Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бабич Василь Степанович
Рубрики : Персоналії
Бабич Василь Степанович

imageБабич Василь Степанович [01.02.1932, с. Тарасовичі Вищедубечанського (нині – Вишгородського) р-ну Київської обл. – 28.08.2016, Київ] – бібліограф, бібліотекознавець, організатор бібліотечної справи, педагог, кандидат історичних наук (1979), професор (1991).

Народився в селянській родині. Рідне село, після відселення мешканців, було затоплене водами Київського водосховища у 1964 р. і вилучене з облікових даних.

Навчався в середній школі с. Чернин. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) на романо-германському відділенні філологічного факультету (1951–1956). Отримавши фах філолога – викладача німецької мови, з серпня 1956-го по серпень 1958 р. учителював у середній школі м. Златополя Черкаської обл. (у 1959 р. приєднане до м. Новомиргород).

Зі створенням сім’ї переїхав до Києва; з серпня 1958 р. працював у Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (ДРБ, нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) на посадах бібліографа, старшого бібліографа (1958–1959), завідувача сектору міжнародного книгообміну (1959–1965), завідувача відділу іноземної літератури (1965–1969).

У 1967 р. заочно закінчив Харьківський державний інститут культури (ХДІК, нині – Харківська державна академія культури), здобувши фах бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.

В ДРБ велику увагу В. Бабич приділяв міжнародному книгообміну, пошуку видань творів українських письменників, опублікованих за кордоном та їх перекладів іноземними мовами. Уклав бібліографічний покажчик «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1966» (Харків, 1968), який став першою спробою в Україні зібрати найповніші відомості про видання творів вітчизняних письменників поза межами СРСР.

У березні 1969 р. В. Бабича призначили заступником директора з бібліотечної роботи, з червня 1970-го по жовтень 1983 р. обіймав посаду директора ДРБ.

image
Зі співробітниками відділу іноземної літератури
image
Заходи у бібліотеці до ювілею Національного героя Болгарії Васила Левського (ймовірно 1973 р.)
image
Посвячення у бібліотекарі
image
В. Бабич з колегами: зліва від нього – А. Кобзаренко, справа – О. Ботушанська

Під його безпосереднім керівництвом активізувалася діяльність книгозбірні, як провідної науково-методичної, науково-дослідної установи, координаційного центру в галузі бібліотекознавства та бібліографії України; працівники бібліотеки розробляли актуальні питання теорії, історії і практики бібліотечної та бібліографічної роботи, забезпечували координацію науково-дослідної діяльності в УРСР у галузі бібліотекознавства, бібліографії, сприяли упровадженню в практику бібліотек результатів наукових досліджень, організовували наукові дискусії, міжнародні та всеукраїнські конференції, наради, семінари з актуальних питань бібліотечної діяльності та обміну кращим досвідом. Підготовка збірників наукових праць, поточних та ретроспективних інформаційно-бібліографічних посібників науково-допоміжного і рекомендаційного характеру також перебувала під пильною увагою директора бібліотеки. Помітно активізувалася й науково-методична діяльність ДРБ.

Займаючись науково-організаційною роботою, В. Бабич не полишав практичної бібліографічної діяльності. 1977 року побачило світ друге, перероблене і доповнене видання покажчика «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1975», проте він був опублікований мізерним накладом у 30 пр., під грифом «для службового користування», і нині є бібліографічною рідкістю.

У період його керівництва ДРБ було реалізовано проєкт з перебудови колишньої промислової споруди початку 20 ст., відомої у Києві як «елеватор Бродського», під її основне книгосховище. Це дозволило створити належні умови для зберігання і використання книжкових фондів, сконцентрувати в ньому книги з різних приміщень бібліотеки кількох районів міста, загалом понад 3 млн. од. зб. До цієї споруді також перемітилися кілька структурних підрозділів бібліотеки. У прибудованому до книгосховища корпусі додатково було розміщено три читальні зали, читацькі каталоги, музей історії бібліотеки та ін. Все це дозволило суттєво поліпшити обслуговування користувачів книгозбірні та умови праці її співробітників.

В. Бабич докладав чимало зусиль для налагодження ефективної взаємодії бібліотек України, у т. ч. міжвідомчої, координації їхньої діяльності, неодноразово порушував ці питання у публікаціях і виступах на бібліотечних форумах. Був одним із розробників низки документів республіканського рівня, зокрема: Основних напрямків розвитку бібліотечної справи в Українській РСР на 1981–1985 роки і на період до 1990 року, Цільової програми перспектив побудови державної автоматизованої бібліотечно-бібліографічної системи в Українській РСР на 1981–1985 рр. та ін.

