Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотекознавство і бібліографія України (покажчик)
Бібліотекознавство і бібліографія України (покажчик)

image«Бібліотекознавство і бібліографія України» – професійно-виробничий бібліографічний покажчик, адресований працівникам бібліотек, науковцям у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти. Видавався Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого протягом 47 років (1971–2018). Загалом вийшло з друку 95 випусків покажчика.

У 1971–1991 рр. видання мало назву «Бібліотекознавство і бібліографія Української РСР», від 1992 р., починаючи з вип. 41, назва – «Бібліотекознавство і бібліографія України». Перші його випуски видавалися один раз на рік, з 1973 р. (з вип. 3) – двічі на рік. Покажчик друкувався на видавничій базі НБУ ім. Ярослава Мудрого і розповсюджувався між провідними бібліотеками України та іншими закладами і установами.

Видання містить інформацію про публікації (книги, статті в періодичних виданнях та наукових збірниках, буклети, бібліографічні покажчики тощо) з питань бібліотечної справи, бібліографії, книгознавства, що надійшли до НБУ імені Ярослава Мудрого. З 2011 р. (з вип. 82) покажчик містить також інформацію про публікації, що надійшли до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.

Матеріали у перших випусках згруповано у двох розділах: «Бібліотечна справа і бібліотекознавство» та «Бібліографія в Українській РСР». З 1975 р. (з вип. 8) додано розділ «Книгознавство». У структурі  розділів – підрозділи та рубрики, які час від часу змінювались. В останніх випусках покажчика бібліографічні записи згруповано у 3-х розділах: 1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство; 2. Бібліографія. Бібліографознавство; 3. Книгознавство. Видавнича справа, а в їхніх межах – за абеткою авторів та назв. Позиції у покажчику пронумеровані, записи не дублюються, використовується система посилань.

З 2009 р. (з вип. 77) зі структури видання вилучено підрозділ «Бібліографічні покажчики» у зв’язку з тим, що з 2008 р. інформація про них подається у щорічнику НБУ ім. Ярослава Мудрого «Метабібліографія України».

Довідково-пошуковий апарат складається з іменного покажчика, алфавітного покажчика бібліотек та установ, інформацію про які вміщено до видання, алфавітного покажчика рецензованих видань, а також списку джерел виявлення матеріалів та списку застосованих скорочень.

Підготовка покажчика здійснювалась силами працівників науково-методичного відділу, а з 1993 р.– науково-бібліографічного відділу НБУ ім. Ярослава Мудрого. Серед них: Н. Абдуллаєва, Є. Бабич, Г. Ващук, Г. Гамалій , І. Гончар, Т. Кудласевич, Л. Кухар, Н. Мартинюк (Прензилевич), О. Піхур, О. Політова, С. Савченко, В. Тугай, А. Федорова. Відповідальними редакторами в різні часи були В. Патока, В. Кононенко, Т. Заморіна.

Електронні копії випусків видання «Бібліотекознавство і бібліографія України» за 2007–2018 рр. представлені на сайті бібліотеки у розділі «Видання НБУ ім. Ярослава Мудрого», рубрика «Професійні бібліографічні посібники» та в  Електронній бібліотеці «Культура України»  (http://elib.nplu.org/search.php?search=Бібліотекознавство)

У 2018 р. випуск покажчика припинено. Натомість інформація про нові публікації з питань бібліотечної справи акумулюється в базі даних «Бібліотекознавство. Бібліографія», відкритій для доступу на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого.

Матеріали 95-ти випусків покажчика залишаються цінною джерельною базою для наукових розвідок з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства України, з’ясування актуальної проблематики публікацій у різні періоди розвитку бібліотечної справи в країні.

 

Джерела 

Бібліотекознавство і бібліографія Української РСР : бібліогр. покажч. – Київ, 1971–1992 [вип. 1–40].;

Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. – Київ, 1992–2018 [вип 41–95].;

Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України : заг. характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2000. – 205 c. – Про покажч.: с. 83.;

Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України / Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАН України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 625–627. – Про покажч.: с. 627.;

Національна парламентська бібліотека України (1866–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. у 2 ч. Ч. 2 (1996–2005) / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. С. Савченко ; наук. ред. З. І. Савіна та ін. – Київ, 2006. – 112 с. – Про покажч.: с. 83.;

Заморіна Т. М. Бібліографія бібліографії – важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України / Т. М. Заморіна // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 2. – С. 11–12. – Про покажч.: с. 11.;

Кононенко В. О. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – С. 15–16. – Про покажч.: с. 16.

Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Женченко. – Київ : Вид-во «Жнець», 2011. — 255 с. – Про покажч.: с. 115.;

Промська О. Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – 2010 р.) / О. Промська // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – С. 14–17. – Про покажч.: с. 15.;

Казьмирчук Г. Д. Історична бібліографія / Г. Д. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : КП «УкрСІЧ», 2013. – Література: с. 33, 168.;

Національна парламентська бібліотека України (1866–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: К. Науменко, Г. Волянська, О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2016. – 495 с. – Про покажч.: с. 377.;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Про покажч.: с. 98. – Предм. покажч.: с. 212.;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с. – Про покажч.: с. 40.

Абдуллаєва Наталія Іванівна
Статтю створено : 28.11.2018
Останній раз редаговано : 31.01.2019