Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Багалій Дмитро Іванович
Рубрики : Персоналії
Багалій Дмитро Іванович

Багалій Дмитро Іванович image[26.10.(07.11) 1857, м. Київ – 09.02.1932, м.Харків] – український бібліограф, бібліотекознавець, історик, археолог, громадський діяч, академік Української академії наук (1919), віце-президент УАН .

Закінчив Київський університет (1880). Викладав історію в Харківському і Полтавському інститутах народної освіти, був головою Центрального архівного управління УСРР. В науковому доробку вченого чільне місце посідають питання бібліографії і бібліотекознавства. Багалій не тільки широко використовував бібліографію в науковій роботі, а й сам укладав бібліографічні праці. Інтерес до бібліографії з’явився у Дмитра Івановича у студентські часи, коли він студіював історіографію й бібліографічні джерела. Значний вплив на розвиток бібліографічних інтересів Д. Багалія мав відомий історик і бібліограф В. Іконніков та український етнограф, фольклорист і бібліограф П. Єфименко.

Д.Багалію належить низка бібліографічних праць, серед яких огляди, списки, рецензії на бібліографічні покажчики, зокрема – бібліографічні праці про Г. Сковороду: «Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем» (1894), «Издание сочинений Г. С. Сковороды и стоящие в связи с ними исследованиями о нем» (1914) та «Библиографический указатель разысканий о Сковороде» (1926). У доробку Д. Багалія – огляди літератури про Харківську губернію за 1880–1885 і 1885–1890 рр. У своїх бібліографічних працях він дав критичну оцінку виданням, виокремлюючи цінні твори. Велике значення надавав повноті матеріалів у бібліографічних покажчиках та наявності в них допоміжних покажчиків. Вагомий внесок Багалій зробив у розвиток бібліотекознавства в Україні. Робота в цій царині тісно пов’язана з Харківською громадською бібліотекою (нині ХДНБ), в якій він був членом правління, а пізніше його головою. Про це свідчать його статті: «О просветительном значении Харьковской общественной библиотеки», «Речь при открытии нового здания Харьковской общественной библиотеки», «Речь при открытии филиального отделения Харьковской общественной библиотеки» (1911), «Харьківська громадська бібліотека як тип наукової і загально-просвітової обласної бібліотеки» (1919) та ін.

Твори

 

Заметка об архиве Малороссийской коллегии, находящемся при историческом обществе Харьковского университета // Университетские известия. – 1882. – № 9. – С. 131–142;

Мысли об упорядочении исторического архива при Харьковском университете. – Спб., 1885;

Обзор литературы о Харьковской губернии за 1880–1885 // Харьк. календарь на 1886 г. – Х., 1886. – С. 1–11;

О вновь открытых материалах для истории левобережной Украины // Тр. археолог. сьезда. – 1889. – Т. 4. – С.7 – 82;

Общий очерк древностей Харьковской губернии // Харьковский сборник. – Х., 1890. – Т. 4, отд. 2. – С. 76–92;

Деятели Харьковского университета: Роль В.Н. Каразина, С.О. Потоцкого и И.Ф. Тимковского в первонач. устроении Харьк. ун-та // Харьк. губерн. ведомости. – 1891. – 24 нояб. – С. 2; 26 нояб. – С. 2;

Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Слободской Украины: (Критико-библиогр. очерк.). – Х., 1891. – Вып. 2: 1885–1890, ч. 1: Обзор источников;

Обзор литературы о Харьковской губернии за 1885–1890 г. // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Х., 1891. – Т. 3. – С. 279–298;

Русская историчексая география. – Х., 1892; О «Библиографическом словаре профессоров Харьковского университета»: (К предстоящему выходу) // Зап. Харьк. ун-та. – 1893. – Кн. 2. – С. 13–15;

О децентрализации наших архивов // Киев. старина. – 1893. – № 2. – С. 346–355;

Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). – Х., 1893–1898. – Т. 1: (1802–1815 гг.);

Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф. Д.И. Багалеем (1794–1894) // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Х., 1894. – Т. 7. – С. І–LXXXI;