З 1970-го по 1983 р. В. Бабич був заступником голови міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи при Міністерстві культури УРСР, яка здійснювала поточне й перспективне планування бібліотечної роботи за усіма напрямами. За його пропозицією був сформований Зведений координаційний план інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку науки, виробництва, культури і мистецтва великими бібліотеками Києва, в якому чітко визначались пріоритетні профілі комплектування бібліотек. Організаційно забезпечувала реалізацію плану ДРБ. Одночасно В. Бабич обіймав посаду заступника голови іншого дорадчого органу при Міністерстві культури УРСР – ради з координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства та бібліографії. Під його керівництвом фахівці науково-дослідного відділу ДРБ складали зведені координаційні плани науково-дослідної роботи з бібліотекознавства, бібліографознавства, історії книги та загальних проблем книгознавства великих наукових бібліотек та інститутів культури Української РСР (річні і перспективні), а також плани з упровадження результатів цих досліджень у практику роботи бібліотек різних систем і відомств; розробляли програми спільних наукових сесій і конференцій, які потім виносились на затвердження галузевого міністерства.

У 1979 р. В. Бабич захистив в Інституті історії АН УРСР дисертацію з питань діяльності масових бібліотек Української РСР у 1959–1970 рр. на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук (науковий керівник – д-р іст. наук, проф. А. Лихолат).

У полі зору вченого постійно перебували бібліотекознавчі питання: становлення та розвиток бібліотечної справи в Україні, передовий бібліотечний досвід, нові форми та методи бібліотечно-бібліографічного обслуговування, автоматизація і механізація бібліотечних процесів та ін. Його книжка «Бібліотека і читач» (1983) стала підсумком багаторічної дослідницької праці з вивчення діяльності масових бібліотек України у справі виховної та просвітницької роботи серед широких верств населення.

З жовтня 1983 р. В. Бабич працював у Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУККІМ), де був обраний на посаду завідувача кафедри галузевого бібліографознавства; з лютого 1994-го по 25 січня 1996 р. обіймав посаду завідувача кафедри бібліографознавства та інформаційних ресурсів; з вересня 1996-го по  липень 1997 р. – професора, завідувача кафедри галузевих інформаційних ресурсів; з  вересня 1997-го по лютий 1998 р. – професора, завідувача кафедри бібліотечно-інформаційних ресурсів; з 5 лютого 1998 р. – професора кафедри бібліографознавства.

З грудня 1986-го по квітень 1996 р. двічі обирався деканом бібліотечного факультету КДІК (з березня 1991 р. – факультету бібліотечно-інформаційних систем). Рішеннями ВАК СРСР у 1985 р. йому було присвоєно вчене звання доцента, у 1991 р. – звання професора.

З переходом В. Бабича до КДІК розпочався другий етап його діяльності, а саме – безпосередня підготовка бібліотечних фахівців. Як практик із великим досвідом управлінської діяльності він добре знав недоліки і прогалини у фаховій підготовці бібліотекарів і, як завідувач кафедр, декан факультету, голова ради факультету відповідним чином коригував зміст викладання профільних дисциплін, усіляко сприяв поліпшенню навчально-методичного забезпечення, підвищенню наукового рівня дисциплін, які читались в інституті, активізації науково-методичної і науково-дослідної роботи на факультеті.

Під керівництвом декана провідні викладачі КДІК розробили Концепцію розвитку факультету бібліотечно-інформаційних систем, схвалену радою факультету й затверджену ректором. Базові її засади були підтримані на нараді директорів наукових та обласних бібліотек у Міністерстві культури та мистецтв України. Практичним втіленням концепції стала перебудова структури бібліотечного факультету, реорганізація його в факультет бібліотечно-інформаційних систем. Були розроблені нові навчальні плани і на їх основі запроваджено модульну систему підготовки кадрів.

image
З колегами по КНУКІМ: зліва направо - Т, Ківшар Т. Новальська, В. Бабич, Н. Новікова, Л. Одинока, О. Крицький, Г. Семендяєва
На початку 1990-х рр. у КДІК було відкрито низку нових спеціалізацій: «Книгознавство та бібліографія в книготорговельних установах», «Архівознавство. Бібліографознавство», «Документальні інформаційні системи органів інформації». Тим самим у КДІК було започатковано підготовку кадрів для книжкової торгівлі, архівів та органів НТІ. За клопотанням деканату КДІК та підтримкою колег із ХДІК було введено в галузі вищих навчальних закладів культури нову спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», що дало змогу готувати спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери та розширити можливості їх працевлаштування. Шляхи реформування бібліотечно-інформаційної освіти, упровадження ступеневої підготовки фахівців, удосконалення змісту навчального процесу та підходи до організації неперервного набуття нових знань учений висвітлив у монографії «Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти» (1997). За заслуги в організації навчально-виховного процесу йому було присвоєно звання «Почесний професор КНУКіМ» (1998).

Значну увагу В. Бабич приділяв організації наукових форумів різних рівнів: факультетських та інститутських науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, семінарів; брав безпосередню участь в організації Першого та Другого Всеукраїнських конгресів бібліотекарів, всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій: «Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства» (1993), «Бібліотека у демократичному суспільстві» (1995), «Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє» (1997), «Бібліотека. Інформація. Суспільство» (1998) та ін.

