Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 911
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Автореферат дисертації
Автореферат дисертації

imageАвтореферат дисертації (від давньогрец. ατος – сам і лат. refero – доповідаю, повідомляю) – наукове видання у вигляді брошури, що містить стислий виклад змісту дисертаційного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня.

Готується автором дослідження відповідно до офіційно встановлених вимог шляхом стискування (компресії) тексту дисертації до 8–12% від її фактичного обсягу.

А. д. має статус юридичного документа на правах рукопису, без його опублікування дисертант не допускався до захисту.

Існували певні нормативні технічні вимоги до оформлення А. д., згідно із державними стандартами. Його обсяг мав становити 0,7-0,9 авторського аркуша, тобто від 16 до 20 с. (для кандидатських дисертацій) і 1,3-1,9 авторського аркуша, тобто 36–40 с. для докторських дисертацій. Перша сторінка А. д. є його обкладинкою і водночас титульним аркушем, на якому зазначаються: найменування установи, в якій виконувалася дисертація, прізвище, ім’я, по батькові автора, назва дисертаційної роботи, шифр і назви спеціальності та галузі науки, науковий ступінь, місце і рік видання. Формат – в половину аркуша А4. До 21 ст. А. д. готувались з використанням друкарських машинок, інколи – в друкарнях, надалі – шляхом комп’ютерного набору і роздрукування на принтері. Видавались накладом в 100–120 пр. Частину накладу А. д. автор був зобов’язаний розіслати до найбільших наукових бібліотек країни та низки державних установ. У багатьох наукових і спеціалізованих бібліотеках для зручності користування існують окремі каталоги, фонди, шифри зберігання А. д.

Цільове призначення А. д. – ознайомлення науковців з основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача в розроблення та вирішення наукової проблеми (завдання). У багатьох випадках А. д. є єдиним найбільш доступним джерелом інформації про зміст, основні положення, висновки, практичну апробацію, публікації та інші відомості за результатами дисертаційного дослідження. Бази даних на А. д. дозволяють відстежувати тенденції і перспективи розвитку наукових досліджень, у т. ч. за галузевою ознакою.

Починаючи з 2023 р., згідно з чинним порядком захисту дисертацій, затвердженим Міністерством освіти і науки України, публікація А. д. не передбачена.

Державна бібліографічна реєстрація А. д. здійснювалася Книжковою палатою України: до 1999 р. – у «Літописі книг», протягом 1999–2022 рр. – у «Літописі авторефератів дисертацій».

 

Джерела

 

ДСТУ 3008-95. Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення / Держстандарт України. – Київ, [1995].

Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилають автореферати дисертацій : Наказ Вищої атестаційної комісії України від 18 груд. 2007 р. № 1377/14644 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 97. – С. 18–20.

Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. І. Федорова» ; уклад. О. Б. Рудич. – Київ : Кн. палата України, 2008. – 20 с.

Коржановська Т. Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика «Літопис авторефератів дисертацій») / Тетяна Коржановська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 12–19.

Коржановська Т. Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика «Літопис авторефератів дисертацій») / Тетяна Коржановська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 10–14.

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. О. М. Устіннікова]. – 2-ге вид., випр. – Київ : [Кн. палата України], 2016. – 20 с.

 

 

Комаренко Милослава Олександрівна
Статтю створено : 15.09.2014
Останній раз редаговано : 15.03.2023