Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Авторський знак
Авторський знак

imageAвторський знак – умовне літерно-цифрове позначення, що містить першу літеру прізвища автора (першого, якщо авторів два чи три) чи першу літеру початкового слова назви (якщо авторів більше трьох або автор(и) не вказаний) і двозначне число, що відповідає початковим літерам прізвища автора чи назви документа. Використовується у видавничій і бібліотечній справі для неперіодичних книжкових видань. Призначений для полегшення і прискорення розміщення та пошуку за алфавітом видань на бібліотечних полицях і карток у каталогах. Застосування А. з. унормовано державним стандартом ДСТУ 4861: 2007.

Двозначне число визначається за авторськими таблицями, укладеними Л. Хавкіною (уперше – у 1916 р.) для російської та української мов. У пізніші роки ці таблиці кілька разів перевидавалась. Уперше українською мовою авторські таблиці (тризначні; нині не використовуються), укладені Ю. Меженком, видано у 1932 р.

Національні таблиці суміщені з російськомовними. Завдяки цьому книги українською та російською мовою розташовуються в єдиному алфавітному порядку. Однак ця особливість ускладнює визначення авторського знака для українськомовних книжок бо не завжди дотримується чіткий алфавітний порядок: українській літері «Є» в усіх випадках в таблиці відповідає російська літера «Е»; українській літері  «Е» на початку слова  відповідає російська літера «Э»; українському сполученню «ЬО» відповідає російська літера «Ё»; українським літерам «І», «Й» відповідає російська літера «И».

У друкованих виданнях А. з. проставляється на звороті титульного аркуша – у верхньому лівому кутку під індексом ББК або УДК, під першою цифрою класифікаційного індексу, а також у лівій частині макету анотованої каталожної картки  на рівні другого рядка бібліографічного опису.

У бібліотечній практиці при систематично-алфавітній розстановці бібліотечного фонду А. з., разом із класифікаційними індексами, утворює шифр зберігання документа.

Основні правила складання А. з.: літера відокремлюється від чисел пропуском; після літер, які написанням схожі на числа (З, І, О, Ч), додатково ставиться риска задля уникнення помилкового прийняття А. з. за тризначне число; у випадку подвійного прізвища А. з. дається за його першою частиною; якщо заголовком книги є ім’я, по батькові і прізвище особи, А. з., як виняток, дається не за першим складом заголовка, а за прізвищем цієї особи; якщо заголовок книги починається з прийменника, А. з. дається за цим прийменником; якщо першим словом заголовка є числівник, надрукований римськими чи арабськими цифрами, А. з. дається за його буквеним написанням (наприклад, VIII в А. з. – це Восьмий); на твори, описані в каталозі бібліотеки під найменуванням колективів (відомств, установ, наукових інститутів, товариств і т. д.), А. з. визначається за першим словом найменування колективу; дублетні примірники документа одержують однаковий А. з. і на полицях стоять поруч.

Помилковим і застарілим є прирівнювання А. з. до «кеттерівського знаку», що був запропонований американським бібліотекознавцем Ч. Кеттером (Charles Ammi Cutter) наприкінці 19 ст.: в книжковій класифікації США існують «Кеттерівські таблиці» (Сutter table) з елементами такої ж структури, як і А. з., але літера та двозначне число в них позначають рубрику й категорію, до якої належить документ, а не автора/назву.

Від А. з. також слід відрізняти знак охорони авторського права (копірайт).

 

Джерела

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : пер. з англ. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України);

Меженко Ю. О. Тризначні авторські Катерові таблиці, пристосовані для українських бібліотек / Ю. О. Меженко. – Харків : Радянська школа, 1932. – 65 с.; 

Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) для російської та української мов : посіб. для алфавітної розстановки книг у бібліотеках. – 5-те переглянуте вид. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1954. – 48 с.;

Словник книгознавчих термінів : [Містить понад 1400 термінів] / Кн. палата України ; [Уклад.: В. Я. Буран та ін. ; Наук. ред.: Н. О. Петрова та ін.]. – Київ, 2003. – С. 12;

Низовий М. А. Вступ до книгознавства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. А. Низовий ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. Київ : Кондор, 2009. – С. 114, 133.

Двозначні таблиці кириличних авторських знаків : на основі зведеного кириличного алфавіту / уклад.:  І. А. Кириленко, В. Є Янчарук ; Держ. наук. установа  «Кн. палата України ім. І. Федорова». – Київ : Видавництво Ліра‐К, 2023. ­– 50 с.

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 06.02.2018
Останній раз редаговано : 26.07.2023