Брав діяльну участь у міжнародних наукових заходах – конференції «Наука і культура в незалежній Україні», яка проводилась у межах реалізації української дослідницької програми в Іллінойському університеті в м. Урбана-Шампейн (США, 1993); семінарі з питань бібліотечно-інформаційної освіти в м. Братислава (Словаччина, 1995), який був організований ЮНЕСКО  на базі місцевого університету; науковій конференції бібліотекарів у м. Кракові (Польща,1995), на якій розглядалося питання про розвиток бібліотечної справи в посткомуністичних країнах; був учасником Генеральної конференції та 61-ї сесії ІФЛА у м. Стамбулі (Туреччина, 1995), де предметом обговорень стало застосування в бібліотеках новітніх інформаційних технологій.

Був одним із фундаторів і організаторів розбудови Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (УБА). Брав участь у розробленні базових документів УБА, забезпечивши її повноцінне функціонування відповідно до чинного законодавства, спрямовував її діяльність на виконання програмних цілей. Обирався віце-президентом УБА (1995–1998), членом президії, був керівником секції безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.

У полі зору наукових інтересів В. Бабича були проблеми читачів бібліотек, бібліотечних працівників, підвищення інформаційної культури суспільства. Досліджував питання створення позитивного іміджу бібліотек, бібліотекарів, підвищення їхньої ролі в інформатизації суспільства, задоволенні інформаційних потреб користувачів. За підсумками вивчення питання інформаційних ресурсів з культурології, держави і права, українознавства підготував навчальний посібник «Бібліографічно-інформаційні ресурси суспільних наук» (2001).

У КНУКіМ В. Бабич створив наукову школу за напрямом «Інформаційно-бібліографічні ресурси суспільних наук в Україні»: під його науковим керівництвом 60 студентів захистили дипломні роботи з оцінкою «відмінно»; а О. Кащук, Ю. Лазоренко, Я. Сошинська, О. Федотова, Махмуд Хайсам, О. Чорна – кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті дисертацій понад 10 пошукувачів наукового ступеня кандидата наук.

У науковому і творчому доробку В. Бабича – понад 250 праць, серед яких: монографії, навчальні посібники, довідники, бібліографічні покажчики, методичні розробки, доповіді на наукових конференціях, міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конференціях, семінарах, симпозіумах, а також значна кількість наукових та науково-методичних збірників за його редакцією.

Професійну діяльність В. Бабич поєднував із громадською: обирався депутатом Печерської районної Ради народних депутатів м. Києва, протягом багатьох років був членом редакційної ради редакційно-видавничого відділу Книжкової палати України (1969–1974), правління Товариства книголюбів Української РСР (1975–1983), Товариства українсько-болгарської дружби, уповноваженим Міністерства культури СРСР з питань вивезення за кордон художніх і культурних цінностей з УРСР (1963–1976), головою ради з питань реституції бібліотечних фондів Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України (1994–2000). У 1971–1983 р. входив до складу ради з бібліотечної роботи при Міністерстві культури СРСР, у 1979–1985 рр. – до науково-методичної ради з бібліотечно-бібліографічної освіти при навчально-методичному управлінні з вищої освіти Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР. У 1991–1994 рр. – голова Республіканської навчально-методичної ради в галузі бібліотечної освіти при Міністерстві культури України. Член бюро науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти України (1993–1998),

У 1993–1995 рр. працював у складі авторського колективу з розроблення Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

На рубежі 1990-х – початку 2000-х рр. був головою наглядової ради Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ, нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Працював у складі вчених рад Інституту підвищення кваліфікації працівників культури УРСР (нині – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) (1980–1985); ЦНБ АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) (1970–1976), ЦНСГБ УААН (нині – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека  НААН) (1976–1998), КДІК / КНУКіМ (1983–1998), НПБУ (1996–2000), спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у КНУКІМ (1993–2000).

Входив до складу редакційних колегій фахових періодичних видань: «Бібліотекознавство та бібліографія» (1971–1991), «Соціалістична культура» (1971–1983), «Советское библиотековедение» (1980–1984), «Бібліотечний вісник» (1993–1997), «Бібліотечна планета» (1999–2013).

image
Добко Т.В. Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог: до 90-річчя від дня народження : монографія / Т. В. Добко, Т. В. Новальська. – Київ, 2022.
За заслуги в розвитку бібліотечної справи в Україні та багаторічну плідну діяльність В. Бабич нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976), медалями «За доблесну працю. В ознаменування 100-рі́ччя з дня народження В. І. Леніна» (1970), «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці», «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945», «100 години от рождението на Георги Димитров» (Народна Республіка Болгарія, 1982), відомчою медаллю Н. К. Крупської Міністерства освіти СРСР, срібною медаллю ВДНГ СРСР «За досягнуті успіхи у розвитку народного господарства УРСР» (1972), багатьма почесними грамотами. 1982 року йому було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури Української РСР».

