому тисячолітті; питаннях осучаснення нормативно-правової бази діяльності вітчизняних бібліотек, юридичному і соціальному захисті бібліотекарів; ролі бібліотек у зростанні самосвідомості нації; створенні і активному запровадженні нових послуг та ресурсів для користувачів бібліотек (у т. ч. віддалених); перспективах розвитку мережі сільських бібліотек, підвищенні в соціумі ролі книги і читання, популяризації сучасного літературного процесу. У журналі з’явилися нові актуальні рубрики: «ОУНБ: вчора, сьогодні, завтра», «Дискутуємо!», «Інформаційні послуги і технології», «Соціологічні дослідження», «Українська бібліотечна енциклопедія», «Зарубіжний досвід», «Книжковий всесвіт», «Українська культурологія» та ін.

У 2010-х рр. відбулося оновлення складу редколегії «Б. п.». Серед її членів: С. Ковальчук, канд. культурології, заступник головного редактора; О. Білик (секретар); Т. Богуш; В. Загуменна, канд. іст. наук; С. Зворський, канд. іст. наук; В. Здановська; І. Ігнатецька; Л. Нікіфоренко; Т. Новальська, д-р іст. наук; В. Пашкова, д-р іст. наук; Н. Розколупа; І. Шевченко, канд. пед. наук.

Основними рубриками є: «Бібліотеки України», «Бібліотека в правовому полі», «Сторінка методиста», «З досвіду роботи», «Конференції, Семінари. Читання», «Погляд фахівця», «Офіційні документи», «Історія бібліотечної справи», «Проєктна діяльність», «Книжкова полиця», «Події. Факти», «Рецензуємо» та ін. Незмінною, з першого номера журналу, є рубрика «Колонка головного редактора», у якій А. Корнієнко і Т. Вилегжаніна порушували питання ролі бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві, державного фінансування та реформування бібліотечної галузі, інформаційної рівності, кібербезпеки в бібліотеках, промоції книги та читання, інноваційної діяльності бібліотек, партнерства бібліотек в інформаційному середовищі, професійної консолідації, національно-патріотичного виховання в бібліотеках та багато ін.

Від 2017 р. додалась рубрика «Публічні бібліотеки і реформа децентралізації», що було обумовлено процесами реформування адміністративно-територіального устрою регіонів України, які кардинально вплинули на мережу публічних бібліотек і актуалізували питання перспективи їх функціонування в територіальних громадах (ТГ). У рубриці акумулюється та популяризується успішний досвід організації роботи публічних бібліотек ТГ в регіонах; подається інформація про нові нормативні акти, дія яких тим чи іншим чином поширюється на бібліотеки ТГ (з відповідними коментарями); публікуються інструктивно-методичні й консультативні матеріали; висвітлюється досвід роботи публічних бібліотек в умовах децентралізації влади тощо.

У кінці кожного 4-го випуску журналу для зручності пошуку інформації вміщується систематизований перелік публікацій часопису за поточний рік.

За час існування «Б. п.» вийшли друком два спецвипуски (українською та англійською мовами). Перший з них присвячений висвітленню плідної співпраці Міністерства культури і мистецтва України, Міжнародного фонду «Відродження» і Британської Ради в Україні (2001). Другий випуск розкриває перебіг реалізації програми «Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України» (2002).

У журналі періодично окремими аркушами розміщується вкладка «Інформаційний бюлетень», в якій вміщуються витяги із затверджених державних програм, нормативно-правових актів у галузі культури і бібліотечної справи; консультації щодо соціального захисту бібліотекарів, організації окремих напрямів роботи бібліотек; звіти про перебіг науково-практичних конференцій тощо. Ці аркуші можуть використовуватись як складові робочих і довідкових тек і досьє керівників бібліотек.

У 2018 р. з нагоди 20-річного ювілею журналу було укладено систематичний покажчик статей «"Бібліотечна планета" (1998–2018)» і підготовлено публікації головного редактора журналу Т. Вилегжаніної та членів редколегії О. Білик і В. Здановської.

