Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 788
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology

image«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology» – фаховий науковий журнал. Заснований Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) у лютому 2004 р. у Києві. Виходить щоквартально. Мови видання – українська, російська, англійська. Обсяг – понад 100 сторінок формату А 4 з повнокольоровою обкладинкою. Ілюструється чорно-білими фотографіями. Розповсюджується за передплатою. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Science Index (РІНЦ), Google Scholar, Research Bible, Polish Scholarly Bibliography, BASE.

Ініціатором і провідником ідеї журналу, його першим головним редактором протягом 8-ми років (2004–2012) був бібліотекознавець, документознавець, доктор історичних наук, професор М. Слободяник. Серед членів редколегії, які стояли біля витоків часопису та сприяли реалізації його стратегічних цілей – відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, автори фундаментальних праць, лідери наукових шкіл: О. Алещенко, Г. Боряк, Л. Вовк, М. Євтух, В. Ільганаєва, С. Кулешов, Н. Кушнаренко, М. Ларін, І. Матяш, М. Проценко (відповідальний секретар), О. Путро, О. Семашко, А. Соколов, Ю. Столяров, Л. Філіпова, А. Чачко

Концептуальні засади «Б. Д. І.» викладено у першому числі часопису, де зазначено його мету – «комплексне відображення споріднених проблем розвитку бібліотекознавства, документознавства, інформології та висвітлення теоретичних засад цих наук і їх впливу на практику». Серед головних завдань журналу – сприяння розв’язанню дискусійних проблем сучасної документології та основних теоретичних напрямів документознавства (документальних комунікацій, документних потоків, документного фондознавства, електронного документознавства, управлінського документознавства), теорії та історії діловодства; розгляд широкого кола питань теоретико-методологічних та історичних проблем документознавства; висвітлення теоретичних проблем суміжних наук – архівознавства, бібліотекознавства, джерелознавства, документографознавства, книгознавства, бібліографознавства, бібліометрії та інших; відображення актуальних подій та фактів наукового життя шляхом інформування про професійні форуми, ювілеї організацій, відомих учених і фахівців, захисти дисертацій тощо. Цим завданням підпорядковуються редакційні статті на гостроактуальні теми, проблематика кожного номера, розмаїття тематики студій, що надходять від зовнішніх авторів і дописувачів, рецензії на найбільш значущі нові галузеві видання, хронікальні нотатки про захист дисертацій і т. ін.

Концепція «Б. Д. І.» визначає й пріоритетну проблематику публікацій: проблеми інтеграції наук інформаційно-документного циклу; аналіз спільного й особливого в теоретико-методологічних засадах бібліотекознавства, документознавства, інформології; фундаментальні поняття, властивості й ознаки інформації, комунікації і документа в контексті їх впливу на бібліотечну та документознавчу науку і практику; комплексні міждисциплінарні проблеми методології та методики наукових досліджень; аналіз структури і змісту інформаційних потреб основних категорій користувачів бібліотек та інформаційних центрів; формування документних фондів і забезпечення їх збереження та ін.

Зміст публікацій у журналі відображають його традиційні рубрики: «Історичні дослідження»; «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність»; «Інформаційні технології»; «Професійна освіта»; «Школа молодого дослідника»; «Наукове забезпечення діяльності бібліотек»; «Книгознавство та видавнича діяльність»; «Документознавство, архівознавство»; «Інформологія»; «Соціальні комунікації»; «Культурний простір України і документальна спадщина»; «Унікальні фонди бібліотек» тощо. Автори часопису акцентують увагу на актуальних проблемах теорії та практики бібліотекознавства, документознавства та архівознавства, сучасних тенденціях розвитку інформаційної інфраструктури суспільства, проблемах підготовки фахівців документно-інформаційної сфери та ін. Постійним є наповнення інформаційно-аналітичними матеріалами рубрик «Події і факти наукового життя», «Пам’яті вченого», «Вітаємо ювіляра», «Рецензії», подається інформація рекламного та довідково-інформаційного характеру (про набір студентів до НАКККіМ, відомості про авторів та вимоги до публікацій).

Серед постійних авторів «Б. Д. І.»: викладачі НАКККіМ, члени редколегії, авторитетні фахівці-практики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Л. Дубровіна, Л. Костенко, К. Лобузіна, І. Лобузін, С. Горова, Ю. Половинчак) та інших наукових, національних, державних, обласних бібліотек (В. Вергунов, А. Андрухів, О. Кириленко, О. Збанацька, С. Зворський, Г. Саприкін, О. Виноградова, В. Соколов, В. Мудроха, Н. Попадюк та ін.), викладачі провідних закладів вищої освіти України (В. Бездрабко, О. Воскобойнікова-Гузєва, І. Давидова, В. Добровольська, В. Загуменна, О. Кобєлєв, М. Комова, Н. Кунанець, С. Литвинська, О. Михайлюк, Т. Новальська, Ю. Палеха, В. Пасічник, В. Спрінсян, О. Тур, Л. Філіпова, Г. Швецова-Водка, І. Шевченко та ін.). У журналі регулярно друкуються статті відомих фахівців з Білорусі, Литви, США, ФРН, Фінляндії, Китаю, Азербайджану, інших країн.