Украинская старина: (Очерки, заметки, материалы из стародавн. харьк. быта и культуры). Иван Степанович Рижский, профессор и первый ректор Харьковского университета // Харьк. губерн. ведомости. – 1898. – 17 янв. – С.2–3; 23 янв. – С.2; 27 янв. – С. 2;

Харьковский университет // Энциклопед. слов. – Х., 1903. – Кн. 73. – С. 103–109;

Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). – Х., 1904. – Т. 2: (1815–1835 гг.);

Карта монетных кладов и находок отдельных монет Харьковской губернии // Тр. археолог. сьезда. – 1905. – С.371–410;

Материалы истории харьковской литературы. – Х., 1905;

Пояснительный текст к археологической карте Харьковской губернии // Тр. археолог. сьезда. – 1905. – Т. 1. – С. 1–92;

Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). – Х., 1906;

Из жизни Харьковского университета в начале ХІХ века // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Х., 1911. – Т. 20. – С.398–418;

Петр Петрович Гулак-Артемовский: [Библиография] // Багалей Д.И. Очерки русской истории. – Х., 1911. – Т. 1. – С.359–395;

Русская историография. – Х., 1907. – Т. 1; 1911. – Т. 2; Об ученых трудах А.Я. Ефименко // Зап. Харк. ун-та. – 1910. – №2. – С. 1–22;

История города Харькова за 250 лет его существования: Ист. моногр. – Х., 1912. – Т. 2: ХІХ-й и начало ХХ-го века;

Очерки по русской истории. Т. 2. Монографии и статьи по истории Слободской Украины. – Х., 1913;

Издание сочинений Г.С. Сковороды и стоящие в связи с ними исследования о нем: (К 120-й годовщине со времени его кончины, 1794–1914) // Изв. отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН. – Спб, 1914. – Т. 19, кн. 3. – С.1–58;

Отношения Н.И. Костомарова к Харькову и Харьковскому университету // Русская старина. – 1914. – № 12. – С.465–480;

Памяти Д.П. Миллера // Вестн. Харк. Ист.-филол. о-ва. – 1914. – № 5. – С. 19–23;

Бібліографія // Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х., 1918. – С. 301–304;

О.Я. Эфименко (1848–1918) // Зап. іст.-філологічного від. ВУАН. – 1919. – Т. 1. – С. 104–113;

Бібліографія // Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запоріжжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. – Х., 1920. – С. 98–102;

Наукова спадщина М.Ф. Сумцова // Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 162–171;

О.О. Потебня // Червоний шлях. – 1924. – № 4–5. – С. 143–159;

Нариси української історіографії. – К., 1923. – Т. 1, Вип. 1;

Нариси української історіографії. – К., 1925. – Т. 1, Вип. 2;

Т.Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївці: Іст.-літ. розвідки. – Х., 1925;

Українські архівні фонди в межах РСФРР // Рад. арх. – 1925. – № 1. – С. 34–44. – У співавт.;

Библиографический указатель разысканий о Сковороде // Багалій Д.І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. – Х., 1926. – С.377–393;

Записка про наукові праці М.Т. Біляшевського // Зап. іст.-філол. від. УАН. – К., 1926. – Кн. 9. – С. 1–10;

Іван Франко як науковий діяч: загальний нарис // Україна. – 1926. – № 6. – С. 21–42;

Автобіографія // Ювілейний зб. на пошану академіка Д.І. Багалія. – К., 1927. – С. 1–163. – Бібліогр.: 345 назв;

Академік М.С. Грушевський і його місце в українській історіографії // Червоний шлях. – 1927. – № 1. – С. 160–217;

Матеріали для бібліографії В.Б. Антоновича. (З приводу 20-ї річниці з дня смерті. – К., 1929;

Список праць Л.П. Добровольського з історії декабристів // Декабристи на Україні. – К., 1930. – Т. 2. – С. 181–184;

Харківська доба діяльності Олександри Яківни Єфименкової: 1879–1890 рр. // Наук. зап. Харк. наук.-дослід. катедри іст. укр. культури. – 1930. – Т. 10. – С. 5–15;

Вибрані праці: У 6 т. Т. 4, ч. 2. Опыт истории Харьковского университета (по неизданым материалам). Ч. 2 (1818–1835 гг.) / Упоряд.: В. Кравченко. – Х., 2005;

Вибрані праці: У 6 т. Т. 5, ч. 2. Опыт истории Харьковского университета (по неизданым материалам). Ч. 2 (1818–1835 гг.) / Упоряд.: В. Кравченко. – Х., 2005.