Загалом упродовж 1998–2022 рр. вийшли друком 98 випусків часопису. Серед авторів – понад 900 фахівців з України та зарубіжних країн (Білорусі, Польщі, Росії, США, Фінляндії, Хорватії, Швеції), які опублікували на шпальтах журналу 1 926 статей, рецензій, оглядів, методичних рекомендацій, інформаційних повідомлень та інших матеріалів. Серед постійних авторів часопису в різні часи були і залишаються:

  • фахівці НБУ імені Ярослава Мудрого (Л. Бейліс (1951–2016), О. Білик, Н. Богун, Т. Богуш, Т. Вилегжаніна, Р. Жданова, С. Зворський, В. Здановська, В. Кононенко, Н. Казакова, С. Ковальчук, О. Мастіпан, О. Погребна, Н. Розколупа, М. Адаменко, В. Соколов, І. Цуріна та ін.); досвідчені бібліотекарі-практики інших національних, державних, обласних бібліотек (С. Барабаш, Н. Богза, В. Вітенко, Л. Григаш, Н. Морозова, П. Рогова (1957–2014), Г. Солоіденко, Н. Солонська, Н. Стрішенець, С. Ступницька, Н. Тітова, В. Ярощук та ін.); спеціалісти районних і міських ЦБС;
  • авторитетні викладачі  КНУКіМ,  НАКККіМ, ХДАК, НАУКМА  (Н. Бачинська, А. Соляник, Г. Швецова-Водка, І. Шевченко, Т. Ярошенко), провідні науковці НАН України та галузевих академій наук (В. Дерлеменко (1947–2013), Л. Дубровіна, М. Жулинський, А. Крючин, О. Онищенко, В. Петров), аспіранти і пошукувачі;
  • очільники й фахівці Міністерства культури і мистецтв України (Ю. Богуцький, Д. Остапенко, А. Плакіда, Т. Прокошева, Б. Ступка (1941–2012)), представники громадських об’єднань, національних спілок, товариств, культурних центрів, знані українські письменники, культурологи, громадські діячі та ін.

Електронний архів усіх номерів журналу представлено в електронній бібліотеці «Культура України» (1998–2020 рр.), на сайті «Бібліотечному фахівцю» (2005–2016 рр.) і в базі даних «Наукова періодика України» (2005–2012 рр.).

 

Джерела

Бейлис Л. И. «Библиотечная планета» – новый журнал Украины / Л. И. Бейлис // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 120–123.

Бейліс Л. І. Журнал «Бібліотечна планета»: гармонія фахової науки і практики / Л. І. Бейліс // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 11. – С. 9–11.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 30–35.

Вилегжаніна Т. На шляху до професіоналізму / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 4–6.

Бейліс Л. І. Фаховий журнал Національної парламентської бібліотеки України / Л. І. Бейліс // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 травня 2006 р., м. Київ / НПБУ. – Київ, 2006. – С. 20–25.

Бейлис Л. И. Профессиональная библиотечная периодика современной Украины / Л. И. Бейлис // Вестник БАЕ. – 2011. – № 1. – С. 68–75.

Бейліс Л. І. Святкуємо перше десятиріччя / Л. І. Бейліс // Бібл.планета. – 2008. – № 3. – С. 8–9;

«Бібліотечна планета» (1998–2018) : сист. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд. Н. Тертичка ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 216 c.

Білик О. «Бібліотечна планета» як явище професійної думки: аспекти двадцятирічної діяльності / О. Білик // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 6–10.

Вилегжаніна Т. Журнал «Бібліотечна планета» як форма фахової взаємодії бібліотечної спільноти України / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 4–5.

Кононенко В. Путівник «Бібліотечною планетою» / В. Кононенко // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 14-15 : іл. – [Рец. на вид. «Бібліотечна планета» (19982018) : сист. покажч. змісту. – Київ, 2018].

Здановська В. «Бібліотечна планета» та її жителі (за результатами анкетування читачів) / В. Здановська // Бібл. планета. – 2018. – № 4. – С. 12–14.

 

———————————————

Добко Т. В. [Журнал «Бібліотечна планета»] // Енциклопедія сучасної України.

Флешбек із нагоди 20-літнього ювілею журналу «Бібліотечна планета»

Здановська Валентина Петрівна
Статтю створено : 16.01.2015
Останній раз редаговано : 01.03.2023