Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна картотека
Бібліографічна картотека

Бібліографічна картотека різновид бібліографічного посібника, складеного зазвичай у картковій формі; впорядкована сукупність бібліографічних записів на документи певного виду, типу чи змісту, зокрема ті, що входять до складу інших, багаточастинних документів (періодичних видань, збірок), сформована за певною ознакою. На відміну від каталогів Б. к. можуть відображати документи, відсутні у фонді певної бібліотеки.

Головне завдання Б. к. – забезпечення користувачів бібліотеки актуальною бібліографічною інформацією.

Б. к. є самостійною складовою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, найбільш гнучкою і рухливою. Як елемент єдиної системи каталогів і картотек бібліотеки Б. к. слугують доповненням до каталогів, розширюють їхні пошукові можливості, розкривають фонд бібліотеки в різноманітних аспектах, дають змогу детальніше виокремити документи з найактуальніших і найчастіше запитуваних тем, що не відображені, наприклад, у класифікаційній схемі систематичного каталогу.

Б. к. аналітично розкривають зміст періодичних видань і збірників, оперативніше, ніж каталоги, відображають динаміку суспільно-політичного, економічного й культурного життя країни, досягнення науки і техніки, передовий досвід. Для них характерна насиченість актуальним інформаційним матеріалом.

Б. к. розрізняють за видами відображених у них документів, призначенням, методом групування, формою подання інформації та доступом до неї, змістом документів, мовою, віковими, освітніми, професійними та іншими особливостями цільової аудиторії користувачів.

За видами документів створюють т. зв. спеціальні картотеки, які відображають лише окремі види видань (книжки, брошури, альбоми, атласи і т. ін., періодичні, продовжувані, аудіовізуальні документи, документи на електронних носіях), типи літератури чи жанри творів друку (статті, рецензії, сценарії, художні твори і т. ін.).

 За призначенням картотеки поділяють на читацькі, службові та комбіновані, тобто ті, що виконують одночасно функції читацьких та службових.

За методом групування бібліографічних записів картотеки бувають абетковими, систематичними, предметними, нумераційними тощо.

За формою подання інформації – друкованими (карткові, в поодиноких випадках – книжкові) та електронними (машиночитані).

За способом доступу вирізняють локальні (в межах бібліотеки), віддалені (через інтернет).

За змістом відображуваних документів – тематичні, краєзнавчі, персоналій, інші.

За мовою документів (такі Б. к. трапляються рідко, оскільки їх ведення є доцільним у бібліотеках з великими фондами документів багатьма мовами).

За віком користувачів (у бібліотеках для дітей).

За особливостями цільової аудиторії користувачів (наприклад, тематична ілюстрована картотека для молодших школярів «Що нам читати?», для студентів за певними навчальними курсами).

За терміном ведення: короткострокові (в т. ч. в межах певних кампаній, громадських ініціатив тощо), довгострокові.

Центральне місце серед різноманітних Б. к. у бібліотеках посідає систематична картотека статей, яка універсальна за змістом і оперативно відображає нові публікації з періодичних і продовжуваних видань.

Поширеними є також тематичні картотеки, спрямовані на ознайомлення користувачів із найактуальнішими питаннями і комплексними темами, література з яких розпорошена в різних розділах систематичного каталогу.

Краєзнавчі та деякі спеціальні картотеки дедалі частіше замінюють окремими відповідними базами даних (БД), в яких відображають усю літературу, присвячену краю (краєзнавча БД) чи окремі види публікацій (БД рецензій, БД сценаріїв свят, відзначень ювілейних дат тощо).

Кожна бібліотека самостійно вирішує питання про створення і ведення Б. к., визначає, які з них є потрібними (затребуваними) задля задоволення інформаційних запитів користувачів, дбає про забезпечення системних зв’язків картотек і каталогів. Всі рішення щодо організації Б. к. відображаються у відповідному паспорті-характеристиці, де зазначаються рік створення картотеки, її обсяг, щорічний приріст бібліографічних записів, хронологічні межі, види відображуваних документів та інші відомості, або ж у картотеці методичних рішень.

 

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 7448:2013. – [Чинний від 01–07–2014]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 47 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України).

Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; под. ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – Москва, 1985. – 128 с. – Про Б. к.: с. 32–33, 36–37.

Організація систематичної картотеки статей : метод. рек. / Держ. б-ка України ; [підготувала Л. О. Горогоцька]. – Київ, 1993. – 18 с.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.] ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с. – Про Б. к.: с. 55–56.

Ломачинська І. М. Бібліографознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ, 2004. – 300 с. – Про Б. к.: с. 94–101.

Дядюра Н. В. Каталоги і картотеки шкільної бібліотеки : [бібл. урок] / Н. В. Дядюра // Шк. б-ка. – 2009. – № 10. – С. 95–97.

Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів / Ю. Остапчук // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 9. – С. 15–20.

Остапчук Ю. Термінологічні питання бібліографічних картотек / Ю. Остапчук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. ; [редкол.: М. М. Поплавський (голова), С. Д. Безклубенко, В. В. Бездрабко та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 118–130.

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с. – Про Б. к.: с. 50.

Положення про систему каталогів і картотек ЦБС // Бібліотечний менеджмент як головний чинник управління : матеріали обл. шк. керівника, 16–17 верес. 2014 р., [Воловецька ЦРБ для дорослих] / Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. – Ужгород, 2014. – С. 48–51. – (Бібліо-клас).

Рудіон Ю. Бібліографічні картотеки Рівненської обласної бібліотеки для молоді / Ю. Рудіон // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 16 берез. 2014 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії» / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: В. М. Жук (відп. ред.) та ін.]. – Рівне, 2014. – С. 30–33.

Бурлакова Н. В. Система каталогів і картотек вищих навчальних закладів: організація і функціонування в традиційному й електронному середовищі / Н. В. Бурлакова // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (21–22 квіт. 2016 р.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків, 2016. – С. 312–313.

Бачкала О. В. Робота читачів із каталогами і картотеками бібліотек / О. В. Бачкала // Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні : (до 150-річчя від дня народж.) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 листоп. 2016 р. : [у 2 ч.] / Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук [та ін.] ; [уклад.: В. А. Вергунов та ін.]. – Київ, 2016. – Ч. 2. – С. 368–369.

Шеремета Т. Пошукові можливості бібліографічних картотек Калуської ЦРБ Івано-Франківської області / Т. Шеремета // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика : зб. наук. пр. / М-во культури України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Сілкова Г. В. (відп. ред.) та ін.]. – Рівне, 2016. – С. 57–61.

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. : табл. – Про Б. к.: с. 172, 178–188.

Абдуллаєва Наталія Іванівна
Статтю створено : 11.11.2020
Останній раз редаговано : 11.11.2020