Джерела

 

Редин Е.К. Профессор Д.И. Багалей. – Х., 1906;

Барвинський В.А. Труды Д.И. Багалея по истории Малоросии // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – 1911. – Т. 20. – С. 42–47;

Рубинский К.И. Значение Д.И. Багалея в истории библиотечного дела // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Х., 1911. – Т. 20. – С. LXILXVIII;

Савва В.И. Общий обзор ученой деятельности Д.И. Баагалея // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – 1911. – Т. 20. – С. 34–37;

Миллер Д.П. Д.И. Багалей и Слободская Украина // Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. – 1912. – Т. 20. – С. 37–42;

Бібліографія праць Д.І. Багалія // Зап. іст.-філол. від. Укр. АН. – К., 1919. – Кн. 1. – С. XХІVХХХIII;

Барвінський В.О. Дмитро Іванович Багалій як історик Слобідської України // Ювілейний збірник на пошану академіка Д.І. Багалія. – К., 1927. – С. 179192;

Бібліографія писань акад. Д.І. Багалія за 18771927 рр. // Ювілейний збірник на пошану академіка Д.І. Багалія. – К., 1927. – С. 147163;

Оглоблин О.П. Памяті акад. Д.І. Багалія // Україна. – 1932. – №1–2. – С. 167–170; Те ж саме // УІЖ. – 1988. – № 1–4. – С. 92–105;

Бойко І.Д. До 100-річчя з дня народження видатного українського історика Д.І. Багалія // УІЖ. – 1957. – № 2. – С. 105–109;

Комаренко Н.В. Д.І. Багалій – дослідник життя й творчості Г.С. Сковороди // «Сковорода: 250 років». – К., 1975. – С. 163175;

Комаренко Н.В. Багалій Дмитро Іванович // УРЕ. – К., 1977. – Т. 1. – С. 314;

Гуменюк М.П. Библиография и библиотековедение в научном наследии академика АН УССР Д.И. Багалея // Информационно-библиографическая и справочная работа. – М., 1978. – С. 237245;

Журавський Ю.І. Вчений і громадський діяч: (До 125-річчя від дня народж. Д.І. Багалія) // Вечір. Харків. – 1982. – 5 листоп.;  

Кравченко В.В. Науково-краєзнавча діяльність Д.І. Багалія // Укр. республік. наук. конф. з іст. краєзнавства. – 1982. – С. 7778;

Сарбей В.Г., Кравченко В.В. Академік АН УРСР Д. І. Багалій: 125 років з дня народження // УІЖ. – 1982. – № 11. – С. 154–158;  

Мигель Б.К., Журавский Ю.И. Д.И. Багалей как историк Харьковского университета // Вестн. Харьк. ун-та. – 1983. – № 238. – С. 40–48;  

Корж М. Літописець харківської давнини: До 130-річчя з дня народж. акад. Д.І. Багалія // Соц. Харківщина. – 1987. – 10 листоп.;

Юрченко О. Академік Дмитро Іванович Багалій і Слобідська Україна // Прапор. – 1988. – № 6. – С. 118121;

Кравченко В.В. Д.И. Багалей: Науч. и обществ.-полит. деятельность. Х., 1990;

Библиография и библиотековедение в научном наследии академика АН УССР Д.И. Багалея // Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. – К., 1991. – С. 4045;

Процик О. Дві історіографічні течії з історичної школи В. Антоновича: М. Грушевський і Д. Багалій // Укр. історик. – 1992. – № 1–4. – С. 178–185;

Дмитро Іванович Багалей – професор Харьківського університету: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Ю.Г. Шевченко, Р.А. Ставинська, М.Г. Швалб. – Х., 1993;

Кіржаєв С.М. З наукової спадщини академіка Багалія // Арх. України. – 1993. – № 1/3. – С. 54–56;