З вересня 2000 р. перебував на пенсії. У 2010 р. написав і видав книжку про свою малу батьківщину («Тарасовичі: спогади, бувальщини»).

Глава відомої бібліотечної сім’ї: дружина Є. Бабич – знаний в Україні бібліограф, понад 50 років працювала в ДРБ УРСР ім. КПРС / Національній парламентській бібліотеці України, у т. ч. на посадах завідувача науково-бібліографічного відділу, заступника директора, заслужений працівник культури України (2008); донька Т. Добко – з 1980 р. працює у НБУВ, бібліографознавець, бібліотекознавець, д-р наук із соціальних комунікацій.

Похований у с. Козаровичі Вишгородського р-ну Київської обл.

Твори

Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1966 : бібліогр. покажч. / передм. авт. – С. 3–11; ред. С. В. Сулима. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1968. – 178 с.

Координація та кооперування діяльності бібліотек / В. С. Бабич, О. С. Клименко // Соц. культура. – 1973. – № 3. – С. 9–10.

Удосконалювати роботу бібліотек по інтернаціональному та патріотичному вихованню населення / В. С. Бабич // Інтернаціональне та патріотичне виховання населення – в центрі уваги : (матеріали XV пленар. засід.). – Київ, 1973. – С. 5–20.

Бібліотеки Української РСР: довідник. – 2-ге вид., переробл. і доп. / укл. : В. С. Бабич, В. Д. Матвійчук, З. А. Печенізька, І. В. Шажко. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1974. – 158 с.

Міжнародний симпозіум з проблеми «Європейські бібліотечні системи» : (нотатки учасника) / В. С. Бабич // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1974. – Вип. 15. – С. 62–69.

О координации деятельности библиотек Украинской ССР / В. С. Бабич, А. С. Клименко // Совет. библиотековедение. – 1974. – № 1. – С. 60–71.

Библиотеки Украины – специалистам сельского хозяйства / В. С. Бабич // Совет. библиотековедение. – 1976. – № 4. – С. 26–35.

Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібл. роботи / уклад. : В. С. Бабич, В. Д. Матвійчук, З. А. Печенізька, І. В. Шажко. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1977. – 395 с.

Некоторые итоги развития библиографии в УССР / В. С. Бабич, А. С. Клименко // Совет. библиогр. – 1977. – № 4. – С. 30–45.

Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях. 1945–1975 : бібліогр. покажч. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1977. – 187 с. – (Для службового користування).

Комплексность – важное условие пропаганды эстетических знаний  / В. С. Бабич // Совет. библиотековедение. – 1979. – № 5. – С. 21–32.

Розвиток бібліотечної справи на Україні за 60 років Радянської влади / В. С. Бабич // Розвиток бібліотечної справи в Українській РСР за роки Радянської влади. – Київ, 1979. – С. 3–30.

Шляхи підвищення ефективності дослідної і науково-методичної роботи бібліотек / В. С. Бабич // Наукова організація праці та управління в бібліотеках: Наук. зб. – Київ, 1980. – С. 81–90.

Наукова організація праці та управління в бібліотеках: наук. зб. / ДРБ; редкол. : З. А. Печенізька, В. С. Бабич (відп. ред.),  І. В. Шажко, М. С. Орленко. – Київ, 1980. – 93 с.

О внедрении в практику результатов НИР на Украине / В. С. Бабич // Совет. библиотековедение. – 1981. – № 1. – С. 10–11.

 Твори письменників Радянської України в зарубіжних виданнях, 1976 – 1980 рр. : бібліогр. список / В. С. Бабич // Всесвіт. – 1981. – № 4. – С. 181–187.

Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР / В. С. Бабич, А. С. Клименко // Совет. библиотековедение. – 1982. – № 2. – С. 3–14.

Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания трудящихся республіки : сб. науч. тр. / редкол. : В. С. Бабич (гл. ред. ), З. А. Печенежская, Г. М. Прензилевич [и др.]. – Киев, 1982. – 64 с.

Современное состояние работы централизованных библиотечных систем и перспективы повышения её эффективности / В. С. Бабич // Совершенствование библиотечно-библиографического обслужива­ния трудящихся республики: сб. науч. тр. – Київ, 1982. – С. 22–32.

Удосконалювати координацію діяльності бібліотек / В. С. Бабич // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1982. – Вип. 22. – С. 94–101.

Бібліотека і читач / В. С. Бабич ; за ред. О. З. Кагарлицької. – Київ : Мистецтво, 1983. – 129 с. – (Бібліотечка культурно-освітнього працівника).

