Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційний запит
Інформаційний запит

Інформаційний запит – сформульована абонентом (користувачем) письмова або усна вимога на отримання певної інформації чи певного інформаційного продукту (документа, послуги тощо), що визначає його конкретну інформаційну потребу.

Синонімічний термін – запит на інформацію.

 І. з. іноді називають «знанням про незнання» тієї необхідної інформації, яка в певний момент користувачеві невідома, але потрібна для усунення проблемної ситуації, що виникла в його діяльності. Формулюючи свій І. з., користувач керується лише уявленнями про свою інформаційну потребу, інколи досить розпливчасту. Проте запит завжди формулюється на базі знання про суть необхідної користувачеві інформації, і на нього впливає загальна освіченість індивіда у відповідній сфері, рівень його інформаційної культури. Тому І. з. – це вираження способу-уявлення про інформацію, необхідну користувачеві для здійснення діяльності, і він має суб’єктивний характер.

Правові аспекти реалізації права громадян на доступ до інформації через І. з. регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації» (статті 20, 21, 22, 23). Запит може бути індивідуальним або колективним, подаватися в усній, письмовій чи іншій формі, зокрема поштою, факсом, телефоном, електронною поштою чи в інший спосіб на вибір запитувача інформації.

В інформатиці І. з. – записаний природною чи інформаційною мовою текст, що виражає певну інформаційну потребу.

Залежно від місця, мети пошуку і особи користувача І. з. може мати різне наповнення й оформлення: містити окремі слова, комбінацію слів, певне речення, пошукові шифри зберігання документів або їх комбінацію. І. з. можуть виступати: найчастіше – письмове замовлення на спеціальному бланку (листок читацької вимоги), в якому подається основна інформація про необхідний документ (автор, назва, рік та місце видання, том, частина або номер періодичного видання); шифр зберігання документа у бібліотеці, а також відомості про користувача (номер читацького квитка і прізвище) та дата замовлення (запиту); ключове слово чи кілька таких слів; пошукові терміни (під час пошуку в електронних каталогах чи гіпертекстових базах даних); вербальна комбінація слів (якщо адресатом є бібліотекар-консультант).

І. з. розрізняють за періодичністю звернення до бібліотеки чи інформаційної установи, змістом, видами інформації, що надається користувачеві, та іншими ознаками. У межах бібліографічного інформування користувачів І. з. може бути одиничним (виконується шляхом довідково-бібліографічного обслуговування в режимі «запит – відповідь») або постійним, індивідуальним чи колективним.

Видами одиничного І. з. є тематичний (пошук інформації за конкретною темою чи проблемою), уточнювальний (коли потрібно знайти додаткову інформацію як доповнення до вже відомої користувачеві) та фактографічний (пошук фактів з метою виявлення, документального підтвердження чи уточнення відомостей про певні явища, матеріали, події тощо).

Постійний  І. з. – вимога, спричинена потребою в довготривалому отриманні інформації за певною темою або низкою питань, зазвичай, виробничого чи навчального характеру. Такий запит теж здійснюється в режимі бібліографічного інформування із використанням різних методів, залежно від конкретної ситуації – вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), диференційованого обслуговування керівництва (ДОК) та комплексних бібліотечно-інформаційних заходів – день інформації, день фахівця (спеціаліста), шляхом підготовки тематичних інформаційних довідок, бюлетенів тощо.  

Важливою вимогою успішного виконання І. з. є релевантність змісту документів, отриманих унаслідок інформаційного пошуку. Під час приймання бібліотекарем І. з. важливо уточнити з користувачем окремі моменти, точність формулювання, хронологічні межі тощо, оскільки в запиті можливі помилки щодо формулювань нормативно-правових документів, назв творів, прізвищ та ініціалів автора і т. ін.

Вивчення постійно змінюваних І. з. користувачів є важливим завданням в організації бібліотечної науково-дослідної роботи та соціологічних служб. Часто такі дослідження або моніторинг проводять в автоматизованому режимі, наприклад, за допомогою АРМ бібліографа, на всеукраїнському чи локальному рівнях. Завдяки з’ясуванню типових І. з. визначають попит на ті чи інші видання, у т. ч. за галузями наук та багатьма іншими ознаками, вносять корективи в комплектування бібліотеки тими чи іншими затребуваними документами, здійснюють перерозподіл документів між структурними підрозділами книгозбірні, вдосконалюють інформаційне обслуговування користувачів.

 

Джерела  

 

ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 38 с.  

Потреби і запити користувачів УНБ України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення : за матеріалами загальнодерж. дослідж. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; авт.-уклад. Г. М. Єрофеєва. – Харків, 2001. – 44 с.

Дацькова Н. Особливості запитів бібліографічної інформації з економіки в НБУВ / Н. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 184–190.

Добко Т. В. Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 145–153.

Литвинова І. Задоволення інформаційних запитів користувачів із використанням новітніх технологій / І. Литвинова // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 13–15.

Брежнева В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 304 с. – (Серия «Библиотека»).

Чуприна Л. Інформаційна аналітика у контексті запитів сучасних замовників / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 187–193. 

Филимонова О. В. Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка : за результатами моніторинг. дослідж. / О. В. Филимонова // Короленківські читання 2008 : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 8 жовт. 2008 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Багрянцева]. – Харків, 2008. – С. 49–53.

Беліна Л. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І  Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 7–17.

Желай О. Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності / О. Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 30. – C. 262–269.

Коновал Л. Традиційні та інноваційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці / Л. Коновал, О. Яковенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 126–141.

Попович О. Тематика інформаційних запитів користувачів інтернет-центру Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка : за результатами соціол. дослідж. / Олена Попович // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2019. – № 4. – С. 2–5.

 

 

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 10.12.2014
Останній раз редаговано : 22.03.2023