Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна етнологія
Бібліотечна етнологія

Бібліотечна етнологія (етнобібліотекознавство) – наукова дисципліна, сформована внаслідок міждисциплінарної взаємодії етнології, етнопсихології, етнопедагогіки і галузей бібліотекознавства і яка досліджує виникнення, функціонування та розвиток бібліотек і бібліотечного обслуговування застосовно певних етносів та національно-культурного середовища.

Єдиної наукової дефініції поняття «бібліотечна етнологія» не існує. Спостерігаються розбіжності щодо його розуміння теоретиками і практиками. У професійному середовищі термін «бібліотечна етнологія» часто замінюється іншими – «мультикультурна бібліотечна справа», «мультикультурне бібліотечне обслуговування», «бібліотечне обслуговування мультикультурного населення».

Предмет Б. е. – бібліотечне обслуговування представників того чи іншого етносу незалежно від  місця їхнього перебування. Б. е. межує з регіональним бібліотекознавством та бібліотечним краєзнавством, дотична також до порівняльного бібліотекознавства. Розвивається фактично з моменту появи в кожній країні національного бібліотекознавства.

Ще з середини 1960-х рр.  асиміляційну політику більшості розвинутих поліетнічних країн замінив етнічний плюралізм – світоглядна позиція, сутністю якої є визнання рівності й самоцінності кожного етносу, його права на збереження своєї самобутності, вільний та всебічний розвиток. З відповідними змінами, що відбулися в законодавчому, інформаційному просторі, розвиток бібліотечного обслуговування етнічних меншин перейшов на інший організаційний рівень, ставши одним із пріоритетних напрямів діяльності книгозбірень.

Від 1985 р. в ІФЛА функціонує Секція бібліотечного обслуговування мультикультурного населення (Library Services to Multicultural Populations Section), що поширює світовий досвід відповідного бібліотечного обслуговування, сприяє міжнародному співробітництву у сфері мультикультурного середовища. Велику увагу цьому питанню приділяє також ЮНЕСКО.

В Україні соціокультурні зміни останніх десятиліть викликали підвищений інтерес науковців та практиків до численних аспектів проблеми культурного різноманіття, оскільки українське суспільство є поліетнічним, в країні мешкають представники десятків національностей.

Активізації діяльності бібліотек з обслуговування поліетнічного населення сприяли всеукраїнські та регіональні дослідження кінця 20 – початку 21 ст. Поміж них: всеукраїнське наукове дослідження «Стан бібліотечного обслуговування, читацькі потреби, запити та інтереси окремих національних груп населення в місцях їх компактного проживання на території республіки» (проводилося Державною республіканською бібліотекою УРСР ім. КПРС; з 1991 р. – Державна бібліотека України; ниніНаціональна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Республіканським правлінням товариства любителів книги, ОУНБ Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Чернівецької областей у 1988–1989 рр.); «Бібліотечне обслуговування, читацькі потреби, запити та інтереси білоруського населення, що дисперсно проживає в Україні» (Державна бібліотека України, 1992 р.); «Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області» (Донецька ОУНБ, 2000–2002 рр.); локальні вивчення читацьких і мовних потреб національностей, які компактно мешкають у тій чи іншій області. Так, Львівська ОУНБ досліджувала читацькі інтереси польського населення, Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка – татарського тощо.

Отримані результати досліджень стали основою пошуку шляхів і можливостей задоволення культурно-освітніх і духовних потреб представників різних соціально-етнічних груп, упровадження відповідних науково обґрунтованих рекомендацій. Діяльність у цьому напрямі очолили обласні універсальні наукові бібліотеки, які перебувають у центрі формування національно-культурного середовища своїх регіонів, що зумовлено їх статусом, наявністю ресурсної бази, традиційною затребуваністю з боку представників різних етнічних груп, зацікавлених історією, мовою, сучасною літературою своєї прабатьківщини. Розвивати цей напрям роботи активно почали і невеликі публічні бібліотеки.

У 1995 р. було створено Кримськотатарську бібліотеку ім. І. Гаспринського як науково-теоретичну та практичну базу для забезпечення й поліпшення бібліотечно-інформаційного обслуговування населення відповідно до нової геополітичної, етнографічної і політичної ситуації в Україні і світі.