Методичні рекомендації по комплектуванню бібліографічними посібниками з сільського господарства ДІФів ЦБС та підвищенню ефективності їх використання / КДІК; ДРБ; В. С. Бабич, О. П. Довгопола, В. С. Пашкова, В. Д. Ясьмо; ред. Н. І. Нагаєвська. – Київ, 1983. – 26 с.

Методичні рекомендації по складанню рекомендаційних бібліографічних посібників суспільно-політичної тематики / В. С. Бабич, П. Х. Бєляєва. – Київ, 1984. – 23 с.

Бібліотеки України на допомогу реалізації Продовольчої програми СРСР / В. С. Бабич // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1984. – Вип. 24. – С. 3–16.

Методические указания к семинарским, практическим, контрольным, курсовым работам по курсу "Библиография экономической литературы" / КГИК; В. С. Бабич, Т. В. Палагина. – Київ, 1986. – 71 с.

Перспективы развития отраслевых и межотраслевых библиотечных объединений в Украинской ССР: (метод. рекомендации) / сост. Л. З. Амлинский; науч. ред. В. С. Бабич. – Киев: О-во "Знание" УССР, 1986. – 15 с.

Библиографическая деятельность Государственной республиканской библиотеки УССР им. КПСС / В. С. Бабич, А. П. Корниенко // Совет. библиогр. – 1987. – № 4. – С. 23–32.

Діяльність бібліотек республіки у справі забезпечення реалізації Продовольчої програми СРСР / В. Бабич // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1987. – Вип. 27. – С. 49–56.

Методические указания к выполнению дипломной работы: в помощь самостоят. работе студентов библ. фак. всех специализаций и форм обучения : учеб.-метод. разраб. / КГИК; В. С. Бабич, Е. П. Довгополая, С. Г. Кулешов. – Киев, 1987. – 27 с.

Совершенствование подготовки библиотечных кадров в условиях автоматизированной библиотечной технологи : метод. материалы / О-во "Знание" УССР; Л. З. Амлинский, В. С. Бабич. – Киев, 1989. – 28 с.

З досвіду роботи бібліотек педагогічних вузів / В. С. Бабич, Л. В. Чепур // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1989. – Вип. 29. – С. 21–27.

Зданевич Борис Іанович / В. С. Бабич // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 258.

До «Концепції розвитку бібліотечної справи та про основні напрямки перебудови системи підготовки бібліотечно-бібліографічних кадрів у Київському державному інституті культури на період до 2005 року» / КДІК; В. С. Бабич, О. П. Довгопола. – Київ, 1991. – 68 с. – Препр. наук. доп.

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування в бібліотеках педагогічних вузів України / В. С. Бабич, Л. В. Чепур // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1991. – Вип. 30. – С. 34–40.

Професія «бібліотекар-бібліограф» та проблеми її розукрупнення / В. С. Бабич, О. П. Довгопала // Нова концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів культури : тези доп. до наук. конф. – Київ,1991. – С. 111–113.

Современное состояние и основные направления подготовки кадров для библиотек в Украинской ССР : докл. на 57-ой сес. Совета и Генерал. ассамблее ИФЛА, Москва, 22 авг. 1991 г. / В. С. Бабич, Е. П. Довгополая, В. С. Пашкова / 57 сессия ИФЛА. Секция «Подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров». – М.осква, 1991. – 8 с. – Те ж англ. і фр. мовами.

Современные проблемы совершенствования деятельности сельскохозяйственных библиотек в библиотечно-библиографическом обеспечении аграрной науки и производства : (тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф., 26-28 нояб. 1991 г., г. Киев) / редкол. : Р. И. Целинский (отв. ред. ) [и др.]; науч. ред. В. С. Бабич. – Киев, 1991. – 72 с.

Удосконалення практичної підготовки майбутніх спеціалістів – спільна турбота інституту і бібліотек / В. Бабич // Сучасний читач і бібліотека : зб. наук. пр. – Київ, 1991. – С. 89–93.

Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства : Всеукр. наук. конф., 22–24 верес. 1993 р. : тези доп. / КДІК; редкол. : В. С. Бабич (відп. ред.), О. П. Довгопола, Л. П. Одинока [та ін.] – Київ, 1993. – 132 с.

Наукова робота факультету бібліотечно-інформаційних систем: здобутки, перспективи розвитку / В. С. Бабич, Л. П. Одинока // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства : Всеукр. наук. конф. 22–24 верес. 1993 р. : тези доп. – Київ, 1993. – С. 3–6.

Бібліотечна освіта в США / В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Питання культурології : міжвід. зб. – Київ, 1994. – № 13. Ч. 1. – С. 125–134.

Факультет – науково-дослідна лабораторія / В. С. Бабич, О. П. Довгопола, Л. П. Одинока // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 6–9.

Шляхи удосконалення підготовки фахівців для документально-інформаційної сфери : матеріали до концепції розвитку ф-ту бібл.-інформ. систем КДІК / НПБУ; КДІК; В. С. Бабич, В. С. Пашкова. – Київ, 1994. – 35 с. – Препр. наук. доп.

Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21–23 листоп. 1995 р. м. Київ / Ф-т бібл.-інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури, Укр. бібл. асоц.; редкол. : В. С. Бабич [та ін.]. – Київ, 1995. – 201 с.

Концепція розвитку факультету бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури / авт. колектив: В. С. Бабич (керівник), В. С. Пашкова, К. Т. Селіверстова, І. П. Штефан, О. П. Довгопола, Н. Ф. Королевич, Л. П. Каліберда. – Київ, 1995. – 30 с.

Професійні бібліотечні об'єднання: з історії створення та досвіду функціонування: аналіт. огляд / УБА; КДІК; НПБУ; В. С. Бабич, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська. – Київ, 1995. – 22 с.

Бібліотечну освіту – на рівень міжнародних стандартів і вимог вітчизняної практики / К. Т. Селіверстова, В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Збірник наукових праць / КДІК. – Київ, 1995. – Вип. 3. – С. 43–55.

Підготовка бібліотечно-бібліографічних кадрів в Україні / В. С. Бабич // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку. – Київ, 1995. – С. 18–23.

Реформування бібліотечної справи в Україні: бібліотечна професія і підготовка кадрів // Проблеми оновлення вищої бібліотечної та інформаційної освіти: анот. прогр. Міжнар. семінару, 15–18 трав. 1995 р. – Харків, 1995. – С. 9–10.

Удосконалювати підготовку фахівців бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотека у демократичному суспільстві: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21 – 23 листоп. 1995 р. – Київ, 1995. – С. 49-52.

Установча конференція Української бібліотечної асоціації [30. 01 – 1. 02. 1995 р. ] / В. С. Бабич, Я. Є. Сошинська // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 16–18.

Україна бібліотечна: До II Всеукр. конгр. бібліотекарів / уклад. та наук. ред.: В. Бабич, Л. Каліберда, В. Навроцька, Л. Одинока. – Київ, 1996. – 92 с.

Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали / УБА; уклад.: В. С. Бабич, В. С. Пашкова. – Київ, 1996. – 30 с.

Бібліотека в демократичному суспільстві: (міжнар. конф.) / В. Бабич, Я. Сошинська // Бібл. вісн. – 1996. – № 4. – С. 32–33.

Бібліотечна освіта. Бібліотечні кадри // Україна бібліотечна. – Київ, 1996. – С. 78–81.

Національна бібліографія як основа національної системи інформаційно-бібліографічних ресурсів України / В. С. Бабич, В. В. Загуменна // Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : матеріали 3-го Міжнар. конгр. україністів. Харків, 26–29 серп. 1996. – Харків, 1996. – С. 182–185.

Changes in Librarianship and Information Science Education in the Years 1990-1995... Ukraine // Libraries in Europe's post-communist countries: their international context. – Krakow, 1996. – C. 153–156.

Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти / В. С. Бабич ; М-во культури і мистецтв України; КДІК; Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1997. – 64 с.

Безперервна освіта бібліотечних працівників / В. Бабич // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 1997. – С. 158–168.

Документальні та інформаційно-бібліографічні потреби в галузі суспільних наук / В. Бабич // Бібліографознавство : теорія і практика: зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 3–10.

Національна бібліографія як основа національної системи інформаційно-бібліографічних ресурсів України / В. С. Бабич, В. В. Загуменна // Бібліографознавство: теорія і практика: зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 10–16.

Бібліотеки: нові часи, нові можливості / В. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 2. – С. 14–16.

Методика складання рекомендаційних бібліографічних посібників з суспільних наук / В. С. Бабич ; М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ, Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 1998. – 22 с.

Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. / УБА; НПБУ; редкол.: В. Бабич (голов. ред.), С. Басенко, Т. Ківшар [та ін.]. – Київ, 1998. – 283 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія України за 1993 р.» / В. Бабич, В. Загуменна // Бібл. вісн. – 1998. – № 2. – С. 44.

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – [ 2-ге вид., доп.] / УБА; НПБУ; уклад. : В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – Київ, 1998. – 77 с.

Бібліографічно-інформаційні ресурси українознавства / В. Бабич // Бібліотека. Інформація. Суспільство. – Київ, 1998. – С. 107–115.

Бібліотеки: нові часи, нові можливості / В. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 2. – С. 14–16.

Перспективні напрями розвитку в Білорусі бібліотечно-інформаційної освіти / В. Бабич // Бібл. вісн. – 1998. – № 1. – С. 52.

Проблеми бібліотек та шляхи їх вирішення / В. С. Бабич // Культура і мистецтво у сучасному світі : Наук. записки КДУКіМ / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 258–264.

Проблемы повышения квалификации и непрерывного образования библиотечных работников в Украине / В. Бабич // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Междунар. конф. «Крым 98»: материалы конф. – Судак, 1998. – Т.2. – С. 662–664.