Становленню «Б. Д. І.» як фахового наукового видання, формуванню його структури, тематичних складових сприяли відомі вчені: Г. Боряк, В. Горовий, Л. Дубровіна, В. Ільганаєва, Г. Ковальчук, С. Кулєшов, Н. Кушнаренко, І. Матяш, Т. Новальська, Г. Папакін, Л. Прокопенко, М. Слободяник, Л. Філіпова, Я. Чепуренко, Г. Швецова-Водка, Н. Христова та ін. Найбільша увага приділяється опублікуванню наукових статей з питань проблем інтеграції наук інформаційно-документного циклу, розвитку інформатизації бібліотек, розкриттю змісту унікальних фондів бібліотек і архівів, історичних та теоретико-методологічних засад документознавства. Активно висвітлюється проблематика теорії соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, практичні аспекти підготовки фахівців зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», організації безперервної освіти, основних напрямів бібліографічної діяльності, розвитку бібліотекознавства в Україні і т. ін.

З 2012 р. головний редактор журналу – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НАКККіМ, доктор історичних наук, професор С. Литвин. Відбулись певні зміни у структурі «Б. Д. І.», до оновленого складу редколегії увійшли провідні вчені НАКККіМ, інших закладів вищої освіти, наукових установ України та країн світу, авторитетні фахівці – Л. Петрова (заступник головного редактора), В. Добровольська (відповідальний секретар), В. Бездрабко, Т. Боряк (відповідальний секретар у 2010–2012 рр.), Д. Вєдєнєєв, І. Давидова, Л. Дубровіна, О. Кобєлєв, С. Кулешов, Н. Кушнаренко, К. Лобузіна, В. Ляхоцький, В. Маркова, Р. Мотульський, Г. Папакін, Ю. Столяров, О. Федотова, Г. Швецова-Водка, Г. Шемаєва.

 З 2004 р. «Б. Д. І.» міститься у Переліку наукових фахових видань України, в яких публікуються результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук та доктора і кандидата наук із соціальних комунікацій. Статус журналу підтверджено на державному рівні: наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747 «Б. Д. І.» затверджено як фахове видання із соціальних комунікацій; відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Б. Д. І.» є фаховим виданням зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

За рейтингом періодичних видань, що мають профіль в Google Scholar, представленим на веб-порталі НБУВ, журнал входить до першої сотні найкращих в Україні. За період свого існування «Б. Д. І.» здобув авторитет у професійній спільноті, про що свідчить високий показник цитування його публікацій.

Від 2011 р. архів випусків журналу розміщено на сайті НАКККіМ.

Джерела

 

Слободяник М. С. Концепція та пріоритетна проблематика журналу / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 7–8;

Слободяник М. С. Журнал: рік минулий, рік новий / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 4-6;

Слободяник М. С. Деякі підсумки і плани на 2007 рік / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 4–5;

Бездрабко В. В. Флагман фахової вітчизняної періодики з документознавства : [про журн. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»] / В. В. Бездрабко // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83–88;

Бездрабко В. В. Модерний факт документознавчої «часописної науки» : [історія і зміст часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» ] / В. В. Бездрабко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 17–20;

Давидова І. О. Моніторинг бібліотекознавчих публікацій у журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 8–14;

Слободяник М. С. П’ять років у системі професійних комунікацій / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 4–7;

Швецова-Водка Г. М. Проблеми документознавства на сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 14–18;

Слободяник М. С. До підсумків діяльності журналу 2010 року / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 6–8;

Слободяник М. С. 2011 року / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 4–5.;

Добровольська В. В. Актуальні питання бібліотекознавства, документознавства на сторінках фахового часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2015–2016 роки) / В. В. Добровольська // Інформація, комунікація, суспільство, 2017: Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 315–316.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Imformology : наук.-допом. бібліогр. покажч. журн. / уклад.: С. Х. Литвин, В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко ; наук. ред. С. Х. Литвин ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2019. – 83 с. – До 15-річчя журн. (2004–2018).

Добровольська Вікторія Василівна
Статтю створено : 29.11.2018
Останній раз редаговано : 26.06.2023