Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 182
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна послуга
Бібліографічна послуга

Бібліографічна послуга – результат практичної бібліографічної діяльності, що задовольняє потреби користувачів у бібліографічній інформації. Виконується шляхом бібліографічного пошуку, аналітичного опрацювання інформації та створення бібліографічної продукції з використанням довідково-бібліографічного апарату (ДБА) та ресурсів мережі Інтернет.

Б. п. надаються внутрішнім і зовнішнім користувачам відповідно до їхніх бібліографічних запитів у режимі «запит-відповідь» (довідково-бібліографічне обслуговування, ДБО) або у випереджувальному режимі (бібліографічне інформування споживачів, БІС; рекомендаційно-бібліографічне обслуговування, РБО).

Видами Б. п. є: бібліографічні довідки, бібліографічний пошук, бібліографічне редагування та /або/ створення бібліографічної продукції. До Б. п. відносять також консультації з самостійного пошуку в бібліографічних джерелах, які є також методом бібліографічного навчання користувачів бібліотек.

У системі ДБО Б. п. надаються у вигляді довідок. У сучасній бібліотечній практиці для обслуговування віддалених користувачів використовують послугу «віртуальна довідка».

У процесі БІС Б. п. надаються шляхом систематичного забезпечення користувачів бібліографічною інформацією відповідно до їхніх довготривалих або постійних запитів та (або) без запитів, згідно з їхніми інформаційними потребами. Результатами бібліографічного інформування є: оповіщення про нові надходження, що надсилаються абонентам поточного інформування, бюлетені нових надходжень, бібліографічні списки, дайджести і огляди, які епізодично публікують на бібліотечних інтернет-ресурсах, у ЗМІ або виголошують в усній формі на радіо, у різних аудиторіях, під час бібліотечних заходів і подій і т. ін.

Інформаційні потреби читачів в системі РБО задовольняють за допомогою засобів і методів рекомендаційної бібліографії (дні бібліографії, практикуми з бібліографічної тематики, виставки та огляди довідкових і бібліографічних матеріалів тощо, створення бібліографічних посібників малих форм і т. ін.).

Перелік Б. п. конкретної бібліотеки визначається обсягом, якістю, предметною орієнтацією її інформаційних ресурсів та створюваних на їхній основі інформаційних продуктів. Б. п. надаються в усній, письмовій (традиційній та /або/ електронній) формах як в межах бібліотеки, так і дистанційно з використанням різних засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, сучасних мобільних застосунків).

Б. п. надаються бібліотеками на безоплатній та платній основі. Система платних Б. п. ґрунтуються на попиті та пропозиції. Платне бібліографічне обслуговування в бібліотеках України мало місце ще у 1920-1930-х рр. Зокрема, платні Б. п. надавалися у Всенародній бібліотеці України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) на замовлення приватних осіб та організацій. Виконувалися різноманітні бібліографічні замовлення, складалися бібліографічні списки, довідники і картотеки з питань, що мали важливе народногосподарське значення. З часом (до 1960 р.) бібліографічна робота за плату у бібліотеках СРСР була згорнута. Надання платних Б. п. поновилося у 90-х рр. 20 ст.

Організаційно-правову форму надання платних послуг, у т. ч. бібліографічних, визначають відповідні нормативні акти, згідно з якими затверджено Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності. Зокрема, визначено такі додаткові Б. п., як: формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій, а також підготовка та надання письмових тематичних фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних і юридичних осіб.

Облік наданих Б. п. здійснюють у «Щоденнику роботи бібліотеки» ( Ч. 4. «Облік інформаційної та довідково-інформаційної роботи») та «Книзі обліку довідок». У більшості сучасних бібліотек Б. п., надані у будь-який спосіб, обліковують в електронних формах, що дає змогу оперативно аналізувати бібліографічні запити користувачів, їх тематико-видову структуру, ступінь та ефективність використання ДБА та інших джерел інформації задля якісного бібліографічного обслуговування.

 

Джерела

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493 [Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури].;

Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT) : [пер. з англ.]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – V, 237 с. – (Національний стандарт України).;

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80.;

Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки : орг., технология, упр., [методика] : учебник / [науч. ред. Г. В. Михеева]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 304 с. : ил., табл.;

Добко Т.В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; [наук. ред. В. М. Горовий]; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 89, [1] с. : табл.;

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с. : іл., табл.;

Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : [учеб. пособие по спец. 052700] / И. Г. Моргенштерн; [отв. ред. Т. Захарчук]; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Санкт-Петербург: Профессия, 2006. – 208 с. : ил., табл. – (Серия «Библиотека»).;

Фокеев В.А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов. : [более 3000 терминов] / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 474 с. : ил. – (Серия «Современная библиотека»; вып. 46).;

Добко Т.В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19-28.

Груніна Лариса Вікторівна
Статтю створено : 10.12.2018
Останній раз редаговано : 10.12.2018