 Професійна безперервна освіта бібліотечних працівників / В. С. Бабич // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. – Київ,1998. – С. 157–167.

Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє / В. С. Бабич // Бібл. вісн. – 1998. – № 1. – С. 54–55.

Роль бібліотек в інформатизації суспільства / В. С. Бабич // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: матеріали наук.-практ. конф. (26–27 трав. 1997 р., м. Київ / М-во культури і мистецтв України; ІП КПК; ДІБ України. – Київ, 1998. – С. 12–17.

Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури / В. С. Бабич // Бібл. планета. – 1998. – № 1. – С. 17–20.

Роль бібліотек у підвищенні інформаційної культури суспільства / В. С. Бабич // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Наукові праці НБУВ. – Київ, 1998. – Вип.1. – С. 247–251.

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – 3-тє вид., доп. і переробл. / УБА; НПБУ; уклад. : В. С. Пашкова, В. С. Бабич. ­– Київ, 1999. – 109 с.

Бібліотека. Інформація. Суспільство / В. С. Бабич // Бібл. планета. – 1999. – № 1. – С. 5–9.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека. Інформація. Суспільство» / В. С. Бабич // Бібл. вісн. – 1999. – № 1. – С. 43–45.

Діяльність бібліотек України по підвищенню інформаційної культури / В. С. Бабич // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: материалы 6-й Междунар. конф. «Крым 99». – Судак, 1999. – Т.2. – С.173.

Імідж бібліотек на межі тисячоліть / В. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 6. – С. 8–9.

Бібліографічні джерела з українознавства / В. С. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 10. – С. 11–15.

Бібліографічно-інформаційні ресурси України з питань держави і права / В. С. Бабич // Бібл. планета. – 2000. – № 3. – С. 14–16.

Бібліотека та інформаційна культура суспільства / В. С. Бабич // Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 5–6 жовт. 2000. – Київ, 2000. – С. 18–22.

Бібліотеки Німеччини: сучасність і майбутнє / В. С. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 3. – С. 37–40.

Імідж бібліотек та інформаційна культура бібліотечних кадрів / В. С. Бабич // Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи: тези доп. Наук.-практ. конф. – Київ, 2000. – С. 104–112.

Інформаційна культура особистості / В. С. Бабич // Молодь і книга на межі двох тисячоліть. – Київ, 2000. – С. 113–115.

Бібліографічно-інформаційні ресурси суспільних наук : навч. посіб. / М-во культури і мистецтв України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; наук. ред.: Т. В. Добко, Н. Ю. Каліберда. – Київ, 2001. – 80 с.

До виходу в світ навчального посібника «Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї» М. П   Зніщенка / В. С. Бабич, Г. І. Погребняк // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 37–41.

«Бібліотекознавство і бібліографія» / В. С. Бабич // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 730.

Погребняк Г. І. Становлення та розвиток дитячих бібліотек України / Г. І. Погребняк ; наук. ред. В. С. Бабич ; Держ. б-ка України для дітей. – Київ, 2003. – 92 с.

До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери / В. С. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 2. – С. 5–11.

Здобнов Микола Васильович / Т. В. Добко, В. С. Бабич // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 479.

Бабич В. С. Тарасовичі : Спогади, бувальщини / В. С. Бабич; [упоряд. Т. В. Добко; передм. Г. М. Гримич]. – Київ : Щек, 2010. – 368 с.: фот.

До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери / В. С. Бабич // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2018. – С. 310–312.

Джерела

Гуменюк М. Українські письменники – за рубежем [про покажчик В. Бабича «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1966»] // Жовтень. – 1968. – № 12. – С. 128–129;

Копиленко Л. Крига скресла [про покажчик В. Бабича «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1966»] // Всесвіт. – 1969. – № 2. – С. 94–96;

Омелько Л. Світове визнання [про покажчик В. Бабича «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях, 1945–1966»] // Літ. Україна. – 1968. – 16 серп. 

Про нагородження орденами і медалями СРСР працівників установ і підприємств культури, діячів літератури та мистецтва: Указ Президії Верховної Ради СРСР [Про нагородження В. С. Бабича Орденом «Знак дошани»] // Веч. Київ. – 1976. – 4 трав; Культура і життя. – 1976. – 16 трав.

 Про присвоєння працівникам культури почесного звання заслуженого працівника культури Української РСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР № 3301-х від 30 берез. 1982 р. [про присвоєння Бабичу В. С. почесного звання] // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1982. – № 15. – Ст. 199. – С. 209; Культура і життя. – 1982. – 4 квіт.

Ківшар Т. І. У світ звабливий [про кн. В. Бабича «Бібліотека і читач»] / Т. І. Ківшар, Л. П. Одинока // Соц. культура. – 1985. – № 8. – С. 12.

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали / УБА; НПБУ; уклад.: В. С. Бабич, В. С. Пашкова. – Київ, 1996. – 30 с.

