Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліополістика
Бібліополістика

Бібліополістика (з грец. biblia – книга, polys – багато) – наука, що вивчає теорію, історію, методику та організацію книгорозповсюдження. Термін досить рідко використовується фахівцями, незважаючи на тривалу історію (перша згадка – у «Тлумачному словнику з бібліології» Габріеля Пеньо 1804 року). У 30-х рр. ХХ ст. запроваджений в Україні.

Історіографія Б. розвивається за двома напрямками: 1) дослідження, в яких порушуються проблеми визначення та структури  книгознавства та місця у цій системі Б. (Й. Є. Баренбаум, А. І. Барсук, Л. Ю. Биковський, М. М. Куфаєв, О. М. Лов’ягін, М. М. Лісовський, Г. М. Швецова-Водка); 2) дослідження, що порушують проблеми книготорговельної справи як практичної галузі, яку досліджує Б. (О. Афанасенко, О. Афонін, З. Григорова, Н. Марціняк та ін.).

Зміст складових Б. характеризується таким чином:

- теорія книготорговельної діяльності передбачає: виявлення книгознавчої сутності книготорговельних процесів і форм їхнього існування; обґрунтування теоретичної моделі книготорговельного асортименту як об′єкта книготорговельної діяльності; теоретичне обґрунтування об′єкта, предмета, структури Б.; виокремлення і систематизацію теоретичних методів Б.; розробку принципів і критеріїв типології та класифікації книготорговельного асортименту; обґрунтування системності Б., її внутрідисциплінарної організації (на рівні часткових дисциплін Б. і напрямів досліджень); виявлення сутності взаємодії Б. з іншими галузями (чи комплексами дисциплін) книгознавства та суміжними дисциплінами; вироблення системи змістовно інтегрованих понять Б.;

- історія книготорговельної справи – історичне дослідження форм існування книготорговельного асортименту на основі книгознавчого знання про історичні закономірності розвитку книги в книжковій справі; історичне дослідження виникнення, розвитку, зміни форм книжкової торгівлі як форми книгорозповсюдження в книжковій справі і як способу існування книготорговельного асортименту; виявлення і обґрунтування історичних закономірностей виникнення, розвитку, зміни форм книжкової торгівлі і книготорговельного асортименту; дослідження виникнення, розвитку, зміни форм Б. як науки  (її об′єкта, предмета, методів, структури та понятійного апарату); обґрунтування, конкретизація і систематизація історичних методів Б.;

- методика книготорговельної діяльності полягає у виявленні та обґрунтуванні видів книготорговельної діяльності, що забезпечують рух книжкових видань в книготорговельному процесі; конкретизації способів застосування книготорговельного знання в різних видах книготорговельної діяльності, тобто розробка часткових методик (у формі інструкцій, правил) для здійснення книготорговельної діяльності; розробка функціональних обов′язків працівників галузі книжкової торгівлі;

- організація книготорговельної діяльності передбачає: обґрунтування сутності книжкової торгівлі як форми книгоросповсюдження в книжковій справі; дослідження організації руху книготорговельного асортименту як форми існування та розвитку книги в книготорговельній справі; виявлення та організацію форм книжкової торгівлі та форм існування книготорговельного асортименту; теоретичне обґрунтування методів організації книготорговельної діяльності.

Об′єктом вивчення Б. є книга, що існує в суспільстві, має свою матеріальну і духовну складові, та книготорговельна справа, книгорозповсюдження як галузь практичної діяльності. Предметом дослідження Б. є історія, теорія, методика та організація книжкової торгівлі. Методи дослідження Б. підпорядковані її предмету та завданням і ґрунтуються на методах книгознавчого підходу до вивчення книги з позицій книготорговельної справи. До них належать методи: функціональний (процес розповсюдження видань досліджується з урахуванням особливостей читачів-споживачів видавничої продукції, за цільовим та читацьким призначенням; вивчається міра розповсюдження видань та впливу на споживача та суспільство); бібліографічний (облік книжкового асортименту за зовнішніми ознаками); статистичний (аналіз книжкового асортименту за кількісними показниками); поліграфічний (облік та аналіз книжкового асортименту за якістю поліграфічного виконання, за діяльністю поліграфічних підприємств); аналітико-семантичний (облік та аналіз книжкового асортименту за темами, хронологією, видавництвами, книгорозповсюджуючими організаціями, ін.); структурно-типологічний (аналіз структури асортиментної продукції та її наявності в установах книгорозповсюдження).

На внутрішніх рівнях Б. суміжними дисциплінами виступають економіка книжкової торгівлі, теорія маркетингу, соціологія, психологія, палеографія, текстологія, статистика друку та ін.

 

Джерела

 

Лисовский Н. М. Материалы для словаря русского книговедения / Н. М. Лисовский // Библиограф. – 1891. – № 1. – С. 18-19;

Ловягин А. М. Основы книговедения : попул. очерк / А. М. Ловягин. Л. : Начатки знаний : Школа-типогр. им. Алексеева, 1925. 163 с.;

Куфаєв М. Рецензія [на кн. Ловягина А. М. Основы книговедения : попул. очерк. Л., 1925] / М. Куфаев // Бібліолог. вісті. – 1926. – № 2. – С. 81-84;

Барсук А. И. О книговедении как комплексной науке / А. И. Барсук // Книга : исслед. и материалы. 1968. Сб. 17. – С. 35-40;

Барсук А. И. Структура книговедения / Барсук А. И. Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин : методол. очерк. – М. : Книга, 1975. – С. 27-31;

Баренбаум И. Е. Книговедение в системе наук / И. Е. Баренбаум // Книга : исслед. и материалы. 1985. Сб. 50. – С. 72-83;

Афанасенко О. Книжковий ринок України як система: питання формування та розвитку / О. Афанасенко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 8. – С. 7-10;

Ленский Б. В. Так достигнуто ли единство? Послесловие главного редактора / Б. В. Ленский  // Книга : исслед. и материалы. 2008. Сб. 89 / І-ІІ. С. 314-315;

Швецова-Водка Г. Н. Единство библиотековедения, библиографоведения  и книговедения восстановлено! / Г. Н. Швецова-Водка // Книга : исслед. и материалы. 2008. Сб. 89 / І-ІІ. С. 308-313;

Григорова З. Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні) / З. Григорова, Ж. Ковба, О. Барзилович // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 7-10;

Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин / Олександр Афонін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 4. – С. 8 -10;

Марціняк Н. Видавничий репертуар і книготорговельний асортимент України: особливості функціонування в умовах централізованої системи управління (друга половина 40-х — кінець 80-х років минулого століття) / Наталія Марціняк // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 31-35;

Шатрова М. Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства / Марина Шатрова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 117-121;

Швецова-Водка Г. Місце бібліології в системі наукового знання / Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 3-9. 

Шатрова Марина Борисівна
Статтю створено : 16.10.2015
Останній раз редаговано : 03.01.2018