Книгозбірні активно співпрацюють із національними громадами та їх організаційними осередками. У багатьох бібліотеках функціонують відділи літератури мовами національних меншин. На базі цих закладів діють літературні вітальні, клуби за інтересами, відбуваються масові просвітницькі заходи, присвячені популяризації історичної і культурної спадщини різних етносів України, їхніх мов, традицій та звичаїв.

Популяризація національних культур через мережу культурно-мистецьких установ, зокрема бібліотек, є пріоритетним напрямом у реалізації української державної етнополітики, розв’язанні етнонаціональних проблем.

Джерела

Машкова З. М. Долі народів і час (Деякі аспекти вивчення історії, культури, літератури національних угрупувань Криму) / З. М. Машкова // Соціол. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 4. – С. 14–18.

Гниловська Н. Ф. Вивчення читацьких інтересів та попиту кримських татар на літературу національних авторів та видання рідною мовою / Н. Ф. Гниловська, З. М. Машкова // Соціол. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт бюл. – 1994. – Вип. 11. – С. 12–21.

Грайданс Ю. М. Читацькі потреби польського населення, яке компактно проживає у Львівській області : (за результатами соціол. дослідж.) / Ю. М. Грайданс // Соціол. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт бюл. – 1994. – Вип. 10. – С. 14–22.

Маркова В. А. Бібліотечне обслуговування етнічних меншин України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / В. А. Маркова ; Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1998. – 16 с. 

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Л. М. Любаренко, О. О. Мастіпан. – Київ, 1998. – 136 с.

Маркова В. А. Культурологічна рецепція бібліотечного обслуговування етнічних меншин / В. А. Маркова  // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – С. 55–61.

Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона. Этнологическая грамотность библиотекаря : справ. пособие / Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. Д. Данильянц, В. С. Крейденко. – Санкт-Петербург,  2003. – 92 с.

Колодій А. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри / Антоніна Колодій // Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство : конф. укр. випускників програм наук. стажування у США,  Львів, 18–21 верес. 2003 р.  – Київ : Стилос, 2003. – С. 239–264.

Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 3–9.

Манифест ИФЛА о поликультурной библиотеке (The IFLA Multicultural Library Manifesto) // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 7. – С. 5–9.

Степаненко І. Місія ОУНБ у розвитку діалогу і взаємозбагачення національних культур регіону / Інна Степаненко // Сучасний читач і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу, 15–18 верес. 2008 р., м. Сімферополь. –  Київ, 2008. – С. 79–84.

Кокорина С. В. Библиотечная этнология: быть или не быть? / С. В. Кокорина, В. С. Невелева // Вестн. Челябин. гос. акад. культуры и искусств : науч. журн. – Челябинск, 2009. – № 1. – 12–14.

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001–2005 рр. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Т. Богуш, С. Зворський, Л. Любаренко [та ін.]. – Київ, 2009. – 136 с.

Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства : (за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф.) / Упр. культури і туризму Кіровоград. обл. держадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського ; упоряд. О. В. Ткаченко. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2010. – 252 с. 

Цуріна І. О. Роль публічних бібліотек України у створенні багатокультурного суспільства / І. О. Цуріна // Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства : за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2010. – С. 34–41.

Кокорина С. В. Библиотечная этнология как научная дисциплина: истоки развития и проблемы современности : [доклад] / С. В. Кокорина // Информ. бюл. Рос. библ. ассоц. – 2011. – № 61. – С. 136–137.

Задоволення читацьких потреб дітей національних меншин України в бібліотеках для дітей : програма та методика дослідж. / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; уклад. О. Б. Петренко. Київ, 2018. 20 с.

 

__________________

 

IFLA. Library Services to Multicultural Populations Section

Виступ Міністра культури Михайла Кулиняка на парламентських слуханнях на тему «Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи» від 12.01.2012 р.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии.

Ковальчук Світлана Петрівна
Статтю створено : 26.05.2015
Останній раз редаговано : 14.12.2020