Добко Т. В. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України; НПБУ. – Київ, 1997. – 43 с. – (Видатні діячі української книги; Вип. 9);

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – [2-ге вид., доп.] / УБА; НПБУ; уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – Київ, 1998. – 77 с.

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – 3-тє вид., доп. і перероб. / уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – Київ, 1999. – 109 с.

Про В. С. Бабича та його праці. – С. 51, 53, 54, 58, 77–87, 90–92. Про відзначення В. С. Бабича почесною відзнакою УБА “За внесок у бібліотечну освіту”. – С. 76.

Бабич Василий Степанович // Кто есть кто в библиотечном и информационном мире. – Москва, 2001. – Т.1. – С.52;

Геращенко М. Многая лєта! // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 2. – С.45-48;

Василь Степанович Бабич: біобібліографія / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / уклад. Т. В. Добко ; вступ. ст. О. Онищенка. – Київ, 2002. – 91 с.

Загуменна В. Родина бібліографознавців [до 70-річчя В. С. Бабича та Є. К. Бабич]/ В.В. Загуменна, В.І. Лутовинова, М.В. Геращенко // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 30–32; Те саме // Культура і життя. – 2002. – 24 квіт.;

Слободяник М.С. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 13.

Онищенко О.С. Бабич Василь Степанович / О.С. Онищенко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 22–23.

Літопис Національної парламентської бібліотеки України. Ч. 3: 1944–1966 / НПБУ ; П. Гапченко, С. Зворський ;  наук. ред. З. Савіна. – Київ, 2006. – 147 с.

Вітаємо ювіляра (до 75-річчя В. С. Бабича) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 88–91.

Життя, присвячене книзі // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 38–39;

Добко Т. Бабич Василь Степанович // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – Київ, 2008. – С. 14–16.

Бабич Василь Степанович // Київський університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. – Київ: Світ Успіху, 2010. – С. 26–27: фот.

Бродская В. Дети войны // Бродская В.Г., Бродский Ю. П. Дети войны: стихи и проза. – Киев, 2010. – С. 83–281. Про В. С. Бабича. – С. 254–260, 268.

Патока В. Доля села – на дні моря [про книгу В. Бабича «Тарасовичі»] / В. Патока // Голос України. – 2010. – 11 черв.

Патока В. З глибин пам’яті : неформальний відгук на книгу В. Бабича «Тарасовичі” / В. Патока // Бібл. планета. – 2010. – № 3. – С. 36–37.

Дмитренко Г. Всеукраїнський день бібліотек у Вишгороді / Галина Дмитренко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 49.

Корнієнко Л. Лицарі храму книги [про презентацію книги В. Бабича «Тарасовичі» у Вишгородській ЦБС] // Слово. 2011. – 2 жовт. – С. 10.

Життя, присвячене служінню книзі (про Є. та В. Бабичів) // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 30–31: фот.

Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані [про В. С. Бабича та Є. К. Бабич] // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 2. – С.48–49: фот.

Світлій пам’яті Василя Степановича Бабича // Бібл. планета. – 2016. – № 3. – С. 41.

Бубало О. О. Внесок В. С. Бабича у розвиток бібліотечно-бібліографічної освіти (1983–2000 рр.) / О. О. Бубало // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. – С. 33–35.

Бабич Василь Степанович // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2018. – С. 310–312.

Гримич Г. Добре слово про земляка // Гримич Г. «Колись я напишу останній рядок…». – Київ, 2018. – С. 315–318.

Медведєва В. Бабич Василь Степанович: між двох епох (спроба бібліотекознавчо-культурологічної реконструкції) / Валентина Медведєва Валентина // Бібл. планета. – 2022. – № 1. – С. 14–17.

Добко Т.В.  Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог: до 90-річчя від дня народження : монографія / Т. В. Добко, Т. В. Новальська. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2022. 484 с.: іл. (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти).

Добко Т. Василь Степанович Бабич – діяч бібліотечної справи, вчений, педагог. До 90-річчя від дня народження / Т. Добко, А. Жабін, П. Штих // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 2. – С. 53–60.

 

————————————————

 

Бабич Василь Степанович // Вікіпедія

Бабич Василь Степанович (1932–2016) // Наука України: доступ до знань Науковці України.

Василь Степанович Бабич – діяч бібліотечної справи, вчений, педагог. До 90-річчя від дня народження : [віртуальна виставка] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [сайт]

На 84 році пішов із життя відомий діяч бібліотечної справи Василь Бабич : [некролог] // Міністерство культури України: [офіц. сайт]. Дата публікації: 29.08.2016.

Шевченко І. Родинне коло:  Бабич Василь Степанович, Бабич Євдокія Кононівна,  Добко Тетяна Василівна

Добко Тетяна Василівна
Статтю створено : 30.01.2020
Останній раз редаговано : 07.04.2023