Процик А. Академік Дмитро Іванович Багалій – носій української академічної традиції Києва у Харківському університеті // 125 років київської української академічної традиції. – Нью-Йорк, 1993. – С. 265–278;

Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія памяті професора Володимира Антоновича. – К.,1994. – С. 193–201;

Непомнящий А.А. Исследования Д.И. Багалея по историческому краеведению Крыма // VІІІ Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура»: (Наук. доп. і повідомл.). – К., 1997. – Ч. 2. – С. 231233;  

Ярошик В., Сосновська Т. Дмитро Багалій і Харківська громадська бібліотека: (До 110-річчя з дня заснування ХДНБ ім. В.Г. Короленка) // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 16–18;  

Ясинский В. Вместе с Дмитрием Багалеем заглянем в глубь веков: [Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения Д.И. Багалея] // Время. – 1997. – 5 апр.;

Глазунова Л.В. Библиографические и библиографоведческие аспекты деятельности академика Д.И. Багалея // Багаліївські читання в НУА. – Х., 1998. – С. 2728;

Арбузова С.Г. Діяльність Д.І. Багалія в Харьківському історико-філологічному товаристві // Багаліївські читання в НУА. – Х., 1999. – Ч. 2: Програма та матеріали. – С. 7678;

Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т. / Упоряд. В.В. Кравченко. – Х., 1999. Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія;

Щербініна О.П. Науково-педагогічна діяльність Д.І. Багалія та бібліотечна справа // Багаліївські читання в НУА: Прогр. та матеріали. – Х., 2000. – Вип. 2. – С. 2528;

Коломієць Т.В. Українське культурне життя Харківського університету за час ректорства Д.І. Багалія // Багаліївські читання в НУА: Д.І. Багалій і культура Слобідської України. Ч. 3. – Х., 2000. – С. 2528;

Багалій Дмитро Іванович // Довідник з історії України: (АЯ). – К., 2001. – С. 44;  

Щербініна О.П. Бібліографія в науковій спадщині Д.І. Багалія // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х., 2001. – Вип. 4. – С. 49–64;

Клименко І.В. Багалій Дмитро Іванович // Особові архівні фонди інституту рукопису: Путівник. – К., 2002. – С. 27–30;

Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довід. – К.; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 1113;

Сарбей В.Г. Багалій Дмитро Іванович // ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. – С. 4647;  

Багалей Дмитро Иванович // Карнацевич В. 100 знаменитых харьковчан. – Х., 2005. – С. 2631;

Палієнко М. Багалій Д.І. // „Кіевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 192193;

Самоплавська Т.О. Багалій Дмитро Іванович // Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посіб.: У 2 кн. – К., 2005. – Кн. 1. – С. 601612;

Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України: Біобібліогр. довід. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 5056;

Багалій Дмитро Іванович // Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Каталог. – К., 2007. – С. 910;

Даниленко О.В Багалій Дмитро Іванович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К., 2007. – С. 23–26;

 Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій «цілком свідомий українець» // Вісн. Книжк. палати. 2007. № 11. С. 4547;

Щербань Т.О. Дмитро Іванович Багалій (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. 2007. № 3. С. 132135;  

Багалій Дмитро Іванович // Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна академія наук України. 1918–2008. Персональний склад.5-е вид., доп. і випр. – К., 2008. – С. 12–13;

Багалій Дмитро // Видатні діячі українського національного відродження (ХІХХХ ст.): Біогр. довід: навч. посіб. для студ. ун-ту спец. «Історія» / Упоряд.: Т.Ю. Антілогова. – Луганськ, 2008. – С. 17–18;  

Багалія Д.І. Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек. – К., 2009. – С. 13;  

 Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко . – К., 2009. – Див. Імен. покажч., C. 511;

Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) // Онопрієнко В.І. Історія української науки: Курс лекцій. – К., 2010. – С.555;  

Багалій Дмитро Іванович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія. / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – Київ, 2010. – С. 33.

Шумілова А. Відображення наукового доробку Дмитра Івановича Багалія у бібліографічних покажчиках / А. Шумілова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 66. – С. 363–380.

 

Жданова Рона Станіславівна
Абдуллаєва Наталія Іванівна
Статтю створено : 26.06.2014
Останній раз редаговано : 26.06.2023