Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна база даних
Бібліографічна база даних

Бібліографічна база даних – різновид документографічної бази даних, що містить упорядковану за певними правилами сукупність відомостей про документи. Головним елементом Б. б. д. є бібліографічний  опис документа, що може супроводжуватись іншими елементами бібліографічного запису (ключовими словами, предметними рубриками, індексами класифікації, кодованими даними тощо), потрібними для  ідентифікації і використання документа, оперування даними.

Об’єктами відображення в Б. б. д. можуть бути як окремі види документів (книги, газети, статті, дисертації, патенти, рукописи, образотворчі, нотні, картографічні документи тощо), так і сукупність різних видів документів. За часом видання відображених документів Б. б. д. можуть бути ретроспективними, поточними і перспективними. За зовнішньою формою побутування в суспільстві розрізняють стаціонарні (записані у внутрішній постійній пам’яті комп’ютера) та переносні (записані на компакт-диски та інші портативні носії інформації)  Б. б. д. Різновидами Б. б. д. є електронний каталог, електронна картотека статей, проблемно-орієнтована база даних тощо. Крім бібліографічних записів, ці бази даних можуть містити інші складові: словник ключових слів, словник предметних рубрик, тезаурус, класифікаційну систему, базу даних авторитетних записів.

Визначення Б. б. д., наведене у ДСТУ 7448:2013 «Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять» як «бази даних, що містить лише бібліографічні описи документів», слід вважати неточним, адже найпоширенішою формою існування бібліографічної інформації є бібліографічний запис, до складу якого входять бібліографічний опис, індекс класифікації, предметні рубрики, анотація тощо. Дефініція, застосована в ДСТУ 7448:2013 виводить з кола об’єктів, які відносяться до Б. б. д., такі важливі, створені бібліотеками в спеціальному програмному середовищі, бібліографічні ресурси, як електронні каталоги, електронні картотеки статей та ін. Натомість під це визначення підпадають електронні версії традиційних бібліографічних посібників, створені в текстових редакторах, які не є базами даних.

Електронний каталог як сукупність бібліографічних і лексикографічних баз даних в комплексі з системами управління базами даних і набором прикладних програм забезпечує принципово нові можливості пошуку. Часто він включає не тільки різні за складом, хронологічними рамками, читацьким та цільовим призначенням Б. б. д., але й інформацію про них (крім назви, подаються дані про дату створення, обсяг, склад та інші відомості).

Специфіка електронної картотеки статей як Б. б. д. полягає в розкритті змісту серіальних (періодичних та продовжуваних) видань та збірників, наявних у фонді однієї бібліотеки чи сукупності бібліотек. Особливістю електронної картотеки статей є також оперативне відображення аналітичних матеріалів, об’єднаних за призначенням, змістом чи іншою ознакою.

Проблемно-орієнтована база даних – це Б. б. д. обмеженого обсягу, з поглибленим структуруванням матеріалу. Така база містить відомості про тематично пов’язані документи і створюється на основі висококваліфікованого інформаційного пошуку та відбору пріоритетних даних, взятих із численних, найбільш авторитетних інформаційних джерел. Багаторівнева структура подачі відібраного матеріалу дозволяє розглядати проблему з різних сторін, виділити вузлові, провідні напрями в її вирішенні, на відміну від традиційних баз даних, що містять стандартну схему предметного пошуку. Обмежений за обсягом інформаційний масив значно підвищує оперативність і якість використання інформації, істотно скорочує час пошуку необхідних джерел, забезпечує можливість постійної актуалізації та коригування інформації на основі співпраці з компетентними фахівцями.

Сучасні інформаційні технології дозволяють у мережі Інтернет мати доступ до величезної кількості Б. б. д., однак більшість з них є платними. Серед безкоштовних англо- та багатомовних  Б. б. д. найбільш авторитетними і популярними є: Refdoc (найбільша у світі база даних статей з наукової періодики, декларований обсяг – понад 35 млн. записів); IngentaConnect (відомості універсального профілю, що включають описи статей з англомовних журналів і збірників, а також глави з книг; понад 4,5 млн. записів); MedLine (PubMed) (найвідоміша й авторитетна серед галузевих бібліографічних баз світу; підтримується Національною медичною бібліотекою США; понад 20 млн. записів); AGRICOLA (база даних і водночас електронний каталог Національної сільськогосподарської бібліотеки США; понад 4 млн. бібліографічних записів; щороку поповнюється понад 100  тис. записів); Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – спеціалізований сервіс для бібліотекарів компанії EBSCO Publishing, з можливістю отримання повних текстів статей з англомовної бібліотечної періодики (понад 600 назв видань) і книг бібліотечної тематики; бібліографічні записи включають довідкову анотацію і оснащені гіпертекстовими посиланнями на авторів і предметні рубрики, та ін.

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80;

Мосягин В. В. Базы данных, электронный каталог и банк данных библиотеки / В. В. Мосягин // Научные и технические библиотеки. – 1997. – № 5. – С. 3–6; 

Жулид Т. Г., Иванова И. Ш. Проблемно-ориентированные библиографические БД: вопросы создания и использования / Т. Г. Жулид, И. Ш. Иванова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 6-я Междунар. конф. «Крым 99». 1999. Т. 1. – С. 166–168;

Левин Г. Л. Как мы говорим / Г. Л. Левин // Библиография. – 2001. – № 4. – С. 133–137;

Сукиасян Э. Р. Электронные каталоги / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. 2003. – № 2. С. 38–41;

Моргенштерн И. Г. Понятийный аппарат библиографической деятельности в электронной среде / И. Г. Моргенштерн // Мир библиографии. – 2004. – № 6. – С. 8–12;

Трачук Л. «Електронний ресурс» та «електронний каталог» : співвідношення термінів / Л. Трачук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 131–138; 

Зыгмантович С. В. Формирование библиографических баз данных / С. В. Зыгмантович // Подготовка библиографической продукции библиотеками.  – Минск, 2009. – Гл. 4.1. – С. 160168.

Трачук Людмила Федорівна
Статтю створено : 11.09.2014
Останній раз редаговано : 03.02.2017